Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2138

Nařízení Komise (ES) č. 2138/2004 ze dne 15. prosince 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Kanárských ostrovů týkající se mléka a smetany

OJ L 369, 16.12.2004, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; Implicitně zrušeno 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2138/oj

16.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 369/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2138/2004

ze dne 15. prosince 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 14/2004, pokud jde o předběžný odhad zásobování Kanárských ostrovů týkající se mléka a smetany

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican) (1), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 14/2004 ze dne 30. prosince 2003 týkající se stanovení předběžných odhadů a podpory Společenství pro zásobování některými produkty, které jsou důležité pro lidskou spotřebu, zpracování a jako zemědělské vstupy, a pro dodávku živých zvířat a vajec do nejvzdálenějších regionů v souladu s nařízeními Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001 (2) stanoví předběžné dodávky zásobování a podporu Společenství pro produkty, na něž se vztahují zvláštní režimy zásobování pro Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy.

(2)

Současné provádění ročních odhadů zásobování Kanárských ostrovů, pokud jde o mléko a smetanu kódů KN 0402 91 a 0402 99, ukazuje, že množství stanovená pro zásobování uvedenými produkty jsou nižší než požadovaná množství, neboť poptávka je vyšší, než se předpokládalo.

(3)

Množství výše uvedeného produktu by mělo být upraveno podle skutečných potřeb daného regionu.

(4)

Nařízení (ES) č. 14/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 14/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1997/2004 (Úř. věst. L 344, 20.11.2004, s. 28).


PŘÍLOHA

V části 11 přílohy V nařízení (ES) č. 14/2004 se tabulka nahrazuje tímto:

„Popis zboží

Kód KN

Množství

(v tunách)

Podpora

(EUR/t)

I

II

III (1)

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku nejvýše 3 % hmotnostních (6)

0402 91 19 9310

97

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Sýry (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Mléčné přípravky, bez tuku

1901 90 99

800

59

 (7)

Mléčné přípravky pro dětskou výživu, neobsahující mléčný tuk atd.

2106 90 92

45“


(1)  V eurech na 100 kg čisté hmotnosti, pokud není uvedeno jinak.

(2)  Dané produkty a související poznámky pod čarou jsou stejné jako ty, na něž se vztahuje nařízení Komise, kterým se stanoví vývozní náhrady podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999.

(3)  Z čehož 1 300 tun je určeno pro zpracovatelské a/nebo balicí odvětví.

(4)  Částka se rovná částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN, přiznané podle článku 31 nařízení (ES) č. 1255/1999. Pokud náhrady přiznané podle článku 31 uvedeného nařízení mají několik sazeb ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) a čl. 2 odst. 1 písm. l) nařízení Komise (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11), částka se rovná nejvyšší částce náhrady pro produkty spadající pod tentýž kód KN (nařízení (EHS) č. 3846/87, Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).

Avšak pro máslo přidělené v souladu s nařízením (ES) č. 2571/97 platí částka uvedená ve sloupci II.

(5)  Přidělí se takto:

7 250 tun produktů kódů KN 0402 91 a/nebo 0402 99 pro přímou spotřebu,

5 350 tun produktů kódů KN 0402 91 a/nebo 0402 99 pro zpracovatelské a/nebo balicí odvětví,

16 000 tun produktů kódů KN 0402 10 a/nebo 0402 21 pro zpracovatelské a/nebo balicí odvětví.

(6)  Pokud je u produktů tohoto kódu obsah mléčných bílkovin (obsah dusíku × 6,38) v tukuprosté mléčné sušině nižší než 34 %, neposkytuje se žádná náhrada. Pokud je u sušených produktů tohoto kódu obsah vody vyšší než 5 % hmotnostních, neposkytuje se žádná náhrada. Při plnění celních formalit musí zúčastněná osoba v prohlášení stanoveném za tímto účelem uvést minimální obsah mléčných bílkovin v tukuprosté mléčné sušině a maximální obsah vody, pokud jde o sušené výrobky.

(7)  Částka se rovná náhradě stanovené v nařízení Komise, kterým se stanoví sazby náhrad pro některé mléčné výrobky vyvezené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha 1, poskytnuté podle nařízení (ES) č. 1520/2000.


Top