Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2051

Nařízení Rady (ES) č. 2051/2004 ze dne 25. října 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

OJ L 355, 1.12.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 194–196 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 132 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 132 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 197 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Implicitně zrušeno 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2051/oj

1.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 355/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2051/2004

ze dne 25. října 2004,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 337/75 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

s ohledem na stanovisku Výboru regionů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (3) obsahuje ustanovení o organizaci střediska, zejména jeho správní rady. Tato ustanovení byla několikrát změněna, když po každém přistoupení nového členského státu bylo zapotřebí začlenit do správní rady nové členy.

(2)

V roce 2001 bylo provedeno externí hodnocení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (dále jen „středisko“). V reakci Komise na toto hodnocení i v akčním plánu vypracovaném správní radou na základě této reakce se zdůrazňuje, že k udržení účinnosti a efektivity střediska a jeho řídících struktur je zapotřebí upravit ustanovení nařízení (EHS) č. 337/75.

(3)

Evropský parlament vyzval Komisi, aby přezkoumala složení a pracovní metody rad jednotlivých agentur a předložila odpovídající návrhy.

(4)

Správní rady Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, střediska a Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek předložily Komisi společné stanovisko k budoucí správě a fungování těchto rad.

(5)

Tripartitní správa Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, střediska i Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek, vykonávaná zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců, má pro úspěch těchto subjektů zásadní význam.

(6)

Účast sociálních partnerů na správě těchto tří orgánů Společenství vytváří zvláštní situaci, jež vyžaduje, aby tyto subjekty fungovaly na základě společných pravidel.

(7)

Ukázalo se, že nejdůležitější je, aby byly v tripartitní radě zastoupeny všechny tři skupiny, tj. zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců, a aby byl jmenován koordinátor pro skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců. Toto uspořádání by proto mělo být formálně schváleno a rozšířeno i na skupinu zástupců vlád.

(8)

Zachování tripartitního zastoupení z každého členského státu zajistí zapojení všech představitelů hlavních zájmů i to, že bude zohledněna různost systémů a přístupů, které jsou charakteristické pro odborné vzdělávání.

(9)

Je zapotřebí počítat s praktickými důsledky, které bude pro středisko mít nadcházející rozšíření Unie. Složení i činnost rady střediska by měly být upraveny s přihlédnutím k přistoupení nových členských států.

(10)

Je nutno posílit předsednictvo předpokládané v jednacím řádu správní rady, čímž se posílí kontinuita fungování střediska i účinnost jeho rozhodování. Složení předsednictva by mělo nadále odrážet tripartitní strukturu rady.

(11)

V souladu s článkem 3 Smlouvy usiluje Společenství v celé své činnosti o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy. Je tedy vhodné, aby byla přijata opatření k podpoře vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve složení řídící rady a předsednictva.

(12)

Nařízení (EHS) č. 337/75 by proto mělo být změněno.

(13)

Smlouva nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci než pravomoci uvedené v článku 308,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 337/75 se mění takto:

1.

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Při plnění svých úkolů si středisko vytváří vhodné styky, zejména se specializovanými subjekty, veřejnými nebo soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními, s orgány veřejné moci a vzdělávacími zařízeními a s organizacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Středisko zejména zajistí vhodnou spolupráci s Evropskou nadací odborného vzdělávání, aniž tím jsou dotčeny jeho vlastní cíle.“

2.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1.   Středisko tvoří

a)

řídící rada;

b)

předsednictvo;

c)

ředitel.

2.   Řídící rada se skládá z

a)

jednoho člena zastupujícího vládu každého členského státu;

b)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnavatelů z každého členského státu;

c)

jednoho člena zastupujícího organizace zaměstnanců z každého členského státu;

d)

tří členů zastupujících Komisi.

Členy uvedené v prvním pododstavci písm. a), b) a c) jmenuje Rada ze seznamů kandidátů předložených členskými státy, organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi zaměstnanců.

Komise jmenuje sama členy, kteří ji zastupují.

Seznam členů řídící rady Rada zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na internetové stránce střediska.

3.   Funkční období členů je tříleté. Mohou být jmenováni opakovaně. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni znovu nebo nahrazeni.

4.   Řídící rada volí svého předsedu a tři místopředsedy ze všech tří skupin uvedených v odstavci 5 a z Komise, a sice na dobu dvou let s možností opětovného zvolení.

5.   V řídící radě tvoří zástupci vlád, organizací zaměstnavatelů a organizací zaměstnanců vždy jednu skupinu. Každá skupina jmenuje svého koordinátora. Koordinátory skupin zaměstnavatelů a zaměstnanců musí být zástupci svých organizací na evropské úrovni a schůzí rady se účastní bez práva hlasovat.

6.   Předseda svolává řídící radu jednou ročně. Předseda svolává další zasedání na žádost nejméně třetiny členů řídící rady.

7.   Rozhodnutí řídící rady jsou přijímána nadpoloviční většinou jejích členů.

8.   Řídící rada zřídí předsednictvo. Předsednictvo se skládá z předsedy a tří místopředsedů řídící rady, jednoho koordinátora za každou skupinu uvedenou v odstavci 5 a dalšího zástupce útvarů Komise.

9.   Členské státy, organizace uvedené v odstavci 2, Rada, Komise a řídící rada se každý podle svých pravomocí snaží zajišťovat vyrovnané zastoupení mužů a žen na kandidátkách a při jmenováních podle odstavce 2, ve volbách podle odstavce 4 a při jmenováních podle odstavce 8.

10.   Aniž je dotčena odpovědnost ředitele podle článků 7 a 8, sleduje předsednictvo z pověření řídící rady provádění rozhodnutí rady a přijímá veškerá nezbytná opatření k řízení střediska mezi schůzemi řídící rady s výjimkou opatření podle čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1 a čl. 11 odst. 1.

11.   O celoročním rozvrhu schůzí předsednictva rozhodne řídící rada. Předseda svolává další schůze předsednictva na žádost jeho členů.

12.   Předsednictvo přijímá rozhodnutí na základě obecné shody. Nelze-li dosáhnout obecné shody, předloží předsednictvo věc řídící radě k rozhodnutí.“

3.

V článku 7 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Ředitel odpovídá za řízení střediska a provádí rozhodnutí řídící rady a předsednictva. Je právním zástupcem střediska.

2.   Připravuje a organizuje práci řídící rady a předsednictva a zajišťuje sekretariát pro jejich zasedání.“

4.

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Na základě návrhu předloženého ředitelem přijme řídící rada po dohodě s útvary Komise střednědobé priority a roční pracovní program. Program vezme v úvahu priority požadované orgány Společenství.“

5.

Pokaždé, když se v článcích uvádějí slova „správní rada“, nahrazují se slovy „řídící rada“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 25. října 2004.

Za Radu

R. VERDONK

předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 31. března 2004 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 53.

(3)  Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1655/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 41).


Top