Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AE3406

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropské normy pro 21. století [COM(2016) 358 final]

OJ C 34, 2.2.2017, p. 86–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 34/86


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropské normy pro 21. století

[COM(2016) 358 final]

(2017/C 034/13)

Zpravodaj:

Antonello PEZZINI

Konzultace

Komise, 17/08/2016

Právní základ

Článek 304 Smlouvy o fungování Evropské unie

 

[COM(2016) 358 final]

Odpovědná specializovaná sekce

Jednotný trh, výroba a spotřeba

Přijato ve specializované sekci

04/10/2016

Přijato na plenárním zasedání

20/10/2016

Plenární zasedání č.

520

Výsledek hlasování

(pro/proti/zdrželi se hlasování)

147/0/2

1.   Závěry a doporučení

1.1.

EHSV se domnívá, že je zapotřebí nové vize k uspořádání evropského systému normalizace, který bude s to se přizpůsobit neustále se měnícím mezinárodním podmínkám a bude přinášet stále větší výhody podnikům, spotřebitelům, pracovníkům i životnímu prostředí.

1.2.

EHSV jakožto organizace zastupující občanskou společnost proto klade mimořádný důraz na zvýšení transparentnosti a inkluzivnosti evropského systému normalizace a požaduje pro sebe aktivní úlohu při strategickém zaměření, provádění a šíření norem a při propagování kultury normalizace.

1.3.

EHSV zdůrazňuje, že je třeba posílit strategickou úlohu technické normalizace, aby byla zajištěna:

kvalita, bezpečnost a účinnost výrobků a služeb,

stále vyšší úroveň ochrany spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí,

vyšší míra inovací v zájmu konkurenceschopnosti podniků.

1.4.

EHSV vítá zahájení společné iniciativy v oblasti normalizace sdružující veřejné a soukromé partnery evropského systému normalizace, neboť umožní stanovit společný přístup k určení priorit a k vypracování společných opatření zaměřených na modernizaci a zjednodušení tvorby norem.

1.5.

EHSV je však nadmíru znepokojen skutečností, že panuje nedostatek konkrétních údajů o provádění a příslušných finančních prostředcích, které jsou zásadně důležité k přeměně společné inovativní vize v konkrétní modernizující strategie a opatření.

1.6.

V této souvislosti EHSV doporučuje zasadit partnerství veřejného a soukromého sektoru společné iniciativy v oblasti normalizace (1) do strukturálního a finančního rámce společných technologických iniciativ programu Horizont 2020  (2) s cílem:

zaručit splnění jasně určených cílů v oblasti technických norem v průmyslu, ve službách a ve spotřebě,

dosáhnout většího a lepšího zaměření finančních a lidských zdrojů a znalostí na společné priority.

1.7.

EHSV podporuje Komisi ve vytvoření integrovaného a strukturovaného systému, aby se dospělo ke společné strategii, která sníží roztříštěnost norem a jejich systémů plánování.

1.8.

EHSV tudíž podporuje lepší systém řízení strategií v oblasti normalizace, jenž zohlední sbližování technologií, digitalizaci podniků a služeb a nové a rostoucí sociální a environmentální dovednosti a jenž může podpořit stávající technický výbor pro normalizaci.

1.9.

Evropský interinstitucionální dialog o normalizaci musí zaručit privilegovanou úlohu všech zainteresovaných zastupujících subjektů. V rámci všech institucí EU by měly být zřízeny stálé skupiny pro hodnocení a poradenství, a to v prvé řadě v EHSV a ve Výboru regionů (VR), s ohledem na pravomoci spojené s povinnou konzultací v souladu s článkem 114 SFEU.

1.10.

Podle EHSV je nezbytné, aby byla v evropském systému normalizace a v příslušných generálních ředitelstvích Komise posílena schopnost koordinovaně uplatňovat nástroj technické normalizace, příslušný pro jednotlivé sektory, zejména pro sektor služeb.

1.11.

EHSV se domnívá, že prioritou je přijmout opatření k rozvoji skutečné evropské kultury normalizace spuštěním a podporováním účinné evropské informační kampaně, počínaje úrovní základního vzdělávání až po úroveň politických činitelů a vyjednavačů mezinárodních dohod.

1.12.

EHSV zdůrazňuje, že skutečně inovativní evropská politika v oblasti normalizace musí být v prvé řadě v souladu se zásadou spokojenosti občanů, podniků a pracovníků jakožto zákazníků a musí za pomoci vyváženého a flexibilního přístupu mezi normalizací a tvořivostí dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti, kvality a účinnosti, tvorby pracovních míst a mezinárodní konkurenceschopnosti (3).

2.   Systém technické normalizace s ohledem na evropské a globální výzvy

2.1.

Technická normalizace hraje zásadně důležitou úlohu ve fungování vnitřního trhu a v mezinárodní konkurenceschopnosti výrobků a služeb, neboť je strategickým nástrojem k zaručení kvality, funkčnosti a bezpečnosti zboží a služeb, interoperability sítí a systémů, vysoké úrovně ochrany podniků, pracovníků, spotřebitelů a životního prostředí i vyšší míry inovací a sociálního začlenění.

2.2.

Vzhledem k nejnovějšímu technologickému vývoji, politickým prioritám a globálním trendům, zejména co se týče služeb a revoluce v oblasti informačních technologií, je nutné evropský systém normalizace přezkoumat s cílem zachovat jeho četné úspěšné prvky, napravit nedostatky a dosáhnout správné rovnováhy mezi evropským a vnitrostátním rozměrem a mezi svobodou inovací, tvořivostí a interoperabilitou technických norem a obecněji reagovat na nové požadavky a očekávání podniků, spotřebitelů, zaměstnanců a evropské společnosti jako celku.

2.3.

EHSV jakožto organizace zastupující občanskou společnost proto klade mimořádný důraz na zvýšení transparentnosti a inkluzivnosti evropského systému normalizace a požaduje pro sebe stále aktivnější úlohu při strategickém zaměření, provádění a šíření právních předpisů a při propagování kultury normalizace jakožto základu úspěchu podniků a budoucích generací.

2.4.

EHSV vždy tvrdil, že „rychlý, účinný a participativní evropský normalizační proces není jen nosným prvkem architektury jednotného trhu, jež je osou evropské integrace a strategie Evropa 2020 k jejímu uskutečnění, ale také a především základním prvkem konkurenceschopnosti evropského hospodářství a hnacím nástrojem inovace“ (4). Právě za tímto účelem jsou nezbytné jasné a transparentní normy v oblasti ochrany spotřebitelů, podniků, životního prostředí a společnosti.

2.5.

Hlavním obecným cílem evropského systému normalizace je zvýšit přínos norem a evropské normalizace k volnému pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu s cílem podpořit růst, inovace a konkurenceschopnost evropských podniků, zejména malých a středních podniků, a zároveň zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí. Toho se dosáhne prostřednictvím inkluzivních a transparentních, komplexnějších, ale rychlých procesů tvorby norem na úrovni členských států i EU, které se budou opírat o uznávaná kritéria, jako např. kritéria stanovená v dohodě WTO o technických překážkách obchodu a v nařízení (EU) č. 1025/2012.

2.6.

EHSV nedávno upozornil na to, že „evropská normalizace musí s přispěním všech sociálních partnerů a zainteresovaných subjektů stále více přispívat k doplnění a obohacení probíhajících procesů ve světových ekonomikách“ a že je žádoucí, aby „kultura evropské normalizace byla v globálních procesech normalizace více přítomná a měla větší váhu“ (5), i díky podněcování ke komunikaci, snadnému přístupu a nízkým nákladům.

2.6.1.

Je také důležité udržovat správnou rovnováhu mezi normalizací a tvořivostí (6) tím, že se i řemeslníkům a malým podnikům poskytne možnost svobodně se vyjadřovat a obohacovat výrobky a služby v rámci základních mezí stanovených normami.

2.7.

Evropská normalizace bude hrát klíčovou úlohu při budování a fungování jednotného trhu s výrobky a službami tím, že bude na úrovni EU postupně harmonizovat vnitrostátní normy, které často mohou působit technické problémy bránící přístupu na vnitrostátní trhy a obchodu v rámci EU.

2.8.

Jak již EHSV upozornil také v jiném svém stanovisku (7), sbližováním technologií a digitalizací společnosti, podniků a veřejných služeb se stírají tradiční rozdíly mezi všeobecnou normalizací a normalizací v oblasti IKT, což znamená, že Komise musí zaujmout jednotný přístup k plánování a určování priorit normalizace.

2.9.

Vzhledem k preferencím, které vyjádřily různé hospodářské a průmyslové subjekty EU v souvislosti s mezinárodními normami ISO/IEC, je nanejvýš důležité posílit evropský systém normalizace, aby bylo zaručeno, že mezinárodní normy budou sladěny s normami evropskými rychle, účinně a za účasti všech zainteresovaných stran, zejména pokud jde o zástupce malých podniků, spotřebitelů a ostatních zainteresovaných stran.

2.10.

Intenzivnější vývoj dobrovolných evropských norem v oblasti služeb by mohl zvýšit zaměstnanost a růst prostřednictvím častějšího poskytování přeshraničních služeb a větší integrace trhů, což by umožnilo plně využívat potenciálu tohoto odvětví pro evropské hospodářství a zároveň zachovat a respektovat místní životní a pracovní podmínky, a přispívat k odstranění překážek souvisejících s využíváním vnitrostátních systémů certifikace.

2.11.

Vzhledem k rychle se vyvíjejícím technologickým cyklům, stále větší složitosti a vzájemnému působení průmyslových systémů, stírání hranic mezi výrobky, službami a informačními a komunikačními technologiemi zahájila Evropská komise společnou iniciativu v oblasti normalizace sdružující veřejné a soukromé partnery evropského systému normalizace, jak si EHSV přál, s cílem určit společnou vizi a společný postup zaměřený na celou škálu iniciativ usilujících o modernizaci, stanovení priorit, urychlení a zjednodušení tvorby norem do konce roku 2019, a to prostřednictvím následujících činností:

informovanost, vzdělávání a porozumění, pokud jde o evropský systém normalizace,

včasnost, kvalita a sladění priorit a plánů normalizace s rámcem pro výzkum a inovace,

koordinace, spolupráce, transparentnost a zapojení zástupců i menších subjektů,

aktivní a transparentní účast všech zainteresovaných stran,

konkurenceschopnost a mezinárodní rozměr díky tvorbě společných regulačních modelů.

3.   Návrhy Evropské komise

3.1.

Sdělení Komise je vizí doplněnou normalizačním balíčkem, který obsahuje řadu cílů vytyčených za účelem modernizace evropského systému normalizace:

společná iniciativa v oblasti normalizace: inovační partnerství mezi evropskými a vnitrostátními normalizačními orgány, průmyslem a profesními sdruženími, malými a středními podniky, sdruženími spotřebitelů, odbory, organizacemi na ochranu životního prostředí, členskými státy, Evropským sdružením volného obchodu (EFTA) a Komisí, jehož cílem je přijmout konkrétní opatření k urychlení a zjednodušení procesu technické normalizace,

evropské technické normy v oblasti služeb: pokyny k podporování rozvoje dobrovolných evropských norem pro služby, odstranění překážek spojených s vnitrostátními normami a systémy certifikace a ke zlepšení informací předávaných poskytovatelům služeb,

strukturovaný interinstitucionální dialog mezi Komisí, Evropským parlamentem, Radou, EHSV a VR: systém výročních zpráv a zpětné vazby ohledně provádění politiky EU v oblasti normalizace,

předkládání ročních pracovních programů: pracovní program na rok 2017 stanoví roční priority evropského systému normalizace.

3.2.

Komise zamýšlí zejména v odvětví služeb následující:

provést analýzu konfliktů nebo duplicit mezi vnitrostátními normami,

dohodnout se na kritériích určování priorit pro evropské normy v oblasti služeb,

provést cílený přezkum shromažďování informací o platných vnitrostátních normách a postupech schvalování norem a osvědčení,

požadovat od CEN každoroční předložení seznamu oblastí, v nichž hrozí potenciální konflikt nebo duplicita mezi vnitrostátními normami nebo potenciální nedostatky při vypracování norem,

před nařízením vypracování vnitrostátní normy zohlednit evropský rozměr,

doporučit členským státům prozkoumat používání evropských norem v oblasti služeb.

3.2.1.

Komise rovněž navrhuje usnadnit dostupnost informací o harmonizovaných evropských normách díky lepšímu přístupu k jednotné digitální bráně, jejíž vytvoření se navrhuje ve strategii pro jednotný trh.

4.   Obecné připomínky

4.1.

EHSV – opět (8) – souhlasí s nutností účinné a efektivní modernizace evropského systému normalizace, o níž se hovoří již více než pět let, a považuje za nezbytné vypracovat novou společnou vizi a konkrétní opatření k dobrovolnému řešení celosvětových problémů spojených s normalizací, a to prostřednictvím inovativního procesu spolupráce založeného na konsensu, v zájmu včasného vypracování norem v kontextu rychle se rozvíjejících technologií.

4.2.

EHSV se domnívá, že je nezbytné zahájit proces normalizace již ve fázi výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím doprovodných a přípravných opatření, a posílit mechanismy přenosu evropských norem na mezinárodní úroveň za podpory průmyslu a organizací zastupujících malé a střední podniky, spotřebitele, sociální partnery, ekologická hnutí a příslušné subjekty občanské společnosti.

4.3.

EHSV je přesvědčen, že k účinné a efektivní modernizaci evropského systému normalizace, popsané ve společném dokumentu společné iniciativy v oblasti normalizace, je na unijní i mezinárodní rovině přednostně zapotřebí:

sladit systémy plánování, přípravy a monitorování různých evropských referenčních rámců a posílit jejich koordinaci,

zajistit posílený víceletý rámec poskytující evropským normalizačním orgánům finanční prostředky pro účely provádění plánovaných opatření (9),

finančně a organizačně podpořit inkluzivní účast organizací a zastupujících subjektů, které jsou slabší a méně vybavené, prostřednictvím opatření na rozvoj technických norem, „informovanosti, vzdělávání a porozumění“ a zapojení na „evropské“ a „mezinárodní“ úrovni.

4.3.1.

EHSV v této souvislosti doporučuje zřídit iniciativu partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci společných technologických iniciativ programu Horizont 2020, a to na základě postupu navrženého ve společné iniciativě v oblasti normalizace a s odpovídajícím finančním krytím a strukturovaným systémem určování strategií a priorit.

4.4.

EHSV je rovněž znepokojen skutečností, že chybí silné a inovativní struktury pro slaďování priorit jak u různých politik EU a různých generálních ředitelství, která je provádějí, tak u nástrojů plánování, nad rámec výboru pro normalizaci a některých, byť chvályhodných iniciativ (společná iniciativa v oblasti normalizace a strukturovaný dialog).

4.4.1.

EHSV zastává názor, že je tudíž třeba vytvořit nový správní orgán, který by byl pověřen vypracováním a monitorováním strategií v oblasti normalizace, jež budou zahrnovat veškeré nejrůznější aspekty normalizace, od vědeckých a technologických po sociální a environmentální, a doplnil by stávající technický výbor pro normalizaci.

4.4.2.

Výbor se domnívá, že vzhledem k příslušným naléhavým žádostem Rady z března 2015 nelze na nutnost zásadní modernizace a zkvalitnění evropského systému normalizace účinně reagovat obvyklými řešeními. Strukturovaný evropský interinstitucionální dialog o normalizaci by měl zaručit aktivní prioritní roli zastupujících organizací, zejména VR a EHSV, s ohledem na pravomoci spojené s povinnou konzultací, které má EHSV podle článku 114 SFEU.

5.   Konkrétní připomínky

5.1.

Rychlost a včasnost evropských technických norem. Při uplatňování univerzálního řešení, které umožní zkrátit nezbytné lhůty a odstranit nedostatky v monitorování postupů, se střetávají různé zájmy, co se týče rychlosti a obtížnosti. Včasnost je i nadále důležitější než rychlost, pokud rychlost může narušit dosažení konsenzu.

5.2.

Podpora konkurenceschopnosti evropských podniků. Překonávání překážek účasti malých a středních podniků na vypracování a uplatňování norem a posílení vazeb mezi normalizací a inovacemi a výzkumnými projekty, mj. budováním kapacit malých podniků.

5.3.

Podpora právních předpisů a politik EU. Byla zaznamenána rostoucí poptávka po normách podporujících právní předpisy a politiky EU v zájmu dosažení požadovaného standardu: zdá se nezbytné zvýšit koordinační kapacity pro vzájemnou komunikaci mezi různými subjekty a zainteresovanými stranami.

5.4.

Větší schopnost předvídat. Jeví se nutné zvýšit schopnost včas reagovat na potřeby předjímání norem při určování evropských normalizačních postupů, mj. s cílem snížit riziko vnitrostátních norem, které by mohly omezit celkovou účinnost evropského systému normalizace.

5.5.

Začlenění. Je třeba zlepšit schopnost zastupovat subjekty občanské společnosti a menší organizace prostřednictvím opatření v oblasti budování kapacit. EHSV již zdůraznil, že „je důležité usnadnit přístup k procesu normalizace pro malé a střední podniky (MSP), společenské subjekty …“ a provádět „podrobné monitorování činnosti hlavních subjektů normalizace, a to za účelem posílení aspektu inkluzivnosti ESN“ (10). Musí být zaručeno, aby organizace uvedené v příloze III získaly zvláštní status člena či partnera s jasně definovanými právy a povinnostmi, zejména pokud jde o právo vyjádřit názor.

5.6.

Podpora evropských norem na celosvětové úrovni. Je zapotřebí větší důraz, schopnost zastupovat, pravomoci a soudržnost, zejména pro malé podniky, spotřebitele a životní prostředí především v rámci ISO/IEC/ITU, a v rámci mnohostranných fór a dohod o volném obchodu.

5.7.

Správa. Je nutné:

přepracovat struktury správy a koordinace tak, aby byly účinné,

zlepšit interoperabilní komunikační sítě Evropské komise pro normalizaci,

harmonizovat pracovní postupy prostřednictvím transparentních a inkluzivních plánovacích struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru a mechanismy interaktivního dialogu.

5.8.

Víceletá finanční podpora. Je zapotřebí víceletý rámec nejen pro financování výzkumu přípravných a doprovodných normalizačních opatření (11), aktivit vědecké obce a společnosti a aktivit společenských a humanitních věd a vytváření povědomí a široké kultury normalizace, ale i podpory konkrétních normalizačních strategií a pilotních akcí ve špičkových odvětvích. K tomu je třeba využít spolufinancování z obecného a regulačního rámce programu Horizont 2020.

5.9.

Systémy a strategie pro budoucnost. Je třeba provést analýzu dopadu budoucích mezinárodních norem na evropský trh a odvětvové a meziodvětvové výhledové analýzy. Jsou nezbytná pravidelná hodnocení a monitorování účinnosti provádění přijatých opatření, při nichž je třeba využít vhodných mechanismů institucí, jako je stálá skupina EHSV Normalizace či obdobné orgány v rámci VR a Evropského parlamentu.

5.10.

Normalizace jako nástroj politik EU. U všech evropských politik je nutné, aby byla v evropském systému normalizace a v jednotlivých příslušných generálních ředitelstvích Komise posílena schopnost aktivovat a koordinovaně uplatňovat nástroj technické normalizace pro jednotlivá odvětví.

5.11.

Strukturovaný interinstitucionální dialog. Tento nástroj musí být podle EHSV plně interaktivní a proaktivní, musí využívat činnosti stálých skupin evropských institucí a musí do něj být od počátku plánování zapojen VR i EHSV, vzhledem k pravomocem, které SFEU (12) uděluje zejména Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru v souvislosti s vnitřním trhem, jehož nedílnou součástí normalizace je.

V Bruselu dne 20. října 2016.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Georges DASSIS


(1)  Joint Initiative on Standardization.

(2)  Viz například partnerství veřejného sektoru v oblasti metrologie.

(3)  Viz stanovisko TEN/593 – Priority pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh (Úř. věst. C 487, 28.12.2016, s. 92).

(4)  Úř. věst. C 376, 22.12.2011, s. 69.

(5)  Úř. věst. C 177, 18.5.2016, s. 1.

(6)  Viz poznámka pod čarou 3.

(7)  Viz poznámka pod čarou 5.

(8)  Viz poznámka pod čarou 4.

(9)  Viz příloha 1 společné iniciativy v oblasti normalizace v rámci strategie pro jednotný trh, 13. června 2016, Amsterdam.

(10)  Evropská normalizace na rok 2016 (Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 81).

(11)  Viz metrologický programu EMPIR na období let 2014–2020.

(12)  Viz zejména článek 114 SFEU.


Top