Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AP0144

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

OJ C 66, 21.2.2018, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 66/64


P8_TA(2016)0144

Interoperabilita železničního systému v Evropské unii ***II

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

(2018/C 066/12)

Evropský parlament,

s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013 (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. října 2013 (2),

s ohledem na svůj postoj v prvním čtení (3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0030),

s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0071/2016),

1.

schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.

bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.

konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.

navrhuje, aby se tento akt označoval jako „směrnice Bilbaové Barandicové a Matīsse o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)“ (4);

5.

pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.

pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění společně s prohlášením Komise v Úředním věstníku Evropské unie;

7.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


(1)  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)  Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)  Přijaté texty ze dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.

(4)  Izaskun Bilbaová Barandicová vedla jednání jménem Parlamentu a Anrijs Matīss jménem Rady.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise týkající se informativních dokumentů

Komise připomíná, že Evropský parlament, Rada a Komise stanovily ve svém Společném politickém prohlášení o informativních dokumentech ze dne 27. října 2011, že informace o provedení směrnic ve vnitrostátním právu, které členské státy předkládají Komisi, „musí být jasné a přesné“, aby Komisi usnadnily dohled nad uplatňováním práva Unie. V tomto případě by informativní dokumenty zřejmě bývaly pro tento účel užitečné. Komise vyslovuje politování nad tím, že konečné znění neobsahuje ustanovení týkající se této skutečnosti.


Top