Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0107

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 107/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky

OJ L 23, 26.1.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/107/oj

26.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 107/2005

ze dne 12. ledna 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2130/2001 o akcích na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 179 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství provádí program ve prospěch akcí na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky na základě nařízení (ES) č. 2130/2001 (2). Použitelnost tohoto nařízení skončila dnem 31. prosince 2004.

(2)

Nařízení (ES) č. 2130/2001 předpokládá, že prodloužení jeho použitelnosti bude záviset na možnosti jeho včlenění do jediného rámcového nařízení pro Asii a Latinskou Ameriku.

(3)

V červenci 2002 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci Společenství se zeměmi Asie a Latinské Ameriky (3), které zahrnuje pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky a zrušuje nařízení (ES) č. 2130/2001. Navržené nařízení nebylo přijato včas, aby vstoupilo v platnost do 31. prosince 2004. Tato situace by mohla ohrozit kontinuitu a plynulé provádění akcí na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v rozvojových zemích Asie a Latinské Ameriky.

(4)

Je třeba zajistit používání nařízení (ES) č. 2130/2001 až do vstupu budoucího nařízení v platnost. Uvedené budoucí nařízení by poté tvořilo nový právní rámec pro akce na pomoc vykořeněným skupinám obyvatel v obou těchto regionech.

(5)

Je třeba stanovit finanční rámec pro zbývající roky současného finančního výhledu, tedy na roky 2005 a 2006.

(6)

Dále je třeba přijmout ustanovení o nezávislém hodnocení používání nařízení (ES) č. 2130/2001.

(7)

Nařízení (ES) č. 2130/2001 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2130/2001 se mění takto:

1.

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise je odpovědná za hodnocení, schvalování a řízení akcí uvedených v tomto nařízení v souladu s platnými rozpočtovými a dalšími postupy, zejména s postupy stanovenými v článku 27, čl. 48 odst. 2 a článku 167 nařízení Rady (ES, Euroatom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4).“

2.

V článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Finanční rámec pro provádění tohoto nařízení v období let 2005 a 2006 je stanoven na 141 milionů EUR.“

3.

V článku 20 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Jeho použitelnost končí dnem 31. prosince 2006.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. ledna 2005.

Za Evropský parlament

J. P. BORRELL FONTELLES

předseda

Za Radu

Nicolas SCHMIT

předseda


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. října 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2004.

(2)  Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 3.

(3)  Úř. věst. C 331 E, 31.12.2002, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


Top