Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0084

Nařízení Rady (ES) č. 84/2005 ze dne 18. ledna 2005, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska

OJ L 19, 21.1.2005, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 333M , 11.12.2008, p. 460–471 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 71 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 71 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/84/oj

21.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/9


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 84/2005

ze dne 18. ledna 2005,

kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“),

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

Nařízením (ES) č. 1015/94 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo z dovozu televizních kamerových systémů pocházejících z Japonska.

(2)

V čl. 31 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 1015/94 Rada výslovně vyloučila z oblasti působnosti antidumpingového cla kamerové systémy vyjmenované v příloze uvedeného nařízení (dále jen „příloha“), které představují nejvyšší třídu profesionálních kamerových systémů a po technické stránce spadají do definice výrobku podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1015/94, avšak nelze je považovat za televizní kamerové systémy.

(3)

V říjnu 1995 Rada nařízením (ES) č. 2474/95 (3) změnila nařízení (ES) č. 1015/94, zejména pokud jde o definici obdobného výrobku a o některé modely profesionálních kamerových systémů, které byly od konečného antidumpingového cla výslovně osvobozeny.

(4)

V říjnu 1997 Rada změnila nařízením (ES) č. 1952/97 (4) sazby konečného antidumpigového cla dvěma dotčeným společnostem, a to Sony Corporation a Ikegami Tsushinki Co. Ltd podle článku 12 základního nařízení. Navíc Rada konkrétně vyloučila z oblasti působnosti antidumpingového cla určité nové modely profesionálních kamerových systémů tím, že je doplnila do přílohy.

(5)

V lednu 1999 a lednu 2000 Rada nařízeními (ES) č. 193/1999 (5) a (ES) č. 176/2000 (6) změnila nařízení (ES) č. 1015/94 a doplnila přílohu o určité novější modely profesionálních kamerových systémů, a tím je osvobodila od uplatnění konečného antidumpingového cla. V říjnu 2004 pozměnila Rada nařízením (ES) č. 1754/2004 (7) nařízení (ES) č. 176/2000.

(6)

V září 2000 Rada nařízením (ES) č. 2042/2000 (8) potvrdila konečná antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 1015/94 v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

(7)

V lednu 1999 a lednu 2001 Rada nařízením (ES) č. 198/1999 (9) a (ES) č. 951/2001 (10), změnila nařízení (ES) č. 2042/94 tím, že přílohu nařízení (ES) č. 2042/2000 doplnila o určité novější modely profesionálních kamerových systémů, a tím je osvobodila od konečného antidumpingového cla.

(8)

V září 2001, po prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení, potvrdila Rada nařízením (ES) č. 1900/2001 (11) výši konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 2042/2000 z dovozu televizních kamerových systémů od vyvážejícího výrobce Hitachi Denshi Ltd.

(9)

V září 2002 Rada nařízením (ES) č. 1696/2002 (12) změnila nařízení (ES) č. 2042/2000 tím, že doplnila přílohu nařízení (ES) č. 2042/2000 o určité novější modely profesionálních kamerových systémů, a tím je osvobodila od konečného antidumpingového cla.

(10)

V dubnu 2004 Rada nařízením (ES) č. 825/2004 změnila nařízení (ES) č. 2042/2000 tím, že doplnila přílohu nařízení (ES) č. 2042/2000 o určité novější modely profesionálních kamerových systémů, a tím je osvobodila od konečného antidumpingového cla.

B.   ŠETŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE NOVÝCH MODELŮ PROFESIONÁLNÍCH KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

1.   Postup

(11)

Dva japonští vyvážející výrobci, konkrétně Sony Corporation (dále jen „Sony“) a Victor Company of Japan Limited (dále jen „JVC“), uvědomili Komisi o záměru uvést na trh Společenství nové modely profesionálních kamerových systémů a požádali Komisi, aby byly tyto nové modely profesionálních kamerových systémů, včetně jejich příslušenství, připojeny k příloze nařízení (ES) č. 2042/2000, a tím osvobozeny od antidumpingového cla.

(12)

Komise v tomto smyslu uvědomila výrobce ve Společenství a zahájila šetření omezené na zjištění, zda uvažované výrobky spadají do oblasti působnosti antidumpingových cel a zda bude nutné odpovídajícím způsobem změnit operační část nařízení (ES) č. 2042/2000.

2.   Modely podrobené šetření

(13)

Přijatá žádost o osvobození se týkala níže uvedených modelů, k nimž byly dodány příslušné technické údaje:

i)

Sony:

hledáček HDVF-C30W,

ii)

JVC:

hlava kamery KY-F560E.

Hledáček Sony byl prezentován jako model, který lze použít pouze u kamkordérů, tj. u kamer, které nespadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 2042/2000. Model JVC byl charakterizován jako nový model profesionální kamery, která již byla vyňata z platného antidumpingového nařízení.

3.   Závěry šetření

i)   Hledáček HDVF-C30W

(14)

Bylo zjištěno, že hledáček HDVF-H30W spadá pod popis výrobku uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 2042/2000. Může však být používán pouze s hlavami kamery, které nespadají pod popis výrobku uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení. Zejména poměr energie signálu k energii šumu těchto hlav kamer činí 54 dB, zatímco popis v nařízení (ES) č. 2042/2000 požaduje pro hlavy kamer „při normálním zisku poměr alespoň 55 dB“. V důsledku toho se dospělo k závěru, že je tento hledáček nutno považovat za profesionální kamerový systém spadající pod definici uvedenou v čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 2042/2000. Tento hledáček by měl být tudíž vyloučen z oblasti působnosti stávajících antidumpingových opatření a doplněn do přílohy nařízení (ES) č. 2042/2000.

(15)

V souladu se zavedenou praxí orgánů Společenství by měl být tento model osvobozen od antidumpingového cla počínaje dnem doručení příslušné žádosti o výjimku. Veškeré dovozy hledáčku Sony HDVF-C30W dovezeného od 1. dubna 2003 by měly být od uvedeného dne osvobozeny od cla.

ii)   Hlava kamery KY-F560E

(16)

Bylo zjištěno, že se hlava kamery KY-F560E, jakkoli tento model spadá do rámce popisu výrobku podaného v čl. 1 odst. 2 písm a) nařízení (ES) č. 2042/2000, používá hlavně v technických a lékařských aplikacích. V důsledku toho se dospělo k závěru, že je tento model nutno považovat za profesionální kamerový systém spadající pod definici čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 2042/2000. Měl by být tudíž vyloučen z oblasti působnosti stávajících antidumpingových opatření a doplněn do přílohy nařízení (ES) č. 2042/2000.

(17)

V souladu se zavedenou praxí orgánů Společenství by tento model měl být osvobozen od antidumpingového cla počínaje dnem doručení odůvodněné žádosti o výjimku. Veškeré dovozy hlavy kamery JVC KY-F560E dovezené ode dne 15. dubna 2004 by měly být od uvedeného dne osvobozeny od cla.

4.   Informování zúčastněných stran a závěry

(18)

Komise uvědomila výrobní odvětví Společenství a vývozce televizních kamerových systémů o svých zjištěních a dala jim příležitost předložit jejich stanoviska. Žádná ze stran nevznesla proti zjištěním Komise námitky.

(19)

Na základě výše uvedených skutečností by mělo být nařízení (ES) č. 2042/2000 odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 2042/2000 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije na dovozy níže uvedených modelů vyrobených a vyvezených do Společenství následujícími vyvážejícími výrobci:

a)

Sony od 1. dubna 2003:

hledáček HDVF-C30W;

b)

JVC od 15. dubna 2004:

hlava kamery KY-F560E.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2005.

Za Radu

J.-C. JUNCKER

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 111, 30.4.1994, s. 106. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 176/2000 (Úř. věst. L 22, 27.1.2000, s. 29).

(3)  Úř. věst. L 255, 25.10.1995, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 276, 9.10.1997, s. 20.

(5)  Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 10.

(6)  Úř. věst. L 22, 27.1.2000, s. 29.

(7)  Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 38. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 825/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 12).

(9)  Úř. věst. L 30, 1.2.2001, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 134, 17.5.2001, s. 18.

(11)  Úř. věst. L 261, 29.9.2001, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 259, 27.9.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Seznam profesionálních kamerových systémů nepovažovaných za televizní kamerové systémy (vysílací kamerové systémy), které jsou od opatření osvobozeny

Název společnosti

Hlava kamery

Hledáček

Ovládací jednotka kamery

Operační ovládací jednotka

Hlavní ovládací jednotka (1)

Adaptéry pro kamery

Sony

DXC-M7PK

DXC-M7P

DXC-M7PH

DXC-M7PK/1

DXC-M7P/1

DXC-M7PH/1

DXC-327PK

DXC-327PL

DXC-327PH

DXC-327APK

DXC-327APL

DXC-327AH

DXC-537PK

DXC-537PL

DXC-537PH

DXC-537APK

DXC-537APL

DXC-537APH

EVW-537PK

EVW-327PK

DXC-637P

DXC-637PK

DXC-637PL

DXC-637PH

PVW-637PK

PVW-637PL

DXC-D30PF

DXC-D30PK

DXC-D30PL

DXC-D30PH

DSR-130PF

DSR-130PK

DSR-130PL

PVW-D30PF

PVW-D30PK

PVW-D30PL

DXC-327BPF

DXC-327BPK

DXC-327BPL

DXC-327BPH

DXC-D30WSP (2)

DXC-D35PH (2)

DXC-D35PL (2)

DXC-D35PK (2)

DXC-D35WSPL (2)

DSR-135PL (2)

DXF-3000CE

DXF-325CE

DXF-501CE

DXF-M3CE

DXF-M7CE

DXF-40CE

DXF-40ACE

DXF-50CE

DXF-601CE

DXF-40BCE

DXF-50BCE

DXF-701CE

DXF-WSCE (2)

DXF-801CE (2)

HDVF-C30W (2)

CCU-M3P

CCU-M5P

CCU-M7P

CUU-M5AP (2)

RM-M7G

RM-M7E (2)

–—

CA-325P

CA-325AP

CA-325B

CA-327P

CA-537P

CA-511

CA-512P

CA-513

VCT-U14 (2)

Ikegami

HC-340

HC-300

HC-230

HC-240

HC-210

HC-390

LK-33

HDL-30MA

HDL-37

HC-400 (2)

HC-400W (2)

HDL-37E

HDL-10

HDL-40

VF15-21/22

VF-4523

VF15-39

VF15-46 (2)

VF5040 (2)

VF5040W (2)

MA-200/230

MA-200A (2)

MA-400 (2)

CCU-37

CCU-10

RCU-240

RCU-390 (2)

RCU-400 (2)

RCU-240A

CA-340

CA-300

CA-230

CA-390

CA-400 (2)

CA-450 (2)

Hitachi

HV-C10F

Z-ONE (L)

Z-ONE (H)

Z-ONE

Z-ONE A (L)

Z-ONE A (H)

Z-ONE A (F)

Z-ONE A

Z-ONE B (L)

GM-51 (2)

RC-C1

RC-C10

RU-C10

RU-Z1 (B)

RU-Z1 (C)

RU-Z1

RC-C11

RU-Z2

RC-Z1

CA-Z1HB

CA-C10

CA-C10SP

CA-C10SJA

CA-C10M

CA-C10B

CA-Z1A (2)

CA-Z31 (2)

CA-Z32 (2)

CA-ZD1 (2)

Z-ONE B (H)

Z-ONE B (F)

Z-ONE B

Z-ONE B (M)

Z-ONE B (R)

FP-C10 (B)

FP-C10 (C)

FP-C10 (D)

FP-C10 (G)

FP-C10 (L)

FP-C10 (R)

FP-C10 (S)

FP-C10 (V)

FP-C10 (F)

FP-C10

FP-C10 A

FP-C10 A (A)

FP-C10 A (B)

FP-C10 A (C)

FP-C10 A (D)

FP-C10 A (F)

FP-C10 A (G)

FP-C10 A (H)

FP-C10 A (L)

FP-C10 A (R)

FP-C10 A (S)

FP-C10 A (T)

FP-C10 A (V)

FP-C10 A (W)

Z-ONE C (M)

Z-ONE C (R)

Z-ONE C (F)

Z-ONE C

HV-C20

HV-C20M

Z-ONE-D

Z-ONE-D (A)

Z-ONE-D (B)

Z-ONE-D (C)

Z-ONE.DA (2)

V-21 (2)

V-21W (2)

 

RC-Z11

RC-Z2

RC-Z21

RC-Z2A (2)

RC-Z21A (2)

RU-Z3 (2)

RC-Z3 (2)

 

 

 

Matsushita

WV-F700

WV-F700A

WV-F700SHE

WV-F700ASHE

WV-F700BHE

WV-F700ABHE

WV-F700MHE

WV-F350

WV-VF65BE

WV-VF40E

WV-VF39E

WV-VF65BE (1)

WV-VF40E (1)

WV-VF42E

WV-VF65B

AW-VF80

WV-RC700/B

WV-RC700/G

WV-RC700A/B

WV-RC700A/G

WV-RC36/B

WV-RC36/G

WV-RC37/B

WV-RC37/G

WV-AD700SE

WV-AD700ASE

WV-AD700ME

WV-AD250E

WV-AD500E (1)

AW-AD500AE

AW-AD700BSE

WV-F350HE

WV-F350E

WV-F350AE

WV-F350DE

WV-F350ADE

WV-F500HE (1)

WV-F-565HE

AW-F575HE

AW-E600

AW-E800

AW-E800A

AW-E650

AW-E655

AW-E750

 

WV-CB700E

WV-CB700AE

WV-CB700E (1)

WV-CB700AE (1)

WV-RC700/B (1)

WV-RC700/G (1)

WV-RC700A/B (1)

WV-RC700A/G (1)

WV-RC550/G

WV-RC550/B

WV-RC700A

WV-CB700A

WV-RC550

WV-CB550

AW-RP501

AW-RP505

 

 

 

JVC

KY-35E

KY-27ECH

KY-19ECH

KY-17FITECH

KY-17BECH

KY-F30FITE

KY-F30BE

KY-F560E

KY-27CECH

KH-100U

KY-D29ECH

KY-D29WECH (2)

VF-P315E

VF-P550E

VF-P10E

VP-P115E

VF-P400E

VP-P550BE

VF-P116

VF-P116WE (2)

VF-P550WE (2)

RM-P350EG

RM-P200EG

RM-P300EG

RM-LP80E

RM-LP821E

RM-LP35U

RM-LP37U

RM-P270EG

RM-P210E

KA-35E

KA-B35U

KA-M35U

KA-P35U

KA-27E

KA-20E

KA-P27U

KA-P20U

KA-B27E

KA-B20E

KA-M20E

KA-M27E

Olympus

MAJ-387N

MAJ-387I

 

OTV-SX 2

OTV-S5

OTV-S6

 

 

 

Camera OTV-SX“


(1)  Nazývaná také jako hlavní seřizovací jednotka (MSU) nebo hlavní ovládací panel (MCP).

(2)  Modely osvobozené pod podmínkou, že se na trhu Společenství neprodává příslušný trojosý systém nebo adaptér.


Top