EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0906(01)

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2016 v řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (Věc AT.39850 – Kontejnerová doprava) (oznámeno pod číslem C(2016) 4215)

OJ C 327, 6.9.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 327/4


Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise

ze dne 7. července 2016

v řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP

(Věc AT.39850 – Kontejnerová doprava)

(oznámeno pod číslem C(2016) 4215)

(pouze anglické znění je závazné)

(2016/C 327/04)

Dne 7. července 2016 přijala Komise rozhodnutí v řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP. V souladu s článkem 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komise tímto zveřejňuje jména stran a hlavní obsah rozhodnutí, přičemž bere v úvahu oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodního tajemství. Úplné znění rozhodnutí je zveřejněno v anglickém jazyce na internetové stránce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

1.   ÚVOD

1)

Rozhodnutím nabývají na právní závaznosti závazky nabídnuté čtrnácti podniky působícími v oblasti kontejnerové liniové dopravy (dále jen „strany“). Předmětnými podniky jsou: Maersk (Dánsko), MSC (Švýcarsko), CMA CGM (Francie), Hapag-Lloyd (Německo), Hamburg Süd (Německo), COSCO (Čína), OOCL (Hongkong), Evergreen (Tchaj-wan), Hanjin (Jižní Korea), Hyundai Merchant Marine (Jižní Korea), MOL (Japonsko), NYK (Japonsko), UASC (Spojené arabské emiráty) a ZIM (Izrael).

2.   POPIS VĚCI

2.1   Řízení

2)

Rozhodnutími ze dne 21. listopadu 2013 a 13. listopadu 2015 zahájila Komise řízení proti výše uvedeným stranám. Dne 26. listopadu 2015 přijala Komise předběžné posouzení podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003, v němž vyjádřila své obavy, pokud jde o hospodářskou soutěž. Předběžné posouzení bylo 26. listopadu 2015 oznámeno dotčeným stranám.

3)

V období od 21. prosince 2015 do 12. února 2016 předložily strany Komisi závazky reagující na její předběžné posouzení (dále jen „závazky“).

4)

Dne 16. února 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno oznámení podle čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003, ve kterém byly daný případ a závazky shrnuty a ve kterém byly vyzvány zúčastněné třetí strany, aby se k uvedeným závazkům do jednoho měsíce od zveřejnění vyjádřily.

5)

Dne 27. června 2016 byl konzultován Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení, jenž vydal kladné stanovisko. Dne 28. června 2016 vydal svou závěrečnou zprávu úředník pro slyšení.

2.2   Jednání, jež bylo předmětem řízení

6)

Výše uvedené strany na svých internetových stránkách, v tisku nebo jinými prostředky pravidelně oznamovaly zamýšlené (budoucí) zdražování služeb námořní kontejnerové liniové dopravy, a to přinejmenším na trasách z východní Asie do severní Evropy a Středomoří (v západním směru). V těchto oznámeních přitom uváděly, o kolik amerických dolarů se zvýší cena přepravy jedné kontejnerové jednotky (jednotky odpovídající kontejneru o délce 20 stop), na jaké obchodní trase a odkdy. Tato oznámení jsou v dotčeném odvětví obecně známa jako „obecná oznámení o zvýšení sazeb“. Zpravidla se týkají výrazného zvýšení sazeb v řádu několika set dolarů na jednu kontejnerovou jednotku.

7)

Obecná oznámení o zvýšení sazeb se obvykle zveřejňovala tři až pět týdnů před plánovaným datem samotného zdražení a v tomto období některé nebo všechny strany oznamovaly podobné plánované navýšení cen na stejných nebo podobných trasách či ke stejnému nebo podobnému datu. Některé strany ohlášená oznámení někdy odkládaly nebo upravovaly, přičemž je možná slaďovaly s oznámeními ostatních stran.

8)

Komise ve svém předběžném posouzení z 26. listopadu 2015 vyjádřila obavu, že obecná oznámení o zvýšení sazeb nemusí mít pro zákazníky velikou hodnotu: pouhé uvedení výše plánovaného zdražení je totiž nemusí informovat o nové úplné ceně, kterou budou muset do budoucna platit. Navíc závaznost těchto oznámení může být jen omezená, a situace proto může být taková, že zákazníci se na ně při rozhodování o nákupu služeb nemohou spoléhat.

9)

Komise také vyslovila obavu, že strany mohou tímto způsobem vzájemně zjišťovat své cenové záměry a koordinovat své počínání. Strany možná díky tomuto postupu mohly „testovat“ praktickou proveditelnost zdražení, aniž by jim hrozila ztráta zákazníků. Postup tak mohl omezovat jejich strategickou nejistotu a snižovat motivaci k hospodářské soutěži. Komise projevila obavu, že toto počínání stran možná představovalo jednání ve vzájemné shodě v rozporu s článkem 101 Smlouvy o fungování EU a článkem 53 Dohody o EHP.

2.3   Nabídnuté závazky

10)

V reakci na obavy, které Komise z hlediska hospodářské soutěže vyjádřila ve vztahu k výše popsanému počínání, nabídly dotčené strany závazky podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003.

11)

Strany nabídly, že obecná oznámení o zvýšení sazeb (tzn. změny cen vyjádřené pouze s pomocí konkrétní částky nebo procenta) přestanou zveřejňovat a sdělovat.

12)

Strany nebudou muset zveřejňovat ani sdělovat (dále jen „oznamovat“) své ceny, ale pokud se tak rozhodnou učinit, oznámení musí být pro kupující srozumitelná a musí jim umožňovat se na ně spolehnout. Strany za tímto účelem nabídly, že cenová oznámení budou obsahovat alespoň:

a)

informace o výši základní sazby, palivových poplatků, bezpečnostních poplatků, poplatků za manipulaci v terminálu a poplatků za hlavní sezónu či jiných podobných poplatků;

b)

informace o dalších případných poplatcích;

c)

informace o službách, na které se oznámení vztahují;

d)

informace o období, k němuž se oznámení vztahují (to může být vyjádřeno s pomocí pevně stanoveného počátečního a koncového data, nebo pouze s uvedením data počátku – v takovém případě pak ceny platí až do dalšího oznámení).

Oznámení se nebudou zveřejňovat dříve než 31 dní před datem samotného zdražení.

13)

Cenová oznámení budou pro strany během doby platnosti sazeb závazná v tom smyslu, že stanovené sazby budou představovat maximální cenu, avšak nabídka nižších cen možná bude.

14)

V zájmu usnadnění podnikání zařadily strany do závazků dvě výjimky pro situace, v nichž není pravděpodobné, že by Komise mohla vyjádřit obavy z hlediska hospodářské soutěže. Závazky se nebudou vztahovat:

a)

na komunikaci s kupujícími, pro něž k danému datu platí pro trasu, k níž se komunikace vztahuje, dohoda o sazbě;

b)

na komunikaci během dvoustranných jednání nebo na komunikaci uzpůsobenou potřebám konkrétních kupujících.

Strany však budou i nadále vázány maximálními cenami stanovenými v příslušných cenových oznámeních, jež platí pro tytéž služby a zákazníky uvedené v dané komunikaci, a to za podmínek, které byly určeny v závazcích.

15)

Závazky budou platit po dobu tří let na všech trasách do EHP a z EHP od okamžiku, kdy uplyne pět měsíců od přijetí rozhodnutí Komise o závazcích.

16)

Závazky nebudou stranám bránit v plnění požadavků, jež vyplývají z právních nebo správních předpisů jiných jurisdikcí.

2.4   Tržní test

17)

Dne 16. února 2016 zveřejnila Komise v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003 sdělení o tržním testu spolu s navrženými závazky a vyzvala zúčastněné třetí strany k vyjádření připomínek. Obdržené připomínky celkově vzato nepoukázaly v souvislosti s hospodářskou soutěží na žádné nové problémy a neobsahovaly nic, co by zavdávalo důvod k přehodnocení podstaty závazků, jež dopravci nabídli.

2.5   Posouzení a přiměřenost navržených závazků

18)

Závazky ve své konečné podobě postačují k rozptýlení obav, jež Komise vyjádřila v předběžném posouzení, aniž by byly nepřiměřené.

19)

Včasná, transparentní a závazná cenová oznámení by zákazníkům při pořizování služeb umožňovala činit informovaná rozhodnutí a stranám by ztěžovala tajné dohody o cenách. Třebaže transparentnější cenová oznámení by ze své povahy znamenala pro strany i pro zákazníky více transparentnosti, informovaní zákazníci by byli v postavení, kdy by mohli vyvíjet tlak na strany, pro něž by pak bylo náročné a riskantní uzavírat tajné dohody.

20)

Závazky se omezují pouze na způsob, jakým jsou ceny oznamovány, a nezasahují stranám do obchodních úvah o tom, zda by měly cenová oznámení učinit a jak by měly stanovit ceny. Jelikož tyto závazky představují podstatnou změnu způsobu, jakým může dané odvětví jako celek oznamovat ceny, bylo vhodné omezit jejich platnost na tři roky tak, aby mohl být posouzen jejich dopad na trh. Závazky jsou proto přiměřené.

3.   ZÁVĚR

21)

Závazky, které dopravci nabídli, se pro ně tímto rozhodnutím stávají právně závaznými.

22)

Vzhledem ke konečným závazkům dotčených dopravců se Komise domnívá, že již neexistují žádné důvody pro zásah z její strany. Rozhodnutí je závazné od 7. prosince 2016 do 7. prosince 2019.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.


Top