Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0300

Věc T-300/18: Žaloba podaná dne 13. května 2018 – Janukovyč v. Rada

OJ C 231, 2.7.2018, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150861955342018/C 231/593002018TC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL20180513464831

Věc T-300/18: Žaloba podaná dne 13. května 2018 – Janukovyč v. Rada

Top

C2312018CS4610120180513CS0059461483

Žaloba podaná dne 13. května 2018 – Janukovyč v. Rada

(Věc T-300/18)

2018/C 231/59Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Viktor Feodorovyč Janukovyč (Rostov na Donu, Rusko) (zástupce: T. Beazley, QC)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/333 ze dne 5. března 2018 ( 1 ) a prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/326 ze dne 5. března 2018 ( 2 ) v rozsahu, v němž se týkají žalobce; a

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce sedm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že žalobce nesplňuje v rozhodném období stanovená kritéria pro zařazení osoby na seznam. Rada Evropské unie řádně nezohlednila a neposoudila veškeré materiály, které jí byly předloženy, přičemž rovněž postupovala velmi selektivně při výběru materiálu, který zohlednila. Argumenty na podporu tohoto tvrzení vycházejí z toho, že vůči žalobci je vedeno pouze vyšetřování, které nepostupuje a zjevně nestačí ke splnění relevantního kritéria; a materiály, o něž Rada opírá své rozhodnutí o ponechání jména žalobce na seznamu, jsou zcela nedostatečné, rozporné, nepravdivé a nejsou podpořeny žádnými důkazy.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z toho, že se Rada dopustila zjevně nesprávných posouzení tím, že žalobce zahrnula do napadených opatření. Rada se ponecháním jména žalobce na seznamu i přes zjevný nesoulad mezi „odůvodněním“ a příslušnými kritérii pro zařazení, dopustila nesprávného právního posouzení. Důvody uvedené v souvislosti s prvním žalobním důvodem se dále uplatní i v rámci tohoto druhého žalobního důvodu.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z toho, že Rada neuvedla odůvodnění. Rada nevymezila skutečné a konkrétní důvody pro zařazení žalobce na seznam. „Odůvodnění“ přijaté v šestém pozměňujícím rozhodnutí a šestém pozměňujícím nařízení za účelem ponechání jména žalobce na seznamu (kromě toho, že jsou nesprávné), jsou formalistické, nevhodné a nedostatečně konkrétní.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení práv žalobce na obhajobu a/nebo z toho, že mu byla odepřena účinná soudní ochrana. Rada si mimo jiné vhodným způsobem nevyžádala vyjádření žalobce před jeho ponecháním na seznamu a žalobci nebyla dána náležitá a spravedlivá příležitost k tomu, aby buď napravil chyby, nebo poskytl informace, jež se týkají jeho osobní situace. V žádném okamžiku nedisponovala Rada/žalobce závažnými, věrohodnými nebo konkrétními důkazy, jež by mohly ospravedlnit uložení omezujících opatření.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z toho, že Rada neměla řádný právní základ pro přijetí šestých pozměňujících nástrojů. Argumenty na podporu tohoto tvrzení vycházejí z toho, že: a) V případě šestého pozměňujícího rozhodnutí nebyly splněny podmínky, aby se Rada mohla opírat o článek 29 SEU. Mimo jiné: i) cíle, které Rada výslovně uvedla, jsou pouze nepodloženými tvrzeními; ii) právní základ postrádá jakoukoliv dostatečnou vazbu na náležitý soudní přezkum vyžadovaný za stávajících okolností; a iii) uložení omezujících opatření žalobci totiž podporuje a ospravedlňuje chování nového režimu na Ukrajině, který sám podrývá spravedlivý proces a právní stát a který porušuje lidská práva; b) Nebyly splněny podmínky pro uplatnění článku 215 SFEU, neboť nebylo vydáno žádné platné rozhodnutí na základě kapitoly 2 hlavy V SEU; c) Neexistovala dostatečná souvislost pro uplatnění článku 215 SFEU vůči žalobci.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z tvrzení, že se Rada dopustila zneužití pravomoci. Skutečným záměrem Rady při provádění šestých pozměňovacích nástrojů byl v zásadě pokus zavděčit se současnému režimu na Ukrajině (tak, aby si Ukrajina vytvořila užší vazby s EU) a nebyl jím účel/odůvodnění, jež jsou uvedeny na začátku šestých pozměňujících nástrojů. Kritéria pro zařazení na seznam představují mimořádné a obecné zmocnění, jež je v souladu s cílem Rady.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že práva žalobce vlastnit majetek podle čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie byla porušena mimo jiné tím, že omezující opatření představují neodůvodněná a nepřiměřená omezení těchto práv, protože kromě jiného: i) neexistuje žádná informace o tom, že jakékoliv údajně žalobcem protiprávně vyvedené státní prostředky se považují za převedené mimo Ukrajinu; a ii) není nezbytné ani vhodné zmrazit veškerý majetek žalobce, protože ukrajinské orgány nyní stanovily hodnotu údajných ztrát, pro které je vedeno související trestní stíhání proti žalobci.


( 1 ) – Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/333 ze dne 5. března 2018, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2018, L 63, s. 48).

( 2 ) – Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/326 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (Úř. věst. 2018, L 63, s. 5).

Top