Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE1986

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních [COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD)]

OJ C 345, 13.10.2017, p. 110–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 345/110


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

[COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD)]

(2017/C 345/18)

Zpravodaj:

Brian CURTIS

Konzultace

Rada, 20. 2. 2017

Evropský parlament, 1. 2. 2017

Právní základ

články 114 a 304 Smlouvy o fungování Evropské unie

 

 

Odpovědná specializovaná sekce

Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí

Přijato ve specializované sekci

15. 6. 2017

Přijato na plenárním zasedání

5. 7. 2017

Plenární zasedání č.

526

Výsledek hlasování

(pro/proti/zdrželi se hlasování)

139/0/4

1.   Závěry a doporučení

1.1.

EHSV se domnívá, že změna směrnice přichází v pravý čas a že je nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu a narušování hospodářské soutěže v EU.

1.2.

EHSV bere na vědomí, že proběhly rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami a byla provedena posouzení dopadů a že se jejich výsledky odrážejí v návrhu Komise.

1.3.

EHSV podporuje vynětí píšťalových varhan z působnosti směrnice, a to jak z ekonomických, tak z kulturních důvodů: toto vynětí pomůže zabránit zrušení odhadem až 90 % pracovních míst v daném odvětví a roční ztrátě až 65 milionů EUR do roku 2025.

1.4.

EHSV podporuje vynětí nesilničních pojízdných strojů s trakčním pohonem z působnosti směrnice. Podpoří se tak rozvoj tohoto průmyslového odvětví a zruší rozdílné zacházení s těmito stroji.

1.5.

EHSV má za to, že má-li se předcházet vzniku odpadů, což má v nakládání s odpady nejvyšší prioritu, není tato směrnice sama o sobě dostačující. EHSV se domnívá, že k dosažení těchto cílů je zapotřebí, aby byla směrnice o omezení používání nebezpečných látek použita v kombinaci se směrnicí o ekodesignu a směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

2.   Obecné připomínky

2.1.    Odůvodnění a cíle návrhu

2.1.1.

Směrnice 2011/65/EU (dále jen „směrnice RoHS 2“) omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Vztahuje se na všechna EEZ uvedená na trh EU bez ohledu na to, zda jsou vyrobena v EU nebo ve třetích zemích. Dotýká se zejména průmyslových výrobců, dovozců a distributorů EEZ a také zákazníků, kteří tato zařízení kupují.

2.1.2.

Cílem směrnice RoHS 2 je předcházet vzniku odpadů, což má v nakládání s odpady nejvyšší prioritu. To zahrnuje opatření, která omezují obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. Díky nižšímu množství nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém odpadu se s takovým odpadem snadněji nakládá. Podporuje se tím opětovné použití výrobků a recyklace použitých materiálů, a přispívá se tak k oběhovému hospodářství.

2.1.3.

Směrnice RoHS 2 je nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku překážek obchodu a narušování hospodářské soutěže v EU, ke kterému by mohly vést rozdíly mezi právními a správními předpisy omezujícími používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních v různých členských státech. Dále přispívá k ochraně lidského zdraví a k environmentálně šetrnému využití a odstranění elektrického a elektronického odpadu.

2.1.4.

Směrnice RoHS 2 je přepracovaným zněním předchozí směrnice 2002/95/ES (RoHS 1). Obě směrnice přispěly ke snižování používaného množství nebezpečných materiálů po celém světě – několik zemí, včetně Číny, Koreje a Spojených států, přijalo podobnou legislativu. Směrnice RoHS 2 zavedla nové definice a její působnost se rozšířila na zdravotnické prostředky a monitorovací a kontrolní přístroje. Dopad těchto opatření byl posouzen v rámci návrhu Komise v roce 2008. Nicméně směrnice RoHS 2 přinesla i další změny, a to „otevřenou oblast působnosti“, zavedením nové, 11. kategorie: „Jiná EEZ, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií“. Směrnice se tak vztahuje na všechna EEZ (s výjimkou výslovně vyloučených zařízení), jež lze navíc díky zavedení nové definice závislosti na elektřině vykládat šířeji. Otevřená oblast působnosti se při přijímání směrnice RoHS 2 konkrétně neposuzovala.

2.1.5.

Komise má mandát k tomu, aby posoudila, zda je nutné oblast působnosti směrnice měnit, a to s ohledem na otevřenou oblast působnosti zavedenou přepracovaným zněním z roku 2011. Komise toto posouzení působností směrnice RoHS 2 provedla a zjistila několik problémů, jež je potřeba vyřešit, aby předpis neměl nežádoucí účinky. V případě neexistence návrhu Komise by po 22. červenci 2019 vznikly tyto problémy:

zákaz operací na sekundárním trhu (například další prodej, trh s použitým zbožím) pro nově zařazená EEZ, neboli tzv. okamžité zastavení (hard-stop),

zrušení možnosti opravovat s použitím náhradních dílů podskupinu nově zařazených EEZ, pokud byla legálně uvedená na trh před tímto datem,

rozdílná (trh narušující) úprava pro nesilniční pojízdné stroje s kabelovým napájením oproti jinak totožným strojům s bateriovým pohonem nebo motorem (v současnosti vyňaté z působnosti směrnice),

faktický zákaz uvádět na trh EU píšťalové varhany (k jejich výrobě se používá olovo, a nesplňují proto podmínky směrnice).

Tyto čtyři problémy by mohly mít vliv na trh EU, výrobce a občany a dále negativní hospodářské, environmentální, sociální a kulturní dopady.

Návrh Komise se proto zabývá problémy týkajícími se rozsahu působnosti, které nelze odstranit nahrazením příslušné látky nebo udělením výjimky a pokyny, například pro konkrétní skupiny výrobků, které trvale nesplňují požadavky směrnice, nebo v případech, kdy rozsah působnosti vede k narušení trhu, zejména:

operacemi na sekundárním trhu s EEZ, která spadají do působnosti směrnice RoHS 2, ale nikoliv do působnosti směrnice RoHS 1,

náhradními díly k EEZ, která spadají do působnosti směrnice RoHS 2, ale nikoliv do působnosti směrnice RoHS 1,

nesilničními pojízdnými stroji s trakčním pohonem a kabelovým napájením,

píšťalovými varhany.

Kromě toho návrh zohledňuje zkušenosti s prováděním směrnice RoHS 2, v souladu s jejími cíli a požadavkem na právní jasnost.

2.2.    Posouzení dopadů

2.2.1.

Ve zprávě Komise o posouzení dopadů se uvádí, že obnovení sekundárního trhu a lepší dostupnost náhradních dílů k některým elektrickým a elektronickým zařízením (EEZ) bude mít tyto pozitivní dopady:

nižší náklady a menší administrativní zátěž pro podniky, včetně malých a středních podniků, a orgány veřejné správy,

nové tržní příležitosti pro opravárenský průmysl a druhotný prodej,

pozitivní sociální dopady, mimo jiné na nemocnice v EU, které by po roce 2019 mohly ušetřit přibližně 170 milionů EUR díky možnosti dále prodávat a nakupovat použité zdravotnické prostředky,

environmentální přínosy v podobě snížení celkové produkce odpadu: možnost prodloužit používání EEZ odloží konec jejich životnosti a likvidaci, a tím odsune produkce nebezpečného odpadu (odpadního elektrického a elektronického zařízení). Vliv výroby dalších náhradních dílů na životní prostředí je ve většině případů zanedbatelný ve srovnání s výhodami, které přináší udržení celého zařízení v provozu. Toto opatření zabrání v EU každý rok vzniku více než 3 000 tun nebezpečného odpadu, což podpoří oběhové hospodářství. Delší životnost EEZ povede také k dodatečným úsporám energie a surovin.

3.   Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

3.1.

Tím, že se zabývá operacemi na sekundárním trhu, se návrh snaží uvést směrnici RoHS 2 znovu do plného souladu s obecnými zásadami EU pro právní předpisy týkající se výrobků.

3.2.

Na základě směrnice RoHS 2 mohou být EEZ, jež nespadala do oblasti působnosti směrnice RoHS 1, avšak nesplňovala by požadavky směrnice RoHS 2, dodávána na trh až do 22. července 2019. Po tomto datu však budou jak první uvedení nevyhovujících EEZ na trh, tak operace s nimi na sekundárním trhu (např. další prodej) zakázány. Elektrická a elektronická zařízení, na něž se tento zákaz operací na sekundárním trhu vztahuje, jsou zdravotnické prostředky, monitorovací a kontrolní přístroje a další nově zařazená EEZ. Toto omezení operací na sekundárním trhu není v souladu s všeobecnou harmonizací právních předpisů EU týkajících se výrobků. Komise proto navrhuje toto okamžité zastavení operací na sekundárním trhu odstranit.

3.3.

Směrnice RoHS 2 zavádí výjimku (z obecného omezení určitých látek) pro kabely a náhradní díly na opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity skupin EEZ, které se postupně zařazují do její působnosti. Nově zařazená EEZ, s výjimkou zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů, však neuvádí. V důsledku toho nebude možné po 22. červenci 2019 používat náhradní díly a vznikne neodůvodněný rozdíl v zacházení. Komise proto navrhuje zvláštní ustanovení, kterým se náhradní díly vyjmou z omezení vztahujícího se na určité látky, aby bylo možné veškeré EEZ v působnosti směrnice RoHS 2 uvedené na trh EU kdykoli opravit.

3.4.

Směrnice RoHS 2 uvádí 10 konkrétních typů zařízení, která jsou z otevřené oblasti působnosti vyňata. Jeden z typů zařízení, jež jsou vyloučena („nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití“), zahrnuje pouze stroje s vlastním zdrojem energie. V důsledku tohoto ustanovení tak typy strojů, které jsou jinak identické, spadají do dvou různých regulačních režimů pouze proto, že mají jiný zdroj energie (vlastní, nebo externí). Komise navrhuje upravit definici „nesilničních pojízdných strojů určených výlučně k profesionálnímu použití“ tak, aby zahrnovala i stroje s trakčním pohonem.

3.5.

Dále Komise navrhuje doplnit na seznam vyňatých zařízení píšťalové varhany, protože v nich používané látky nelze nijak nahradit.

3.6.

Podle směrnice RoHS 2 by výjimky z omezení vztahujícího se na určité látky měly mít přesně danou omezenou platnost.

3.7.

Ačkoli čl. 5 odst. 5 nestanoví zvláštní lhůtu pro vydání rozhodnutí Komise o žádosti o novou výjimku, časový rámec pro rozhodnutí o žádosti o obnovení výjimky je stanoven na maximálně šest měsíců před ukončením platnosti výjimky, což se v praxi ukázalo jako nereálné. Vzhledem k tomu, že žádost o obnovení výjimky musí být podána nejpozději 18 měsíců před skončením její platnosti, to znamená, že Komise musí o žádosti o prodloužení stávající výjimky rozhodnout během dvanácti měsíců po podání žádosti, ledaže vlivem zvláštních okolností existuje důvod ke stanovení jiné lhůty. Jelikož k posouzení žádosti o obnovení výjimky je nutné provést několik povinných kroků, je fakticky nemožné stanovenou lhůtu dodržet. Ustanovení, kterým se stanoví lhůta, v níž má Komise o žádosti o obnovení výjimky rozhodnout, by proto mělo být zrušeno.

4.   Soulad s ostatními politikami EU

4.1.

Změny, kterých se tento návrh týká, nemění základní přístup směrnice RoHS 2 a jeho soulad s ostatními právními předpisy. Směrnice RoHS 2 a nařízení REACH jsou z hlediska součinnosti politik konzistentní.

4.2.

Směrnice RoHS 2 je v souladu i s dalšími právními předpisy týkajícími se výrobků, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. Další právní předpisy EU mohou nezávisle obsahovat další povinnosti týkající se fáze používání EEZ, které se však nepřekrývají s požadavky směrnice RoHS 2.

V Bruselu dne 5. července 2017.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Georges DASSIS


Top