Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1250

Nařízení Komise (ES) č. 1250/2004 ze dne 7. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o prémie pro mléčné výrobky

OJ L 237, 8.7.2004, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 1–1 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 059 P. 41 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 059 P. 41 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1250/oj

8.7.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 237/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1250/2004

ze dne 7. července 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2808/98, pokud jde o prémie pro mléčné výrobky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (2), stanoví zejména prémii pro mléčné výrobky a dodatečnou platbu v podobě doplňkových prémií, jež se použijí od 1. ledna 2004.

(2)

Prémie pro mléčné výrobky byla zavedena nařízením Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (3) následované progresivním snížením podpory na mléčném trhu. Úroveň prémie se zvyšuje každým rokem do roku 2007, aby se kompenzovalo snížení tržních podpor, které intervenují každoročně dne 1. července, což koresponduje s prvním dnem pro hospodářský rok pro mléčné výrobky.

(3)

Proto by se pro prémii pro mléčné produkty měla stanovit rozhodná skutečnost pro směnný kurz k 1. červenci roku, na který byla podpora poskytnuta. Z důvodu zachování soudržnosti je také třeba stanovit, že se ta samá rozhodná skutečnost pro směnný kurz použije na prémie pro mléčné výrobky a na dodatečné platby.

(4)

Proto je třeba změnit nařízení Komise (ES) č. 2808/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství (4).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem příslušných Řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2808/98 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:

„V případě prémie pro mléčné výrobky a dodatečných plateb podle hlavy IV kapitoly 7 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz 1. červenec roku, na který byla podpora poskytnuta.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).

(3)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(4)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 36. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2304/2003 (Úř. věst. L 342, 30.12.2003, s. 6).


Top