Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AP0143

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

OJ C 66, 21.2.2018, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 66/62


P8_TA(2016)0143

Agentura Evropské unie pro železnice ***II

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

(2018/C 066/11)

Evropský parlament,

s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským parlamentem, rumunským senátem a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013 (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013 (2),

s ohledem na svůj postoj v prvním čtení (3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0027),

s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0073/2016),

1.

schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.

bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.

konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

4.

navrhuje, aby se tento akt označoval jako „Zīleho a Matīsseho nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004“ (4);

5.

pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.

pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


(1)  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)  Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)  Přijaté texty ze dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

(4)  Roberts Zīle vedl jednání jménem Parlamentu a Anrijs Matīss jménem Rady.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise o správní radě Evropské agentury pro železnice (ERA) a o výběru a odvolání výkonného ředitele

Komise vyjadřuje politování nad tím, že v porovnání s jejím původním návrhem se dohodnuté znění nového nařízení o ERA odchyluje od klíčových ustanovení schválených v roce 2012 Evropským parlamentem, Radou a Komisí v rámci společného přístupu k decentralizovaným agenturám EU. To se týká několika zástupců Komise ve správní radě a postupu výběru a odvolání výkonného ředitele. Komise zejména zdůrazňuje, že jmenování pozorovatele z řad členů správní rady, který má sledovat postup výběru uplatňovaný Komisí pro jmenování výkonného ředitele, by nemělo vést ke zdvojování rolí při výběrových a jmenovacích řízeních (čl. 51 odst. 1).

Prohlášení Komise o nutných rozpočtových prostředcích

Čtvrtý železniční balíček uděluje Evropské agentuře pro železnice (ERA) nové kompetence, zejména kompetence k vydávání povolení a osvědčení o bezpečnosti vozidel přímo subjektům tohoto odvětví. Nelze vyloučit, že ERA zatím nemá v přechodném období poplatky a platby k dispozici, ačkoli potřebuje přijmout a školit zaměstnance. Komise se vynasnaží vyhradit potřebný rozpočet k pokrytí nákladů na příslušné zaměstnance, aby se zabránilo narušení železničního trhu.


Top