Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0290

Věc T-290/18: Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Agmin Italy v. Komise

OJ C 231, 2.7.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150511955362018/C 231/562902018TC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL20180504434422

Věc T-290/18: Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Agmin Italy v. Komise

Top

C2312018CS4320120180504CS0056432442

Žaloba podaná dne 4. května 2018 – Agmin Italy v. Komise

(Věc T-290/18)

2018/C 231/56Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Agmin Italy SpA (Verona, Itálie) (zástupce: F. Guardascione, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

nejprve shledal a prohlásil nicotnost nebo neplatnost nebo neúčinnost anebo neexistenci napadeného rozhodnutí z důvodu porušení práva, porušení zásady oddělení vyšetřovací funkce a rozhodovací funkce, porušení zásady kontradiktornosti, překročení pravomoci vzhledem ke zkreslení a nesprávnému posouzení skutkových okolností, zjevné nelogičnosti a rozporuplnosti, jakož i nedostatečného vyšetřování a nerovného zacházení, a aby ze všech uvedených důvodů totéž prohlásil ve vztahu k aktům předcházejícím danému rozhodnutí či následujícím po daném rozhodnutí, a v každém případě k aktům koordinovaným nebo spojeným s takovým rozhodnutím, a to se všemi právními důsledky;

v každém případě zrušil rozhodnutí DG NEAR ze dne 7. března 2018 (ARES – 2018 – 1288022) oznámené dne 9. března 2018 v části, která je žalobou napadena, a následně zrušil sankce s ním spojené;

podpůrně vyloučil anebo snížil sankci uvalenou na společnost Agmin, neboť je příliš vysoká a nepřiměřená ve vztahu k jednání, jehož se společnost Agmin dopustila;

podpůrně každopádně shledal, že popsané skutkové okolnosti umožňují, aby došlo ke zrušení vyloučení společnosti Agmin ve smyslu čl. 106 odst. 9 nařízení č. 966/2012;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Tato žaloba je podána proti opatření Evropské komise ze dne 7. března 2018 (ARES – 2018 – 1288022), kterým byla žalobkyně vyloučena z možnosti účastnit se zadávacího řízení na poskytnutí grantů financovaných z rozpočtu Evropské unie a Evropského rozvojového fondu na maximální dobu stanovenou v čl. 106 odst. 14 písm. c) nařízení č. 966/2012 ( 1 ), která činí tři roky, a na základě kterého byla zveřejněna na stránkách Komise kvůli nedodání objednaného zboží (položky 9 a 11) v rámci podmínek dohodnutých ve smlouvě o dodávce ENPI/2014/351-804 a kvůli nenahrazení záruky (pre-financing guarantee ve výši 89430,71 eur), kterou společnost Agmin poskytla zadavateli dne 19. listopadu 2014. Tato záruka byla totiž vystavena entitou, která podle informací obdržených od Banca d’Italia měla oprávnění vystavovat záruky pouze ve prospěch bank a finančních institucí oprávněných poskytovat úvěry, ale nikoli ve prospěch takových osob či entit, jako je zadavatel.

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z toho, že v projednávaném případě došlo k překročení pravomoci, a to především vzhledem k porušení zásady oddělení vyšetřovací funkce a rozhodovací funkce, porušení zásady kontradiktornosti, zjevné nelogičnosti a nedostatku odůvodnění.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení nebo nesprávného použití „zásad evropského smluvního práva z roku 2002“, které se uplatní ve smyslu článku 41 všeobecných smluvních podmínek.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality sankcí ve smyslu článku 5 SEU, neboť Evropská komise uložila společnosti Agmin maximální použitelnou sankci v podobě vyloučení na dobu tří let.

Žalobkyně zejména uvádí, že napadené rozhodnutí poškozuje její práva, neboť Komise přijala rozhodnutí, aniž řádně zohlednila skutečnost, že nedodání zboží bylo způsobeno v návaznosti nebo, podpůrně, v souběhu s odpovědností zadavatele, který svévolně a neoprávněně odmítl nahradit dodavatele zboží jiným výrobcem, který vyjádřil ochotu dodat výrobky s rovnocennou nebo vyšší jakostí, než jaká je uvedena v technických specifikacích stanovených v oznámení o zadání zakázky.


( 1 ) – Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012).

Top