Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2052

Nařízení Rady (ES) č. 2052/2004 ze dne 22. listopadu 2004 o rozšíření konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv

OJ L 153M , 7.6.2006, p. 197–201 (MT)
OJ L 355, 1.12.2004, p. 4–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 037 P. 55 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 037 P. 55 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 36 - 40

No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2052/oj

1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/4


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2052/2004

ze dne 22. listopadu 2004

o rozšíření konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky na dovoz potrubních tvarovek ze železa nebo oceli odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Stávající opatření

(1)

Po přezkumu před pozbytím platnosti uložila Rada nařízením (ES) č. 964/2003 (2) (dále jen „původní nařízení“) mimo jiné konečná antidumpingová cla ve výši 58,6 % na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, spadajících pod kódy KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098) a pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

2.   Zahájení

(2)

Komise měla k dispozici dostatečné zřetelné důkazy, že antidumpingová opatření na dovoz některých potrubních tvarovek z ČLR jsou obcházena překládkou a nesprávným prohlášením o původu přes Indonésii. Dostatečné důkazy pro zahájení šetření týkající se Indonésie se Komisi podařilo získat na základě informací získaných od celních orgánů jednoho členského státu, které prokázaly, že zboží nepocházelo z Indonésie. Proto se Komise rozhodla zahájit z vlastního podnětu šetření podle článku 13 základního nařízení.

(3)

Na základě několika šetření provedených během roku 2003 celními orgány jednoho členského státu byly získány zřetelné důkazy zejména o tom, že pokud jde o dovoz do tohoto členského státu, byly odhaleny praktiky prohlašování zásilek za pocházející z Indonésie, ačkoliv byly tyto zásilky ve skutečnosti zaslány a pocházely z ČLR. Podle údajů Eurostatu představoval v roce 2003 dovoz do tohoto členského státu prohlášený za pocházející z Indonésie dvě třetiny dovozu do Společenství prohlášeného za pocházející z Indonésie. Tento značný nárůst dovozu následující po uložení antidumpingových opatření na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR se jevil jako změna obchodních toků, pro kterou neexistovalo jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod než existence antidumpingových cel na potrubní tvarovky z ČLR.

(4)

V neposlední řadě se zdálo, že nápravné účinky stávajících antidumpingových cel na dovoz potrubních tvarovek z ČLR jsou mařeny, pokud se jedná o množství a ceny, a že dochází k dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro potrubní tvarovky pocházející z ČLR.

(5)

Proto Komise zahájila z vlastního podnětu nařízením (ES) č. 396/2004 (3) (dále jen „zahajovací nařízení“) šetření údajného obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz potrubních tvarovek pocházejících z ČLR dovozem potrubních tvarovek odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv, a podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení vydala pokyn celním orgánům, aby ode dne 4. března 2004 vedly evidenci dovozu potrubních tvarovek odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv, spadajících pod kódy KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993093) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999093). Komise o zahájení šetření uvědomila orgány ČLR a Indonésie.

3.   Šetření

(6)

Komise rozeslala dotazníky výrobcům a vývozcům v ČLR (v Indonésii nebyl žádný výrobce znám) i dovozcům ve Společenství, kteří byli Komisi známi ze šetření, jež vedlo k uložení stávajících opatření na dovoz potrubních tvarovek z ČLR (dále jen „předchozí šetření“). Zúčastněným stranám byla poskytnuta příležitost předložit svá stanoviska písemně a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení.

(7)

Žádný z výrobců ani vývozců z ČLR nepředložil odpověď na dotazník a žádný z výrobců ani vývozců z Indonésie se nepřihlásil ani nepředložil odpověď na dotazník. Tři odpovědi na dotazník byly předloženy nezávislými dovozci ze Společenství. Jeden z těchto dovozců již dále nespolupracoval.

4.   Období šetření

(8)

Období šetření pokrývalo období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003. Pro šetření změny obchodních toků byly použity údaje z roku 2000 až do období šetření.

B.   VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1.   Obecné úvahy/úroveň spolupráce

a)   Indonésie

(9)

Při šetření nespolupracovali žádní výrobci ani vývozci potrubních tvarovek z Indonésie. Orgány Indonésie nepředložily žádné doplňující informace. Orgány Indonésie byly jasně vyrozuměny, že nespolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení. Tři nezávislí dovozci předložili odpověď na dotazník. Jeden dovozce, který předložil odpověď na dotazník, v níž chyběly informace potřebné pro zjištění skutečnosti, zda dochází k obcházení, tento nedostatek, na který jej Komise upozornila dopisem v reakci na jeho původní odpověď na dotazník nevysvětlil, a proto byl prohlášen za nespolupracujícího. Dovoz ostatních dvou dovozců představoval 5,5 % celkového dovozu prohlášeného za pocházející z Indonésie během období šetření. Celkově je tedy možné konstatovat, že nedošlo k žádné spolupráci ze strany výrobců a k pouze malé spolupráci ze strany dovozců.

b)   ČLR

(10)

Při šetření nespolupracovali žádní čínští výrobci ani vývozci.

(11)

Komise jasně oznámila nespolupracujícím společnostem, že nespolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení.

2.   Dotčený výrobek a obdobný výrobek

(12)

Dotčeným výrobkem údajného obcházení jsou potrubní tvarovky (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používané ke svařování natupo a jiným účelům, v současnosti zařaditelné do kódů KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993093) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999093).

(13)

Vzhledem k velmi nízké úrovni spolupráce je nutné předpokládat, že potrubní tvarovky vyvážené do Společenství z ČLR a potrubní tvarovky odesílané z Indonésie mají stejné základní fyzikální a chemické vlastnosti a stejná použití. Jsou tedy považovány za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

3.   Změna obchodních toků

(14)

Jak je uvedeno výše, evidentní důkazy naznačily, že změna obchodních toků pramenila z překládky a nesprávného prohlášení o původu výrobku, protože dovoz byl prohlašován za pocházející z Indonésie, ačkoliv existovaly důkazy, že zboží pochází z ČLR.

(15)

Jelikož při šetření nespolupracovala žádná indonéská společnost, musel být vývoz z Indonésie do Společenství stanoven na základě dostupných údajů podle článku 18 základního nařízení. Z tohoto důvodu byly pro stanovení cen a množství vývozu z Indonésie do Společenství použity údaje Eurostatu, které byly za těchto okolností nejspolehlivějšími dostupnými informacemi.

(16)

Dovoz potrubních tvarovek prohlášených za pocházející z Indonésie se zvýšil z 0 tun v roce 2000 na 866 tun v období šetření. Tento dovoz z Indonésie byl zahájen v lednu 2002, tedy v době, kdy probíhalo předchozí šetření. Dovoz potrubních tvarovek z ČLR do Společenství se zvýšil ze 44 tun v roce 2000 na 287 tun v období šetření. Na toto zvýšení vývozu z ČLR však musí být posuzováno společně s úrovní vývozu dosaženou v posuzovaném období původního šetření (4). Objem čínského vývozu v období šetření totiž činil méně než 10 % objemu vývozu v posuzovaném období původního šetření. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k nepřítomnosti důkazu o opaku bylo zjištěno, že dovoz odesílaný z Indonésie nahrazoval část předchozího dovozu z ČLR.

4.   Nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(17)

Při nespolupráci stran z Indonésie a ČLR a při nepřítomnosti jakéhokoliv důkazu o opaku byl přijat závěr, že vhledem k časové shodě s předchozím šetřením, které vedlo k uložení stávajících opatření, pramenila změna obchodních toků z existence antidumpingového cla spíše než z jakéhokoliv jiného dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu ve smyslu čl. 13 odst. 1 druhé věty základního nařízení.

(18)

Byl tudíž přijat závěr, že pro pozorovanou změnu obchodních toků nelze stanovit žádný jiný rozumný důvod, než je snaha vyhnout se stávajícím antidumpingovým clům na dovoz potrubních tvarovek z ČLR.

5.   Maření nápravných účinků cla, pokud se jedná o ceny nebo množství obdobných výrobků

(19)

Na základě výše uvedené analýzy obchodních toků bylo zjištěno, že změna ve struktuře dovozu do Společenství souvisí s existencí antidumpingových opatření. Dovoz prohlášený za pocházející z Indonésie se před lednem 2002 na trhu Společenství nevyskytoval. Po tomto datu dovoz prohlášený za pocházející z Indonésie podstatně stoupl a během období šetření činil 866 tun. Tento objem představuje 1,7 % spotřeby Společenství během období šetření předchozího šetření.

(20)

S ohledem na ceny výrobků odesílaných z Indonésie a na nespolupráci ze strany vývozců a nepřítomnost jakéhokoliv důkazu o opaku údaje Eurostatu odhalily, že průměrné vývozní ceny z Indonésie během období šetření byly dokonce nižší než průměrné vývozní ceny stanovené pro ČLR v předchozím šetření, a tudíž nižší než ceny výrobního odvětví Společenství. Bylo zjištěno, že během období šetření byly průměrné vývozní ceny z Indonésie přibližně o 34 % nižší než průměrné vývozní ceny z ČLR.

(21)

Na základě výše uvedených skutečností byl přijat závěr, že změna obchodních toků společně s neobvykle nízkými cenami vývozu z Indonésie maří nápravné účinky antidumpingových opatření, pokud se jedná o ceny a množství obdobných výrobků.

6.   Důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro stejné nebo obdobné výrobky

(22)

Pro stanovení, zda lze nalézt důkazy o dumpingu v souvislosti s dotčeným výrobkem vyváženým v období šetření z Indonésie do Společenství, byly použity vývozní ceny stanovené na základě údajů Eurostatu podle článku 18 základního nařízení.

(23)

Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení požaduje důkazy o dumpingu, pokud jde o běžné hodnoty stanovené dříve pro stejné nebo obdobné výrobky. V předchozím šetření bylo pro ČLR za vhodnou analogickou zemi s tržní ekonomikou pro účely stanovení běžné hodnoty shledáno Thajsko.

(24)

Pro účely spravedlivého srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou byl proveden řádný zápočet rozdílů, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny ve vztahu k dopravním a pojistným nákladům v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení. Při nepřítomnosti dalších údajů týkajících se těchto faktorů byly použity údaje, které byly použity v předchozím šetření.

(25)

V souladu s čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení ukázalo srovnání váženého průměru běžné hodnoty stanoveného v předchozím šetření s váženým průměrem vývozních cen během období šetření tohoto šetření, vyjádřených jako procentní podíl ceny CIF na hranici Společenství před proclením, na dumping u dovozu potrubních tvarovek odesílaných z Indonésie. Zjištěné dumpingové rozpětí, vyjádřené jako procentní podíl ceny CIF na hranici Společenství před proclením, činilo 60,5 %.

C.   OPATŘENÍ

(26)

S ohledem na výše uvedené zjištění o obcházení ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení by měla být stávající antidumpingová opatření na dovoz dotyčného výrobku pocházejícího z ČLR rozšířena na stejný výrobek odesílaný z Indonésie, bez ohledu na to, zda je prohlášen za pocházející z Indonésie či nikoliv.

(27)

Rozšířené clo by mělo být stejné jako clo stanovené v čl. 1 odst. 2 původního nařízení.

(28)

V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že jakákoliv rozšířená opatření budou použita proti evidovanému dovozu ode dne celní evidence, by měl o být antidumpingové clo vybíráno z dovozu potrubních tvarovek odesílaných z Indonésie, které překročily hranice Společenství podle evidence uložené zahajovacím nařízením.

(29)

K obcházení dochází mimo Společenství. Článek 13 základního nařízení má za cíl potírat obcházení bez dopadu na hospodářské subjekty, které mohou prokázat, že takové praktiky neprovádějí, ale neobsahuje určité ustanovení stanovící zacházení s výrobci, kteří mohou prokázat, že neobcházejí žádná opatření. Z tohoto důvodu se zdá nezbytné umožnit, aby výrobci, kteří neprodávali dotyčný výrobek na vývoz během období šetření a nejsou ve spojení s žádnými vývozci ani výrobci, na které se vztahuje rozšířené antidumpingové clo, požádali o osvobození od opatření na tento dovoz. Dotčení výrobci, kteří by uvažovali o podání žádosti o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla, by museli vyplnit dotazník, aby umožnili Komisi stanovit, zda může být osvobození uděleno. Toto osvobození může být uděleno například po zhodnocení situace na trhu s dotčeným výrobkem, výrobní kapacity a využívání výrobní kapacity, poptávky a odbytu a pravděpodobnosti výskytu praktik, pro něž neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, a důkazů o dumpingu. Komise by zpravidla také provedla ověření na místě. Tato žádost by musela být Komisi podána bezodkladně, společně se všemi významnými údaji, zejména o veškerých změnách v činnosti společnosti souvisejících s výrobou a prodejem.

(30)

Na dovozce by se stále mohlo vztahovat vynětí z celní evidence nebo osvobození od opatření, pokud jejich dovoz pochází od vývozců, kterým bylo toto osvobození uděleno, a v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení.

(31)

Je-li osvobození uděleno, navrhne Komise po konzultaci s poradním výborem odpovídající změnu tohoto nařízení. Každé udělené osvobození bude následně sledováno, aby bylo zajištěno plnění podmínek stanovených v tomto nařízení.

D.   ŘÍZENÍ

(32)

Zúčastněné strany byly informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě má Rada v úmyslu rozšířit platná konečná antidumpingová cla, a byla jim poskytnuta příležitost vyjádřit se k nim. Nebyly obdrženy žádné připomínky, které by byly takové povahy, aby výše uvedené závěry změnily,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 964/2003 na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, spadajících pod kódy KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993098) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999098) a pocházejících z Čínské lidové republiky (ČLR), se rozšiřuje na dovoz potrubních tvarovek (kromě litých tvarovek, přírub a tvarovek se závity) ze železa nebo oceli (nikoliv však nerezavějící oceli) s vnějším průměrem nejvýše 609,6 mm, používaných ke svařování natupo a jiným účelům, v současnosti zařaditelných do kódů KN ex 7307 93 11 (kód TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (kód TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (kód TARIC 7307993093) a ex 7307 99 90 (kód TARIC 7307999093), odesílaných z Indonésie, bez ohledu na to, zda jsou prohlášeny za pocházející z Indonésie či nikoliv.

2.   Clo rozšířené podle odstavce 1 se vybírá z dovozu evidovaného podle článku 2 nařízení (ES) č. 396/2004 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96.

3.   Použijí se platné předpisy o clech.

Článek 2

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v některém z úředních jazyků Společenství a musí být podepsány osobou pověřenou zastupováním žadatele. Žádost musí být zaslána Evropské komisi, generálnímu ředitelství pro obchod, ředitelství B na tuto adresu:

Evropská komise

Generální ředitelství pro obchod

Ředitelství B

J-79 5/16

B-1049 Brusel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

2.   Komise může po konzultaci s poradním výborem rozhodnutím povolit osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 pro dovoz, který neobchází antidumpingová cla uložená nařízením (ES) č. 964/2003, a navrhnout odpovídající změnu tohoto nařízení.

Článek 3

Celním orgánům se ukládá, aby přerušily evidenci dovozu podle článku 2 nařízení (ES) č. 396/2004.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. listopadu 2004.

Za Radu

B. R. BOT

předseda


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 139, 6.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1496/2004 (Úř. věst. L 275, 25.8.2004, s. 3).

(3)  Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 10.

(4)  Nařízení (ES) č. 584/96 (Úř. věst. L 84, 3.4.1996, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 778/2003 (Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 1).


Top