Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013IP0276

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o finančních službách: nedostatečný pokrok v Radě a zpoždění Komise při přijímání některých návrhů (2013/2658(RSP))

OJ C 65, 19.2.2016, p. 112–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 65/112


P7_TA(2013)0276

Finanční služby: nedostatečný pokrok v Radě a zpoždění Komise při přijímání některých návrhů

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2013 o finančních službách: nedostatečný pokrok v Radě a zpoždění Komise při přijímání některých návrhů (2013/2658(RSP))

(2016/C 065/14)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise ze dne 12. července 2010 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění) (COM(2010)0368),

s ohledem na návrh Komise ze dne 12. července 2010 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů (COM(2010)0371),

s ohledem na návrh Komise ze dne 19. ledna 2011 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (COM(2011)0008), dále jen „Omnibus II/Solvency II“,

s ohledem na návrh Komise ze dne 20. října 2011 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů, kterou se ruší směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované znění) (COM(2011)0656), a na návrh Komise ze dne 20. října 2011 týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení [nařízení o infrastruktuře evropských trhů] o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (COM(2011)0652), dále jen „přezkum MiFID“,

s ohledem na návrh Komise ze dne 20. října 2011 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (COM(2011)0654) a na návrh Komise ze dne 20. října 2011 týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (COM(2011)0651), dále jen „MAD/MAR“,

s ohledem na návrh Komise ze dne 7. března 2012 týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES (COM(2012)0073),

s ohledem na návrh Komise ze dne 6. června 2012 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 82/891/EHS, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (COM(2012)0280),

s ohledem na návrh Komise ze dne 3. července 2012 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (COM(2012)0350), dále jen „SKIPCP V“,

s ohledem na návrh Komise ze dne 3. července 2012 týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění) (COM(2012)0360), dále jen „IMD II“,

s ohledem na sdělení Komise ze dne 31. března 2010 o pracovním programu Komise na rok 2010 (COM(2010)0135), a zejména na odkaz na přijetí legislativního návrhu směrnice o právní jistotě v právu cenných papírů plánované na rok 2010,

s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 o pracovním programu Komise na rok 2011 (COM(2010)0623), a zejména na odkaz na přijetí legislativního návrhu směrnice o právní jistotě v právu cenných papírů plánované na rok 2011,

s ohledem na sdělení Komise za dne 15. listopadu 2011 o pracovním programu Komise na rok 2012 (COM(2011)0777), a zejména na odkaz na přijetí legislativního návrhu směrnice o právní jistotě v právu cenných papírů plánované na rok 2012, a na legislativní návrh týkající se přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu (1),

s ohledem na závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 1. a 2. března 2012, a zejména na odkaz na přezkum MiFID,

s ohledem na doporučení Evropská rady pro systémová rizika ze dne 20. prosince 2012 o fondech peněžního trhu (2),

s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2012 o stínovém bankovnictví (3),

s ohledem na otázky Radě a Komisi o finančních službách: nedostatečný pokrok v Radě a zpoždění Komise při přijímání některých návrhů (O-000063/2013 – B7-0208/2013 a O-000065/2013 – B7-0209/2013),

s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že zotavení hospodářství EU vyžaduje stabilní finanční sektor poskytující konkurenční financování reálné ekonomiky; vzhledem k tomu, že je toho nezbytné dosáhnout, aby byla dokončena Bankovní unie schválená a potvrzená různými orgány EU, které odpovídají za tento klíčový sektor našeho hospodářství;

B.

vzhledem k tomu, že návrh přezkumu směrnice o systémech pojištění vkladů byl Komisí přijat dne 12. července 2010 a Parlament o něm po bezvýsledných jednáních s Radou hlasoval v prvním čtení dne 16. února 2012 (4);

C.

vzhledem k tomu, že návrh přezkumu směrnice o systémech pro odškodnění investorů byl Komisí přijat dne 12. července 2010 a Parlament o něm, vzhledem k váhavosti Rady přijmout obecný přístup a zahájit jednání, hlasoval v prvním čtení dne 5. července 2011 (5);

D.

vzhledem k tomu, že Komise přijala své návrhy týkající se přezkumu MiFID dne 20. října 2011 a Parlament se jimi začal pohotově zabývat a pozměňovací návrhy k těmto návrhům přijal dne 26. října 2012 (6), pouze rok po jejich předložení; od té doby Parlament čeká na zahájení jednání s Radou s ohledem na možnost dohody v prvním čtení;

E.

vzhledem k tomu, že závěrem Evropské rady na jejím zasedání konaném ve dnech 1. a 2. března 2012 bylo, že návrhy týkající se přezkumu MiFID by měly být schváleny oběma zákonodárnými orgány do prosince 2012;

F.

vzhledem k tomu, že Komise přijala své návrhy týkající se centrálních depozitářů cenných papírů dne 7. března 2012 a Hospodářský a měnový výbor Parlamentu přijal svoji zprávu dne 4. února 2013 (A7-0039/2013) a od té doby čeká na zahájení jednání s Radou s ohledem na možnost dohody v prvním čtení;

G.

vzhledem k tomu, že přijetí návrhu Komise týkajícího se směrnice o právní jistotě v právu cenných papírů se původně očekávalo v průběhu roku 2010 a bylo později zahrnuto do legislativních a pracovních programů Komise na roky 2011 a 2012, ale návrh nebyl dosud přijat;

H.

vzhledem k tomu, že směrnice 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu po Komisi požaduje, aby nejpozději dne 1. listopadu 2012 předložila zprávu o provádění a dopadu této směrnice, případně spolu s návrhem její revize; vzhledem k tomu, že Komise dosud tuto zprávu a revizi nepředložila;

I.

vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení o stínovém bankovnictví požadoval přijetí dodatečných opatření týkajících se fondů peněžního trhu, zejména s cílem zlepšit odolnost těchto fondů a pokrýt riziko likvidity, a vzhledem k tomu, že by v rámci těchto opatření měla být zohledněna doporučení Evropské rady pro systémová rizika o zrušení fondů peněžního trhu s konstantní hodnotou čistých aktiv, která byla vydána krátce po uvedeném usnesení;

J.

vzhledem k tomu, že článek 5 směrnice 2011/89/ES (7) vyžadoval, aby Komise plně přezkoumala směrnici 2002/87/ES (směrnice o finančních konglomerátech) (8) a aby se přitom zabývala zejména rozsahem působnosti této směrnice, rozšířením jejího uplatnění na neregulované subjekty, kritérii určení finančních konglomerátů vlastněných širšími nefinančními skupinami a také systémově relevantními finančními konglomeráty a povinnými zátěžovými testy a aby Parlamentu a Radě do 31. prosince 2012 zaslala zprávu, na niž budou navazovat příslušné legislativní návrhy;

K.

vzhledem k tomu, že Komise v návaznosti na tento přezkum, předala svoji zprávu dne 20. prosince 2012, jejímž závěrem bylo, že ačkoliv kritéria vymezení a určení konglomerátu, určení mateřského podniku, který má konečnou odpovědnost za dodržování požadavků vztahujících se na celou skupinu, a posílení vymáhání dodržování požadavků s ohledem na tento podnik patří k nejdůležitějším záležitostem, jimiž by se bylo možno zabývat při budoucí revizi směrnice o finančních konglomerátech, rozhodla se nepředkládat v roce 2013 legislativní návrh v tomto smyslu;

L.

vzhledem k tomu, že Komise přislíbila, že bude situaci průběžně přezkoumávat, aby určila vhodný časový harmonogram pro přijetí návrhů přezkumu směrnice o finančních konglomerátech, zejména s ohledem na probíhající jednání o CRD IV a jednotném mechanismu dohledu (SSM);

M.

vzhledem k tomu, že Komise při několika příležitostech naznačila svůj záměr vypracovat souhrnnou studii o účinnosti a proporcionalitě opatření přijatých v rámci finančního nařízení od začátku finanční krize;

1.

opakuje, že je ochoten dokončit první čtení alespoň návrhů Komise týkajících se finančních služeb, které již byly předloženy, do konce volebního období na jaře 2014;

2.

zdůrazňuje, že v zájmu co nejrychlejšího zvýšení účinnosti a odolnosti finančních trhů Unie musí být rychle přijaty chystané návrhy Komise o finančních službách, aby daná legislativa nevstoupila v platnost příliš pozdě;

3.

zdůrazňuje své pevné přesvědčení, že základní podmínkou dosažení udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti v Evropské unii je stabilita ve finančním sektoru a úspěch všech finančních strukturálních reforem;

4.

zdůrazňuje, že dal jednoznačně najevo svou ochotu a schopnost rychle a ve velmi krátkých lhůtách projednat návrhy Komise týkající se regulace finančních služeb, například v kontextu přezkumu nařízení o jednotném mechanismu dohledu a směrnic Solventnost II a MiFID; očekává, že stejný konstruktivní a rychlý přístup uplatní i v případě připravovaných návrhů Komise;

5.

naléhá na Komisi, aby uspíšila práci na zbývajících legislativních iniciativách v oblasti finančních služeb, které oznámila v průběhu minulých let; zejména žádá Komisi, aby co nejrychleji přijala svůj návrh směrnice o právu cenných papírů, který měl být zveřejněn již před dvěma lety, a aby co nejdříve předložila očekávaný návrh přezkumu směrnice o platebních službách na vnitřním trhu; vyzývá Komisi, aby co nejdříve přijala návrh o fondech peněžního trhu a aby přitom plně zohlednila příslušná doporučení ESRB;

6.

zastává názor, že nyní, kdy byla dokončena jednání o CRD IV a SSM, by měla Komise neprodleně předložit návrhy na plný přezkum směrnice o finančních konglomerátech z roku 2002;

7.

připomíná, že Komise se zavázala provést před koncem svého funkčního období studii s analýzou nákladů a přínosů, která by posoudila účinnost a proporcionalitu četných právních předpisů, které byly přijaty od počátku finanční krize, přičemž tato studie by měla být souhrnným posouzením dopadu všech právních předpisů EU týkajících se finančních trhů, které byly navrženy, přijaty a provedeny v Unii od počátku jejího funkčního období; žádá, aby byl tento proces zahájen co nejdříve; tato studie by měla rovněž posoudit dopad neúspěchu při provádění Bankovní unie v různých členských státech, včetně účinku na státní dluh;

8.

žádá Komisi, aby co nejrychleji přijala zejména návrh nařízení, kterým bude vytvořen jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, a návrh týkající se opatření v návaznosti na doporučení Liikanenovy skupiny na vysoké úrovni o reformě struktury bankovnictví; zdůrazňuje, že je důležité, aby oba zákonodárné orgány projednaly tyto připravované návrhy v rámci spolurozhodování rychle, aby mohla příslušná opatření brzy vstoupit v platnost;

9.

vyzývá Komisi, aby ve své výroční zprávě o růstu vhodnějším způsobem reflektovala vývoj ve finanční oblasti, jak Parlament požadoval ve svých usneseních z 15. prosince 2011 (9) a 18. dubna 2013 (10);

10.

naléhá na Radu, aby obnovila jednání o systému pojištění vkladů, což je věc prvořadého významu, na níž mají občané Evropské unie přímý zájem a která je důležitá pro důvěru ve finanční systém a pro jeho stabilitu; konstatuje, že nezbytnost rychlého přijetí tohoto návrhu byla nedávno potvrzena kyperskou krizí; připomíná, že jednotný evropský fond pojištění vkladů s fungujícími systémy pojištění vkladů, vybavený odpovídající výší financování, jenž posílí důvěryhodnost a důvěru investorů, by mohl představovat dlouhodobý cíl do doby, než bude fungovat účinný rámec pro řešení krizí a účinný jednotný mechanismus dohledu; zdůrazňuje jejich význam pro řádné zřízení Bankovní unie a pro dosažení celkového cíle, kterým je stabilita finančních trhů; domnívá se, že návrh o systému pojištění vkladů by měl být přijat současně se směrnicí, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků;

11.

lituje, že Radě a členským státům chybí kapacita a odhodlání k dosažení dohod nutných k realizaci toho, k čemu se veřejně zavázaly a co by mělo vést k dokončení Bankovní unie;

12.

vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala postoj k směrnici o systémech pro odškodnění investorů, aby bylo možné zahájit vyjednávání o této problematice, která má konkrétní dopad na občany Unie, neboť směrnice má zvýšit ochranu individuálních investorů;

13.

připomíná příslib summitu G20, že všechny standardizované smlouvy o OTC derivátech by měly být do konce roku 2012 obchodovány na burzách nebo případně na elektronických obchodních platformách a zúčtovány prostřednictvím ústředních protistran; důrazně proto žádá Radu, aby využila zbytek volebního období k dokončení práce na přezkumu směrnice MiFID, aby mohly být návrhy Komise přijaty před evropskými volbami v květnu 2014;

14.

vyzývá Radu, aby pokračovala v práci na nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů, aby bylo možné rychle začít jednat s Parlamentem a Komisí a toto nařízení bylo provedeno včas před zavedením systému Target2Securities;

15.

vyzývá Radu, aby – kromě přezkumu směrnice MiFID – rychle postupovala s cílem zahájit vyjednávání s Parlamentem o ostatních klíčových návrzích týkajících se ochrany spotřebitelů a investorů, o nichž hlasoval nebo brzy bude hlasovat příslušný výbor Parlamentu, jako např. UCITS V a IMD II;

16.

vyzývá Radu, aby se co nejdříve shodla na svém postoji k návrhu směrnice o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků, neboť tento předpis je zásadním nástrojem pro omezení budoucí expozice daňových poplatníků EU vůči selháním bank;

17.

vyzývá Radu, aby zajistila, že bude připravena rychle uzavřít jednání s Parlamentem o návrzích Omnibus II/Solventnost II, jakmile bude k dispozici posouzení dopadu ustanovení o dlouhodobých zárukách, které připravuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a které bylo již dříve předmětem jednání trialogu; vyzývá k rychlému přijetí návrhů o MAD/MAR;

18.

důrazně žádá Komisi, aby předložila návrhy o systémech pojištění vkladů a o rámci pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků jiných než bank, včetně rámce použitelného přinejmenším pro větší přeshraniční pojišťovací skupiny a subjekty s významnou činností v netradičních oblastech a v oblastech jiných než pojišťovnictví, a žádá ji, aby tyto návrhy předložila včas, aby mohly být projednány ještě v současném funkčním období Parlamentu;

19.

žádá Radu, aby objasnila, na základě jakých kritérií rozhoduje, zda bude o konkrétních návrzích jednat či nikoli, a aby vysvětlila, jak byla zohledněna vzájemná provázanost jednotlivých návrhů;

20.

žádá Radu, aby podrobně vysvětlila, jak získává potřebné zdroje a zlepšuje plynulost a efektivitu přechodu mezi jednotlivými předsednictvími;

21.

vyzývá Radu, aby se s ohledem na nedostatečný pokrok v pracovních skupinách Rady zhostila své politické odpovědnosti a přijala své postoje kvalifikovanou většinou, jak stanoví Smlouvy;

22.

zdůrazňuje, že je odpovědností zákonodárných orgánů, aby přijaly nezbytné kroky, jež umožní co nejrychleji přijmout zbývající návrhy, a to pokud možno před koncem současného volebního období;

23.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


(1)  Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 146, 25.5.2013, s. 1.

(3)  Přijaté texty, P7_TA(2012)0427.

(4)  Přijaté texty, P7_TA(2012)0049.

(5)  Úř. věst. C 33 E, 5.2.2013, s. 328.

(6)  Přijaté texty, P7_TA(2012)0406 a P7_TA(2012)0407.

(7)  Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 113.

(8)  Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1.

(9)  Přijaté texty, P7_TA(2011)0583.

(10)  Přijaté texty, P7_TA(2013)0188.


Top