Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1112

Nařízení Rady (ES) č. 1112/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

OJ L 184, 15.7.2005, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 234–238 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 248 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 248 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 120 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Implicitně zrušeno 32019R0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1112/oj

15.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/5


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1112/2005

ze dne 24. června 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2062/94 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise, předložený po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2) obsahuje ustanovení o cílech, úkolech a organizaci agentury, zejména o její správní radě. Tato ustanovení byla změněna po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, kdy bylo zapotřebí začlenit do správní rady nové členy.

(2)

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci, základní prvek podpory kvalitu zaměstnání, představuje jednu z nejdůležitějších oblastí sociální politiky Evropské unie. Sdělení Komise nazvané „Jak se přizpůsobit změnám v práci a ve společnosti: nová strategie Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (2002–2006)“ ze dne 11. března 2002 zdůrazňuje význam úlohy, kterou má hrát Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“) při propagaci, zvyšování informovanosti a přípravné činnosti nezbytné pro dosažení cílů stanovených v této strategii.

(3)

Usnesení Rady ze dne 3. června 2002 ke sdělení Komise nazvanému „Jak se přizpůsobit změnám v práci a ve společnosti: nová strategie Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (2002–2006)“ (3) stanoví, že agentura musí hrát vedoucí úlohu při shromažďování a šíření informací o osvědčených postupech, při zvyšování informovanosti a předjímání rizik. Rada vyzývá Komisi, aby s ohledem na budoucí rozšíření podporovala prostřednictvím agentury spolupráci mezi členskými státy a sociálními partnery na evropské úrovni, a vítá záměr Komise předložit návrh na zlepšení způsobu práce a úkolů agentury s ohledem na externě vypracovanou hodnotící zprávu a stanovisko poradního výboru k této zprávě.

(4)

Evropský parlament v usnesení ze dne 23. října 2002 ke sdělení Komise „Jak se přizpůsobit změnám v práci a ve společnosti: nová strategie Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (2002–2006)“ také podporuje vůdčí úlohu agentury jako klíčového účastníka činností nelegislativní povahy na úrovni Společenství zaměřených na ochranu zdraví a bezpečnost, a doufá, že Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a agentura budou nadále zlepšovat vzájemnou spolupráci v souladu s úkoly, které jim v rámci této politiky přísluší.

(5)

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. června 2002 ke sdělení Komise „Jak se přizpůsobit změnám v práci a ve společnosti: nová strategie Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (2002–2006)“ (4) zdůrazňuje úlohu agentury při hodnocení rizik a nezbytnost pravidelných styků mezi agenturou a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek s cílem zabránit zdvojení činnosti a motivovat ke společným diskusím.

(6)

Sdělení Komise týkající se hodnocení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vypracované v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 2062/94 a založené na externím hodnocení z roku 2001 a na příspěvcích správní rady a Poradního výboru Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zdůrazňuje, že k udržení a zvýšení účinnosti a efektivnosti agentury a jejích řídících struktur je zapotřebí změnit nařízení (ES) č. 2062/94.

(7)

Evropský parlament vyzval Komisi, aby přezkoumala složení a pracovní metody rad jednotlivých agentur a předložila odpovídající návrhy.

(8)

Správní rady agentury, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek předložily Komisi společné stanovisko k budoucí správě a fungování těchto rad.

(9)

Tripartitní správa agentury, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, vykonávaná zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců, má pro úspěch těchto subjektů zásadní význam.

(10)

Účast sociálních partnerů na správě těchto tří subjektů Společenství vytváří zvláštní situaci, jež vyžaduje, aby tyto subjekty fungovaly na základě společných pravidel.

(11)

Ukázalo se, že nejdůležitější je, aby byly v tripartitní radě zastoupeny všechny tři skupiny, tj. zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců, a aby byl jmenován koordinátor pro skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců. Toto uspořádání by proto mělo být formálně schváleno a rozšířeno i na skupinu zástupců vlád. V souladu s obecnými zásadami rozvoje budoucích subjektů Společenství, obsaženým ve sdělení Komise „Provozní rámec pro evropské regulační agentury“, a zejména vzhledem k nezbytnosti zastoupení významných činitelů v radách těchto subjektů, jakož i v souladu se zásadou, na níž se dohodly hlavy států a předsedové vlád, o aktivnější účasti sociálních partnerů při rozvoji agendy pro sociální politiku, by všichni členové rady (zástupci vlád, zaměstnavatelů, zaměstnanců a Komise) měli mít každý pouze jeden hlas.

(12)

Zachování tripartitního zastoupení z každého členského státu zajistí zapojení všech představitelů hlavních zájmů i to, že bude zohledněna různorodost zájmů a přístupů, které jsou charakteristické pro sociální otázky.

(13)

Je zapotřebí počítat s praktickými důsledky, které bude pro agenturu mít nadcházející rozšíření Unie. Složení i činnost rady agentury by měly být upraveny s přihlédnutím k přistoupení nových členských států.

(14)

Je třeba posílit předsednictvo předpokládané v jednacím řádu rady, čímž se posílí kontinuita fungování agentury a účinnost jejího rozhodování. Složení předsednictva by mělo nadále odrážet tripartitní strukturu rady.

(15)

V souladu s článkem 3 Smlouvy usiluje Společenství v celé své činnosti o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy. Je tedy vhodné, aby byla přijata opatření k podpoře vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve složení rady.

(16)

Nařízení (ES) č. 2062/94 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(17)

Smlouva nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2062/94 se mění takto:

1.

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Cíl

Cílem agentury je poskytovat subjektům Společenství, členským státům, sociálním partnerům a subjektům působícím v této oblasti technické, vědecké a hospodářské informace potřebné v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za účelem zlepšení pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví pracujících, jak je stanoveno ve Smlouvě a v následných strategiích a akčních programech Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“.

2.

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

shromažďovat, analyzovat a šířit technické, vědecké a hospodářské informace v členských státech s cílem informovat subjekty Společenství, členské státy a subjekty, které na tom mají zájem; účelem shromažďování je zjišťovat rizika a osvědčené postupy, jakož i stávající priority a programy členských států a poskytovat nezbytné informace pro priority a programy Společenství;

b)

shromažďovat a analyzovat technické, vědecké a hospodářské informace o výzkumu týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o dalších výzkumných činnostech, které obsahují hlediska související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a šířit výsledky výzkumu a výzkumných činností;“,

ii)

písmena h) a i) se nahrazují tímto:

„h)

poskytovat technické, vědecké a hospodářské informace o metodách a nástrojích určených k provádění preventivních činností, zjišťovat osvědčené postupy a podporovat preventivní opatření, přičemž se věnuje zvláštní pozornost specifickým obtížím malých a středních podniků. Pokud jde o osvědčené postupy, měla by se agentura zaměřit zejména na postupy vytvářející praktické nástroje, jež lze použít pro vypracování hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro stanovení opatření proti těmto rizikům;

i)

přispívat k rozvoji strategií a akčních programů Společenství v oblasti podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aniž jsou dotčeny pravomoci Komise;“,

iii)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„j)

Agentura zajistí, aby byly šířené informace srozumitelné konečným uživatelům. K tomuto účelu úzce spolupracuje s ústředními kontaktními místy členských států uvedenými v čl. 4 odst. 1 v souladu s čl. 4 odst. 2.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Agentura spolupracuje co nejtěsněji s institucemi, nadacemi, odbornými subjekty a programy, které působí na úrovni Společenství, aby se vyhnula zdvojení činnosti. Agentura zejména zajistí vhodnou spolupráci s Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, aniž tím jsou dotčeny její vlastní cíle.“.

3.

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Agentura vytvoří síť zahrnující:

hlavní prvky vnitrostátních informačních sítí, včetně vnitrostátních organizací sociálních partnerů, v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí,

ústřední kontaktní místa členských států,

případná budoucí tématická střediska.“;

b)

v odstavci 2 se první a druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy agenturu pravidelně informují o hlavních prvcích svých vnitrostátních informačních sítí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně všech institucí, které by podle jejich názoru mohly přispět k práci agentury, s přihlédnutím k nezbytnosti zajistit co nejúplnější pokrytí jejich území.

Příslušné vnitrostátní orgány nebo vnitrostátní instituce jimi určená jako ústřední kontaktní místo členského státu zajistí koordinaci nebo předávání informací, které jsou poskytovny agentuře na úrovni členských států, v rámci dohody mezi každým kontaktním místem a agenturou na základě plánu činnosti přijatého agenturou.

Vnitrostátní orgány přihlížení k názoru sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí.“.

4.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7a

Řídící a správní struktura

Řídící a správní strukturu agentury tvoří:

a)

řídící rada;

b)

předsednictvo;

c)

ředitel.“.

5.

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Řídící rada

1.   Řídící rada se skládá z:

a)

jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

b)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d)

tři členů zastupujících Komisi.

2.   Členy uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) jmenuje Rada z řad členů a náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Členové uvedení v odst. 1 písm. a) jsou jmenováni na návrh členských států.

Členové uvedení v odst. 1 písm. b) a c) jsou jmenováni na návrh mluvčích jednotlivých skupin ve výboru.

Návrhy všech tří skupin v rámci výboru se podávají Radě; návrhy se rovněž pro informaci postupují Komisi.

Rada současně za podmínek stejných jako pro členy jmenuje náhradníka, který se zasedání řídící rady účastní pouze v nepřítomnosti člena.

Komise jmenuje sama členy a náhradníky, kteří ji zastupují, přičemž přihlíží k vyrovnanému zastoupení mužů a žen.

Při předkládání seznamu kandidátů usilují členské státy, organizace zaměstnavatelů a organizace zaměstnanců o to, aby ve složení řídící rady zajistily rovnoměrné zastoupení jednotlivých dotčených hospodářských odvětví a vyrovnané zastoupení mužů a žen. Seznamy kandidátů jsou předkládány během tří měsíců od obnovení členství v Poradním výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s čl. 3 odst. 3 a 4 a čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor po bezpečnost a ochranu zdraví při práci (5).

Seznam členů řídící rady zveřejní Rada v Úředním věstníku Evropské unie a agentura na své internetové stránce.

3.   Funkční období členů řídící rady je tři roky. Členové řídící rady mohou být jmenováni opakovaně.

Jako výjimka se funkční období členů řídící rady, kteří vykonávají funkci ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, prodlužuje do jmenování nové řídící rady v souladu s odstavcem 2.

Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4.   V řídící radě tvoří zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců vždy jednu skupinu. Každá skupina jmenuje svého koordinátora, který se bude účastnit zasedání řídící rady. Koordinátoři skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů musí být zástupci svých organizací na evropské úrovni. Koordinátoři, kteří nebyly jmenováni členy řídící rady podle odstavce 1, se účastní zasedání bez práva hlasovat.

Řídící rada volí svého předsedu a tři místopředsedy, vždy jednoho z každé z uvedených tří skupin a jednoho ze zástupců Komise, a sice na období jednoho roku s možností opětovného zvolení.

5.   Předseda svolává řídící radu alespoň jednou ročně. Předseda svolává další zasedání na žádost nejméně třetiny členů řídící rady.

6.   Každý člen řídící rady má jeden hlas a rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou. Rozhodnutí týkající se ročního plánu činnosti a rozhodnutí s důsledky pro rozpočet ústředních kontaktních míst členských států vyžadují nicméně rovněž souhlas většiny skupiny zástupců vlád.

Řídící rada vytvoří písemný postup rozhodování, na nějž se obdobně vztahuje první pododstavec.

7.   Po obdržení stanoviska Komise řídící rada přijme svůj jednací řád, který stanoví praktická pravidla pro její činnost. Tento jednací řád pro informaci předá Evropskému parlamentu a Radě. Rada však může tento řád změnit prostou většinou do tří měsíců poté, co jí byl předán.

8.   Řídící rada zřídí jedenáctičlenné předsednictvo. Předsednictvo se skládá z předsedy a tří místopředsedů řídící rady, jednoho koordinátora z každé skupiny, jak je uvedeno v odst. 4 prvním pododstavci, a dalšího zástupce každé skupiny a Komise. Každá skupina může určit až tři náhradníky, kteří se v nepřítomnosti řádných členů účastní schůzí předsednictva.

9.   Aniž jsou dotčeny povinnosti ředitele podle článku 11, sleduje předsednictvo z pověření řídící rady provádění jejích rozhodnutí a přijímá veškerá opatření nezbytná pro řádné řízení agentury v době mezi zasedáními řídící rady. Řídící rada nesmí na předsednictvo přenášet pravomoci uvedené v článcích 10, 13, 14 a 15.

10.   O počtu schůzí předsednictva během jednoho roku rozhodne řídící rada. Předseda svolává další schůze na žádost členů předsednictva.

11.   Předsednictvo přijímá rozhodnutí na základě obecné shody. Nelze-li dosáhnout obecné shody, předloží předsednictvo věc řídící radě k rozhodnutí.

12.   Řídící rada je neprodleně informována o veškeré činnosti a o všech rozhodnutích předsednictva.

6.

V článku 9 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Předseda řídící rady a ředitel Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek se smějí účastnit zasedání řídící rady jako pozorovatelé.“

7.

V článku 10 se odstavec 1 mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„1.   Řídící rada určuje strategické cíle agentury. Řídící rada zejména přijímá rozpočet, čtyřletý průběžný plán a roční plán činnosti na základě návrhu vypracovaného ředitelem uvedeným v článku 11 po konzultaci s útvary Komise a s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.“;

b)

čtvrtý pododstavec se zrušuje.

8.

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ředitel je právním zástupcem agentury a odpovídá za:

a)

řádné vypracovávání a provádění rozhodnutí a programů přijatých řídící radou a předsednictvem;

b)

správu a běžné řízení agentury;

c)

přípravu a zveřejnění zprávy uvedené v čl. 10 odst. 2;

d)

plnění stanovených úkolů;

e)

všechny otázky týkající se zaměstnanců;

f)

přípravu zasedání řídící rady a schůzí předsednictva.“.

9.

Pokaždé, když se v článcích uvádějí slova „správní rada“, nahrazují se slovy „řídící rada“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2005.

Za Radu

L. LUX

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 28. dubna 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1654/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 38).

(3)  Úř. věst. C 161, 5.7.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. C 241, 7.10.2002, s. 100.

(5)  Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1.“


Top