Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1875

Nařízení Komise (ES) č. 1875/2004 ze dne 28. října 2004, kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterou se stanoví postup Společenství pro zjištění maximálních limitů reziduí veterinárních lékařských produktů v potravinách živočišného původu, co se týče salicylanu sodného a fenvalerateText s významem pro EHP

OJ L 326, 29.10.2004, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 196–200 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 148 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Implicitně zrušeno 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1875/oj

29.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1875/2004

ze dne 28. října 2004,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterou se stanoví postup Společenství pro zjištění maximálních limitů reziduí veterinárních lékařských produktů v potravinách živočišného původu, co se týče salicylanu sodného a fenvalerate

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu zakládající Evropské společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990 stanovující postup Společenství pro zjištění maximálních limitů reziduí veterinárních lékařských produktů v potravinách živočišného původu (1), a zejména čl. 3 a třetí odstavec čl. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanoviska Evropské agentury pro hodnocení lékařských produktů formulované Výborem pro veterinární lékařské produkty,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Všechny farmakologicky aktivní látky, které se používají v rámci Společenství ve veterinárních lékařských produktech pro předepisování zvířatům, z nichž jsou zhotovovány potravinářské výrobky, by se měly hodnotit v souladu s nařízením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látka salicylan sodný je zahrnuta do přílohy II pro všechny druhy, z nichž jsou zhotovovány potraviny, kromě ryb, ale pouze v případě aktuálního užívání. Zápis by měl být rozšířen tak, aby pokrýval orální použití u hovězího a vepřového dobytka s výjimkou zvířat produkujících mléko pro lidskou spotřebu.

(3)

Platnost prozatímního maximálního limitu residuí u fenvaleratu končí 1. července 2004. Ukázalo se vhodné dovolit dokončení vědeckých studií o této látce a platnost prozatímního maximálního limitu reziduí by se měla proto rozšířit do 1. července 2006.

(4)

Nařízení (EHS) č. 2377/90 by se mělo odpovídajícím způsobem změnit.

(5)

Přiměřená lhůta by měla být stanovena před začátkem použitelnosti tohoto nařízení, aby členské státy v souvislosti s tímto nařízením mohly provést nezbytné úpravy povolení pro uvedení dotyčných veterinárních lékařských produktů na trh, které bylo uděleno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství souvisejícím s veterinárními lékařskými produkty (2), aby se mohla vzít v úvahu ustanovení tohoto nařízení.

(6)

Opatření upravená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru veterinárních lékařských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (EHS) č. 2377/90 se změnily v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. prosince 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2004.

Za Komisi

Olli REHN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1851/2004 (Úř. věst. L 323, 26.10.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/28/ES (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 58).


PŘÍLOHA

B.   Následující látka(y) je(jsou) uvedeny v příloze II rozhodnutí (EHS) č. 2377/90.

2.   Organické sloučeniny

Farmakologicky aktivní látka(y)

Druhy zvířat

Salicylan sodný

Hovězí, vepřové (1)

C.   Následující látka(y) je(jsou) uvedeny v příloze III rozhodnutí (EHS) č. 2377/90.

2.   Antiparazitické prostředky

2.2.   Prostředky působící proti ektoparazitům

2.2.3.   Pyretroidy

Farmakologicky aktivní látka(y)

Sledované reziduum

Druhy zvířat

MRLs

Cílové tkáně

Fenvalerate  (2)

Fenvalerate (součet RR, SS, RS a SR izomerů)

Hovězí

25 μg/kg

Sval

250 μg/kg

Tuk

25 μg/kg

Játra

25 μg/kg

Ledviny

40 μg/kg

Mléko


(1)  Pro orální použití; ne pro použití u zvířat, jejichž mléko se produkuje pro lidskou spotřebu.“

(2)  Platnost prozatímního MRL končí dne 1.7.2006.“


Top