Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0522(01)

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. května 2019 o zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, podle článku 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 v Úředním věstníku Evropské unie v případě názvu „Crème d’Isigny“ (CHOP)

C/2019/3773

OJ C 176, 22.5.2019, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

22.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/7


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. května 2019

o zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, podle článku 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 v Úředním věstníku Evropské unie v případě názvu „Crème d’Isigny“ (CHOP)

(2019/C 176/05)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 50 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 53 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Francie podala v souladu s čl. 49 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 žádost o schválení změny specifikace produktu „Crème d’Isigny“ (CHOP), která není menšího rozsahu. Změny zahrnují změnu názvu z „Crème d’Isigny“ na „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“.

(2)

Komise tuto žádost v souladu s článkem 50 nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala a dospěla k závěru, že splňuje podmínky stanovené v uvedeném nařízení.

(3)

Aby bylo možné podat podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012 námitky, měla by být žádost o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, podle čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (2), včetně pozměněného jednotného dokumentu a odkazu na zveřejnění příslušné specifikace produktu pro zapsaný název „Crème d’Isigny“ (CHOP) zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Žádost o schválení změny specifikace produktu, která není menšího rozsahu, podle čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014, včetně pozměněného jednotného dokumentu a odkazu na zveřejnění příslušné specifikace produktu pro zapsaný název „Crème d’Isigny“ (CHOP) je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí.

V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 1151/2012 se zveřejněním tohoto rozhodnutí uděluje právo podat proti změně uvedené v prvním pododstavci tohoto článku námitku ve lhůtě tří měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. května 2019.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


PŘÍLOHA

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY SPECIFIKACE PRODUKTU U CHRÁNĚNÉHO OZNAČENÍ PŮVODU/CHRÁNĚNÉHO ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ, KTERÁ NENÍ MENŠÍHO ROZSAHU

Žádost o schválení změny v souladu s čl. 53 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

CRÈME D’ISIGNY

EU č.: PDO-FR-0139-AM01 – 18.10.2017

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Seskupení žadatelů a oprávněný zájem

Syndicat Professionnel de Défense des Producteurs de Lait et Transformateurs de Beurre et Crème d’Isigny-sur-Mer – Baie des Veys

2, rue du docteur Boutrois

14230 Isigny-sur-Mer

FRANCE

Tel.: +33 231513310

Fax: +33 231923397

E-mail: ODG.beurrecremeisigny@isysme.com

Složení: seskupení se skládá z producentů mléka a výrobců másla. Je proto oprávněné předložit žádost o změnu.

2.   Členský stát nebo třetí země

Francie

3.   Položka specifikace produktu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

Název produktu

Popis produktu

Zeměpisná oblast

Doklad o původu

Metoda produkce

Souvislost

Označování

Jiné [kontaktní údaje příslušného útvaru členského státu a seskupení žadatelů, kontaktní údaje kontrolního subjektu, vnitrostátní požadavky]

4.   Druh změny (změn)

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která nemá být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, pro nějž nebyl zveřejněn jednotný dokument (nebo jeho ekvivalent), která nemá být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012

5.   Změna (změny)

5.1.    Položka „Název produktu“

Výraz „Crème d’Isigny“ se nahrazuje výrazy „Crème d’Isigny“ nebo „Crème fraîche d’Isigny“.

Navrhuje se alternativa k názvu „Crème d’Isigny“. Běží o to, aby se používal také název „Crème fraîche d’Isigny“. Tento název se již mnoho let používá k označení produktů, které v souladu s právními předpisy splňují definici čerstvé smetany. Změna tudíž umožní praxi uvádění čerstvé smetany na trh kodifikovat. Čerstvá smetana označuje smetanu, která byla ošetřena pouze pasterizací a byla zabalena v místě výroby nejpozději do 24 hodin po pasterizaci.

5.2.    Položka „Popis produktu“

Pokud jde o specifikaci produktů „Beurre d’Isigny“ a „Crème d’Isigny“ zapsanou v roce 1996, soustřeďuje se část týkající se popisu produktu pouze na vlastnosti smetany.

Odstavec:

„Tyto dva mléčné výrobky vykazují neobvyklé vlastnosti. Mají přirozenou „pryskyřníkově“ žlutou barvu. Voní a mají mazlavou konzistenci.“

se nahrazuje tímto:

„Smetana „Crème d’Isigny“ je pasterizovaná sladká nebo zralá smetana, má lesklý vzhled, slonovinovou až světle žlutou barvu a minimální obsah tuku 35 gramů na 100 gramů produktu.

Sladká smetana „Crème d’Isigny“ je tekutá s mléčnými a mírně sladkými aromaty.

Vyzrálá smetana „Crème d’Isigny“ má pevnou konzistenci a vyznačuje se svěží, mléčnou a sladkou chutí spojenou s mírnou kyselostí.

Smetana „Crème fraîche d’Isigny“ je smetana „Crème d’Isigny“, která byla ošetřena pouze pasterizací a je balena v místě výroby do 24 hodin po pasterizaci.“

Došlo k úpravě vzhledu produktu: ze stávající specifikace se vypouští „pryskyřníkově žlutá“ barva, která se vztahovala spíše na máslo „Beurre d’Isigny“.

Doplňuje se výraz „lesklý“, který umožňuje lépe definovat vzhled smetany.

Jak se navíc uvádí v položce týkající se metody produkce ve stávající specifikaci („Používaná smetana musí projít tepelným ošetřením omezujícím se na pasterizaci“), z popisu produktu nyní jasně vyplývá, že se jedná o pasterizovanou smetanu.

V této části se rovněž upřesňuje, že minimální obsah tuku ve smetaně činí 35 gramů na 100 gramů, což je uvedeno pouze v položce týkající se metody produkce ve stávající specifikaci.

Samotný popis organoleptických vlastností uvedený ve stávající specifikaci („je aromatická a má krémovou strukturu“) je příliš stručný a částečně chybný, neboť se v něm jasně nerozlišuje sladká a vyzrálá smetana. Doplňuje se tedy organoleptický popis sladké a vyzrálé smetany.

K této změně dochází rovněž v bodě 3.2 jednotného dokumentu, kde se nahrazuje výraz „Smetana s bohatým a krémovým tukem žluté barvy“.

5.3.    Položka „Zeměpisná oblast“

V položce „Vymezení zeměpisné oblasti“ se doplňují všechny kroky, které v zeměpisné oblasti probíhají. Rovněž se aktualizují názvy jednotlivých obcí náležejících do dané oblasti.

Tyto změny objasňují jednotlivé kroky a aktualizují seznam obcí, aniž by se změnily hranice zeměpisné oblasti.

Balení produktu musí proběhnout v zeměpisné oblasti. Tento úkon je tedy třeba provést rychle po výrobě, aby se na jedné straně zamezilo podvodu (smíchání různých druhů smetany) a předešlo zhoršení kvality produktu způsobenému oxidací tuku během příliš dlouhé přepravy na straně druhé. Sladkou smetanu „Crème d’Isigny“ nebo „Crème fraîche d’Isigny“ však lze v rámci zeměpisné oblasti v cisterně převážet z jednoho místa zpracování na druhé pouze pro účely jejího zpracování na vyzrálou smetanu nebo na máslo.

5.4.    Položka „Důkaz původu“

Pokud jde o změny vnitrostátních právních předpisů a nařízení, bylo ustanovení specifikace týkající se položky „Důkaz o tom, že produkt pochází z vymezené zeměpisné oblasti“ konsolidováno a zahrnuje ohlašovací povinnosti a povinnosti vedení rejstříků týkajících se sledovatelnosti výrobku a dodržování podmínek produkce.

Doplňují se tak nové odstavce týkající se:

prohlášení o identifikaci hospodářských subjektů a jejich různých dalších oznamovacích povinností, zejména pokud jde o dočasné přerušení produkce („předběžné prohlášení o záměru nevyrábět“ a „předběžné prohlášení o obnovení výroby“),

„vedení rejstříků“ upřesňujících povinnosti chovatelů a uvádějících platné vnitrostátní předpisy pro výrobce smetany,

kontrolních postupů již stanovených stávajícími vnitrostátními právními předpisy: „Do celého tohoto postupu se doplňují náhodně provedené analytické a organoleptické zkoušky a kontrola zabalených produktů připravených k prodeji.“

5.5.    Položka „Metoda produkce“

Specifikace upřesňuje četné body týkající se metody produkce s cílem lépe popsat podmínky produkce mléka a zpracování smetany „Crème d’Isigny“. Tyto faktory přispívají k posílení vazby se zeměpisnou oblastí.

Zavádějí se ustanovení týkající se chovu stáda dojnic (plemeno, výživa), aby se zaznamenaly tradiční postupy.

Chov stáda

Doplňuje se definice stáda dojnic: „Stádem se pro účely této specifikace rozumí veškeré dojnice z jednoho zemědělského podniku v laktaci i zaprahlé.“

Cílem tohoto ustanovení specifikace je prostřednictvím pojmů „stádo dojnic“ a „dojnice“ jasně stanovit, na která zvířata se ustanovení vztahuje, vymezit kontrolu a zamezit jakémukoli nedorozumění.

Doplňují se nové odstavce, které znějí:

„Stádo se musí pást po dobu nejméně 7 měsíců.“

„Hlavní krmná plocha každého zemědělského podniku musí zahrnovat nejméně 50 % trávy. Každá dojnice v laktaci musí mít k dispozici alespoň 35 arů travních porostů (přirozených, dočasných nebo celoročních), z nichž je nejméně 20 arů pastvin nebo nejméně 10 arů pastvin doplněných o přikrmování travou.“

S cílem potvrdit souvislost mezi produktem a zeměpisnou oblastí se doplňuje spotřeba trávy (pastva, seno…) související s tradicí chovu v zeměpisné oblasti založeného na spásání trávy.

Plemeno

Doplňují se nové odstavce, které znějí:

„Pokud jde o výrobce, mléko z každého sběru určeného na výrobu smetany „Crème d’Isigny“ celkově pochází ze stáda, jež ze 30 % tvoří dojnice normandského plemene.“

„Sběr se definuje jako veškeré mléko sebrané a zpracované výrobcem během 48 hodin.“

Díky těmto faktorům lze zaručit významné využití mléka krav normandského plemene pro výrobu smetany „Crème d’Isigny“.

Tyto faktory jsou doplněny do bodu 3.3 jednotného dokumentu.

Výživa stáda

Doplňují se nové odstavce, které znějí:

„Základní krmná dávka stáda pochází z 80 % (vyjádřeno jako sušina) ze zeměpisné oblasti. Sestává z těchto čerstvých nebo konzervovaných pícnin: tráva, kukuřice, obiloviny nebo nezralé bílkovinné plodiny (celá rostlina), sláma, vojtěška a krmná řepa, kořenová zelenina a sušená dužina červené řepy.“

„Tráva v čerstvé nebo konzervované podobě představuje v průměru alespoň 40 % krmné dávky vyjádřené v sušině za období nejméně 7 měsíců pastvy. V denní krmné dávce nesmí být po zbytek roku její podíl vyjádřený v sušině nižší než 20 %.“

Tyto údaje mají potvrdit souvislost mezi produktem a zeměpisnou oblastí, a to prostřednictvím krmení dojnic, které většinově pochází ze zeměpisné oblasti. V zájmu lepšího vymezení povahy používaného krmiva se rovněž stanovuje taxativní seznam povolených pícnin.

Tato ustanovení týkající se výživy stáda jsou rovněž doplněna do bodu 3.3 jednotného dokumentu.

Doplňuje se nový odstavec, který zní: „Podíl doplňkových krmiv je omezen na 1 800 kg na krávu ve stádě a kalendářní rok.“

Na základě tohoto omezení lze zabránit tomu, aby tato krmiva představovala příliš velký podíl ve výživě, a aby se tak upřednostnila základní krmná dávka pocházející ze zeměpisné oblasti.

Toto ustanovení se rovněž doplňuje do bodu 3.3 jednotného dokumentu.

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„V základní krmné dávce a v doplňkovém krmivu jsou zakázány zelí, vodnice, řepice olejná a čerstvá řepka olejka.

V doplňkových krmivech podle klasifikace přílohy C nařízení EU č. 68/2013 o krmných surovinách jsou zakázány tyto suroviny:

palmový, arašídový, slunečnicový a olivový olej nebo jeho izomery (třída 2.20.1),

mléčné výrobky a výrobky z nich získané (třída 8),

výrobky ze suchozemských zvířat a výrobky z nich získané (třída 9),

ryby, ostatní vodní živočichové a produkty z nich získané (třída 10) s výjimkou tuku z tresčích jater,

různé složky (třída 13) s výjimkou melasy z glukózy.

Močovina a z ní získané produkty jakožto nutriční doplňkové látky uvedené v příloze 1 nařízení ES č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat jsou rovněž zakázány.“

Z důvodu negativního vlivu na organoleptické vlastnosti mléka jsou mnohé produkty a suroviny pro krmení dojnic v době laktace zakázány.

Tyto různé údaje se doplňují do bodu 3.3 jednotného dokumentu.

Za účelem lepšího popisu tradičních postupů se doplňují ustanovení o různých krocích výroby smetany.

Sběr a přijetí mléka

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„Sběr se provádí maximálně každých 48 hodin po prvním dojení. Mléko sebrané v zemědělských podnicích se bez překládky vyloží přímo v místě, kde se odstřeďuje. Při přijetí činí kyselost syrového mléka 14 až 16° stupnice Dornic, tj. pH 6,6 až 6,85.“

Lhůta pro skladování mléka použitého k výrobě smetany „Crème d’Isigny“ nebo „Crème fraîche d’Isigny“ je stanovena tak, aby se předešlo problémům souvisejícím se zhoršováním kvality suroviny v zemědělském podniku. V zájmu lepší sledovatelnosti je navíc zakázána překládka mléka mezi zemědělskými podniky a výrobnou smetany. Doplňuje se kritérium týkající se kyselosti syrového mléka, aby se zaručila dobrá kvalita suroviny.

Toto ustanovení se doplňuje do bodu 3.3 jednotného dokumentu.

Zpracování a balení

Věta „Smetana musí být v souladu s právními předpisy pro hospodářská zvířata i smetanu vyrobenou z mléka“ se vypouští, neboť spadá do oblasti regulace.

Odstředění a pasterizace

Doplňuje se nový odstavec, který zní: „Doba skladování mléka před odstředěním je nejvýše 48 hodin od přijetí.“

Díky tomu lze zachovat kvalitu suroviny.

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„Před odstředěním může sebrané plnotučné mléko projít první fází předpasterizace při teplotě 74 °C. Po odstředění smetana prochází pasterizací při teplotě 86 až 95 °C po dobu 30 až 180 vteřin.“

Definují se fáze pasterizace, díky níž se získá daný produkt.

Odstavec:

„Zmíněné ošetření se provádí nejpozději do 36 hodin po odstředění mléka.“

se nahrazuje tímto:

„Naposledy zmíněné ošetření se provádí nejpozději do 36 hodin po odstředění mléka k výrobě sladké smetany „Crème d’Isigny.““

V zájmu zachování kvality suroviny se doplňuje maximální lhůta mezi odstředěním mléka a ošetřením pasterizací. Přesnost lhůt pro provedení jednotlivých kroků u každého druhu smetany rovněž usnadňuje kontrolu.

Odstavec:

„Pro výrobu a uvádění na trh produktu „Crème d’Isigny“ je zakázáno používání těchto látek:

syrovátkové smetany nebo solného roztoku, zmrazené či hluboce zmrazené rekonstituované smetany,

barviv nebo antioxidantů,

odkysličovačů, jež by měly snížit kyselost mléka nebo smetany,

a jakékoli jiné složky s výjimkou zvláštních mléčných kvasinek.“

se nahrazuje tímto:

„Při produkci sladké smetany „Crème d’Isigny“ se nesmí použít syrovátka, podmáslí, rekonstituovaná, zmrazená nebo hluboce zmrazená smetana, barviva, antioxidanty, látky na odkyselení určené ke snížení kyselosti mléka nebo smetany, přídatné látky, pomocné látky nebo jakákoli jiná složka kromě mléčných kvasinek.“

Opravuje se a doplňuje též seznam látek, jež jsou pro výrobu smetany „Crème d’Isigny“ a „Crème fraîche d’Isigny“ zakázány, přičemž se upřesňuje, že podmáslí je nepřípustné a že přidání přísad, pomocných látek a jakékoli jiné složky s výjimkou mléčných kvasinek je rovněž zakázáno. Zrušuje se zákaz používání solného roztoku, neboť se jedná o chybu ve stávající specifikaci.

Zaočkování a zrání

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„Na výrobu vyzrálé smetany „Crème d’Isigny“ se sladká smetana „Crème d’Isigny“ přivede na teplotu 12 až 23 °C, aby ji bylo možné zaočkovat.

Zaočkování sladké smetany „Crème d’Isigny“ se provádí nejpozději 72 hodin po odstředění a nejpozději 96 hodin po přijetí mléka.

Zrání probíhá po dobu nejméně 12 hodin a při teplotě 12 až 23 °C.“

Pro zaznamenání tradičních postupů se upřesňují parametry fáze zrání.

Rovněž se doplňuje, že smetanu lze balit jen do nádob o maximálním objemu 1 000 litrů s tím, že však sladkou smetanu „Crème d’Isigny“ lze v rámci zeměpisné oblasti v cisterně převážet z jednoho místa zpracování na druhé pouze pro účely jejího zpracování na vyzrálou smetanu „Crème d’Isigny“ nebo na máslo „Beurre d’Isigny“.

Tyto faktory jsou doplněny do bodu 3.5 jednotného dokumentu.

5.6.    Položka „Označování“

Odstavce:

„Štítek s nápisem „Crème d’Isigny – Appellation d’Origine Protégée“ musí být nalepen nebo uveden na obalech nebo nádobách, za což nese odpovědnost daný pracovník.

Použití zeměpisných názvů „Isigny“ nebo „Isigny-sur-Mer“ či jakéhokoli jiného slova, grafické úpravy nebo ilustrace připomínající tuto oblast se zakazuje při prodeji másla, které se nevyrobilo, nezabalilo a neuvedlo na trh podle vyhlášky o označení.“

se nahrazují tímto:

„Každé na trh uváděné balení s chráněným označením původu „Crème d’Isigny“ nebo „Crème fraîche d’Isigny“ obsahuje samostatnou etiketu s názvem označení původu napsaným písmem, jehož velikost odpovídá nejméně dvěma třetinám velikosti největšího písma nacházejícího se na etiketě.

Štítek s nápisem „„Crème d’Isigny“ nebo „Crème fraîche d’Isigny“ – Appellation d’Origine Protégée“ musí být nalepen nebo uveden na obalech nebo nádobách, za což nese odpovědnost příslušný subjekt.

Symbol Evropské unie pro „CHOP“ a štítek se nacházejí vedle sebe nebo nad sebou, přičemž nejsou odděleny jiným údajem. Minimální rozměr označení původu neplatí pro štítek, pokud se toto označení objevuje jinde na etiketě.

Etiketa musí obsahovat zejména údaje o obsahu tuku na 100 g produktu.“

Tyto údaje umožňují objasnit požadavky týkající se identifikace produktu.

Vypouští se ustanovení o zákazu používat slova „Isigny“ nebo „Isigny-sur-Mer“ či jakékoli jiné slovo, grafickou úpravu nebo ilustraci připomínající tuto oblast u produktů, které neodpovídají podmínkám stanoveným ve specifikaci, neboť se na něj specifikace nevztahuje.

Uvedené změny jsou provedeny v bodě 3.6 jednotného dokumentu.

5.7.    Položka „Souvislost“

Položka „Souvislost se zeměpisnou oblastí“ byla zcela přepracována s cílem zřetelněji poukázat na souvislost mezi smetanou „Crème d’Isigny“ a její zeměpisnou oblastí, aniž by se souvislost podstatně změnila. Toto poukázání upozorňuje zejména na podmínky výroby mléka a hlavně na skutečnost, že krmení založené na optimálním využití trávy spolu s dlouhou dobou pastvy umožňuje získat kvalitní mléčný tuk vhodný pro výrobu smetany, k níž jsou zapotřebí zvláštní znalosti a dovednosti. Při této příležitosti se rovněž vypustil údaj o značném obsahu kyseliny olejové ve smetaně „Crème d’Isigny“, protože se nepovažuje za specifický.

V bodě „Specifičnost zeměpisné oblasti“ se uvádějí přírodní faktory zeměpisné oblasti, jakož i lidské faktory ve spojitosti s historií a zdůrazněním specifických znalostí a dovedností. V bodě „Specifičnost produktu“ se zdůrazňují některé údaje, které byly zahrnuty do popisu produktu. V bodě „Příčinná souvislost“ se vysvětlují vzájemné vlivy mezi přírodními a lidskými faktory a produktem.

Uvedená změna je provedena rovněž v jednotném dokumentu.

5.8.    Položka „Jiné“

Je aktualizována adresa INAO.

Jsou aktualizovány kontaktní údaje seskupení.

V položce „Údaje o kontrolním orgánu“ se aktualizuje název a kontaktní údaje oficiálních orgánů. Tato položka uvádí kontaktní údaje příslušných francouzských kontrolních orgánů: Národní ústav pro kontrolu původu a jakosti (INAO) a Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, ochranu spotřebitele a boj proti podvodům (DGCCRF). Doplňuje se, že název a kontaktní údaje certifikačního orgánu jsou k dispozici v sídle INAO a v databázi Evropské komise.

V položce „Vnitrostátní požadavky“ se do specifikace doplňuje tabulka obsahující hlavní body, které je třeba zkontrolovat, a způsob jejich hodnocení. V podobě tabulky obsahuje hlavní body, které je třeba kontrolovat, jejich referenční hodnoty a metody hodnocení.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„CRÈME D’ISIGNY“/„CRÈME FRAÎCHE D’ISIGNY“

EU č.: PDO-FR-0139-AM01 – 18.10.2017

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Název

„Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“

2.   Členský stát nebo třetí země

Francie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu

Třída 1.4 Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

Smetana „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“ je pasterizovaná sladká nebo zralá smetana, má lesklý vzhled, slonovinovou až světle žlutou barvu a minimální obsah tuku 35 gramů na 100 gramů produktu.

Sladká smetana „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“ je tekutá s mléčnými a mírně sladkými aromaty.

Vyzrálá smetana „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“ má pevnou konzistenci a vyznačuje se svěží, mléčnou a sladkou chutí spojenou s mírnou kyselostí.

Smetana „Crème fraîche d’Isigny“ je smetana „Crème d’Isigny“, která byla ošetřena pouze pasterizací a je balena v místě výroby do 24 hodin po pasterizaci.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Aby byla zajištěna úzká souvislost mezi územím a produktem prostřednictvím výživy z travních porostů pocházející ze zeměpisné oblasti, pasou se dojnice nejméně 7 měsíců v roce a každý zemědělský podnik disponuje nejméně 0,35 ha plochy travních porostů na dojnici, z nichž alespoň 0,20 ha musí být přístupných z dojíren nebo alespoň 0,10 ha přístupných z dojíren doplněných o přikrmování trávou. Každý zemědělský podnik musí mít hlavní krmnou plochu s nejméně 50 % trávy.

Výživa dojnice nemůže pocházet bezvýhradně ze zeměpisné oblasti. Potřebu bílkovin dojnic totiž nelze vždy pokrýt z ploch obhospodařovaných v této oblasti. Kromě toho nelze zaručit původ surovin v doplňkových krmivech. Osmdesát procent základní krmné dávky stáda, kterou tvoří pícniny, se produkuje v zeměpisné oblasti (počítáno na sušinu a rok). Jelikož základní krmná dávka tvoří přibližně 70 % veškerého krmení dojnic, podíl krmení pocházejícího z dané oblasti lze přibližně odhadnout na nejméně 56 %.

Tráva v různých podobách představuje nejméně 40 % průměrné základní krmné dávky po dobu minimálně sedmi měsíců pastvy a nejméně 20 % denní dávky po zbytek roku. Přidávání doplňků krmiva je omezeno na 1 800 kg na krávu ve stádě a kalendářní rok.

Povolené pícniny jsou: tráva, kukuřice, obiloviny nebo nezralé bílkovinné plodiny (celá rostlina), sláma, vojtěška (vše v čerstvé nebo konzervované podobě) a krmná řepa, kořenová zelenina a sušená dužina červené řepy.

V základní krmné dávce a v doplňkových krmivech jsou zakázány zelí, vodnice, řepice olejná, čerstvá řepka olejka, močovina a z ní získané produkty.

V doplňkových krmivech se nesmějí používat tyto suroviny:

palmový, arašídový, slunečnicový a olivový olej nebo jeho izomery,

mléčné výrobky a produkty z nich získané,

produkty ze suchozemských zvířat a produkty z nich získané,

ryby, ostatní vodní živočichové a produkty z nich získané s výjimkou tuku z tresčích jater,

různé složky s výjimkou melasy z glukózy.

Pokud jde o výrobce, mléko z každého sběru určeného na výrobu smetany „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“ celkově pochází ze stáda, jež ze 30 % tvoří dojnice normandského plemene, přičemž sběr se definuje jako veškeré mléko sebrané a zpracované výrobcem během 48 hodin.

Sběr se provádí maximálně každých 48 hodin po prvním dojení. Mléko sebrané v zemědělských podnicích se bez překládky vyloží přímo v místě, kde se odstřeďuje. Při přijetí činí kyselost syrového mléka 14 až 16° stupnice Dornic, tj. pH 6,6 až 6,85.

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Produkce mléka a výroba smetany probíhají ve vymezené zeměpisné oblasti definované v bodě 4.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Smetana se balí ve vymezené zeměpisné oblasti. Balení smetany je totiž velmi důležitý úkon při řízení kvality produktů, neboť tuk je citlivý na oxidaci. K balení tedy musí dojít rychle po ukončení výroby. Provádí se proto ve vymezené zeměpisné oblasti uvedené v bodě 4, a to do nádob o maximálním objemu 1 000 litrů.

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Každé na trh uváděné balení s chráněným označením původu „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“ obsahuje samostatnou etiketu s názvem označení původu napsaným písmem, jehož velikost odpovídá nejméně dvěma třetinám velikosti největšího písma nacházejícího se na etiketě.

Štítek s nápisem „„Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“ – Appellation d’Origine Protégée“ musí být nalepen nebo uveden na obalech nebo nádobách, za což nese odpovědnost příslušný subjekt.

Symbol Evropské unie pro „CHOP“ a štítek se nacházejí vedle sebe nebo nad sebou, přičemž nejsou odděleny jiným údajem. Minimální rozměr označení původu neplatí pro štítek, pokud se toto označení objevuje jinde na etiketě.

Etiketa musí obsahovat zejména údaje o obsahu tuku na 100 g produktu.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Vymezená zeměpisná oblast se rozkládá na území obcí těchto departementů:

departement Calvados (82 obcí):

kanton Bayeux, všechny obce s výjimkou obcí Chouain, Condé-sur-Seulles, Ellon, Esquay-sur-Seulles, Juaye-Mondaye, Le manoir, Manvieux, Ryes, Tracy-sur-Mer, Vaux-sur-Seulles, Vienne-en-Bessin,

kanton Trévières, všechny obce s výjimkou obcí La Bazoque, Cahagnolles, Cormolain, Foulognes, Litteau, Planquery, Sainte-Honorine-de-Drucy, Sallen,

departement la Manche (93 obcí):

kanton Agon-Coutainville, obce Auxais, Feugères, Gonfreville, Gorges, Marchésieux, Nay, Périers, Raids, Saint-Germain-sur-Sèves, Saint-Martin-d’Aubigny, Saint-Sébastien-de-Raids,

kanton Bricquebec, obce Etienville, Les Moitiers-en-Bauptois, Orglandes,

kanton Carentan-les-Marais, všechny obce,

kanton Créances, obce Montsenelle (pouze v případě území bývalých obcí Coigny, Prétot-Sainte-Suzanne, Saint-Jores), Le Plessis-Lastelle,

kanton Pont-Hébert, všechny obce s výjimkou obcí Bérigny, Saint-André-de-l’Epine, Saint-Georges-d’Elle, Saint-Germain-d’Elle, Saint-Pierre-de-Semilly,

kanton Saint-Lô-1, všechny obce s výjimkou obcí Agneaux, Le Lorey, Marigny-Le-Lozon (pouze v případě území bývalé obce Lozon), Le Mesnil-Amey, Saint-Gilles, Saint-Lô,

kanton Valognes, všechny obce s výjimkou obcí Brix, Huberville, Lestre, Lieusaint, Montaigu-la-Brisette, Saint-Germain-de-Tournebut, Saint-Joseph, Saint-Martin-d’Audouville, Saussemesnil, Tamerville, Valognes, Vaudreville, Yvetot-Bocage.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Zeměpisnou oblast výroby smetany „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“ tvoří území ve tvaru půlměsíce s usazeninami a nízkou nadmořskou výškou (< 50 m). Tato oblast nazývaná Col du Cotentin tvoří pozoruhodnou geologickou jednotku formovanou četnými výstupy a ústupy moře. Rozlišuje se mezi dolní zemí „Bas Pays“, která sestává z pobřežních bažin a vysušených, avšak zaplavitelných, nánosů, a zalesněnou horní zemí „Haut Pays“, kterou tvoří plošina a vápencové ostrůvky, jakož i nízké jílovité a kamenité pahorky na východě. Půda se vyznačuje především velkým množstvím mořských a říčních naplavenin, které se nacházejí hlavně v zátoce „Baie des Veys“ a v údolích řek, které se do ní vlévají.

Podnebí v Col du Cotentin s úhrnem srážek přibližně 800 mm a více než 170 dni deště rovnoměrně rozloženého po celý rok, nižšími letními teplotami a mírnými zimami, malými teplotními výkyvy než v Saint-Lô nebo v Caen lze považovat za mírné oceánské. Díky neexistující členitosti netrpí toto vlhké a mírné podnebí s častými mlhami výkyvy. Vliv oceánu se projevuje i velkým množstvím solných výparů z moře, které kropí travnaté porosty.

Oblast Col du Cotentin je jedním z center normandského pastevectví, které v Normandii existovalo před vlnou přeměny obdělávané půdy na travní porosty, s níž se započalo v roce 1800. Chovatelé učinili z regionu Isigny ceněnou pastvinářskou oblast, kterou v roce 1874 sdružení „Association Normande“ označilo jako „oblast bujných pastvin a skutečných zdrojů smetany a másla“.

Od poloviny 19. století chovatelé na poloostrově Cotentin brání čistotu plemene Cotentin, které se pak stane základem normandského plemene, zejména z důvodu dojivosti tohoto místního plemene. Avšak toto postavení „kolébky plemene“ znevýhodňuje místní chovatele, kteří otálejí s využíváním pokroků umělé inseminace a přecházejí na produktivní a homogenní plemeno Prim’Holstein.

Obyvatelé oblasti Col du Cotentin si velmi rychle dali do souvislosti optimální využití travních porostů stádem dojnic a zhodnocení mléka prostřednictvím výroby a prodeje smetany.

Ještě dnes tvoří travní porosty základ výživy dojnic, které je spásají po nejméně sedm měsíců a v podobě podávané píce se jimi mohou živit po zbytek roku. Díky poutu producentů k normandskému plemenu, výrobě vynikajícího másla z mléka bohatého na tuky a bílkoviny lze v zeměpisné oblasti zachovat toto plemeno v hojné míře. Výrobci uplatňují své znalosti a dovednosti, zejména pokud jde o biologické zrání smetany.

Smetana „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“ je krémová a bez hrudek, tekutá v případě sladké smetany, s pevnou konzistencí u smetany vyzrálé. Obsahuje nejméně 35 gramů tuku na 100 gramů produktu a má vysoký obsah jodu a stopových prvků. Má slonovinovou až světle žlutou barvu a lesklý vzhled, vytváří jemné aroma, které je zřetelně patrné a jemuž dominuje vůně mléka. V ústech je tekutá, svěží, příjemné a sladké chuti a v případě vyzrálé smetany s kyselou dochutí.

Zeměpisná oblast se těší pravidelnému rozložení dešťů během roku a mírným teplotám i v zimě, a to díky své zeměpisné poloze (blízkosti moře) a morfologii (chybějící členitosti). Jedná se o faktory příznivě ovlivňující růst trávy během celého roku i dlouhé období pastvy zvířat. Jílovito-vápenaté půdy bohaté na minerály s recentně vytvořenými mořskými usazeninami představují pro tyto travní porosty značné bohatství, zatímco naplaveniny, které pokrývají „Haut-Pays“, tvoří pozoruhodný vodní regulátor příznivý pro pravidelný růst trávy.

Ke kvalitě mléčného tuku přispívá v zeměpisné oblasti kombinace podílu trávy, která dodává organoleptické vlastnosti specifické pro označení a očekávanou krémovitost, a podílu dalších druhů výživově hodnotnější píce, která podporuje produkci velkých kapének tuku umožňujících fixovat aromatické složky mléka dodané trávou.

Smetana „Crème d’Isigny“/„Crème fraîche d’Isigny“ se tak vyznačuje optimálním využitím trávy z dané oblasti s dlouhým obdobím pastvy dojnic a podáváním konzervované píce během zimního období spolu s jinými druhy píce. Přeprava píce z Bas-Pays do Haut-Pays a její uskladnění je totiž tradiční způsob daný zeměpisnou polohou statků, které se nacházejí obvykle v Haut-Pays, ale mají pastviny i v Bas-Pays.

Uvedená výživa dobytka částečně normandského plemene je základem pro kvalitní mléko, jehož tuk dodává produktu vynikající krémovou konzistenci.

Zachování tradičních postupů při výrobě smetany, které spočívají v zaočkování a samotném biologickém zrání, ale které vylučují například použití rekonstituované smetany, látek na odkyselení nebo jakýchkoli jiných složek nebo přídatných látek, se významně podílí na vlastnostech suroviny, již dojnice poskytují.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ba1010a1-bc3a-4468-a1d2-7578d8fd5494


Top