Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AE1885

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci [COM(2017) 136 final – 2017/0060(COD)]

OJ C 345, 13.10.2017, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 345/67


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci

[COM(2017) 136 final – 2017/0060(COD)]

(2017/C 345/10)

Zpravodaj:

Jorge PEGADO LIZ

Konzultace

Evropský parlament, 3. 4. 2017

Rada, 31. 3. 2017

Právní základ

Článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie

 

 

Odpovědná specializovaná sekce

Jednotný trh, výroba a spotřeba

Přijato ve specializované sekci

7. 6. 2017

Přijato na plenárním zasedání

5. 7. 2017

Plenární zasedání č.

527

Výsledek hlasování

(pro/proti/zdrželi se hlasování)

124/1/3

1.   Závěry a doporučení

1.1.

EHSV bere na vědomí návrh Komise.

1.2.

Výbor s tímto návrhem v zásadě souhlasí a vítá skutečnost, že Komise považovala za vhodné, aby přenesení pravomoci bylo prodlouženo na stanovené období a mohlo být obnoveno, pokud se Rada nebo Parlament nevysloví proti takovému obnovení, jak si to Výbor vždy přál.

2.   Cíl návrhu

2.1.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 (1) o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů (ITS) v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (2) vyžaduje, aby pro akce ve čtyřech prioritních oblastech byly prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijaty specifikace.

2.2.

Směrnicí byla Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci na omezenou dobu, a to do 27. srpna 2017. Od vstupu směrnice v platnost byly přijaty čtyři akty v přenesené pravomoci; pátý akt v přenesené pravomoci se zabývá poskytováním multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii.

2.3.

V souvislosti s nedávno přijatou evropskou strategií týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (3) Komise v současné době spolupracuje s odborníky z členských států na stanovení právního a technického rámce na podporu zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů. Kromě této práce je nutno stále se zabývat i několika dalšími akcemi ve čtyřech prioritních oblastech (4) směrnice, například specifikacemi a normami pro návaznost a interoperabilitu služeb v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy (prioritní oblast II), specifikacemi pro jiné akce související s aplikacemi ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami (prioritní oblast III) a definicemi nezbytných opatření pro integraci různých aplikací ITS do otevřené palubní platformy (prioritní oblast IV).

2.4.

Aby mohla Komise přijmout další specifikace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, považuje za nezbytné, aby bylo přenesení pravomoci prodlouženo. Dále bude možná nutno aktualizovat specifikace, které již byly přijaty, aby odrážely technologický pokrok nebo zkušenosti s prováděním těchto specifikací v členských státech.

2.5.

Komise proto navrhuje, aby se přenesení pravomoci prodloužilo o dobu pěti let ode dne 27. srpna 2017 a poté se automaticky prodloužilo o další pětiletá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku. Jediným cílem přezkoumávaného návrhu je tedy prodloužit přenesení pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci na Komisi o další pětileté období automaticky prodlužované o dobu pěti let, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku, aniž by došlo ke změně cílů nebo oblasti působnosti směrnice o inteligentních dopravních systémech.

3.   Souvislosti

3.1.

Tento návrh Komise spadá do obecnějšího rámce jejího návrhu nařízení [COM(2016) 799 final], kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 SFEU a k němuž již EHSV vydal své stanovisko (5). Současně s tím, jak se lhůty stanovené pro přijetí aktů v přenesené pravomoci v různých platných legislativních nástrojích postupně chýlí ke konci, je třeba posoudit, zda je nutné původní lhůty prodloužit.

3.2.

Komise informuje o studiích, které provedla, s cílem vyzdvihnout nutnost prodloužit (od srpna 2017) přenesení pravomoci, na jejímž základě může pro specifikace ITS přijímat akty v přenesené pravomoci. Jde zejména o:

a)

zprávu o provádění směrnice o inteligentních dopravních systémech z října 2014 (6);

b)

cílené konzultace, které se v nedávné době uskutečnily se skupinami zúčastněných stran, zejména Evropským výborem pro ITS a Evropskou poradní skupinou pro ITS.

4.   Obecné připomínky

4.1.

EHSV upozorňuje na své informační zprávy a stanoviska k aktům v přenesené pravomoci (7), jež byly shrnuty v jeho nedávném stanovisku k regulativnímu postupu s kontrolou (8), a připomíná hlavní myšlenky svého postoje.

4.2.

EHSV má za to, že přenesení pravomoci musí být omezené ve všech svých prvcích, tedy na:

a)

určené cíle;

b)

přesný obsah;

c)

výslovně vymezený dosah;

d)

přesně ohraničené trvání.

4.3.

Pokud jde zejména o dobu trvání, EHSV se vždy vyslovoval pro zásadu časově omezeného trvání, které lze případně obnovit na stejně dlouhou dobu, a to s výjimkou řádně odůvodněných případů.

4.4.

EHSV konstatuje, že Komise v tomto návrhu stanovila dodatečné období pěti let počínaje 27. srpnem 2017, přičemž toto období bude moci být automaticky prodlouženo o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku.

4.5.

EHSV se domnívá, že tento návrh spojuje právní jistotu s pružností, která umožňuje zohlednit technologický vývoj a přijmout v přiměřené lhůtě technické, funkční a organizační specifikace nezbytné pro řádné fungování směrnice ITS v oblasti silniční dopravy, a zasluhuje si tak jeho souhlas.

4.6.

EHSV se rovněž domnívá, že v případě, že by přenesení pravomoci na Komisi nebylo prodlouženo, ohrozilo by to celounijní integrované a koordinované zavádění interoperabilních inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich rozhraní s jinými druhy dopravy, především v návaznosti na sdělení COM(2016) 766 final (9).

4.7.

Bude nicméně nutné, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci musí Evropský parlament a Rada obdržet veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států, přičemž odborníci těchto dvou orgánů musejí mít systematicky přístup na zasedání odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

V Bruselu dne 5. července 2017.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Georges DASSIS


(1)  Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1; Úř. věst. C 277, 17.11.2009, s. 85.

(2)  Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.

(3)  Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě [COM(2016) 766 final].

(4)  Viz příloha I směrnice.

(5)  INT/813 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(6)  http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm.

(7)  Úř. věst. C 13, 15.1.2016, s. 145; Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 104; INT/656 (informační zpráva).

(8)  INT/813 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(9)  Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě, 30. listopadu 2016. Stanovisko EHSV TEN/621 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).


Top