Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AR0830

Stanovisko Evropského výboru regionů – Správa energetické unie a čistá energie

OJ C 342, 12.10.2017, p. 111–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 342/111


Stanovisko Evropského výboru regionů – Správa energetické unie a čistá energie

(2017/C 342/13)

Zpravodaj:

Bruno Hranić (HR/ELS), starosta obce Vidovec

Odkazy:

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie

COM(2016) 759 final

sdělení Čistá energie pro všechny Evropany

COM(2016) 860 final

sdělení Urychlení inovací v oblasti čisté energie

COM(2016) 763 final

I.   DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení

1. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

(1)

Toto nařízení si klade za cíl vytvořit potřebná partnerství mezi Unií, jednotlivými členskými státy, státy sdruženými do makroregionálních partnerství a orgány na nižší než celostátní úrovni správy s cílem učinit společnými silami pokrok při transformaci energetiky. Tyto různé úrovně musí spolupracovat v duchu solidarity a důvěry k vzájemnému prospěchu.

Odůvodnění

V nařízení by se mělo hned na úvod poukázat na potřebu spolupráce všech různých úrovní na víceúrovňové správě. Návrh vychází z podobné myšlenky uvedené v návrhu zprávy Evropského parlamentu PE 604.777 (Am 2).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení

Čl. 9 odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

Návrhy integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu

2.   Komise může na základě předloh plánů vydat doporučení pro členské státy v souladu s článkem 28. Tato doporučení stanoví zejména :

2.   Komise posoudí návrhy integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a členským státům k nim vydá doporučení pro jednotlivé země v souladu s článkem 28 s cílem :

a)

úroveň ambicí cílů, úkolů a příspěvků s ohledem na společné dosažení cílů energetické unie , zejména cílů Unie v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti, zejména cílů Unie pro rok 2030 ;

a)

přispět k dosažení cílů, úkolů a příspěvků energetické unie;

b)

politiky a opatření týkající se cílů na úrovni členských států a Unie a další politiky a  opatření, která jsou potenciálně nadnárodně relevantní;

b)

zajistit, aby politiky a opatření týkající se akčních plánů a dalších politik a opatření členských států byly vhodné pro daný účel, zejména pak také opatření, která jsou potenciálně nadnárodně relevantní;

c)

interakce mezi a jednotnost existujících (prováděných a přijatých) a plánovaných politik a opatření zahrnutých do integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu v rámci jednoho rozměru i různých rozměrů energetické unie.

c)

podpořit interakce mezi a jednotnost existujících (prováděných a přijatých) a plánovaných politik a opatření zahrnutých do integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu v rámci jednoho rozměru i různých rozměrů energetické unie;

 

d)

vyžadovat, aby členské státy otevřeně zohlednily stávající místní a regionální závazky a výsledky dosažené v rámci takových iniciativ, jako je Pakt starostů a primátorů, a vypracovaly mechanismy za účelem zohlednění přínosu všech příslušných úrovní správy k jejich integrovaným vnitrostátním plánům v oblasti energetiky a klimatu.

Odůvodnění

Je velmi důležité zajistit jednotnost a doplňkovost akčních plánů různých členských států a politik na úrovni EU a podpořit zapojení místních a regionálních orgánů a jejich příspěvky. Návrh vychází z podobného doporučení obsaženého v návrhu zprávy Evropského parlamentu PE 604.777 (Am 97–100).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení

Článek 10

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

Veřejné konzultace

Aniž budou dotčeny jakékoli další právní požadavky Unie, členské státy zajistí, že bude veřejnosti poskytnuta včasná a efektivní příležitost podílet se na přípravě předloh plánů uvedených v článku 9 tohoto nařízení, a přiloží k předloze integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu odeslané Komisi shrnutí názorů veřejnosti. V rámci použitelnosti ustanovení směrnice 2001/42/ES jsou konzultace provedené v souladu s uvedenou směrnicí považovány za dostatečné z hlediska povinností týkajících se konzultace veřejnosti podle tohoto nařízení.

Aniž budou dotčeny jakékoli další právní požadavky Unie, členské státy zajistí, že bude veřejnosti poskytnuta včasná a efektivní příležitost podílet se na přípravě předloh plánů uvedených v článku 9 tohoto nařízení, a přiloží k předloze integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu odeslané Komisi shrnutí názorů veřejnosti. V rámci použitelnosti ustanovení směrnice 2001/42/ES jsou konzultace provedené v souladu s uvedenou směrnicí považovány za dostatečné z hlediska povinností týkajících se konzultace veřejnosti podle tohoto nařízení.

S ohledem na politicky uznávanou roli místních a regionálních orgánů při provádění politik v oblasti udržitelné energetiky a s ohledem na cíl Evropské komise zajistit zdokonalení tvorby právních předpisů, je od státních orgánů požadováno, aby do procesu plánování a sledování zapojily místní a regionální orgány správy v souladu s ústavními a politickými zásadami jednotlivých členských států.

Odůvodnění

Účinná koordinace mezi státními orgány na jedné straně a místními a regionálními orgány na straně druhé v průběhu plánování, provádění a informování o politikách v oblasti klimatu a energetiky může pomoci omezit nadměrnou administrativní zátěž a splnit požadavky na zdokonalení tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení

Vložit nový článek za článek 10

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

Mnohoúrovňová platforma pro vedení dialogu o energetice

1.     Členské státy ustaví v duchu partnerství stálý dialog o energetice s cílem podpořit aktivní zapojení místních a regionálních orgánů, organizací občanské společnosti, podnikatelů, investorů a veškerých dalších důležitých zúčastněných stran a široké veřejnosti do řízení transformace energetiky, včetně energetické chudoby.

2.     Členské státy tomuto dialogu o energetice předloží různé možnosti a scénáře, o nichž uvažují v souvislosti se svými krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými politikami v oblasti energetiky a klimatu, spolu s analýzou přínosů a nákladů, jež jsou s každou z těchto možností spojeny.

3.     Členské státy rovněž zajistí, aby měl dialog o energetice k dispozici přiměřené lidské a finanční zdroje, a spolu s Evropskou komisí podpoří výměny mezi různými energetickými dialogy.

Odůvodnění

V případě tak důležitého tématu, jakým je transformace energetiky, je nutné vytvořit struktury, jež zajistí stálý dialog se všemi zúčastněnými stranami s cílem prozkoumat různé možnosti a scénáře a připravit společná řešení. Vychází se z podobné myšlenky uvedené v návrhu zprávy Evropského parlamentu PE 604.777.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení

Čl. 18 písm. b)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Členské státy zahrnou do zpráv o pokroku týkajících se integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu informace o:

Členské státy zahrnou do zpráv o pokroku týkajících se integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu informace o:

b)

provádění následujících politik a opatření:

b)

provádění následujících politik a opatření:

 

1)

prováděné, přijaté a plánované politiky a opatření k dosažení vnitrostátního příspěvku k závaznému cíli pro rok 2030 na úrovni Unie týkajícímu se obnovitelné energie, jak je uvedeno v čl. 4 písm. a) odst. 2 bodě i), včetně opatření specifických pro odvětví a technologie, se specifickým přezkumem provádění opatření stanovených v článku 23, 24 a 25 [přepracovaného znění směrnice 2009/28/ES podle návrhu COM(2016) 767];

 

1)

prováděné, přijaté a plánované politiky a opatření k dosažení vnitrostátního příspěvku k závaznému cíli pro rok 2030 na úrovni Unie týkajícímu se obnovitelné energie, jak je uvedeno v čl. 4 písm. a) odst. 2 bodě i), včetně opatření specifických pro odvětví a technologie, se specifickým přezkumem provádění opatření stanovených v článku 23, 24 a 25 [přepracovaného znění směrnice 2009/28/ES podle návrhu COM(2016) 767];

 

2)

specifická opatření pro regionální spolupráci;

 

2)

specifická opatření pro regionální spolupráci;

 

3)

aniž by byly dotčeny články 107 a 108 SFEU, konkrétní opatření týkající se finanční podpory, včetně podpory ze strany Unie a využití unijních fondů, pro propagaci využívání energie z obnovitelných zdrojů v oblasti elektrické energie, vytápění a chlazení a přepravy;

 

3)

aniž by byly dotčeny články 107 a 108 SFEU, konkrétní opatření týkající se finanční podpory, včetně podpory ze strany Unie a využití unijních fondů, pro propagaci využívání energie z obnovitelných zdrojů v oblasti elektrické energie, vytápění a chlazení a přepravy;

 

4)

konkrétní opatření ke splnění požadavků článků 15, 16, 17, 18, 21 a 22 [přepracovaného znění směrnice 2009/28/ES podle návrhu COM(2016) 767];

 

4)

konkrétní opatření ke splnění požadavků článků 15, 16, 17, 18, 21 a 22 [přepracovaného znění směrnice 2009/28/ES podle návrhu COM(2016) 767];

 

5)

opatření podporující využití energie získané z biomasy, zejména pro novou mobilizaci biomasy s ohledem na dostupnost biomasy (domácí potenciál a dovozy ze třetích zemí) a další využití biomasy (zemědělská a lesnická odvětví), jakož i opatření týkající se udržitelnosti využití a výroby biomasy;

 

5)

opatření podporující využití energie získané z biomasy, zejména pro novou mobilizaci biomasy s ohledem na dostupnost biomasy (domácí potenciál a dovozy ze třetích zemí) a další využití biomasy (zemědělská a lesnická odvětví), jakož i opatření týkající se udržitelnosti využití a výroby biomasy;

 

 

6)

pokrok ve zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů v oblasti poskytování služeb vytápění a chlazení, aniž by však vzniklo zbytečné administrativní zatížení místních či regionálních orgánů nebo konečných uživatelů;

 

c)

dodatečné informace stanovené v části 1 přílohy VII.

 

c)

dodatečné informace stanovené v části 1 přílohy VII.

Odůvodnění

Oblast vytápění a chlazení má velmi významný a nevyužitý potenciál pro snižování emisí skleníkových plynů a zvýšení využívání a výroby energie z obnovitelných zdrojů (viz stanovisko Výboru regionů Strategie EU pro vytápění a chlazení). Podle směrnice o energii z obnovitelných zdrojů musí celostátní úroveň správy v úzké spolupráci s orgány na místní a regionální úrovni usilovat o dosažení závazného cíle zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů v oblasti vytápění a chlazení o 1 % ročně jako konkrétní a účinný přínos k dosažení celkového cíle EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů ve výši 27 % do roku 2030.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení

Článek 37

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

Výbor pro energetickou unii

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro energetickou unii. Tento výbor představuje výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011 a pracuje v příslušném odvětvovém složení relevantním pro toto nařízení.

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro energetickou unii. Tento výbor představuje výbor ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011 a pracuje v příslušném odvětvovém složení relevantním pro toto nařízení.

2.   Výbor nahrazuje výbor vytvořený článkem 8 rozhodnutí 93/389/EHS, článkem 9 rozhodnutí 280/2004/ES a článkem 26 nařízení (EU) č. 525/2013. Odkazy na výbor vytvořený uvedenými právními akty se považují za odkazy na výbor vytvořený tímto nařízením.

2.   Výbor nahrazuje výbor vytvořený článkem 8 rozhodnutí 93/389/EHS, článkem 9 rozhodnutí 280/2004/ES a článkem 26 nařízení (EU) č. 525/2013. Odkazy na výbor vytvořený uvedenými právními akty se považují za odkazy na výbor vytvořený tímto nařízením.

3.   Odkazuje-li se na tento článek, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento článek, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

4.     Výbor zahrnuje zástupce jmenovaného Výborem regionů, který na institucionální úrovni zastupuje místní a regionální orgány z celé EU.

Odůvodnění

Přední političtí představitelé Evropské unie a Evropského parlamentu již několikrát ocenili klíčovou roli místních a regionálních orgánů v oblasti opatření energetické unie.

II.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ (VR),

Hlavní cíle a cílové skupiny

1.

opakovaně vyzývá k plnění náročných cílů v oblasti energetické účinnosti na úrovni EU ve výši 40 % do roku 2030 a 40 % podílu obnovitelných zdrojů energie na úrovni EU také do roku 2030;

2.

podporuje tři hlavní cíle balíčku předpisů Čistá energie pro všechny Evropany: 1) klást energetickou účinnost na první místo; 2) dosáhnout globálního prvenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a 3) zajistit spravedlivé podmínky pro spotřebitele. Vyjadřuje však politování nad tím, že těchto cílů nelze v plném rozsahu dosáhnout pomocí doprovodné legislativy a nelegislativních iniciativ a že se neklade dostatečný důraz na snížení faktoru závislosti na dovozu odrážejícího podíl všech domácích čistých zdrojů energie (obnovitelných i konvenčních) ve skladbě zdrojů energie;

3.

v této souvislosti vzývá Evropskou komisi, aby zaváděla energetickou účinnost v prvé řadě tím, že energetickou účinnost bude charakterizovat jako infrastrukturní prioritu a zajistí, aby byly veřejné subvence a mechanismy finanční podpory ve prospěch energetické účinnosti považovány za kapitálovou spotřebu, což by zvýšilo bezpečnost a spolehlivost systému energetické účinnosti. Tím by byla stanovena jasná politika ochrany rozpočtu a podpora konkurenceschopnosti Evropy;

4.

vítá návrhy stanovení regulačního rámce pro řízení Energetické unie, který zjednodušuje a integruje stávající plánování, informování a sledování plnění povinností v oblasti energie a klimatu, a vyzývá členské státy a Komisi, aby do tohoto politického procesu řízení blíže zapojila místní i regionální orgány státní správy;

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie do značné míry závisí na decentralizaci

5.

zdůrazňuje a podtrhuje důležitou roli místních a regionálních úrovní správy při poskytování strategického vedení na úrovni, která je nejbližší spotřebitelům, řízení decentralizované výroby energie, podpory a prosazování odpovídajících podmínek investic, jakož i propojování politik v oblasti energetiky a klimatu s politikami bytovými, politikami v oblasti energetické chudoby, dopravy, ekonomického rozvoje a využívání pozemků nebo územního plánování;

6.

poukazuje na vedoucí roli místních a regionálních orgánů státní správy při provádění politik v oblasti energetiky, nalézání nástrojů na financování projektů v oblasti energetiky, zvláště pak těch, které investují do obnovitelných zdrojů energie, a při propagaci a prosazování modelu udržitelné spotřeby energie, jakož i příkladů dobré praxe mezi spotřebiteli;

7.

upozorňuje, že oficiální neuznávání vedoucí role místních a regionálních orgánů státní správy v oblasti provádění energetické politiky v rámci energetické unie ohrožuje splnění stanovených evropských a vnitrostátních cílů v oblasti energetiky a klimatu;

8.

zdůrazňuje, že proces vypracování evropských a vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu by měl probíhat transparentně a odpovědně tak, aby místní aktéři, podniky a další subjekty účastnící se tohoto procesu věděli, co mají očekávat od vnitrostátních vlád, a zvláště aby věděli, jakým způsobem bude zajištěno plnění závazků a jaká opatření budou provedena v případě, že se vnitrostátní plány ukážou být nedostatečnými k plnění cílů na úrovni Evropské unie;

9.

vítá potvrzení Evropské komise, podle něhož přechodu na čistou energii nedojde bez součinnosti většího počtu zainteresovaných stran z oblasti občanské společnosti a místních a regionálních orgánů státní správy, a vyzývá proto členské státy, aby správně zapojily města a regiony do projednávání energetické přeměny, a zvláště v souvislosti s integrovanými vnitrostátními plány v oblasti energetiky a klimatu, aby mohla města a regiony odpovídajícím způsobem reagovat na potřeby v různých oblastech;

10.

domnívá se však, že – bez ohledu na různé ústavní úpravy každém z členských států Evropské unie – v návrzích řízení neexistuje specifická zmínka o institucionální roli místních a regionálních orgánů státní správy, jakož i dalších zainteresovaných stran, kromě všeobecné podmínky v článku 10 o veřejných konzultacích, podle níž bude v jednotlivých členských státech „veřejnosti poskytnuta včasná a efektivní příležitost podílet se na přípravě předloh plánů…“;

11.

navrhuje zvážení dalších reforem pravidel EU o státních podporách v oblasti energetiky za účelem podpory působení na úrovni měst, a zvláště stanovováním zvláštních směrnic/pokynů pro působení na úrovni měst, s cílem zjednodušení stávajícího rámce a umožnění zvláštních výjimek pro energetické projekty dodatečného zabudování zařízení v městských a sociálních bytech za účelem vyřešení problému energetické chudoby. Z tohoto důvodu je potřeba zajistit, aby v budoucím rámci, který nabude platnosti v roce 2020, byly jako priority stanoveny infrastrukturní odolnost měst a energetická transformace;

12.

vyzývá Evropskou komisi a vnitrostátní vlády, aby zintenzivnily spolupráci s místními a regionálními aktéry, zejména jejich místními a regionálními energetickými agenturami, v oblasti vypracovávání budoucích plánů v oblasti energetiky a klimatu na vnitrostátní úrovni a upustily tak od politiky působení několika málo subjektů na oblasti týkající se všech;

13.

zdůrazňuje, že mnohé úspěšné projekty v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie jsou iniciovány a rozvíjeny také na úrovni místního společenství ve spolupráci s malými a středními podniky, nevládními a sociálními organizacemi i pomocí investic od jednotlivců do obnovitelných zdrojů elektrické i tepelné energie;

14.

zdůrazňuje, že mnozí jiní klíčoví činitelé v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů jsou činní na místní úrovni, včetně malých a středních podniků, nevládních sdružení a sociálních organizací;

15.

zdůrazňuje potřebu zapojit místní aktéry do poskytování podpory vnitrostátní vládě při realizaci řady projektů v rámci fondu pro strategické investice EFSI orientovaných na budoucnost, které přispívají ke splnění evropských cílů v oblasti klimatu a energetiky. Nově založené Evropské centrum pro investiční poradenství musí zajistit urychlený proces poskytování podpory městům, která se zavázala k realizaci projektů s nízkou hladinou emisí uhlíku;

16.

vyzývá k zavedení dodatečných cílených programů technické podpory, jako jsou JASPERS a ELENA (projekty Evropské investiční banky), potřebných k poskytování podpory městům a regionům na zajištění investic k realizaci náročných projektů – formou podpory rozvoje širokého portfolia projektů investic a sjednocení malých a velmi rozšířených nízkouhlíkových projektů;

Zjednodušení a integrace plánování a informování musí být založeny na stávajících místních a regionálních plánech

17.

zdůrazňuje, že cílem řízení Energetického společenství EU musí být „zjednodušení a integrace“ plánování v praxi, a že v této souvislosti se sledováním a informováním rozumí účinné propojení se stávajícími iniciativami;

18.

zdůrazňuje potřebu zavedení účinné koordinace mezi orgány státní správy na vnitrostátní úrovni a orgány státní správy na úrovni místní a regionální prostřednictvím plánování, postupu realizace a informování o politice v oblasti energetiky a klimatu. To by mohlo pomoci zbavit se nepotřebné administrativní zátěže a poskytnout možnost vyhovět požadavkům na zlepšování právní úpravy;

19.

zdůrazňuje, že pro jednotky místní a regionální samosprávy má prvořadý význam působení v oblasti zmírňování důsledků změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám a že mnohé z nich již vypracovaly strategie, akční plány a postupy sledování, na příklad (ne však pouze) v rámci, který definuje iniciativa Pakt starostů a primátorů a který obsahuje více než 5 679 akčních plánů pro energeticky udržitelný rozvoj měst;

20.

zdůrazňuje účinné propojení vnitrostátních plánů a cílů s cíli na místní a regionální úrovni, které musejí být založeny na skutečných a schválených přínosech různých oblastí a odvětví;

21.

zdůrazňuje, že účastí se nerozumí pouze konzultace, ale také aktivní podíl na zahajování a provádění konkrétních kroků;

Správa energetické unie musí být víceúrovňová, aby byla efektivní

22.

lituje, že současná doporučení pro správu energetické unie nezahrnují dostatečně jasnou koncepci víceúrovňové správy, a vyzývá proto vlády členských států, aby zřídily platformy pro vedení dialogu o energetice s cílem zajistit si spolupráci všech úrovní vládních a správních orgánů a všech zúčastněných stran, a to jak při sestavování vnitrostátních klimatických plánů, tak při jejich monitoringu a informování o nich, a také při organizování výměn mezi různými vnitrostátními dialogy o energetice s pomocí Evropské komise, aby se zajistila jednotnost a řešily se přeshraniční problémy;

23.

zdůrazňuje, že účinné víceúrovňové řízení má více různých výhod – zapojení občanů a průmyslových subjektů při sdílení odpovědnosti za kroky související s klimatickými změnami prohlubuje jejich vlastnictví procesu a vytváří lepší vyhlídky na úspěch, protože čím je řízení viditelnější (transparentnější), tím silnější je pocit odpovědnosti občanů;

24.

zdůrazňuje, že se článek 11 (o regionální spolupráci) návrhu vztahuje pouze na spolupráci mezi členskými státy, nikoli na spolupráci mezi různými nižšími úrovněmi správy v určitém státě nebo v různých členských státech. Vyzývá členské státy a Evropskou komisi, aby zajistily také potřebnou podporu spolupráce nižších orgánů správy zejména při přeshraniční spolupráci tak, aby bylo možné koordinovat plnění integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu;

25.

vyzývá Evropskou komisi, aby do dokumentů určených vnitrostátním vládám, které obsahují pokyny k informování o vnitrostátních energetických politikách a jejich plánování, zahrnula kapitolu o víceúrovňové spolupráci;

Působení spotřebitelů vyžaduje také správné iniciátory/nositele pokynů a účinnou podporu

26.

opakovaně vyzývá Evropskou unii a členské státy k vytvoření regulačních rámců, které by byly přínosem i pro spotřebitele energie a subjekty, které jsou zároveň výrobci i spotřebiteli energie (angl. prosumers) a ostatní dodavatele energie, kteří jsou aktivní na maloobchodním energetickém trhu. Dále zdůrazňuje, že rozptýlené a vlastní získávání energie z obnovitelných zdrojů přináší energetickému systému četné výhody (snížené nároky na přenosovou infrastrukturu a údržbu, větší odolnost a pružnost), které je třeba zohlednit ve spravedlivých cenách přebytků energie dodávaných těmito systémy do sítě, a z toho důvodu vybízí členské státy, aby vyvinuly nebo nadále používaly inovativní systémy stanovování cen pro vyřešení této otázky;

27.

zdůrazňuje, že poskytování konzultací musí být na odborné úrovni, konzultace musí být poskytovány odpovídajícím způsobem a musí být dostupné v odpovídající formě, na odpovídajícím médiu a na místě dostupném pro cílovou skupinu, a musí pokrývat veškeré technické, finanční a praktické aspekty zavádění nízkouhlíkových technologií;

28.

zdůrazňuje, že politiky řízení energetiky musí spotřebitelům umožňovat kontrolu nad vlastní spotřebou, aby se mohli aktivně podílet na fungování trhu a využívat výhod efektivních a přiměřených mechanismů ochrany spotřebitele, což je zvlášť důležité v boji proti energetické chudobě. VR proto vyzývá, aby byla na úrovni EU vypracována společná definice energetické chudoby a byl připraven soubor konkrétních návrhů v oblasti politik zaměřený na nejzranitelnější spotřebitele, který by je chránil před neopodstatněným odpojením, upřednostňoval opatření v oblasti energetické účinnosti v jejich prospěch a vytvářel na ně zacílené informace;

Podpora energetických inovací při přechodu k hospodářství s nízkou úrovní uhlíku

29.

vítá důležitost, která je ve sdělení Komise COM (2016) 763 Urychlení inovací v oblasti čisté energie přikládána dvěma klíčovým politickým prioritám: budování silné a odolné energetické unie s vyvinutou politikou boje proti změně klimatu, a podpora nových pracovních míst, růstu a investic;

30.

vyzývá k vytvoření kvalitního prostředí a postupů pro podnikání, inovace a investice s cílenými signály, politikami, standardy a předpisy podporovanými finančními nástroji, které využívají veřejných prostředků k tomu, aby umožnily soukromé investice (a podporu pro snížení rizik tam, kde je to relevantní);

31.

opakovaně zdůrazňuje důležitost tvorby politiky v oblasti energetiky v úzké spolupráci s výzkumnými a inovačními programy Evropské unie. Výbor regionů zdůrazňuje, že inovace v oblasti energií z obnovitelných zdrojů, udržitelné mobility, modernizace stávající energetické infrastruktury, výstavby inteligentních elektráren, „zachycování“ uhlíku, skladování energie musí být i nadále propagovány na místní úrovni; z tohoto důvodu Výbor vyzývá Komisi, aby především zajistila lepší podporu inovativních projektů tak, aby bylo možné i proměnit nejvzdálenější oblasti ve skutečné laboratoře energetické transformace;

32.

je toho názoru, že s ohledem na inovace v oblasti čisté energie má budování partnerství mezi místními orgány státní správy v oblasti iniciativ za účelem vytváření inteligentních měst klíčovou roli v integraci oblastí, jako jsou úspora energie v městské dopravě, meziregionální komunikační strategie, spolupráce na úrovni nových technologií ukládání uhlíku a inteligentní veřejné budovy. Lepší synergie mezi evropskými strukturálními a investičními fondy a Evropským fondem pro strategické investice má rozhodující vliv na realizaci přeshraničních projektů v oblasti udržitelné energie;

33.

vítá důraz, který je kladen na otevřené inovace a otevřené znalosti, aby bylo malým a středním podnikům i občanské společnosti umožněno dosahovat pokroku a vývoje na základě nových poznatků;

34.

zdůrazňuje, že je nutné co nejdříve ukončit přímou i nepřímou podporu využívání fosilních paliv (včetně podpory ze strany některých členských států), protože zastírají skutečné společenské a environmentální náklady těchto paliv a uměle snižují ceny, a brání tak inovacím v oblasti čisté energie;

35.

podporuje navržené používání předpisů pro urychlení a vytváření inovativních nízkouhlíkových technologií a jejich efektivní alokaci. Pro přechod na nízkouhlíkové hospodářství jsou zapotřebí investice do inteligentních systémů vytápění a chlazení, do zvýšení energetické účinnosti v oblasti průmyslu, stavebnictví a dopravy a spolufinancování projektů, které zahrnují investice do obnovitelných zdrojů energie;

36.

zdůrazňuje skutečnost, že správa energetické unie musí poskytnout podpůrný rámec pro dosahování cílů, například snadnější přístup k partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem urychlení realizace projektů, snížení byrokracie a zkoumání možných překážek pro místní a regionální orgány a zajištění jistoty a předvídatelnosti pro investory;

37.

podporuje návrh na využívání systému veřejných zakázek jako silného nástroje sloužícího k podpoře při budování trhu nízkouhlíkových technologií;

Subsidiarita a proporcionalita

38.

domnívá se, že navrhované nařízení nevyvolává žádné obavy, pokud jde o jeho soulad se zásadou subsidiarity. Vyvolává však znepokojení s ohledem na jeho soulad se zásadou proporcionality, neboť navrhovaný systém správy je považován za příliš složitý, příliš podrobný a ukládající příliš krátké časové intervaly pro podávání zpráv. VR by upřednostnil zavedení systému správy spíše pomocí směrnice než nařízení, čímž by se umožnilo náležité zapojení regionálních orgánů ve federálních zemích.

V Bruselu dne 13. července 2017.

předseda Evropského výboru regionů

Markku MARKKULA


Top