EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H0719(01)

Doporučení Komise ze dne 18. července 2018 týkající se pokynů k harmonizovanému provádění evropského systému řízení železničního provozu v Unii (Text s významem pro EHP.)

C/2018/4072

OJ C 253, 19.7.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 253/1


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 18. července 2018

týkající se pokynů k harmonizovanému provádění evropského systému řízení železničního provozu v Unii

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 253/01)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (1) Agentura Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) zajišťuje harmonizované provádění a interoperabilitu evropského systému řízení železničního provozu (dále jen „ERTMS“) v Unii. Za tímto účelem agentura kontroluje soulad zamýšlených technických řešení s příslušnými technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a prostřednictvím rozhodnutí je schvaluje.

(2)

Proces schvalování, kterým se mají řídit jak agentura, tak žadatelé, však není detailně popsán.

(3)

V zájmu posílení oprávněných očekávání žadatele při procesu schvalování stanoveném v článku 19 směrnice (EU) 2016/797 a usnadnění harmonizovaného provádění ERTMS v Unii by žadatel i agentura měly postupovat podle pokynů stanovených v tomto doporučení.

(4)

Aby se předešlo technickým problémům a byl usnadněn proces udělování povolení k uvedení pevných zařízení do provozu stanovený v článku 18 směrnice (EU) 2016/797, měly by se vnitrostátní bezpečnostní orgány na procesu schvalování podílet od samého začátku a přitom mít přístup k dokumentům předloženým žadatelem.

(5)

Vzhledem k různorodosti smluv a zadávacích řízení v rámci traťových subsystémů ERTMS by se agentura i žadatelé měli řídit postupem, který by pokryl veškeré tyto druhy smluv a současně zajistil, aby zamýšlená technická řešení byla v plném souladu s příslušnými TSI, a tedy plně interoperabilní.

(6)

Záznam problémů vytvořený agenturou by agentura i žadatel měli používat jako nástroj na monitorování, aby co nejdříve vysledovali a identifikovali veškeré možné problémy mající vliv na interoperabilitu. Žadatel by měl předložit doklady prokazující vyřešení těchto problémů.

(7)

Agentura by měla rovněž používat anonymizovaný seznam problémů jako nástroj ke sdílení zkušeností a usnadnění harmonizovaného provádění, pokud jde o ERTMS.

(8)

Pokyny k procesu schvalování stanovené v tomto doporučení by se neměly překrývat s posuzováním shody prováděném subjekty posuzování shody a popsaném ve směrnici (EU) 2016/797 a v příslušných TSI. Agentura by měla zajistit, aby informace o ověření traťového zařízení evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) a zařízení globálního systému pro mobilní komunikace v železničním provozu (GSM-R) stanovené v článku 5 a bodu 6.1.2.3 přílohy nařízení Komise 2016/919 (2) byly dostupné v souladu s těmito ustanoveními. Uvedené informace by agentura měla posoudit co nejdříve, aby se vyhnula problémům, minimalizovala náklady a zkrátila proces schvalování a zajistila interoperabilitu zamýšleného technického řešení.

(9)

V zájmu usnadnění procesu schvalování by žadatel měl být v kontaktu s agenturou před formálním zasláním žádosti. Během této „fáze prvotních kontaktů“ by měla agentura dospět s žadatelem k dohodě ohledně harmonogramu procesu schvalování, včetně příslušných lhůt a přitom zohlednit druh zakázky a postup udělování povolení. Vnitrostátní bezpečnostní orgány mohou být nápomocny a poskytnout stanovisko k možným výstupům těchto prvotních kontaktů.

(10)

Výše poplatků, které agentura obdrží po ukončení fáze prvotních kontaktů, by měla být stanovena prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/764 (3).

(11)

Jednací řád odvolacího senátu by měl být stanoven prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/867 (4).

(12)

Pokyny stanovené tímto doporučením byly postoupeny výboru uvedenému v článku 51 směrnice (EU) 2016/797 k výměně názorů,

DOPORUČUJE:

Oddíl A: Obecná ustanovení

1.

Žadatel osloví agenturu, jakmile má v úmyslu vypsat výzvu k podávání nabídek týkající se traťového zařízení ERTMS, u něhož je zapotřebí schválení agenturou.

2.

Žadatel předloží dostatečně podrobnou technickou dokumentaci umožňující agentuře ověřit, zda technická řešení, která mají být provedena, jsou plně interoperabilní.

3.

Agentura a příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán spolupracují a sdílejí informace, aby předešly jakýmkoli problémům technického rázu a vyřešily je, a tím usnadnily úlohu vnitrostátního bezpečnostního orgánu týkající se udělování povolení k uvedení subsystémů do provozu. Vnitrostátní bezpečnostní orgán může zaujmout stanovisko k technickým otázkám a plánování prostřednictvím jednotného kontaktního místa uvedeného v článku 12 nařízení (EU) 2016/796 (dále jen „jednotné kontaktní místo“) kdykoli během procesu, tedy i ve fázi prvotních kontaktů.

4.

Informace poskytnuté v průběhu procesu schvalování budou zpřístupněny vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu.

5.

Žadatel i agentura dodržují proces schvalování sestávající ze tří fází:

a)

navázání prvotních kontaktů;

b)

zaslání dokumentace žádosti a ověření její úplnosti;

c)

posouzení a přijetí rozhodnutí.

6.

Žadatel prostřednictvím jednotného kontaktního místa předloží co nejdříve tuto dokumentaci žádosti nezbytnou pro schválení, včetně popisu zamýšleného technického řešení a dokladů prokazujících soulad zamýšleného technického řešení s příslušnou TSI řízení a zabezpečení, jak je uvedeno v článku 19 směrnice (EU) 2016/797:

a)

návrh zadávací dokumentace nebo popis plánovaného technického řešení:

popis projektu, včetně podrobných údajů o trati, skupině tratí nebo síti, kterých se projekt či kombinace projektů týká: zeměpisné polohy, počtu kilometrů na jednokolejné a dvojkolejné trati, úrovně, základní specifikace a verze ERTMS, prvků interoperability a stanic,

doklady o tom, že zakázka či smlouva či obojí obsahuje příslušnou TSI řízení a zabezpečení, základní normy a verze,

plán projektu s udáním výstupů, milníků a lhůt,

seznam funkcí ERTMS, které mají být provedeny,

technická pravidla a scénáře provozních zkoušek uvedených v článku 5 nařízení (EU) 2016/919 a bodu 6.1.2.3 přílohy uvedeného nařízení,

zkušební strategie a zkušební plány;

b)

doklad o splnění podmínek nezbytných pro technickou a provozní kompatibilitu subsystému s vozidly určenými pro provoz dané sítě;

c)

doklad o souladu plánovaných technických řešení s příslušnou TSI řízení a zabezpečení a jakékoli další relevantní dokumenty, jako jsou stanoviska vnitrostátního bezpečnostního orgánu, prohlášení o ověření nebo certifikáty shody:

je-li k dispozici, předcházející povolení pro traťové zařízení ERTMS vydané vnitrostátním bezpečnostním orgánem, které je relevantní pro plánovaná technická řešení předložená žadatelem,

jsou-li k dispozici, ES certifikáty shody prvků interoperability a ES prohlášení o shodě prvků interoperability, včetně agenturního vzoru pro certifikaci a odchylky stanovené v pokynech agentury,

jsou-li k dispozici, certifikáty ověření subsystému a případně dočasná prohlášení o ověření návrhu a ES prohlášení o ověření subsystému, včetně vzoru pro certifikaci a odchylky stanovené v příslušných pokynech agentury,

předvedení toho, jak byla odstraněna rizika pro interoperabilitu u každého z problémů uvedených v záznamu problémů,

vnitrostátní předpisy týkající se ERTMS, které se na projekt vztahují,

v případě, že žadatel má podle článku 7 směrnice (EU) 2016/797 výjimku z uplatňování jedné nebo více TSI nebo jejich částí, dokument předložený členským státem, kterým se výjimka uděluje.

7.

Každý z problémů uvedených v záznamu problémů je zařazen do jedné z těchto kategorií:

a)

dotaz;

b)

problém uzavřen;

c)

problém podmíněně uzavřen;

d)

problém uzavřen, ale řešení je nepřijatelné.

8.

Agentura prostřednictvím jednotného kontaktního místa vloží do záznamu problémů seznam problémů se statusem „dotaz“.

9.

Žadatel podle dohodnutého harmonogramu uvedeného v bodu 17 písm. b) předloží před fází rozhodování doklady, z nichž plyne, že každý z problémů zanesených v záznamu problémů byl vyřešen.

10.

Agentura aktualizuje status problémů v záznamu problémů podle dokladů předložených žadatelem na „problém uzavřen“, „problém podmíněně uzavřen“ nebo „problém uzavřen, ale řešení je nepřijatelné“.

11.

Žadatel a vnitrostátní bezpečnostní orgán by měli být schopni předložit návrh dodatečných problémů, které by měly být vloženy do záznamu problémů.

12.

V zájmu urychlení procesu a zabránění zbytečné administrativní zátěži je agentura žadateli nápomocná s pokyny, jak prokázat, že problémy byly vyřešeny.

13.

Agentura zveřejní anonymizovaný seznam problémů jako nástroj ke sdílení využívání zkušeností a usnadnění harmonizovaného provádění traťových projektů ERTMS.

Oddíl B: Fáze 1 – Navázání prvotních kontaktů

14.

V zájmu usnadnění procesu schvalování naváže žadatel kontakt s agenturou před formálním zasláním žádosti.

15.

Fáze prvotních kontaktů začíná před vyhlášením jakékoli výzvy k podávání nabídek týkající se traťového zařízení ERTMS v okamžiku, kdy žadatel informuje agenturu o svém úmyslu předložit žádost o schválení.

16.

Prvotní kontakty se omezí na limitovaný počet jednání, během nichž žadatel seznámí se zamýšleným projektem a podrobnostmi plánovaných technických řešení včetně případné dokumentace uvedené v bodu 6.

17.

Fáze prvotních kontaktů by měla být uzavřena podpisem ujednání mezi agenturou a žadatelem, v němž bude uveden:

a)

záměr žádosti;

b)

harmonogram s uvedením dat:

i)

zaslání každého z dokumentů uvedených v bodu 6,

ii)

aktualizace záznamu problémů,

iii)

lhůty pro přijetí rozhodnutí;

c)

záznam problémů.

18.

Vnitrostátní bezpečnostní orgán se na fázi prvotních kontaktů podílí se stanoviskem k návrhu ujednání uvedeného v bodu 17.

19.

K registraci dokumentů uvedených v bodu 6 využije žadatel jednotného kontaktního místa.

Oddíl C: Fáze 2 – Zaslání dokumentace žádosti a ověření její úplnosti

20.

Fáze zaslání dokumentace žádosti a ověření její úplnosti navazuje na fázi prvotních kontaktů poté, co žadatel prostřednictvím jednotného kontaktního místa předloží žádost o rozhodnutí o schválení.

21.

Žadatel předloží veškeré dokumenty uvedené v bodu 6. Pokud některý z těchto dokumentů byl předložen prostřednictvím jednotného kontaktního místa již dříve, může žadatel uvést tyto dokumenty, přičemž potvrdí, že jsou pro projekt platné bez jakýchkoli změn či dodatků. V případě jakýchkoli změn či dodatků u těchto dokumentů musí žadatel předložit jejich aktualizovaná znění.

22.

Agentura posoudí úplnost předložené dokumentace a ověří, zda byla vložena do jednotného kontaktního místa, že obsahuje veškeré dokumenty uvedené v bodu 6 a že žádný z problémů uvedených v záznamu problémů nemá status „dotaz“.

23.

Agentura posoudí význam a ucelenost předložené dokumentace vzhledem k dokumentům uvedeným v bodu 6 a ujednáním dohodnutým během prvotních kontaktů a uvedeným v bodu 17.

24.

Prostřednictvím jednotného kontaktního místa informuje agentura žadatele do jednoho měsíce od obdržení formální žádosti v případě, že poskytnuté informace nejsou úplné, přičemž poskytne příslušné doklady a upřesní, které relevantní dodatečné dokumenty je nutno doložit ve lhůtě dohodnuté v rámci harmonogramu během prvotních kontaktů.

25.

Pokud agentura shledá, že dokumentace žádosti je úplná, relevantní a odpovídající požadavkům, informuje o tom žadatele prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Oddíl D: Fáze 3 – Posouzení a přijetí rozhodnutí

26.

Fáze posouzení a přijetí rozhodnutí navazuje na fázi zaslání dokumentace žádosti a ověření její úplnosti.

27.

Do dvou měsíců od začátku fáze posouzení a přijetí rozhodnutí vydá agentura kladné, nebo záporné rozhodnutí k té části technických řešení, na které se dosud nevztahovalo kladné rozhodnutí agentury o schválení.

28.

Agentura zváží veškeré připomínky, které k žádosti o schválení vznesl vnitrostátní bezpečnostní orgán.

29.

Kladné rozhodnutí vydá agentura v případě úspěšného ukončení fáze 2 a pokud veškeré problémy uvedené v záznamu problémů mají status „problém uzavřen“.

30.

Záporné rozhodnutí vydá agentura v případě, že jeden či více problémů v záznamu problémů má status „problém uzavřen, ale řešení je nepřijatelné“, nebo v případě, že posouzení fáze 2 bylo ukončeno, ale žádost nepovažuje za úplnou, relevantní a/nebo odpovídající požadavkům.

31.

Kladné podmíněné rozhodnutí vydá agentura v těchto případech:

a)

jeden či více problémů v záznamu problémů má status „problém podmíněně uzavřen“ a

b)

žádný z problémů nemá status „problém uzavřen, ale řešení je nepřijatelné“.

32.

Agentura podá vysvětlení podmínek, které musí žadatel splnit později a které musí zvážit vnitrostátní bezpečnostní orgán, jakož i shrnutí konečných problémů zanesených do záznamu problémů.

33.

V případě, že žadateli není možné splnit podmínku uloženou v kladném rozhodnutí agentury, vnitrostátní bezpečnostní orgán mu doporučí:

a)

znovu předložit žádost o schválení agenturou. V tomto případě označí žadatel dokumenty z předchozí žádosti o schválení agenturou, které jsou stále ještě platné; agentura již posouzení těchto dokumentů neopakuje;

b)

použít čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) 2016/796. V tomto případě agentura nabídne, že provede aktualizaci záznamu problémů v rámci jednoho kontaktního místa.

34.

Pokud agentura vydá záporné rozhodnutí, musí mít žadatel možnost opravit návrh projektu, podat novou žádost, označit části projektu, jež zůstaly beze změny, jakož i dokumenty a doklady, které jsou i nadále platné.

35.

Pokud žadatel podá agentuře odůvodněnou žádost o přezkoumání jejího rozhodnutí podle čl. 19 odst. 5 směrnice (EU) 2016/797, musí být tato žádost podána prostřednictvím jednotného kontaktního místa a musí jí doprovázet podrobné odůvodnění otázek, u nichž se žadatel domnívá, že je agentura řádně neposoudila. Agentura by měla své rozhodnutí týkající se otázek vznesených v uvedeném odůvodnění potvrdit nebo přezkoumat. Zjištění, k nimž agentura v tomto přezkoumání dospěla, by měla prostřednictvím jednotného kontaktního místa žadateli sdělit do dvou měsíců od data jeho žádosti.

36.

Potvrdí-li agentura své původní záporné rozhodnutí, poskytne žadateli odpovídající odůvodnění.

37.

Potvrdí-li agentura své původní záporné rozhodnutí, může se proti němu žadatel odvolat k odvolacímu senátu zřízenému podle článku 55 nařízení (EU) 2016/796.

V Bruselu dne 18. července 2018.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

(2)  Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 158, 15.6.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 68).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/867 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví jednací řád odvolacího senátu (odvolacích senátů) Agentury Evropské unie pro železnice (Úř. věst. L 149, 14.6.2018, s. 3).


Top