Help Print this page 

Document 52017XG0705(01)

Title and reference
Protidrogový akční plán EU na období 2017–2020

OJ C 215, 5.7.2017, p. 21–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/21


PROTIDROGOVÝ AKČNÍ PLÁN EU NA OBDOBÍ 2017–2020

(2017/C 215/02)

OBSAH

Úvod

1.

Snižování poptávky po drogách

2.

Snižování nabídky drog

3.

Koordinace

4.

Mezinárodní spolupráce

5.

Informace, výzkum, monitorování a hodnocení

PŘÍLOHA I – 15 zastřešujících ukazatelů pro protidrogový akční plán EU na období 2017–2020

PŘÍLOHA II – Glosář zkratek

Úvod

Užívání zakázaných drog a zneužívání drog obecně je závažný problém, který se dotýká jednotlivců, rodin i komunit napříč celou Evropou. Nejen že má zneužívání drog řadu zdravotních a sociálních dopadů, ale trh se zakázanými drogami nadto představuje v celé Evropě – a samozřejmě i celosvětově – jeden z nejvýznamnějších prvků trestné činnosti.

V prosinci roku 2012 přijala Rada protidrogovou strategii EU na období 2013–2020. Cílem této strategie je přispět ke snižování poptávky po drogách a nabídky drog v rámci EU. Jejím cílem je rovněž snižování zdravotních a sociálních rizik a nepříznivých důsledků spojených s užíváním drog, a to pomocí strategického přístupu, který podporuje a doplňuje vnitrostátní politiky a poskytuje rámec pro koordinovaná a společná opatření a který je i základem a politickým rámcem pro vnější spolupráci EU v této oblasti. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím integrovaného, vyrovnaného a fakticky podloženého přístupu.

Hlavní úkoly protidrogové strategie jsou:

přispět k měřitelnému snížení poptávky po drogách, drogové závislosti a zdravotních a sociálních rizik a nepříznivých důsledků spojených s užíváním drog,

přispět k narušení trhu se zakázanými drogami a k měřitelnému omezení dostupnosti zakázaných drog,

podporovat koordinaci prostřednictvím aktivní diskuse a analýzy vývoje a výzev v oblasti drog na úrovni EU i úrovni mezinárodní,

více posílit dialog a spolupráci mezi EU a třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi a fóry v otázce drog,

přispět k lepšímu šíření výsledků monitorování, výzkumu a hodnocení a k lepšímu pochopení všech aspektů problematiky drog a dopadu intervencí, aby bylo možné zajistit spolehlivý a komplexní faktický základ pro politiky a opatření;

Protidrogový akční plán EU uvedený v tomto dokumentu vychází stejně jako protidrogová strategie EU ze základních zásad práva EU a podporuje hodnoty, na nichž je Unie postavena: úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, solidaritu, právní stát a lidská práva. Vychází rovněž z úmluv OSN, které poskytují mezinárodní právní rámec mimo jiné pro řešení problematiky užívání zakázaných drog, jakož i z Všeobecné deklarace lidských práv.

Protidrogový akční plán stanoví opatření, která budou prováděna v zájmu dosažení cílů protidrogové strategie. Tato opatření spadají do dvou politických oblastí protidrogové strategie:

snižování poptávky po drogách a

snižování nabídky drog,

a do tří průřezových témat této strategie:

koordinace,

mezinárodní spolupráce a

informace, výzkum, monitorování a hodnocení.

Uvedená opatření jsou v souladu s cíli protidrogové strategie EU na období 2013–2020. Při navrhování opatření byla zohledněna potřeba, aby se jednalo o opatření fakticky podložená, vědecky spolehlivá, realistická, časově vymezená, dostupná, měřitelná a s jasně relevantním významem a přidanou hodnotou pro EU. Akční plán uvedený v tomto dokumentu stanoví harmonogram, odpovědné strany, ukazatele a mechanismy shromažďování nebo posuzování údajů.

Na základě stávajících mechanismů podávání zpráv je v příloze I stanovena řada zastřešujících ukazatelů. Tyto ukazatele usnadňují měření celkové účinnosti protidrogového akčního plánu EU a nepřinášejí žádnou dodatečnou zátěž ohledně podávání zpráv. Na řadu z těchto ukazatelů se podle potřeby v celém plánu odkazuje. Dále jsou v celém plánu stanoveny ukazatele, jež využívají programových, hodnotících a jiných zdrojů údajů. Použití těchto ukazatelů závisí na postupech shromažďování údajů v každém členském státě nebo na úrovni orgánů EU.

V souladu s požadavkem strategie, aby její podrobné provádění bylo stanoveno v rámci dvou po sobě následujících akčních plánů, byl první akční plán pro provádění stávající protidrogové strategie EU přijat v roce 2013 a jeho platnost skončila v roce 2016. V roce 2016 bylo dokončeno externí posouzení protidrogové strategie EU v polovině období a provádění protidrogového akčního plánu EU na období 2013–2016. Z tohoto posouzení vyplynulo, že provádění většiny opatření stanovených v akčním plánu skončilo nebo probíhá. Výsledky rovněž ukázaly, že k provádění protidrogové strategie EU v období 2013–2020 je zapotřebí druhý akční plán, přičemž by se mělo jednat o aktualizovanou verzi protidrogového akčního plánu EU na období 2013–2016. Protidrogový akční plán EU na období 2017–2020 uvedený v příloze zohledňuje výsledky provedeného hodnocení a nejvýznamnější změny, k nimž došlo v oblasti drogové situace a souvisejících politik po přijetí předchozího akčního plánu.

1.   Snižování poptávky po drogách

Přispět k měřitelnému snížení užívání zakázaných drog, problémového užívání drog, drogové závislosti a zdravotních a sociálních nepříznivých důsledků spojených s užíváním drog, jakož i k oddálení počátku jejich užívání

Cíl

Opatření

Harmonogram

Odpovědná strana

Ukazatel(e)

Mechanismy shromažďování/posuzování údajů

1.

Předcházet užívání drog a oddalovat počátek jejich užívání

1.

Zlepšit dostupnost a účinnost fakticky podložených (1) preventivních opatření, jež zohledňují níže uvedené rizikové a ochranné faktory:

a.

populační faktory, např. věk; pohlaví; vzdělání a kulturní a sociální faktory;

b.

situační faktory, např. bezdomovectví; migraci a žadatele o azyl; užívání drog v zábavních a nočních podnicích; užívání drog na pracovišti; a řízení vozidla pod vlivem drog a

c.

individuální faktory, např. duševní zdraví; problémové chování a psychosociální vývoj a další faktory, o nichž je známo, že mohou ovlivnit náchylnost jednotlivce k užívání drog, např. genetické vlivy a rodinné zázemí.

Probíhá

ČS

Zastřešující ukazatele 1, 11, 12

Dostupnost obecně platných a environmentálních fakticky podložených preventivních opatření a rozsah, v němž jsou v členských státech přijímána

Dostupnost fakticky podložených cílených preventivních opatření, včetně opatření založených na práci v rámci rodiny a komunity, a rozsah, v němž jsou v členských státech přijímána

Dostupnost fakticky podložených opatření indikativní prevence a rozsah, v němž jsou v členských státech přijímána

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

Zprávy členských států o výsledcích opatření

 

2.

Kromě prevence užívání drog, posilovat a lépe zaměřit opatření v oblasti prevence a odvracení za účelem oddálení věku, kdy dochází k prvnímu užití zakázaných drog a dalších psychoaktivních látek.

Probíhá

ČS

Zastřešující ukazatele 1, 5, 11, 12

Dostupnost fakticky podložených opatření v oblasti prevence a odvracení, která jsou zaměřená na mladé lidi v rámci rodiny, komunity a formálního a neformálního učení, a rozsah, v němž jsou v členských státech přijímána

Zprávy EMCDDA

Zprávy členských států o výsledcích opatření

 

3.

Výměna osvědčených postupů týkajících se všech forem preventivních opatření zaměřených na děti a mladé lidi, rodiče a vzdělávací prostředí, a zohledňujících zároveň také genderově specifické potřeby, včetně vzdělávacích aktivit, programů založených na práci v rámci komunity, programů využívajících internet a sociální média.

Probíhá

ČS

EMCDDA

Přehled případů výměny osvědčených postupů mezi členskými státy

Pozitivní hodnocení výsledků opatření založených na osvědčených postupech, pokud jde o chování (jsou-li k dispozici)

Portál osvědčených postupů EMCDDA

Zprávy COM

Zprávy ČS

Zprávy Fóra občanské společnosti pro otázky drog

 

4.

Zvyšovat povědomí o rizicích spojených s užíváním zakázaných drog a dalších psychoaktivních látek a o souvisejících důsledcích a zlepšovat dovednosti a schopnosti v rámci prevence užívání drog.

Probíhá

ČS

COM

EMCDDA

Zastřešující ukazatele 5, 12

Úroveň informovanosti obecné populace a mládeže o zdravých způsobech života a o rizicích spojených s užíváním zakázaných drog a dalších psychoaktivních látek a souvisejících důsledcích a úroveň dovedností a schopností osob činných v prevenci užívání drog

Zprávy EMCDDA

Průzkumy Eurobarometr

ESPAD

HBSC/WHO Evropa

 

5.

Umožnit informovanější reakci, pokud jde o problematiku zneužívání psychoaktivních léčivých přípravků.

2017–2020

ČS

PS Rady (HDG – léčiva a zdravotnické prostředky

EMA

EMCDDA

Řada iniciativ zaměřujících se na prosazování vhodného užívání psychoaktivních léčivých přípravků

Shromažďování a porovnávání faktů a mezinárodních příkladů, pokud jde o způsob snižování rizik odchylného užívání nebo zneužívání psychoaktivních léčivých přípravků

Počet kurzů zaměřených na používání léčiv k tlumení a léčbě bolesti a určených lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům

Zprávy ČS

EMCDDA

Zprávy EMA

2.

Zvýšit účinnost léčby drogové závislosti a rehabilitací, včetně služeb poskytovaných osobám s komorbiditou, s cílem omezit užívání zakázaných drog, problematické užívání drog, incidenci drogové závislosti a zdravotní a sociální rizika a nepříznivé důsledky spojené s užíváním drog a podpořit rekonvalescenci a opětovné začlenění problematických a závislých uživatelů drog do společnosti

6.

Rozvíjet a rozšiřovat rozmanitost a dostupnost fakticky podložených komplexních a integrovaných služeb léčby drogové závislosti, pokrytí těmito službami a přístup k nim. Zajistit, aby se tyto služby zaměřovaly na léčbu polyvalentního užívání drog (kombinace užívání zakázaných a povolených látek, včetně psychoaktivních léčivých přípravků, alkoholu a tabáku) a na nové potřeby stárnoucích uživatelů drog a problémy související s genderem.

a.

Zavádět a zdokonalovat odbornou přípravu se zaměřením na problematiku závislostí určenou pro zdravotnické a sociální pracovníky.

b.

Vypracovat a provádět programy včasné detekce a intervence, rychlé intervence a léčby pro děti a mladé lidi užívající drogy.

Probíhá

ČS

Zastřešující ukazatele 1, 6, 11

Šíře a rozmanitost škály fakticky podložených komplexních a integrovaných služeb léčby drogové závislosti poskytovaných na úrovni členských států, včetně služeb zaměřených na léčbu polyvalentního užívání drog a potřeby stárnoucích uživatelů drog

Údaje členských států ohledně retence v léčbě a jejích výsledcích

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

Portál osvědčených postupů EMCDDA

Konečné hodnocení protidrogové strategie a protidrogového akčního plánu EU

Zprávy ČS

 

7.

Rozšiřovat poskytování služeb v oblasti rehabilitace/opětovného začleňování do společnosti a rekonvalescence s důrazem na služby, které:

a.

se zaměřují na poskytování kontinuální péče jedincům prostřednictvím systému řízení případů a spolupráce mezi agenturami;

b.

se zaměřují na podporu opětovného začlenění (včetně zaměstnatelnosti a bydlení) problematických a závislých uživatelů drog, případně včetně vězňů a stárnoucích uživatelů drog, do společnosti;

c.

zlepšují diagnostiku a léčbu psychiatrických a fyzických komorbidit zahrnujících užívání drog, například pomocí rychlého vyšetření na hepatitidu typu B a C a na HIV, jakož i na jiné pohlavně přenosné nemoci a tuberkulózu,

d.

zohledňují genderově specifické potřeby a

e.

oslovují zranitelné komunity/populace.

Probíhá

ČS

Zastřešující ukazatel 11

Údaje ČS ohledně:

míry nárůstu služeb v oblasti rehabilitace/opětovného začleňování do společnosti a rekonvalescence využívajících systém řízení případů a spolupráci mezi agenturami

míry nárůstu počtu genderově specifických programů rehabilitace/opětovného začleňování do společnosti a rekonvalescence

míry nárůstu počtu programů komunitní a vězeňské péče, zejména se zaměřením na uživatele drog s komorbiditami, zahrnujících partnerství mezi službami pro léčbu duševního zdraví a službami v oblasti rehabilitace/opětovného začleňování do společnosti a rekonvalescence v souvislosti s drogami

úrovně a doby trvání abstinence od konzumace zakázaných nebo povolených drog osobami, jež ukončily léčbu drogové závislosti

dostupnosti možností léčby pro potřeby osob, které se k užívání drog vrátí, a stárnoucích uživatelů drog

Zprávy EMCDDA

Zprávy ČS ohledně výsledků služeb

 

8.

a.

Zlepšit případně dostupnost služeb, pokrytí službami a přístup k nim v oblasti zmírňování rizik a nepříznivých důsledků užívání drog, například programů na výměnu jehel a injekčních stříkaček, substituční léčby závislosti na opioidech, programů zvládání předávkování opioidy, za účelem zmírnění negativního dopadu užívání drog, prevence a podstatného snížení počtu úmrtí přímo a nepřímo souvisejících s drogami a výskytu infekčních nemocí přenášených krví, které jsou spojeny s užíváním drog a mezi něž patří mimo jiné i HIV a virová hepatitida, jakož i pohlavně přenosné nemoci a tuberkulóza, v souladu s doporučením WHO ohledně komplexního balíčku zdravotních služeb pro injekční uživatele drog.

b.

Podle vnitrostátní situace lépe předcházet úmrtím souvisejícím s drogami, například s opiáty, poskytnutím přístupu k povoleným farmaceutickým lékovým formám léčivých přípravků obsahujících naloxon konkrétně certifikovaným pro léčbu příznaků předávkování opioidy, a to v nepřítomnosti lékařů vyškolenými laiky.

c.

Identifikovat a překonat překážky bránící přístupu injekčních uživatelů drog včetně vězňů a dalších zranitelných skupin k léčbě HIV a hepatitidy typu C.

d.

Provádět výměnu informací a případně osvědčených postupů v oblasti opatření na zmírňování rizik a nepříznivých důsledků užívání drog, například programů na výměnu jehel a injekčních stříkaček, substituční léčby závislosti na opioidech, aplikačních místností, programů distribuce naloxonu, vzájemné asistence, terénních léčebných programů, léčby hepatitidy typu C, testování tablet, sebetestování na HIV/AIDS, a to v souladu s mezinárodními právními předpisy.

Probíhá

ČS

EMCDDA

COM

Zastřešující ukazatele 2, 3, 4, 11

Případně míra zvýšené dostupnosti fakticky podložených opatření na zmírňování rizik a nepříznivých důsledků užívání drog a přístupu k těmto opatřením v členských státech

Přehled případů výměn osvědčených postupů v oblasti opatření na zmírňování rizik a nepříznivých důsledků užívání drog

Počet členských států, které se řídí doporučením WHO ohledně komplexního balíčku zdravotních služeb pro injekční uživatele drog:

programy týkající se jehel/injekčních stříkaček

substituční léčba závislosti na opioidech

testování HIV a související poradenství

léčba HIV a související péče

programy zaměřené na používání kondomů

behaviorální intervence

prevence a zvládání hepatitidy, tuberkulózy a duševních poruch

intervence v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví

odborná příprava se zaměřením na naloxon a určená laikům, coby nenahraditelný předpoklad pro bezpečné programy užívání látky v domácím prostředí

Pokrytí osob závislých na opioidech programy substituční léčby závislosti na opioidech

Případně míra dostupnosti služeb v oblasti zmírňování nepříznivých důsledků užívání drog, jako jsou programy distribuce naloxonu, opatření a programy na zmírňování nepříznivých důsledků užívání drog v nočních podnicích zaměřené na zranitelné komunity/populace

Počet programů, které injekčním uživatelům drog usnadňují přístup k léčbě viru hepatitidy C (HCV), a počet osob pokrytých těmito programy

Míra provádění pokynů ECDC/EMCDDA pro prevenci a kontrolu infekčních nemocí mezi injekčními uživateli drog

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

Zprávy ČS

Fórum občanské společnosti pro otázky drog

Fórum občanské společnosti pro otázky HIV/AIDS, virové hepatitidy a tuberkulózy

 

9.

Zvyšovat rozvoj, dostupnost a pokrytí u opatření na poskytování zdravotní péče uživatelům drog ve věznicích a po jejich propuštění s cílem poskytovat takovou péči, která bude z hlediska kvality rovnocenná péči poskytované v rámci komunity.

Probíhá

ČS

Zastřešující ukazatel 10

Dostupnost služeb pro uživatele drog ve věznicích (jako jsou programy substituční léčby závislosti na opioidech, případně programy distribuce naloxonu a programy na výměnu jehel, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, a programy týkající se prevence a zvládání HIV, hepatitidy typu B, typu C a tuberkulózy) a míra, v níž politiky a postupy zdravotní péče ve věznicích obsahují modely péče zahrnující osvědčené postupy při posuzování potřeb a kontinuity péče pro vězně během výkonu trestu odnětí svobody

Míra kontinuity péče poskytované vězeňskými a komunitními službami propuštěným, se zvláštním důrazem na předcházení předávkování drogami

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

Zprávy ČS o službách

3.

Zavést do snižování poptávky po drogách koordinované přístupy založené na osvědčených a kvalitních postupech

10.

Provádět minimální požadavky EU na jakost schválené Radou v roce 2015 (2), jež přispějí k překonání rozdílů mezi teorií a praxí, ohledně:

a.

opatření environmentální, univerzální, selektivní a indikativní prevence;

b.

opatření včasné detekce a intervence;

c.

opatření na zmínění rizika a nepříznivých důsledků užívání drog a

d.

opatření v oblasti léčby, rehabilitace, začleňování do společnosti a rekonvalescence

a monitorování jejich provádění.

2017–2020

Rada

PS Rady (HDG)

ČS

COM

EMCDDA

Přezkum důkazů o provádění opatření a programů zaměřených na snižování poptávky po drogách v souladu s požadavky

Počet specializovaných programů odborné přípravy pro odborné pracovníky v oblasti snižování poptávky po drogách nebo odhadovaný počet odborných pracovníků oslovených těmito programy

Zapojení občanské společnosti do provádění požadavků, včetně plánování a zavádění

Počet projektů a programů podporovaných na úrovni EU, které prosazují výměnu osvědčených postupů při provádění těchto požadavků

Zapojení do mezirezortní spolupráce s cílem podpořit provádění těchto požadavků

Portál osvědčených postupů EMCDDA

Zprávy ČS

Konečné hodnocení protidrogové strategie a protidrogového akčního plánu EU

2.   Snižování nabídky drog

Přispět k měřitelnému snížení dostupnosti a nabídky zakázaných drog v EU

Cíl

Opatření

Harmonogram

Odpovědná strana

Ukazatel(e)

Mechanismy shromažďování/posuzování údajů

4.

Posílit účinnou koordinaci v oblasti prosazování práva a spolupráci v rámci EU pro potlačování činností souvisejících se zakázanými drogami, případně v souladu s příslušnými opatřeními stanovenými během daného politického cyklu EU

11.

Optimálně využít dostupné zpravodajské a jiné informace sdílením nástrojů pro prosazování práva, komunikačních kanálů a jiných nástrojů používaných pro sběr a analýzu informací souvisejících s drogami.

Probíhá

ČS

Europol

Eurojust

PS Rady (COSI)

Zastřešující ukazatele 7, 15

Rozsah cílených činností s velkým dopadem, které jsou založeny na zpravodajských informacích, rozsah společných operací, společných vyšetřovacích týmů a přeshraničních iniciativ spolupráce se zaměřením na zločinná spolčení, jejichž činnost souvisí se zakázanými drogami

Intenzivnější využívání sdílených informací, analýz a expertních systémů Europolu nebo jiných donucovacích orgánů souvisejících s drogami

Výsledky projektů EMPACT a dvoustranných a mnohostranných iniciativ

Počet případů souvisejících s drogami, které byly předány Eurojustu a Europolu, včetně kvalitativních a kontextuálních informací o případech

Zprávy Europolu

Zprávy Eurojustu

Zprávy EMCDDA

Zprávy hlavních aktérů projektů EMPACT

 

12.

Určit nejnaléhavější hrozby související s organizovanou trestnou činností v oblasti drog a stanovit mezi nimi priority.

2017

Rada

PS Rady (COSI)

Europol

ČS

COM

Zavedení politického cyklu EU pro organizovanou trestnou činnost a závažnou mezinárodní trestnou činnost na období 2018–2021

EU SOCTA

Víceleté strategické plány (MASP)

Operační plány

Zprávy hlavních aktérů projektů EMPACT

Zprávy Europolu

 

13.

Posílit odbornou přípravu agentury CEPOL pro úředníky donucovacích orgánů zaměřenou na výrobu zakázaných drog, obchod s nimi a finanční trestnou činnost, zejména vzdělávací metody a techniky:

a.

pro boj proti používání nových komunikačních technologií při výrobě zakázaných drog a obchodu s nimi;

b.

pro posílení konfiskace aktiv;

c.

pro boj proti praní peněz;

d.

pro odhalování a likvidaci tajných nelegálních laboratoří a pěstíren konopí.

2017–2020

ČS

CEPOL

Europol

PS Rady (COSI)

COM

Pravidelně prováděné posouzení potřeb v oblasti vzdělávání

Dostupnost příslušných vzdělávacích kurzů a osvojení jejich obsahu

Počet úředníků donucovacích orgánů, kteří byli vyškoleni a následně uplatněni

Výroční zpráva CEPOL

Vzdělávací program CEPOL

Zprávy hlavních aktérů projektů EMPACT

 

14.

Zintenzivnit činnosti v rámci boje proti omamným látkám prostřednictvím posílení a monitorování účinnosti regionálních platforem pro sdílení informací a regionálních platforem pro sdílení bezpečnostních opatření s cílem narušit a odstranit nové hrozby vyplývající ze změny drogových tras.

Probíhá

COM

ČS

Europol

PS Rady (COSI)

Regionální platformy pro sdílení informací

Regionální platformy pro sdílení bezpečnostních opatření

Zastřešující ukazatel 7

Počet činností založených na zpravodajských informacích vedoucích k narušení a odstranění drogových tras

Úroveň sdílení informací prostřednictvím efektivní činnosti sítě styčného důstojníka

Platformy pro sdílení informací a bezpečnostních opatření a hodnotící zprávy

Zprávy EMCDDA

EU SOCTA

Zprávy hlavních aktérů projektů EMPACT

Zprávy Europolu

MAOC (N) (3)

 

15.

Posílit opatření pro předcházení zneužívání prekursorů a pre-prekursorů drog používaných při nedovolené výrobě drog.

Probíhá

ČS

Europol

COM

PS Rady (CUG,

COSI)

Počet případů a množství přerušených nebo zabavených zásilek prekursorů určených k nedovolenému použití

Výsledky projektů EMPACT

Využívání on-line systému předběžného oznamování vývozu (PEN) a intenzivnější využívání systému pro komunikaci případů souvisejících s prekursory (PICS)

Počet společných navazujících zasedání a jiných činností v souvislosti s předcházením zneužívání prekursorů a pre-prekursorů

Zprávy donucovacích orgánů EU a ČS

EMPACT

Zprávy hlavních aktérů

Zprávy Europolu

 

16.

Bojovat proti přeshraničnímu obchodu s drogami, včetně dopravy pomocí kontejnerových a balíkových zásilek, a posílit bezpečnost hranic, zejména v námořních přístavech, na letištích a pozemních hraničních přechodech v EU zvýšeným úsilím, a to i v oblasti sdílení zpravodajských a dalších informací, ze strany příslušných donucovacích orgánů.

Probíhá

ČS

Europol

PS Rady

(CCWP,

COSI)

Počet multidisciplinárních společných operací prováděných různými agenturami a příslušných iniciativ přeshraniční spolupráce

Posílená výměna informací, například memorand o porozumění (MOU) dohodnutých mezi donucovacími orgány a příslušnými subjekty, jako jsou letecké společnosti, letecké expresní kurýrní služby, lodní společnosti, přístavní orgány a chemické podniky

Výsledky projektů EMPACT

Intenzivnější sdílení zpravodajských a dalších informací o přeshraničním obchodu s drogami, mimo jiné prostřednictvím dostupných systémů ostrahy hranic

Provádění směrnice EU o jmenné evidenci cestujících (PNR)

Zprávy hlavních aktérů projektů EMPACT

Zprávy Europolu

Zprávy CCWP

Zprávy ČS

MAOC(N)

Frontex

 

17.

Provádění klíčových ukazatelů v oblasti snižování nabídky drog, které přijala Rada v roce 2013 (4).

2017–2020

COM

ČS

Rada

PS Rady (HDG)

EMCDDA

Europol

Rozsah provádění těchto ukazatelů:

Počet záchytů a množství zachycených drog

Čistota a obsah drog

Ceny drog

Zlikvidovaná zařízení na výrobu drog

Počet drogových trestných činů

Dostupnost drog z hlediska průzkumů v populaci

Odhady velikosti trhu

Přehled stávajících údajů shromážděných ve členských státech o nabídce drog na vnitrostátní úrovni

Zprávy EMCDDA

Zprávy Europolu

5.

Posílit účinnou justiční spolupráci a právní předpisy v rámci EU

18.

Posílit justiční spolupráci v EU se zaměřením na přeshraniční obchod s drogami, praní peněz a konfiskace výnosů z organizované trestné činnosti související s drogami.

2017–2020

Rada

COM

ČS

Eurojust

Včasné provedení opatření a právních předpisů dohodnutých na úrovni EU a týkajících se a) konfiskace a vymáhání majetku z trestné činnosti (5); b) praní peněz (6); c) sblížení definic trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami v EU (7)

Nárůst případů finančních vyšetřování a konfiskací v souvislosti s výnosy z organizované trestné činnosti související s drogami prostřednictvím donucovacích orgánů EU a justiční spolupráce v rámci EU

Včasnost a účinnost odpovědí na žádosti o vzájemnou právní pomoc a vydání evropských zatýkacích rozkazů v souvislosti s nedovoleným obchodem s drogami

Zprávy Eurojustu

Zprávy ČS

 

19.

Zavést a přijmout nová legislativní opatření EU pro boj proti výskytu, užívání a rychlému šíření nových psychoaktivních látek.

2017–2020

COM

Rada

PS Rady (HDG)

ČS

EMCDDA

Europol

EUROJUST

Platné právní předpisy EU

Provádění právních předpisů EU v členských státech

Aktualizace pokynů EU pro výměnu informací a postupů hodnocení rizik

Monitorování účinků nových legislativních opatření se zvláštním zaměřením na dopady nahrazování na trhu s nelegálními drogami

Zprávy ČS

Zprávy EMCDDA

COM

(opatření EU)

 

20.

Provádět právní předpisy EU týkající se prekursorů drog s cílem předcházet jejich zneužívání a současně nenarušovat legální obchod.

Probíhá

Rada

COM

ČS

Informace o případech a množství přerušených nebo zabavených zásilek prekursorů určených k nedovolenému použití

Výsledky projektů EMPACT

Využívání on-line systému předběžného oznamování vývozu (PEN) a intenzivnější využívání systému pro komunikaci případů souvisejících s prekursory (PICS)

Počet společných navazujících zasedání a jiných činností v souvislosti s předcházením zneužívání prekursorů a pre-prekursorů

Výroční zpráva INCB o prekursorech drog

Zprávy Evropské komise a EMCDDA

 

21.

Zabývat se používáním některých farmakologicky účinných látek (v souladu s jejich definicí ve směrnici 2011/62/EU) jako příměsí při výrobě zakázaných drog.

Probíhá

ČS

COM

EMA

Europol

Informace o zabavení účinných látek používaných jako příměsi při výrobě zakázaných drog

Včasné provedení nových požadavků právních předpisů EU zaměřených na zabezpečení dodavatelského řetězce účinných látek podle směrnice 2011/62/EU o padělaných léčivých přípravcích

Zprávy CCWP a CUG

Zprávy ČS

 

22.

Členské státy ve vhodných případech a v souladu se svými právními rámci poskytují a uplatňují alternativy k donucovacím sankcím v případě pachatelů trestné činnosti, kteří jsou uživateli drog, a to v oblastech, jako je:

a.

vzdělávání;

b.

léčba (a odklad výkonu trestu s podmínkou léčby);

c.

pozastavení vyšetřování nebo trestního stíhání;

d.

rehabilitace a rekonvalescence;

e.

následná péče a začlenění do společnosti.

2017–2020

ČS

PS Rady (HDG

DROIPEN)

Větší dostupnost a provádění alternativ k donucovacím sankcím v případě pachatelů trestné činnosti, kteří jsou uživateli drog, a to v oblastech, jako je vzdělávání, léčba, rehabilitace, následná péče a začlenění do společnosti

Intenzivnější monitorování, provádění a hodnocení alternativ k donucovacím sankcím

Druh a počet alternativ k donucovacím sankcím stanovených a prováděných členskými státy

Informace o účinnosti využívání alternativ k donucovacím sankcím

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

Zprávy ČS

6.

Účinně reagovat na současné a nové trendy v oblasti zakázaných drog

23.

Určit strategické reakce zohledňující úlohu nových informačních a komunikačních technologií a hostingu souvisejících internetových stránek v rámci výroby, marketingu, nákupu a distribuce zakázaných drog a nových psychoaktivních látek, na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

2017–2020

Rada

COM

PS Rady (HDG

COSI

CCWP)

ČS

Europol

CEPOL

EMCDDA

EUROJUST

Výsledky opatření v oblasti prosazování práva zaměřených na trestnou činnost související s drogami a prováděnou přes internet

Nárůst počtu společných operací a iniciativ přeshraniční spolupráce

Počet a dopad financovaných výzkumných projektů a nástrojů vyvinutých na podporu donucovacích orgánů

Počet dohod/jednání s příslušnými partnery z odvětví

Vytvoření glosáře termínů

Vytvoření soupisu monitorovacích nástrojů

Počet vzdělávacích akcí pro zúčastněné strany

Počet setkání s mezinárodními partnery, na nichž se jednalo o dané akci

Prozatímní přezkum politického cyklu EU

EMPACT

Zprávy hlavních aktérů

Zprávy Europolu

Statistika/výroční zpráva CEPOL

Zprávy EMCDDA

Zprávy ČS

Zprávy agentur EU

COM

3.   Koordinace

Účinně koordinovat protidrogovou politiku členských států a EU

Cíl

Opatření

Harmonogram

Odpovědná strana

Ukazatel(e)

Mechanismy shromažďování/posuzování údajů

7.

Zajistit účinnou koordinaci EU v oblasti drog

24.

Zintenzivnit sdílení informací mezi Horizontální pracovní skupinou pro drogy a dalšími příslušnými pracovními skupinami Rady, a zejména Stálým výborem pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, za účelem lepší koordinace v rámci pilíře snižování nabídky drog:

zlepšit sdílení informací mezi Horizontální pracovní skupinou pro drogy a dalšími příslušnými zeměpisnými a tematickými pracovními skupinami Rady, jako jsou COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAC, COTRA, COWEB, CONUN, COHOM, CCWP, COSCE, CUG a DROIPEN.

Probíhá

PRES

Rada

ESVČ

PS Rady (HDG)

Míra zohlednění protidrogové strategie EU a protidrogového akčního plánu EU v programech dalších pracovních skupin Rady, jako jsou: COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAC, COTRA, COWEB, CONUN, COHOM, CCWP, COSCE, CUG a DROIPEN.

Zařazení pravidelného informativního bodu na pořad jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy o 1) činnostech v oblasti priorit politického cyklu EU souvisejících s drogami (na základě zpráv EMPACT, jednou během každého předsednictví), a 2) relevantních činnostech jiných pracovních skupin Rady, případně za přítomnosti předsedajících jiných relevantních pracovních skupin Rady

Zprávy pracovní skupiny Rady (HDG)

Zprávy předsednictví

 

25.

Každé předsednictví může svolat zasedání národních protidrogových koordinátorů, nebo případně i jiných seskupení, aby posoudilo nové trendy, účinné intervence a další politický vývoj, který by pro protidrogovou strategii EU a členské státy znamenal přidanou hodnotu.

Dvakrát ročně

PRES

ČS

Rozsah, v jakém je v pořadech zasedání národních protidrogových koordinátorů zohledněn vývoj, trendy a nové náhledy v oblasti politických reakcí a stanovena intenzivnější komunikace a výměna informací

Zprávy předsednictví

 

26.

Horizontální pracovní skupina pro drogy usnadní a) monitorování provádění protidrogového akčního plánu prostřednictvím tematických diskusí, a b) každoroční dialog o stavu drogové problematiky v Evropě.

(a)

Probíhá

(b)

Jednou ročně

PRES

PS Rady (HDG)

ČS

COM

EMCDDA

Europol

Rozsah provádění protidrogového akčního plánu

Počet opatření v rámci akčního plánu, jimž se věnovaly tematické diskuse v Horizontální pracovní skupině pro drogy

Vhodné načasování dialogu na úrovni Horizontální pracovní skupiny pro drogy o nejnovějších trendech a údajích souvisejících s problematikou drog

Zprávy předsednictví

 

27.

Zajistit soulad a kontinuitu opatření členských států a EU mezi jednotlivými předsednictvími s cílem posílit integrovaný, vyvážený a fakticky podložený přístup k problematice drog v EU.

Probíhá

PRES

PRES Trio

ČS

COM

PS Rady (HDG)

EMCDDA

Europol

Míra souladu a kontinuity opatření mezi jednotlivými předsednictvími

Pokrok v provádění priorit protidrogové strategie EU dosažený jednotlivými předsednictvími

Zprávy předsednictví

 

28.

Zajistit koordinaci protidrogových politik a reakcí EU s cílem podpořit mezinárodní spolupráci mezi EU, třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

Probíhá

ESVČ

COM

PS Rady (HDG)

ČS

Úroveň souladu a soudržnosti, pokud jde o cíle, očekávané výsledky a opatření v rámci plánovaných protidrogových činností EU

Zahrnutí priorit souvisejících s drogami do strategií příslušných subjektů EU

Intenzivnější spolupráce mezi HDG a zeměpisnými/regionálními tematickými pracovními skupinami Rady, včetně COSI, COAFR, COASI, COEST, COLAT, COTRA, COWEB, CONUN a COHOM, CCWP, COSCE, CUG a DROIPEN

Počet zpráv předložených Dublinskou skupinou

Pravidelné zprávy podávané ESVČ a Komisí pracovní skupině Rady (HDG)

Dublinská skupina

 

29.

a.

Dosáhnout koordinované a náležité výše zdrojů na úrovni EU a na úrovni členských států s cílem realizovat priority protidrogové strategie EU.

b.

Posílit spolupráci příslušných vládních subjektů a nevládních organizací s cílem řešit rostoucí trend závislosti na stimulačních drogách, zejména na metamfetaminu, za účelem vypracování a sdílení osvědčených postupů v rámci prevence šíření lokálních epidemií, včetně snah omezit poptávku a nabídku, a sdílení informací o prevenci zneužívání lékařských přípravků k výrobě metamfetaminu.

Jednou ročně

2017–2020

ČS

COM

ESVČ

Rada

PS Rady (HDG)

Zastřešující ukazatel 14

Objem financování na úrovni EU a případně na úrovni členských států

Míra koordinace ohledně programů financování souvisejících s problematikou drog mezi pracovními skupinami Rady a Komisí

Úroveň kontaktů mezi odborníky ze statutárního i nestatutárního sektoru

Dostupnost přístupných intervencí

Počet realizovaných intervencí

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

Zprávy COM

Portál osvědčených postupů EMCDDA

8.

Zajistit účinnou koordinaci protidrogových politik na vnitrostátní úrovni

30.

Koordinovat opatření v oblasti protidrogové politiky mezi odbory vlády nebo ministerstvy a příslušnými agenturami na úrovni členských států a zajistit odpovídající víceoborové zastoupení v delegacích Horizontální pracovní skupiny pro drogy nebo k takovému zastoupení přispět.

Probíhá

ČS

Zastřešující ukazatel 14

Účinnost mechanismu koordinace horizontální protidrogové politiky na úrovni členských států

Počet průřezových opatření na úrovni členských států týkajících se poptávky po drogách a nabídky drog

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

Zprávy ČS

9.

Zajistit zapojení občanské společnosti do protidrogové politiky

31.

Prosazovat a posilovat dialog s občanskou společností a vědeckou obcí a jejich zapojení, pokud jde o formulování, provádění, monitorování a hodnocení protidrogových politik na úrovni členských států i na úrovni EU.

Probíhá

ČS

COM

PS Rady (HDG)

PRES

Vhodné načasování dialogů mezi evropským Fórem občanské společnosti pro otázky drog a Horizontální pracovní skupinou pro drogy během každého předsednictví

Zapojení evropského Fóra občanské společnosti pro otázky drog do přezkumu provádění protidrogového akčního plánu EU

Úroveň zapojení občanské společnosti a vědecké obce do formulování, provádění, monitorování a hodnocení protidrogové politiky členských států a EU

Vhodné načasování dialogu mezi vědeckou obcí (přírodní a společenské vědy, včetně výzkumu v oblasti neurovědy a behaviorálních věd) a Horizontální pracovní skupinou pro drogy

Zpětná vazba evropského Fóra občanské společnosti pro otázky drog a zástupců občanské společnosti na úrovni členských států a EU

Zprávy ČS

Zpětná vazba vědecké obce vyjádřená prostřednictvím vědeckého výboru EMCDDA

4.   Mezinárodní spolupráce

Komplexně a vyváženě posílit mezi EU a třetími zeměmi, jakož i mezinárodními organizacemi dialog a spolupráci se zaměřením na problematiku drog

Cíl

Opatření

Harmonogram

Odpovědná strana

Ukazatel(e)

Mechanismy shromažďování/posuzování údajů

10.

Začlenit protidrogovou strategii EU do celkového rámce EU pro zahraniční politiku jako součást komplexního přístupu plně využívajícího škály politik a diplomatických, politických a finančních nástrojů, které má EU k dispozici, a to soudržným a koordinovaným způsobem

32.

Zajistit soudržnost mezi vnitřními a vnějšími aspekty protidrogových politik EU a plně zahrnout problematiku drog do politických dialogů a rámcových dohod mezi EU a jejími partnery a věnovat se jí v rámci úsilí EU o prosazování globálních otázek či výzev.

Probíhá

COM

ESVČ

PRES

PS Rady (HDG)

ČS

Zastřešující ukazatel 13

Priority protidrogové politiky se ve větší míře odráží ve vnější politice a vnějších opatřeních EU

Priority související s problematikou drog jsou zahrnuty do strategií EU se třetími zeměmi a regiony

Počet platných dohod, strategických dokumentů a akčních plánů

Zprávy ESVČ

 

33.

Zajistit, aby priority příslušné politiky a rovnováha mezi snižováním poptávky a nabídky byly řádně zohledněny v politických variantách a při plánování, provádění a monitorování vnější pomoci, zejména ve zdrojových a tranzitních zemích, a to prostřednictvím projektů zahrnujících:

a.

rozvoj integrovaných, vyvážených a fakticky podložených protidrogových politik;

b.

snižování nabídky;

prevenci zneužívání prekursorů drog a pre-prekursorů;

c.

snižování poptávky po drogách a

d.

opatření zaměřená na alternativní rozvoj.

Probíhá

COM

ČS

ESVČ

Míra zohlednění priorit protidrogové politiky EU, zejména rovnováha mezi snižováním poptávky a nabídky ve financovaných prioritách a projektech

Míra provádění koordinovaných opatření v rámci akčních plánů mezi EU a třetími zeměmi a regiony

Počet vnitrostátních protidrogových strategií a akčních plánů třetích zemí, jejichž součástí jsou integrované protidrogové politiky

Zprávy COM, ESVČ a ČS týkající se programů a jejich monitorování a hodnocení

 

34.

Zlepšit kapacitu a posílit úlohu delegací EU tak, aby se mohly iniciativně angažovat v otázkách protidrogové politiky a efektivně informovaly o místní situaci v oblasti drog.

2017–2020

ESVČ

COM

ČS

Příslušné odborné znalosti, odborná příprava a politické vedení poskytované delegacím EU

Posílení spolupráce delegací EU v rámci regionálních sítí v oblasti protidrogové politiky

Lepší koordinace se členskými státy

Zprávy ESVČ a COM

Delegace EU

Zprávy Dublinské skupiny

 

35.

Podporovat a provádět přístup EU k alternativnímu rozvoji (v souladu s protidrogovou strategií EU na období 2013–2020, přístupem EU k alternativnímu rozvoji a hlavními zásadami pro alternativní rozvoj vypracovanými OSN v roce 2013) ve spolupráci se třetími zeměmi, a to při zohlednění lidských práv, bezpečnosti osob, genderových aspektů a zvláštních rámcových podmínek, včetně:

a.

zařazení alternativního rozvoje do obecnějšího programu členských států; podpory třetích států, které tak chtějí učinit, aby zahrnuly alternativní rozvoj do svých vnitrostátních strategií;

b.

přispění k iniciativám, jejichž cílem je omezit chudobu, konflikt a zranitelnost prostřednictvím podpory udržitelných a legálních zdrojů obživy zohledňujících genderovou problematiku, a to v případě osob, které byly či jsou zapojeny do pěstování rostlin používaných k výrobě zakázaných drog;

c.

zajištění patřičné úrovně financování a odborných znalostí na straně EU a členských států za účelem dalšího posílení a podpory úsilí zemí mimo EU o řešení a prevenci jevu pěstování rostlin používaných k výrobě zakázaných drog, pomocí opatření zaměřených na rozvoj venkova a posílení právního státu s cílem řešit výzvy v oblasti boje proti chudobě, veřejného zdraví, bezpečnosti a zabezpečení.

Probíhá

ČS

COM

ESVČ

Počet vnitrostátních politik, strategií a akčních plánů třetích zemí, jejichž součástí jsou:

o integrované přístupy k otázce pěstování rostlin používaných k výrobě zakázaných drog a

o účinně organizované iniciativy zaměřené na alternativní rozvoj

Počet vyhodnocených projektů, které svědčí o pozitivních výsledcích, pokud jde o udržitelné a legální zdroje obživy zohledňující genderovou problematiku

Zlepšení ukazatelů lidského rozvoje

Počet projektů a programů zaměřených na rozvoj venkova a financovaných EU a členskými státy v regionech, v nichž jsou rostliny používané k výrobě zakázaných drog pěstovány, nebo v nichž hrozí riziko pěstování těchto rostlin

Nahlášené informace o dlouhodobém lokálním omezení pěstování rostlin používaných k výrobě zakázaných drog

zprávy UNODC a INCB o protidrogové politice v zemích mimo EU

Systémy a zprávy EU a členských států týkající se monitorování a hodnocení projektů a programů

Zprávy o lidském rozvoji vypracované v rámci Rozvojového programu OSN

Zprávy Dublinské skupiny o zemích mimo EU

 

36.

Podpořit třetí země, včetně tamní občanské společnosti, za účelem vypracování a provádění iniciativ zaměřených na zmírňování rizik a nepříznivých důsledků souvisejících s užíváním drog, zejména v případech, kdy existuje stále větší hrozba přenosu nemocí přenášených krví souvisejících s užíváním drog, mimo jiné i viru HIV a virové hepatitidy, jakož i pohlavně přenosných nemocí a tuberkulózy.

Probíhá

ČS

COM

ESVČ

Počet a úroveň iniciativ vypracovaných za účelem zmírňování rizik a nepříznivých důsledků souvisejících s užíváním drog

Prevalence úmrtí ve třetích zemích souvisejících s drogami a krví přenášených virů souvisejících s užíváním drog, mimo jiné i viru HIV a virové hepatitidy, jakož i pohlavně přenosných nemocí a tuberkulózy

Zprávy WHO

Zprávy Dublinské skupiny o zemích mimo EU

Výměny informací mezi ESVČ, Komisí a členskými státy o politikách zemí mimo EU

 

37.

Podpořit třetí země při řešení otázky organizované trestné činnosti související s drogami, včetně obchodu s drogami, prostřednictvím:

a.

sdílení zpravodajských informací a výměny osvědčených postupů;

b.

posílení kapacit pro boj proti drogám a rozvoj odborných znalostí ve zdrojových a tranzitních zemích;

c.

spolupráce s mezinárodními partnery s cílem čelit faktorům, jež napomáhají obchodu s drogami, k nimž patří korupce, slabé instituce, nedostatečná správa věcí veřejných a nepostačující finanční regulační kontroly;

d.

prohloubení spolupráce v oblasti identifikace a vyhledávání aktiv, zejména prostřednictví vytvoření vnitrostátních platforem určených výhradně pro tyto účely a

e.

intenzivnější spolupráce mezi regiony i v rámci jednotlivých regionů;

f.

začlenění mezinárodních norem a zásad v oblasti právního státu a lidských práv do opatření týkajících se prosazování práva v oblasti drog.

Probíhá

ČS

ESVČ

COM

Europol

Počet a účinnost projektů a programů EU a členských států v zemích mimo EU

Trvalé omezování obchodu s drogami

Zprávy COM a ČS

Zprávy Europolu

Zprávy ESVČ

Výroční zpráva Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu o světové drogové situaci

 

38.

a.

Posílit spolupráci s partnery a vést s nimi dialog; mezi tyto partnery patří i:

přistupující, kandidátské a potenciální kandidátské země;

země evropské politiky sousedství;

Spojené státy americké

Ruská federace;

další prioritní země či regiony, zejména

o Afghánistán, Pákistán a Írán;

o středoasijské republiky;

o Čína;

o latinskoamerické a karibské státy (CELAC);

o Afrika, zejména západní;

další země s ohledem na vnitrostátní a mezinárodní vývoj.

b.

V oblasti závažných problémů souvisejících s drogami prozkoumat možnosti spolupráce (jako jsou dvoustranné dialogy, společné projekty) s dalšími zeměmi mimo EU.

Probíhá

PRES Trio

COM

ESVČ

ČS

Zastřešující ukazatel 13

Posílená spolupráce v oblasti drog s příslušnými partnery

Uspořádané dialogy

Dohodnutá prohlášení

Prováděné programy a akční plány

Zprávy ESVČ

Zprávy o provádění příslušných akčních plánů, jsou-li k dispozici

 

39.

Zdokonalit konzultační mechanismus Dublinské skupiny prostřednictvím intenzivnější koordinace a účasti ze strany EU, lepším formulováním, prováděním a šířením doporučení zpráv.

Probíhá

Dublinská skupina

COM

ESVČ

ČS

Úroveň činnosti v rámci všech struktur Dublinské skupiny, včetně počtu účinně provedených doporučení této skupiny

Provedení modernizace pracovních metod Dublinské skupiny

Zprávy Dublinské skupiny

 

40.

Uspořádat každoročně dialog o pomoci EU a členských států poskytované třetím zemím v souvislosti s problematikou drog a v rámci dialogu podat písemný přehled nejnovější pomoci.

Od roku 2017

COM

ESVČ

ČS

COM a ESVČ předloží informace nejméně jednou ročně Horizontální pracovní skupině pro drogy

Zprávy COM a ESVČ

Zprávy ČS

Systém a zprávy týkající se monitorování a hodnocení projektů a programů

 

41.

Zajistit, aby prosazování a ochrana lidských práv byly plně zahrnuty do politických dialogů a do plánování a provádění příslušných programů a projektů souvisejících s drogami, mimo jiné i uplatňováním přístupu založeného na právech a přizpůsobených pokynů v oblasti lidských práv a příslušného nástroje pro posouzení dopadu.

Probíhá

COM

COHOM/ESVČ

ČS

Účinné začlenění lidských práv do vnějších politik a činnosti EU v oblasti drog

Uplatňování pokynů v oblasti lidských práv a příslušného nástroje pro posouzení dopadu

Výroční zpráva EU o lidských právech

Zprávy ČS

11.

Zlepšit soudržnost přístupu EU a viditelnost EU v rámci OSN a posílit mezi EU a mezinárodními subjekty koordinaci v oblasti drog

42.

Přispět k vypracování programu týkajícího se mezinárodní protidrogové politiky, mimo jiné prostřednictvím:

a.

přínosnější činnosti EU a delegací členských států v rámci Valného shromáždění OSN a Komise pro omamné látky (CND);

b.

koordinované činnosti EU a delegací členských států na všech fórech OSN, která se zabývají problematikou drog (jako je Světové zdravotnické shromáždění, Rada pro lidská práva, politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji);

c.

vypracovávání, koordinace a přijímání společných stanovisek EU a společných usnesení v rámci Valného shromáždění OSN a CND, a to i ohledně zařazení látek na seznamy před zasedáním CND, a zajištění toho, aby EU vystupovala jednotně a důrazně na uvedených i dalších mezinárodních fórech;

d.

prosazování a monitorování provádění doporučení závěrečného dokumentu UNGASS z roku 2016 jakožto klíčového referenčního dokumentu pro jednání s významem pro mezinárodní protidrogovou politiku na všech příslušných fórech;

e.

jednání ministrů, které se má konat v roce 2019 během 62. zasedání CND ve Vídni a

f.

zajištění smysluplného zapojení občanské společnosti a vědecké obce do procesu přezkumu.

Probíhá

ESVČ

PRES

ČS

COM

Rada

PS Rady (HDG)

Zastřešující ukazatel 13

Počet prohlášení EU v rámci CND a dalších fór OSN

Počet společných postojů EU podporovaných dalšími regiony a mezinárodními subjekty

Počet společných postojů EU týkajících se rozhodnutí CND o zařazení látek na seznamy

Výsledky rozhodnutí CND o zařazení látek na seznamy

Úspěšnost přijetí usnesení EU v rámci OSN, včetně v rámci CND

Účinné prosazování politik EU v rámci OSN, včetně v rámci CND

Přijetí dokumentu se společným postojem EU pro proces přezkumu v roce 2019; příspěvek EU ke stanovení detailů postupu v roce 2019 v CND

Provádění společného postoje EU týkajícího se činností v návaznosti na zvláštní zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

Výsledek přezkumu v roce 2019 ve věci politického prohlášení OSN a akčního plánu o mezinárodní spolupráci v zájmu dosažení integrované a vyvážené strategie boje proti celosvětovému problému drog

Pokrok při plnění cílů udržitelného rozvoje souvisejících s drogami

Zprávy ESVČ

Ukazatel sbližování

výsledek přezkumu v roce 2019

Výroční zprávy o plnění cílů udržitelného rozvoje

 

43.

Posílit partnerství s UNODC, WHO, v rámci UNAIDS a s dalšími příslušnými agenturami OSN, mezinárodními i regionálními subjekty a organizacemi, jakož i v rámci iniciativ (jako je Rada Evropy a iniciativa Pařížského paktu).

Probíhá

Rada

ESVČ

COM

PRES

PS Rady (HDG)

EMCDDA

Zastřešující ukazatele 13, 15

Počet výměn informací mezi EU a příslušnými mezinárodními i regionálními subjekty a organizacemi, jakož i počet iniciativ a společných činností EU a těchto subjektů

Účinnost partnerství s příslušnými orgány

Zprávy ČS, ESVČ, COM

12.

Podporovat přistupující, kandidátské a potenciální kandidátské země v procesu přizpůsobování právních předpisů a jejich uvádění v soulad s acquis EU v oblasti drog prostřednictvím cílené pomoci a monitorování

44.

Poskytnout přistupujícím, kandidátským a potenciálním kandidátským zemím cílenou technickou a případně i další pomoc a podporu usnadňující přizpůsobení právních předpisů a jejich uvedení v soulad s acquis EU v oblasti drog.

Probíhá

COM

ČS

EMCDDA

Europol

Eurojust

Frontex

ESVČ

Zastřešující ukazatel 15

Lepší dodržování acquis EU ze strany dotčených zemí

Počet a úroveň dokončených projektů

Zavedení vnitrostátních protidrogových strategií a zřízení vnitrostátních koordinačních struktur pro boj proti drogám

Zprávy EMCDDA

Zprávy přistupujících, kandidátských a potenciálních kandidátských zemí

5.   Informace, výzkum, monitorování a hodnocení

Přispět k lepšímu pochopení všech aspektů problematiky drog a dopadu opatření s cílem zajistit spolehlivý a komplexní faktický základ pro politiky a opatření

Cíl

Opatření

Harmonogram

Odpovědná strana

Ukazatel(e)

Mechanismy shromažďování/posuzování údajů

13.

Zajistit patřičné investice do výzkumu, shromažďování údajů, monitorování, hodnocení a výměnu informací o všech aspektech problematiky drog

45.

Prosazovat patřičné financování multidisciplinárního výzkumu na úrovni EU věnovaného drogám a příslušných studií, mimo jiné prostřednictvím příslušných finančních programů vztahujících se na EU (na období 2014–2020).

2017–2020

ČS

COM

Výše a druh financování EU poskytovaného na různé programy a projekty

COM

Zprávy podávané na každoročním dialogu o výzkumu

 

46.

Zajistit, aby projekty podporované ze strany EU:

a.

zohledňovaly priority protidrogové strategie EU a protidrogového akčního plánu EU;

b.

reagovaly na nedostatky ve formulování politiky;

c.

přinesly jasnou přidanou hodnotu a zajistily soudržnost a součinnosti a

d.

zabránily dvojímu úsilí s výzkumem prováděným v rámci dalších programů a subjektů

e.

zohledňovaly důležitost výzkumu v oblasti behaviorálních věd a neurovědy (8);

f.

zahrnovaly jasné ukazatele pro hodnocení jejich dopadu.

2017–2020

COM

EMCDDA

Začlenění priorit protidrogové strategie EU a protidrogového akčního plánu do kritérií pro financování a hodnocení výzkumu v oblasti drog financovaného EU

Počet, dopad, doplňkovost a hodnota udělených výzkumných grantů a smluv financovaných EU v oblasti drog

Počet článků a zpráv o výzkumu financovaných EU v oblasti drog a zveřejněných v recenzovaných časopisech s vysokým impakt faktorem

Každoroční diskuse na zasedání HDG o projektech financovaných EU, které se týkají drog, včetně doporučení Vědeckého výboru EMCDDA týkajících se priorit výzkumu

Zprávy o výzkumných projektech

Doporučení Vědeckého výboru EMCDDA týkající se priorit výzkumu

Vědecký citační index a podobné bibliometrické nástroje

Strategický plán výzkumu vypracovaný ERANID

 

47.

Prosazovat fakticky podložené vyhodnocování politik a intervencí na vnitrostátní a mezinárodní úrovni i na úrovni EU.

2017–2020

COM

ČS

EMCDDA

Zastřešující ukazatel 14

Pokyny EMCDDA týkající se hodnocení využívané na podporu postupů na vnitrostátní úrovni

Vypracování studií věnovaných účinnosti a dopadům protidrogových politik na úrovni EU a na mezinárodní úrovni

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

 

48.

Posílit analýzu (včetně mapování zdrojů informací) a sdílení informací ohledně vztahu mezi obchodem s drogami a

a.

financováním teroristických skupin a aktivit, včetně překrývání zavedených tras výroby drog a oblastí obchodu a oblastí konfliktů; a zdroji financování teroristických buněk v EU z nezákonných činností, včetně obchodu s drogami;

b.

převaděčstvím migrantů (prostřednictvím rozvíjení součinnosti s Akčním plánem EU proti pašování migrantů (2015–2020), který upravuje výzkum a analýzu rizik v oblasti pašování migrantů a dalších trestných činů, jako je obchod s drogami), včetně:

zaměření na zranitelné migranty a jejich možné využívání pro účely obchodu s drogami a/nebo jako koncových uživatelů drog, zejména na nezletilé osoby a ženy,

průzkumu překrývání obchodu s drogami se zločineckými kruhy, způsoby fungování a trasami převaděčství migrantů;

c.

obchodováním s lidmi, a to prostřednictvím rozvíjení součinnosti s právním a politickým rámcem EU týkajícím se boje proti obchodování s lidmi včetně Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016.

2017–2020

ČS

COM

Koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi

EMCDDA

Europol

Frontex

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

PS Rady

(COSI

COTER

TWP

HLWG)

Rozsah, v jakém se zvýšilo povědomí o potenciálních vazbách mezi obchodem s drogami a

financováním terorismu

převaděčstvím migrantů

obchodováním s lidmi

Výstupy EU a členských států (jako jsou zprávy, studie a články zabývající se uvedenými tématy)

Zprávy ČS

Zprávy COM

Zprávy agentur EU (EMCDDA Europol

Frontex a FRA v rámci jejich pravidelného podávání zpráv

EIGE v rámci jeho pravidelného podávání zpráv

Posouzení rizika Finančním akčním výborem (FATF)

14.

Nadále budovat sítě, udržovat spolupráci a v rámci znalostní infrastruktury EU a napříč touto infrastrukturou budovat kapacity pro informace o drogách, jakož i výzkum, monitorování a vyhodnocování drog, zejména drog zakázaných

49.

Ve spolupráci s příslušnými stranami případně nadále poskytovat komplexní analýzy:

a.

drogové situace v EU;

b.

dynamiky užívání drog u běžné populace a cílových skupin;

c.

opatření zaměřených na užívání drog

a v patřičnou dobu zajistit od EMCDDA aktuální přehled právních předpisů EU týkajících se konopí za rok 2017, jakož i nadále monitorovat právní úpravu týkající se konopí na vnitrostátní úrovni a ve třetích zemích a poskytovat informace o této legislativě.

Probíhá

EMCDDA

Europol

ČS

COM

Zastřešující ukazatele 1–15

Zjištění stávajících nedostatků ve znalostní základně a vypracování rámce na úrovni EU za účelem maximalizace analýz provedených na základě stávajících uchovávaných údajů

Počet přehledů a analýz věnovaných drogové situaci

Zprávy EMCDDA

Zprávy ČS

Fórum občanské společnosti pro otázky drog

COM

 

50.

Zlepšit fakticky podloženou odbornou přípravu pro osoby, které se zabývají problematikou drog.

2017–2020

ČS

EMCDDA

CEPOL

Počet iniciativ na úrovni členských států a EU, jejichž cílem je vyškolit odborníky v otázkách snižování poptávky po drogách a nabídky drog

Počet iniciativ uskutečněných na úrovni členských států a EU s cílem vyškolit odborníky v otázkách shromažďování údajů a podávání zpráv o snižování poptávky po drogách a nabídky drog

Zprávy ČS

Výroční zpráva CEPOL

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

 

51.

Zlepšit shromažďování údajů, výzkum, analýzy a podávání zpráv v oblasti:

a.

snižování poptávky po drogách;

b.

snižování nabídky drog;

c.

nových tendencí, jako je polyvalentní užívání drog a zneužívání psychoaktivních přípravků, které ohrožují zdraví a bezpečnost;

d.

nemocí přenášených krví souvisejících s užíváním drog, mimo jiné i HIV a virové hepatitidy, jakož i pohlavně přenosných nemocí a tuberkulózy;

e.

psychiatrické a fyzické komorbidity;

f.

drogových problémů u vězňů a dostupnosti a rozsahu opatření a služeb zaměřených na snižování poptávky po drogách poskytovaných ve vězeňském prostředí a

g.

dalších problémů a důsledků souvisejících se zakázanými látkami, jakož i s polyvalentním užíváním drog (kombinace užívání zakázaných a povolených látek, včetně psychoaktivních léčivých přípravků, alkoholu a tabáku);

h.

souladu protidrogových politik s mezinárodními normami a zásadami v oblasti lidských práv.

Probíhá

ČS

COM

EMCDDA

Europol

ECDC

EMA

Lepší dostupnost a provádění fakticky podložených a vědecky spolehlivých ukazatelů snižování nabídky drog a poptávky po drogách

Rozsah výzkumných projektů nově zahájených na úrovni členských států v oblasti nových trendů, k nimiž patří polyvalentní užívání drog a zneužívání psychoaktivních léčivých přípravků; nemocí přenášených krví souvisejících s užíváním drog, mimo jiné i HIV a virové hepatitidy, jakož i pohlavně přenosných nemocí a tuberkulózy; psychiatrické a fyzické komorbidity a dalších problémů a důsledků souvisejících s povolenými a zakázanými látkami

Studie zahrnující celou EU věnovaná zastrašování komunit v souvislosti s drogami a jeho vlivu na nejvíce dotčené jednotlivce, rodiny a komunity, jakož i účinným reakcím na tento jev

Přijetí fakticky podložených a vědecky spolehlivých ukazatelů drogových problémů u vězňů

Zprávy EMCDDA

Zprávy EMA

Zprávy ČS

Zprávy vypracované subjekty EU, včetně EMCDDA, obsahující harmonizované údaje

EU SOCTA

 

52.

Zvýšit kapacitu pro odhalování, vyhodnocování a účinnou reakci, pokud jde o nově se objevující psychoaktivní látky a jejich užívání, a monitorovat, v jakém rozsahu mají tyto nové látky dopad na množství a profil uživatelů.

Probíhá

COM

ČS

EMCDDA

Europol

Zastřešující ukazatel 6

Rozsah nově zahájeného epidemiologického, farmakologického a toxikologického výzkumu věnovaného novým psychoaktivním látkám, který je podporován členskými státy a výzkumnými programy EU

Míra výměny informací, osvědčených postupů a zpravodajských informací

Míra, v níž toxikologické laboratoře a výzkumné ústavy sdílejí toxikologické analýzy nových psychoaktivních látek a analýzy zdravotních údajů souvisejících s novými psychoaktivními látkami

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

Zpráva o provádění vypracovaná EMCDDA a Europolem

Zprávy laboratoří a výzkumných institutů

 

53.

Zintenzivnit úsilí o sdílení údajů v oblasti forenzních věd, včetně podpory identifikace nových psychoaktivních látek, laboratorních referenčních standardů týkajících se nových psychoaktivních látek a vytvoření společné metodiky identifikace nových látek, a to posílením spolupráce se Společným výzkumným střediskem Komise a mezi stávajícími sítěmi, jako je Pracovní skupina pro drogy působící v rámci Evropské sítě forenzních institucí, v kontextu závěrů Rady pro SVV o vizi evropské forenzní vědy 2020, a evropská síť celních laboratoří.

2017–2020

COM

ČS

EMCDDA

Zastřešující ukazatel 15

Rozsah sdílení údajů v oblasti forenzních věd týkajících se nových psychoaktivních látek s cílem podpořit identifikaci nových psychoaktivních látek

Usnadnění přístupu forenzních laboratoří, celních laboratoří a ústavů k laboratorním referenčním standardům

Pokrok, pokud jde o vypracování společné metodiky identifikace nových psychoaktivních látek

Zprávy EMCDDA/Europolu

Zprávy COM

 

54.

Zlepšit a posílit na úrovni členských států i na úrovni EU schopnost identifikovat a vyhodnotit a) změny chování při užívání drog a b) šíření epidemií souvisejících s drogami a reagovat na ně.

Probíhá

ČS

EMCDDA

ECDC

Počet a účinnost nově vypracovaných a prováděných iniciativ v oblasti veřejného zdraví souvisejících s užíváním drog

Množství a účinnost stávajících opatření a iniciativ upravených tak, aby zohledňovaly problematiku užívání drog a šíření epidemií

Počet a dopad zpráv týkajících se včasného varování, posouzení rizika a výstrah

Zprávy systému včasného varování

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox

Zprávy EMA

15.

Zlepšit šíření výsledků monitorování, výzkumu a hodnocení, a to na úrovni EU i jednotlivých členských států

55.

Členské státy nadále podporují úsilí EU o monitorování a výměnu informací, včetně spolupráce s národními kontaktními místy sítě Reitox a patřičné podpory poskytované těmto místům.

a.

Pořádání evropských akcí zaměřených na předávání a šíření poznatků z výzkumu pro potřeby tvůrců politik a odborníků.

Probíhá

ČS

EMCDDA

COM

Šíření volně přístupných výsledků studií financovaných ze strany EU

Míra, v níž financování a ostatní zdroje poskytované národním kontaktním místům sítě Reitox odpovídají potřebám

Počet a účinnost iniciativ národních kontaktních míst sítě Reitox zaměřených na šíření informací

Počet evropských akcí zaměřených na předávání a šíření poznatků z výzkumu pro potřeby tvůrců politik a odborníků

Šíření informací na internetových stránkách, včetně OpenAire a Cordis

Internetové stránky EMCDDA

Zprávy EMCDDA/balíček vnitrostátních zpráv sítě Reitox


(1)  „Fakticky podložené“ je třeba v této souvislosti chápat jako „založené na dostupných vědeckých poznatcích a zkušenostech“.

(2)  Závěry Rady o provádění protidrogového akčního plánu EU na období 2013–2016, pokud jde o minimální požadavky na jakost v oblasti snižování poptávky po drogách v Evropské unii (11985/15).

(3)  Centrum MAOC (N) se sídlem v Lisabonu je iniciativou sedmi členských států EU: Francie, Irska, Itálie, Španělska, Nizozemska, Portugalska a Spojeného království a je spolufinancováno z Fondu pro vnitřní bezpečnost Evropské unie. Centrum poskytuje platformu pro mnohostrannou spolupráci při potlačování nedovoleného obchodu s drogami po moři nebo vzduchem.

(4)  Závěry Rady o lepším monitorování nabídky drog v Evropské unii, 15. listopadu 2013.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii; rozhodnutí Rady 2007/845/SVV o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností; rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci; rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii, Komisí předložený návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, COM(2016) 819; rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti; rámcové rozhodnutí Rady 2003/577/SVV o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES; rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní; Komisí předložený návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva, COM(2016) 826; nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící; Komisí předložený návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrole hotovosti vstupující do Unie nebo opouštějící Unii a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005.

(7)  Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkové podstaty trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy.

(8)  V rámci programu Horizont 2020 (2014–2020) již bylo přiděleno zhruba 27 milionů EUR na projekty zabývající se drogovou závislostí, které zahrnují výzkum v oblasti behaviorálních věd a neurovědy.


PŘÍLOHA I

15 zastřešujících ukazatelů pro protidrogový akční plán EU na období 2017–2020 (1)

1.

Procentní podíl obyvatelstva, které v současné době (v průběhu posledního měsíce) užívá drogy, v poslední době (v průběhu posledního roku) užívalo drogy a někdy (v průběhu celého života) drogy užívalo; rozdělení podle jednotlivých drog a věkových skupin (průzkum EMCDDA v obecné populaci)

2.

Odhadované trendy v prevalenci problémového a injekčního užívání drog (dokument EMCDDA věnovaný problémovému užívání drog)

3.

Vývoj situace, pokud jde o přímá drogová úmrtí a úmrtnost uživatelů drog (podle vnitrostátních definicí), (dokument EMCDDA věnovaný úmrtím v souvislosti s drogami)

4.

Prevalence a incidence infekčních nemocí způsobených užíváním drog, včetně HIV a virové hepatitidy, pohlavně přenosných nemocí a tuberkulózy u injekčních uživatelů drog (dokument EMCDDA věnovaný infekčním nemocem souvisejícím s drogami)

5.

Vývoj situace, pokud jde o věk, kdy dochází k prvnímu užití zakázaných drog (evropský školní výzkumný projekt zaměřený na alkohol a drogy (ESPAD), studie zaměřená na životní styl dětí na základních školách (HBSC) a průzkum zjišťující užívání drog v obecné populaci (základní epidemiologický ukazatel EMCDDA))

6.

Vývoj situace, pokud jde o počty osob, které zahajují léčbu drogové závislosti, (dokument EMCDDA věnovaný poptávce po léčbě) a odhadované množství osob léčících se z drogové závislosti (dokument EMCDDA věnovaný poptávce po léčbě a zdravotním a společenským reakcím)

7.

Vývoj situace, pokud jde o počet záchytů a množství zachycených zakázaných drog (informace EMCDDA o zachycených drogách: konopí, včetně marihuany, heroinu, kokainu, cracku, amfetaminu, metamfetaminu, extáze, LSD a dalších látek)

8.

Vývoj maloobchodních cen a čistoty zakázaných drog (informace EMCDDA o cenách a čistotě: konopí, včetně marihuany, heroinu, kokainu, cracku, amfetaminu, metamfetaminu, extáze, LSD, dalších látek, a složení drog podávaných ve formě pilulek)

9.

Vývoj situace, pokud jde o počet výchozích zpráv o drogových trestných činech, rozdělených podle jednotlivých drog a druhu trestného činu (nabídka, nebo užití či držení) (dokument EMCDDA věnovaný drogovým trestným činům)

10.

Prevalence užívání drog mezi vězni (dokument EMCDDA věnovaný užívání drog ve věznicích)

11.

Vyhodnocení dostupnosti, rozsahu a kvality služeb a opatření v oblasti prevence a omezení nepříznivých důsledků, začlenění do společnosti a léčby (dokument EMCDDA věnovaný zdravotním a společenským reakcím)

12.

Fakticky podložené intervence zaměřené na prevenci, léčbu, začlenění do společnosti a rekonvalescenci a jejich očekávaný dopad na prevalenci užívání drog a problematické užívání drog (portál EMCDDA věnovaný osvědčeným postupům)

13.

Intenzivní dialog a spolupráce v oblasti drog s dalšími regiony, třetími zeměmi, mezinárodními organizacemi a dalšími stranami (zprávy ESVČ)

14.

Vývoj situace v souvislosti s vnitrostátními protidrogovými strategiemi, vyhodnoceními, právními předpisy, mechanismy koordinace a odhady veřejných výdajů v členských státech EU (EMCDDA)

15.

Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami (EMCDDA/Europol) a hodnocení rizik nových psychoaktivních látek (EMCDDA)


(1)  Tyto ukazatele vycházejí ze stávajících mechanismů podávání zpráv, které byly vytvořeny dříve než cíle stávající protidrogové strategie a akčního plánu EU, ale představují nejkomplexnější soubor zdrojů na úrovni EU k podpoře jejich monitorování a hodnocení.


PŘÍLOHA II

Glosář zkratek

CCWP

Rada EU – Pracovní skupina pro celní spolupráci

CELAC

Společenství latinskoamerických a karibských států (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)

CEPOL

Evropská policejní akademie

CND

Komise pro narkotika (OSN)

COAFR

Rada EU – Pracovní skupina pro Afriku

COASI

Rada EU – Pracovní skupina pro Asii-Oceánii

COEST

Rada EU – Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii

COHOM

Rada EU – Pracovní skupina pro lidská práva

COLAC

Rada EU – Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku

COM

Evropská komise

CONUN

Rada EU – Pracovní skupina pro OSN

COSCE

Rada EU – Pracovní skupina pro OBSE a Radu Evropy

COSI

Rada EU – Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti

COTRA

Rada EU – Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (Kanada a USA)

PS Rady

Pracovní skupina Rady

COTER

Rada EU – Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty)

COWEB

Rada EU – Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu

CUG

Rada EU – Pracovní skupina pro celní unii

DROIPEN

Rada EU – Pracovní skupina pro trestní právo hmotné

ECDC

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

ESVČ

Evropská služba pro vnější činnost

EMA

Evropská agentura pro léčivé přípravky

EMCDDA

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

EMPACT

Evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti

ENFSI

Evropská síť forenzních institucí

ERA-net

Síť Evropského výzkumného prostoru

ERANID

Síť Evropského výzkumného prostoru zaměřená na nelegální drogy

ESPAD

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách

EU

Evropská unie

EUROJUST

Eurojust Evropská jednotka pro soudní spolupráci

EUROPOL

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva

EU SOCTA

Posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti v EU

Frontex

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

HBSC

Studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků

HCV

virus hepatitidy C

HDG

Rada EU – Horizontální pracovní skupina pro drogy

HIV

virus lidského imunodeficitu

HLWG

Rada EU – Pracovní skupina na vysoké úrovni pro azyl a migraci

INCB

Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek (OSN)

SVV

Spravedlnost a vnitřní věci

LGBTI

Lesbické, gay, bisexuální/transgender/transsexuální a intersexuální osoby

LSD

diethylamid kyseliny D-lysergové

MAOC (N)

Centrum pro námořní analýzu a operace – narkotika

MASP

Víceleté strategické plány (Europol)

MOU

Memorandum o porozumění

ČS

Členské státy

NPS

Nové psychoaktivní látky

PEN

On-line systém předběžného oznamování vývozu vypracovaný UNODC/INCB

PICS

Systém pro komunikaci případů souvisejících s prekursory

PRES

Rotující předsednictví Rady Evropské unie

PRES Trio

Skupina tří po sobě následujících rotujících předsednictví Rady Evropské unie

Reitox

Evropská informační síť pro drogy a drogovou závislost

EU SOCTA

Posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti v EU

TWP

Rada EU – Pracovní skupina pro terorismus

OSN

Organizace spojených národů

UNAIDS

Společný program OSN pro HIV/AIDS

UNGASS

Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN

UNODC

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu

UNDP

Rozvojový program OSN

WHO

Světová zdravotnická organizace (OSN)


Top