Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0719

Věc T-719/17: Žaloba podaná dne 23. října 2017 – DuPont de Nemours a další v. Komise

OJ C 22, 22.1.2018, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/43


Žaloba podaná dne 23. října 2017 – DuPont de Nemours a další v. Komise

(Věc T-719/17)

(2018/C 022/60)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH (Neu-Isenburg, Německo) a 12 dalších (zástupci: D. Waelbroeck, I. Antypas a A. Accarain, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil nařízení Komise (EU) 2017/1496 ze dne 23. srpna 2017, pokud jde o neobnovení schválení účinné látky flupyrsulfuron-methyl (dále jen „FPS“) a zrušení povolení k uvedení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku na trh (1),

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně šest žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (č. 1107/2009) (2), nařízení o obnovení zařazení (č. 1141/2010) (3), nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (1272/2008) (4) a směrnice o zvířatech používaných pro vědecké účely (2010/63) (5):

žalobkyně tvrdí, že napadené nařízení bylo přijato v rozporu s nařízením o obnovení zařazení (č. 1141/2010) a s příručkou pro obnovování (SANCO/10387/2010 rev. 8), jelikož EFSA přehodnotil profil nebezpečnosti FPS navzdory nezměněnému stavu vědeckého poznání a platnému právnímu rámci,

žalobkyně tvrdí, že napadené nařízení bylo přijato v rozporu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (č. 1272/2008) a s příručkou Komise ohledně metabolitů v podzemních vodách (Sanco/221/2000 rev.10), jelikož EFSA vycházel při předpokladu toxicity tří metabolitů v podzemních vodách ze svého vlastního návrhu klasifikace rizik FPS,

žalobkyně tvrdí, že napadené nařízení bylo přijato v rozporu s předpisy unijního práva ohledně experimentů na zvířatech obsažených v nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (č. 1107/2009) a směrnici o zvířatech používaných pro vědecké účely (2010/63), jelikož EFSA konstatoval nedostatek informací pro další studie genotoxicity, aniž by náležitě zohlednil veškeré důkazy a navzdory neexistenci prokázané nutnosti dalších testů.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z toho, že [EFSA] vycházel z nových a nedoložených pokynů, což je v rozporu se zásadou právní jistoty, právem na obhajobu, jakož i s různými ustanoveními unijního práva:

žalobkyně tvrdí, že napadené nařízení bylo přijato v rozporu se zásadou právní jistoty, právem žadatele o obnovení na obhajobu, jakož i s několika ustanoveními unijního práva, jelikož EFSA provedl posouzení genotoxicity dvou metabolitů FPS na základě nových a neschválených vědeckých stanovisek, která jsou nyní přezkoumávána, což ho vedlo k umělému konstatování nedostatku informací ve spisu pro obnovení, přičemž žalobkyni nebylo umožněno k tomuto posouzení zaujmout stanovisko.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z absence kompletního posouzení rizik, v rozporu s právem na obhajobu, jakož i s různými ustanoveními unijního práva:

Žalobkyně tvrdí, že napadené nařízení bylo přijato v rozporu s právem žadatele o obnovení na obhajobu a s několika ustanoveními unijního práva, jelikož Komise při rozhodnutí o zákazu FPS vycházela výhradně ze závěrů EFSA, aniž by zohlednila všechny vědecké údaje podpírající jeho bezpečnost, zejména doplňující studie uskutečněné dobrovolně žadatelem o obnovení v reakci na údajný nedostatek dat a obavy uváděné ze strany EFSA, jakož i hodnocení zpravodajského členského státu a komentářů ostatních členských států během přezkumu obnovení.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení zásady proporcionality:

žalobkyně tvrdí, že napadené nařízení je zjevně nepřiměřené celkovému bezpečnostnímu profilu FPS a že Komise mohla na údajné obavy, na nichž je napadené nařízení založeno, reagovat méně omezujícími opatřeními neobsahujícími zákaz používání FPS, například použitím postupu týkajícího se potvrzujících informací stanoveného v čl. 6 písm. f) nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (č. 1107/2009) nebo opatřeními ke zmírnění rizika přijatými na vnitrostátní úrovni členskými státy Unie.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z porušení zásady nediskriminace:

žalobkyně tvrdí, že Komise porušila zásadu nediskriminace tím, že ve své předchozí praxi na obavy údajně zakládající napadené nařízení vždy reagovala méně omezujícími opatřeními. Komise přitom dosud nikdy neodůvodnila úplný zákaz používání nějaké látky takovými obavami.

6.

Šestý žalobní důvod vychází z porušení zásad řádné správy a legitimního očekávání společnosti DuPont:

žalobkyně tvrdí, že Komise neuskutečnila postup zkoumání FPS tak, jak měla, v důsledku čehož musela DuPont investovat značné zdroje do přípravy vědeckých spisů, které se v konečném důsledku ukázaly být zcela zbytečnými, jelikož Komise nečekaně změnila své stanovisko k některým obavám. Mimoto žalobkyně tvrdí, že napadené nařízení ohrožuje dosažení cílů politiky hospodářské soutěže, které jsou základem útlumu oblasti FPS, který sama Komise uložila společnosti Dow/DuPont v rámci zabránění vytvoření dominantního postavení na trhu EHP s herbicidy pro obilniny. Tento špatný postup zkoumání FPS představuje porušení povinnosti řádné péče a zásad řádné správy a legitimního očekávání společnosti DuPont ze strany Komise.


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1496 ze dne 23. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. 2017, L 218, s. 7).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. 2009, L 309, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. 2010, L 322, s. 10)

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. 2008, L 353, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. 2010, L 276, s. 33).


Top