Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AE1658

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvám [COM(2018) 251 final] a k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) [COM(2018) 252 final – 2018/0061 (COD)]

EESC 2018/01658

OJ C 440, 6.12.2018, p. 142–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 440/142


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvám

[COM(2018) 251 final]

a k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

[COM(2018) 252 final – 2018/0061 (COD)]

(2018/C 440/23)

Zpravodaj:

Ionuț SIBIAN

Konzultace

Evropský parlament, 16. 4. 2018

Rada, 2. 5. 2018

Komise, 18/06/2018

Právní základ

Článek 304 SFEU

 

 

Odpovědná specializovaná sekce

Zaměstnanost, sociální věci, občanství

Přijato ve specializované sekci

19. 7. 2018

Přijato na plenárním zasedání

19. 9.2018

Plenární zasedání č.

537

Výsledek hlasování

(pro/proti/zdrželi se hlasování)

168/0/1

1.   Závěry a doporučení

1.1.

EHSV uznává, že vízový kodex je základním prvkem společné vízové politiky, neboť stanoví společný soubor právních ustanovení a pracovních pokynů.

1.2.

Podporuje navržené harmonizované postupy a podmínky stanovené ve vízovém kodexu, které umožňují zabránit situacím, kdy členské státy řeší obdobné případy různým způsobem, a současně připouští odlišné vyřizování žádosti na základě „vízové historie“. EHSV se rovněž domnívá, že by se mělo usilovat o zavedení harmonizovaných postupů pro odvolání v případech zamítnutí žádosti o udělení víza.

1.3.

EHSV vítá harmonizované řešení víz pro více vstupů, která jejich držitelům umožňují opakovaně vstupovat do EU v průběhu doby platnosti víza, neboť to může přispět k hospodářskému růstu, kulturnímu a sociálnímu rozvoji a výměnám a k posílení podpory a porozumění mezi lidmi.

1.4.

Jednorázová víza, která mají být vydávána na vnějších hranicích a jež byla ve vízovém kodexu stanovena za účelem podpory krátkodobého cestovního ruchu, svědčí o flexibilitě a pragmatickém přístupu členských států a EHSV podporuje přijetí tohoto postupu pro řešení řady dalších aspektů souvisejících s vydáváním víz, aby byla zajištěna centralizovaná pracoviště.

1.5.

Vzhledem k tomu, že Evropská unie by v rámci svých vztahů se třetími zeměmi měla proaktivně usilovat o dodržování úplné vízové vzájemnosti, EHSV naléhavě vyzývá Komisi, aby provedla rychlé konzultace a navrhla srozumitelný soubor praktických návrhů, které by vedly ke zjednodušení a zajistily bezpečnost.

1.6.

EHSV však naprosto podporuje návrh, aby Komise před přijetím rozhodnutí o dočasném pozastavení osvobození státních příslušníků určité třetí země od vízové povinnosti zohlednila situaci v oblasti lidských práv v příslušné třetí zemi a možné důsledky, které by na tuto situaci pozastavení osvobození od vízové povinnosti mělo.

1.7.

Současně EHSV doporučuje, aby bylo vyvíjeno maximální úsilí o shromáždění (co nejvíce) spolehlivých, relevantních a jednotných/srovnatelných údajů, pokud jde o třetí země a situace, v nichž členské státy mohou rozhodnout o dočasném pozastavení osvobození od vízové povinnosti pro státní příslušníky třetí země uvedené v příloze II nařízení, která obsahuje seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít pro překročení vnější hranice vízum, a země, jejichž státní příslušníci jsou od takové povinnosti osvobozeni.

1.8.

EHSV doporučuje, aby se při rozhodování o průběžném (každé dva roky) navyšování navržených vízových poplatků postupovalo obezřetně. Toto navyšování by nemělo být automatické a mělo by se brát v úvahu, že navržená částka je již dost vysoká v porovnání s mírou růstu/úrovní rozvoje některých dotčených třetích zemí.

1.9.

EHSV podporuje změny vízového kodexu, které se týkají další možnosti elektronického vyplnění a podání žádosti a jejichž účelem je zajistit soulad s technologickým vývojem. Současně žádá všechny členské státy, aby podpořily on-line podávání žádostí o vízum a provedly v zájmu tohoto on-line postupu nezbytné kroky/změny, a požaduje, aby Komise zahrnula/předložila reálnou lhůtu pro obecné přijetí on-line podávání žádostí o víza ze strany členských států.

1.10.

EHSV vítá návrh Komise na odstranění zásady „osobního podávání žádostí“ a podporuje a navíc žádá přijetí pravidel a předpisů, které umožní podávat žádosti o víza on-line. Má za to, že by se mělo pokračovat v podávání žádostí o vízum tím nejpohodlnějším a nejrychlejším způsobem z místa bydliště žadatele o vízum, včetně případného širšího využití externích poskytovatelů služeb a poskytování lepších služeb zastupování, a že spolupráce mezi diplomatickými misemi členských států EU by se měla i nadále posilovat.

1.11.

Doporučuje, aby Komise přezkoumala nynější kategorie žadatelů, kterým byla vízová povinnost zrušena, a aby je přesněji vymezila. EHSV rovněž doporučuje zvážit možnost, že by senioři a zástupci neziskových organizací, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních či vzdělávacích akcí organizovaných neziskovými organizacemi, byli osvobozeni od vízových poplatků bez ohledu na svůj věk, nebo alespoň že by se zvýšila věkové hranice.

1.12.

Vzhledem k tomu, že „ustanovení tohoto nařízení se použijí na každého státního příslušníka třetí země, který musí mít při překračování vnějších hranic členského státu vízum (…), aniž jsou dotčena práva volného pohybu, kterých požívají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Unie“, EHSV chce s ohledem na poslední vývoj v členských státech EU, pokud jde o definici rodiny, upozornit na to, že je důležité stanovit společný postup, aby se zabránilo diskriminaci v souvislosti s definicí „rodinných vazeb“.

2.   Obecné připomínky

2.1.

EHSV bere na vědomí sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o nutnosti přizpůsobit společnou vízovou politiku novým výzvám a s ohledem na to podporuje oba návrhy nařízení týkající se kodexu Společenství o vízech a seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

2.2.

EHSV proto uznává, že vízový kodex má dopady přesahující cíl zavedení společných právních ustanovení a postupů podávání žádostí a že má kromě usnadnění oprávněného cestování a boje proti nelegální migraci vliv na hospodářský růst a tvorbu pracovních míst, přestože tento cíl nebyl u vízového kodexu na samém začátku stanoven. V roce 2017 bylo na konzulátech států schengenského prostoru podáno 16,1 milionu žádostí o jednotné vízum a tento trend sílí. Z tohoto celkového počtu žádostí bylo ve více než 50 % případů uděleno vízum pro více vstupů a vízum nebylo uděleno v 1,3 milionu případů, což představuje 8 % všech žádostí (1).

2.3.

EHSV vítá navržené změny, které mají vyřizování žádostí o vízum žadatelům i konzulátům usnadnit, konkrétně vítá možnost podat žádost 6 měsíců před zamýšlenou cestou (a 9 měsíců v případě námořníků), upřesnění a rozšířené kategorie subjektů, které mohou žádost podat jménem žadatele, a sladění podpůrných dokladů. Dále vítá především dodržení zásady návštěvy pouze jednoho místa pro podání žádosti.

2.4.

EHSV však také uznává, že přístup do konzulátů je stále problematický, zejména ve třetích zemích, v nichž je většina členských států přítomna pouze v hlavním městě, a žadatelé tudíž musí nést náklady (časové i finanční) na dlouhou cestu na konzulát. EHSV proto vítá návrh Komise na odstranění zásady „osobního podávání žádostí“ a vyzývá členské státy, aby provedly nezbytné úpravy, aby bylo možné podávat žádosti o víza on-line. Mezitím EHSV rovněž vítá všechny druhy opatření, která byla přijata s cílem podávat žádosti o vízum tím nejpohodlnějším a nejrychlejším způsobem z místa bydliště žadatele o vízum, včetně případného širšího využití externích poskytovatelů služeb a poskytování lepších služeb zastupování, a vítá i posílenou spolupráci mezi diplomatickými misemi členských států EU.

2.5.

S ohledem na nedávný vstup nových pravidel pro ochranu údajů a soukromí (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platnost potvrzuje EHSV, že je zapotřebí, aby externí poskytovatelé služeb byli schopni dodržovat/zajišťovat bezpečnost shromážděných osobních údajů. Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, která zajistí, aby podniky nabízející vízové služby (evropským státním příslušníkům, nebo jiným než evropským státním příslušníkům žádajícím o evropské vízum) provedly změny ve svých politikách v oblasti ochrany údajů, a zajistily tak soulad s nařízením.

2.6.

Nové, kratší lhůty pro podávání žádostí o víza a rozhodování o žádostech o vízum, jakož i harmonizace možnosti vydávat jednotné vízum (zejména pokud jde o rozhodnutí o vydávání víz pro více vstupů) považuje EHSV za pozitivní, stejně jako nově navržený čl. 25 písm. a) o spolupráci v oblasti zpětného přebírání osob, jenž má zintenzivnit spolupráci třetích zemí při zpětném přebírání nelegálních migrantů, a to zavedením možnosti omezeným způsobem a dočasně uplatnit jasně vymezená opatření. Je třeba vypracovat harmonizovaný přístup k tomu, jak usnadnit postup podávání žádostí o víza těm žadatelům, kteří již do EU cestovali.

2.7.

EHSV uznává, že je třeba zajistit reálnou soudržnost vízové politiky a závazků přijatých v jiných oblastech politiky (např. v obchodních dohodách). V souvislosti s dohodami o zrušení vízové povinnosti, které členské státy uzavřely s určitými třetími zeměmi, je třeba přijmout obecně přijímané řešení. Evropská unie by v rámci svých vztahů se třetími zeměmi měla proaktivně usilovat o dodržování úplné vízové vzájemnosti.

2.8.

Přestože EHSV chápe odůvodnění navrhované revize článku 16 vízového kodexu, konkrétně zvýšení sazeb vízových poplatků o jednu třetinu, je znepokojen možnými překážkami vyplývajícími z těchto zvýšených poplatků pro státní příslušníky některých třetích zemí, jejichž úroveň rozvoje/blahobytu je podstatně nižší než v členských státech EU. Srovnání výše vízových poplatků s cestovními a dalšími výdaji, které žadatelé o vízum musí hradit, není příznivé, neboť by v současnosti obecně rozšířené nízkonákladové cestování a ubytování mohlo vést k situaci, kdy náklady na celou cestu budou nižší nebo stejně vysoké jako vízové poplatky.

2.9.

EHSV se domnívá, že v rámci návrhu na revizi výše vízového poplatku každé dva roky by měla být zvážena možnost snížení tohoto poplatku, neboť budou možná zavedeny postupy elektronického podávání žádostí o vízum (což by pro členské státy znamenalo nižší personální a administrativní náklady). Podle sdělení Komise o přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvám většina členských států zvažuje výhody používání digitálních víz (nižší náklady pro konzuláty, účinný a klientsky přívětivější postup podávání žádostí v porovnání se systémem podávání žádostí v papírové podobě).

2.10.

S ohledem na nynější výši vízového poplatku a na navrženou výši se EHSV domnívá, že je třeba zvážit možnost zrušení poplatků pro zástupce neziskových organizací, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí organizovaných neziskovými organizacemi, bez ohledu na jejich věk, nebo přinejmenším zvážit zvýšení věkového limitu (platné předpisy stanoví věk 25 let a méně). Tuto možnost by měli mít také senioři, čímž by se podpořilo jejich aktivní začleňování do společnosti a přispělo ke kvalitnějšímu životu.

V Bruselu dne 19. září 2018.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Luca JAHIER


(1)  Vízové statistiky pro konzuláty, 2017 (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy#stats).


Top