Help Print this page 

Document 52016AP0143

Title and reference
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

OJ C 66, 21.2.2018, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 66/62


P8_TA(2016)0143

Agentura Evropské unie pro železnice ***II

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

(2018/C 066/11)

Evropský parlament,

s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená litevským parlamentem, rumunským senátem a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013 (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 8. října 2013 (2),

s ohledem na svůj postoj v prvním čtení (3) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0027),

s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A8-0073/2016),

1.

schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.

bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

3.

konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

4.

navrhuje, aby se tento akt označoval jako „Zīleho a Matīsseho nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004“ (4);

5.

pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.

pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


(1)  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)  Úř. věst. C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)  Přijaté texty ze dne 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.

(4)  Roberts Zīle vedl jednání jménem Parlamentu a Anrijs Matīss jménem Rady.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise o správní radě Evropské agentury pro železnice (ERA) a o výběru a odvolání výkonného ředitele

Komise vyjadřuje politování nad tím, že v porovnání s jejím původním návrhem se dohodnuté znění nového nařízení o ERA odchyluje od klíčových ustanovení schválených v roce 2012 Evropským parlamentem, Radou a Komisí v rámci společného přístupu k decentralizovaným agenturám EU. To se týká několika zástupců Komise ve správní radě a postupu výběru a odvolání výkonného ředitele. Komise zejména zdůrazňuje, že jmenování pozorovatele z řad členů správní rady, který má sledovat postup výběru uplatňovaný Komisí pro jmenování výkonného ředitele, by nemělo vést ke zdvojování rolí při výběrových a jmenovacích řízeních (čl. 51 odst. 1).

Prohlášení Komise o nutných rozpočtových prostředcích

Čtvrtý železniční balíček uděluje Evropské agentuře pro železnice (ERA) nové kompetence, zejména kompetence k vydávání povolení a osvědčení o bezpečnosti vozidel přímo subjektům tohoto odvětví. Nelze vyloučit, že ERA zatím nemá v přechodném období poplatky a platby k dispozici, ačkoli potřebuje přijmout a školit zaměstnance. Komise se vynasnaží vyhradit potřebný rozpočet k pokrytí nákladů na příslušné zaměstnance, aby se zabránilo narušení železničního trhu.


Top