EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(26)

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury

OJ C 417, 6.12.2017, p. 166–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 417/166


ZPRÁVA

o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2016, spolu s odpovědí agentury

(2017/C 417/26)

ÚVOD

1.

Agentura Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“ nebo „ERA“), která sídlí v Lille a Valenciennes, byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004, které bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (1). Úkolem agentury je zvyšovat úroveň interoperability železničních systémů a vypracovávat společný přístup k bezpečnosti, a tím přispívat k lepšímu konkurenčnímu postavení evropského železničního sektoru a vysoké úrovni bezpečnosti.

2.

Základní údaje o agentuře obsahuje níže uvedená tabulka  (2).

Tabulka

Základní údaje o agentuře

 

2015

2016

Rozpočet (v mil. EUR)

26,3

27,5

Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci (3)

157

155

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

3.

Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. Kromě toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.

VÝROK AUDITORA

4.

Provedli jsme audit:

a)

účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy (4) a zprávy o plnění rozpočtu (5) za rozpočtový rok 2016;

b)

legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá,

jak to vyžaduje článek 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Spolehlivost účetní závěrky

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

5.

Podle našeho názoru účetní závěrka agentury za rok 2016 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2016, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Legalita a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Příjmy

Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka

6.

Podle našeho názoru jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Platby

Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka

7.

Podle našeho názoru jsou platby, na nichž se zakládá účetní závěrka za rozpočtový rok 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Odpovědnost vedení a osob pověřených správou

8.

Podle článků 310 až 325 SFEU a podle finančního nařízení agentury je vedení odpovědné za vypracování a prezentaci účetní závěrky na základě mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor a za legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Součástí této odpovědnosti vedení je navrhnout, zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a prezentaci účetní závěrky, jež neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Vedení je rovněž odpovědné za zajištění toho, aby činnosti, finanční operace a informace zobrazené v účetní závěrce byly v souladu s příslušnými předpisy. Konečnou odpovědnost za legalitu a správnost operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, nese vedení agentury.

9.

Při přípravě účetní závěrky je vedení povinné posoudit schopnost agentury pokračovat ve své činnosti a v příslušných případech zveřejnit záležitosti související s její schopností pokračovat ve své činnosti, a to s využitím účetnictví založeného na předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.

10.

Osoby pověřené správou odpovídají za dohled nad procesem účetního výkaznictví subjektu.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky a uskutečněných operací

11.

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a na základě našeho auditu předložit Evropskému parlamentu a Radě nebo dalším orgánům příslušným k udělení absolutoria prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Přiměřená jistota představuje vysokou míru jistoty, avšak není zárukou, že při auditu se vždy odhalí případy významné (materiální) nesprávnosti nebo nesouladu, které se vyskytly. Může k nim dojít v důsledku podvodu nebo chyby a za významné (materiální) se považují tehdy, pokud lze rozumně soudit, že by jednotlivě nebo v úhrnu ovlivnily ekonomická rozhodnutí uživatelů přijatá na základě této účetní závěrky.

12.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik se zkoumají vnitřní kontroly, které se vztahují k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky a legalitě a správnosti uskutečněných operací, s cílem navrhnout auditorské postupy, které jsou za daných okolností vhodné, ale nikoliv pro účely vyjádření výroku o účinnosti vnitřních kontrol. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních zásad, přiměřenost účetních odhadů provedených vedením a také celková prezentace účetní závěrky.

13.

Pokud jde o příjmy, kontrolujeme dotaci získanou od Komise a posuzujeme postupy agentury pro výběr případných poplatků a jiných příjmů.

14.

Pokud jde o výdaje, kontrolujeme platební operace v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a přijaty. Zálohové platby se kontrolují, když příjemce prostředků doloží jejich řádné využití a agentura tyto doklady přijme zúčtováním zálohové platby, a to v témže roce nebo později.

15.

V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU jsme při vypracovávání této zprávy a prohlášení o věrohodnosti vzali v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou v souvislosti s účetní závěrkou agentury (6).

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

16.

Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním dvorem v předcházejících letech uvádí příloha.

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 12. září 2017.

Za Účetní dvůr

předseda

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Úř. věst. L 220, 21.6.2004, s. 3Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1. Přijetím nového nařízení se původní název agentury (Evropská agentura pro železnice) změnil na Agentura Evropské unie pro železnice.

(2)  Více informací o pravomocích a činnostech agentury je k dispozici na jejích internetových stránkách: www.era.europa.eu.

(3)  Zaměstnanci zahrnují úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Zdroj: údaje poskytla agentura.

(4)  Finanční výkazy obsahují rozvahu, výkaz o finanční výkonnosti, výkaz peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

(5)  Zprávy o plnění rozpočtu obsahují zprávy shrnující všechny rozpočtové operace a přílohy.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejících let

Rok

Připomínka Účetního dvora

Stav nápravného opatření

(dokončeno/probíhá/zatím neprovedeno/není relevantní)

2013

Podle zakládajícího nařízení agentury (1) mezi zaměstnance patří:

dočasní zaměstnanci, které agentura přijme na dobu nejvýše pěti let a vybere mezi odborníky pracujícími v odvětví železniční dopravy na základě jejich kvalifikace a zkušeností v oblasti bezpečnosti a interoperability železnic,

úředníci přidělení nebo převedení Komisí nebo členskými státy na dobu nejvýše pěti let,

ostatní zaměstnanci, kteří plní prováděcí nebo administrativní úkoly.

Dokončeno (2)

Na konci roku 2013 pracovalo pro agenturu 136 dočasných zaměstnanců. Zakládající nařízení rovněž stanoví, že během prvních deseti let provozu agentury jim může být doba pěti let prodloužena o další dobu nepřesahující tři roky, je-li to nezbytné v zájmu zaručení kontinuity provozu. Agentura tuto možnost až do poloviny roku 2013 běžně využívala. Navíc v období od září 2013 do března 2014 agentura znovu zaměstnala čtyři dočasné zaměstnance (na dobu osmi let), jejichž smlouvy s agenturou po maximálním osmiletém období v roce 2013 skončily.

V roce 2013 přijala agentura nové rozhodnutí se souhlasem své správní rady i Komise, podle něhož mohou mít dočasní zaměstnanci smlouvy na dobu neurčitou. Návrh revidovaného zakládajícího nařízení agentury obsahuje podobná ustanovení, avšak je nejasné, zda a kdy je Parlament a Rada přijmou.

2013

Agentura sídlí v Lille a Valenciennes. Jak Účetní dvůr uvedl ve své specifické výroční zprávě za rozpočtový rok 2006, je pravděpodobné, že náklady by se mohly snížit, pokud by se veškeré činnosti soustředily do jediné lokality. To by též mohlo usnadnit uzavření komplexní dohody o sídle s hostitelskou členskou zemí, a vyjasnit tak podmínky, za nichž agentura a její zaměstnanci fungují.

Probíhá


(1)  Čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Připomínka Účetního tvora týkající se personální politiky agentury byla zohledněna v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1), kterým se nahrazuje nařízení (ES) č. 881/2004.


ODPOVĚĎ AGENTURY

Agentura bere na vědomí zprávu Účetního dvora.


Top