EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42015Y1215(01)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti mládeže na období let 2016–2018

OJ C 417, 15.12.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 417/1


Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu Evropské unie v oblasti mládeže na období let 2016–2018

(2015/C 417/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ,

I.   ÚVOD

1.

UZNÁVAJÍ, že od přijetí usnesení o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže na období 2010–2018 a od přijetí pracovního plánu EU v oblasti mládeže na období let 2014–2015 má krize i nadále hluboký a nepřiměřený dopad na mladé lidi v Evropě a na jejich přechod k dospělosti;

2.

UZNÁVAJÍ, že je zapotřebí posílit meziodvětvovou spolupráci v oblasti mládeže na úrovni EU, aby bylo možno se s těmito výzvami odpovídajícím způsobem vyrovnat;

3.

BEROU NA VĚDOMÍ, že pro Evropskou komisi je prioritní boj proti radikalizaci a marginalizaci mladých lidí a podpora začleňování mladých lidí do sociálního, kulturního a občanského života v souladu se strategickým rámcem evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy („ET 2020“), s obnoveným rámcem evropské spolupráce v oblasti mládeže, s pracovním plánem EU v oblasti sportu (2014-2017) a s pracovním plánem pro kulturu (2015-2018) (1);

4.

BEROU NA VĚDOMÍ společnou zprávu Rady a Komise o mládeži v EU za rok 2015 (2), zejména její oddíl 5 „Další postup pro spolupráci EU v oblasti mládeže“;

SOUHLASÍ proto s tím, aby byl na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018 stanoven 36měsíční pracovní plán EU pro mládež týkající se činností členských států a Komise s cílem podpořit provádění obnoveného rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018);

II.   ZÁSADY

5.

DOMNÍVAJÍ SE, že uvedený pracovní plán by se měl při dodržení zásady subsidiarity řídit níže uvedenými hlavními zásadami a měl by:

navázat na pozitivní výsledky předchozího pracovního plánu pro mládež (2014–2015);

poskytovat dynamiku činnostem na úrovni EU v oblasti mládeže, případně posílit jejich význam;

zajistit prostřednictvím meziodvětvové spolupráce informovanost o dalších oblastech politiky EU, pokud jde o konkrétní problémy, kterým mladí lidé čelí;

přispívat k obecnějším prioritám EU v oblasti bezpečnosti, hospodářské a sociální politiky;

vytvářet politiku mládeže podloženou znalostmi a fakty;

i nadále představovat flexibilní nástroj, který může pomoci včas správně reagovat na měnící se politické prostředí;

prosazovat kooperativní a jednotný přístup členských států a Komise umožňující jim vytvořit přidanou hodnotu k prioritním tématům uvedeným v bodu 6 (viz níže);

navázat na součinnosti s programem Erasmus+, mimo jiné přispěním ke stanovení konkrétních priorit pro mladé lidi v rámci ročního pracovního programu Erasmus+;

zapojit mladé lidi do využívání postupů konzultace s cílem zajistit, aby se pracovní plán zabýval problémy, které jsou pro mladé lidi relevantní;

6.

SOUHLASÍ s tím, aby se za současné situace členské státy a Komise v období, na které se současný pracovní plán vztahuje, tedy až do konce roku 2018, ve své spolupráci na úrovni EU přednostně zaměřily na tato témata:

práce s mládeží a meziodvětvová spolupráce by měly být posíleny prostřednictvím níže uvedených cílů v souladu s prioritami dohodnutými ve společné zprávě o mládeži v EU z roku 2015:

A.

zvýšení míry sociálního začlenění všech mladých lidí s ohledem na základní evropské hodnoty;

B.

větší účast všech mladých lidí na demokratickém a občanském životě v Evropě;

C.

snazší přechod mladých lidí z mládí do dospělosti, obzvláště začlenění na trhu práce;

D.

podpora zdraví a dobrých životních podmínek mladých lidí, včetně duševního zdraví;

E.

přispění k řešení výzev a příležitostí, které digitální éra představuje pro oblast politiky mládeže, pro práci s mládeží a pro mladé lidi;

F.

přispění k využívání příležitostí a řešení problémů, které vyvstávají v souvislosti se stoupajícím počtem mladých migrantů a uprchlíků v Evropské unii;

7.

SOUHLASÍ S TÍM, že zatímco činnost členských států a Komise stanovená v příloze I je zaměřena na všechny mladé lidi, je třeba klást zvláštní důraz na následující skupiny:

mladí lidé vystavení riziku marginalizace;

mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET);

mladí lidé z přistěhovaleckého prostředí, včetně nově příchozích přistěhovalců a mladých uprchlíků;

8.

SOUHLASÍ s tím, že pracovní plán může být revidován Radou na základě dosažených výsledků a s ohledem na vývoj politik na úrovni EU;

9.

DOHODLY se na seznamu konkrétních činností, jež jsou v souladu s uvedenými prioritními tématy, a na časovém harmonogramu jejich uskutečňování, a to ve znění uvedeném v příloze I;

III.   PRACOVNÍ METODY A STRUKTURY

10.

UZNÁVAJÍ, že:

je třeba posílit začleňování problematiky mládeže a meziodvětvovou spolupráci zaměřenou na výsledky v rámci Rady s cílem zajistit, je-li to možné, aby při utváření politik byly ve všech příslušných oblastech zohledňovány očekávání, podmínky a potřeby mladých lidí;

11.

SOUHLASÍ S TÍM, že:

v případě potřeby bude provádění uvedeného pracovního plánu podpořeno těmito pracovními metodami: otevřená metoda koordinace, tak jak byla dohodnuta v obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže, zejména pak znalosti a fakticky podložená tvorba politik, pracovní skupiny odborníků, činnosti v rámci vzájemného učení, vzájemné hodnocení, studie, konference, semináře, šíření výsledků, neformální fórum se zástupci mladých lidí, schůzky generálních ředitelů pro mládež a strukturovaný dialog s mladými lidmi;

všechny metody, včetně odborných skupin, svou činnost zaměří na prioritní témata uvedená v části II bodu 6 a na činnosti a lhůty uvedené v příloze I. Činnosti uvedené v příloze I mohou být revidovány Radou a zástupci vlád členských států zasedajících v Radě s ohledem na to, jakých bylo na úrovni EU dosaženo výsledků a k jakému politickému vývoji na této úrovni došlo;

zásady týkající se členství v odborných skupinách a jejich fungování jsou uvedeny v příloze II;

s ohledem na právo mladých lidí účastnit se rozvoje, provádění a hodnocení politik, které se jich týkají, umožní postupy konzultace mladým lidem zapojit se do společných úvah týkajících se prioritních témat tohoto pracovního plánu;

strategické otázky, jež vyplynou z tohoto pracovního plánu, jakož i obecnější otázky týkající se politiky EU v oblasti mládeže budou posouzeny na neformálních zasedáních generálních ředitelů pro problematiku mladých lidí;

v první polovině roku 2018 Rada a Komise vyhodnotí provádění stávajícího pracovního plánu na základě společného hodnocení tohoto provádění, které má být provedeno v souvislosti se zprávou o mládeži v EU;

12.

VZHLEDEM K VÝŠE UVEDENÉMU VYZÝVAJÍ

členské státy a Komisi, aby pro období trvání stávajícího pracovního plánu zřídily odborné skupiny, které se zaměří na následující oblasti:

vymezení konkrétního přínosu práce s mládeží a neformálního a informálního učení, pokud jde o

a)

podporu aktivního občanství a účast mladých lidí v rozmanitých a tolerantních společnostech a prevenci marginalizace, radikalizace a faktorů, jež případně mohou vést k násilnému chování;

b)

využívání příležitostí a řešení problémů, které vyvstávají v souvislosti se stoupajícím počtem mladých migrantů a uprchlíků v Evropské unii;

řešení rizik, příležitostí a důsledků digitalizace pro mládež, práci s mládeži a politiky v oblasti mládeže;

IV.   ČINNOSTI

13.

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY, ABY S NÁLEŽITÝM ZOHLEDNĚNÍM ZÁSADY SUBSIDIARITY:

spolupracovaly za podpory Komise s použitím pracovních metod uvedených v tomto usnesení;

pokračovaly v prosazování aktivního zapojení ministrů odpovědných za oblast mládeže do vnitrostátní tvorby politik vztahujících se ke strategii Evropa 2020 a evropskému semestru, v návaznosti na závěry Rady o maximálním využití potenciálu politiky v oblasti mládeže při dosahování cílů strategie Evropa 2020;

případně řádně zohlednily obnovený rámec pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže (2010–2018) a tento pracovní plán při tvorbě politiky na vnitrostátní a regionální úrovni;

informovaly příslušné orgány, mladé lidi a mládežnické organizace o pokroku dosaženém při provádění pracovního plánu EU s cílem zajistit relevantnost a viditelnost daných činností;

14.

VYZÝVAJÍ JEDNOTLIVÁ PŘEDSEDNICTVÍ RADY, ABY:

na základě výsledků hodnocení strategie EU pro mládež v polovině období zvážila vhodné návazné kroky;

při vypracovávání svého programu v rámci týmového předsednictví zohlednila prioritní témata tohoto pracovního plánu EU;

informovala Pracovní skupinu Rady pro mládež o činnostech, které provádějí jiné přípravné orgány Rady a které mají přímý či nepřímý dopad na mladé lidi nebo na politiku v oblasti mládeže;

zohlednila v rámci týmového předsednictví nevyřešené otázky předchozího pracovního plánu (2014–2015);

zvážila navržení nového pracovního plánu po skončení období 36 měsíců, na něž se toto usnesení vztahuje, na základě posouzení a hodnocení uvedeného v bodě 11;

poskytla členským státům a zúčastněným subjektům v oblasti mládeže příležitosti jednat o budoucnosti evropské spolupráce v oblasti mládeže po roce 2018;

navrhla generálním ředitelům pro mládež, aby v průběhu svého obvyklého neformálního zasedání projednali a využili výsledky získané v rámci pracovního plánu, případně uspořádali mimořádná společná meziodvětvová zasedání generálních ředitelů, aby tyto výsledky veřejně šířili a aby přispěli k posouzení provádění pracovního plánu EU v oblasti mládeže;

15.

VYZÝVAJÍ KOMISI, ABY:

podporovala budování kapacit mladých pracovníků a při práci s mládeží prostřednictvím provádění programu Erasmus+ jakožto jednoho z klíčových prvků pro rozvoj kvalitní práce s mládeží v Evropě;

při provádění tohoto pracovního plánu, zejména činností uvedených v příloze, podporovala členské státy a spolupracovala s nimi;

informovala členské státy o probíhajících nebo plánovaných iniciativách a studiích týkajících se politiky EU v oblasti mládeže a v dalších příslušných oblastech politik majících dopad na mládež, jakož i o příslušném vývoji v Komisi;

pravidelně konzultovala a informovala zúčastněné subjekty na evropské úrovni, včetně občanské společnosti a zástupců mládeže, o pokroku pracovního plánu s cílem zajistit relevantnost a viditelnost daných činností;

podporovala zapojení a synergii v rámci programů EU, jakož i spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi, jako je Rada Evropy;

16.

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY A KOMISI, ABY V RÁMCI SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH PRAVOMOCÍ A S NÁLEŽITÝM ZOHLEDNĚNÍM ZÁSADY SUBSIDIARITY:

v souladu s přílohami I a II tohoto usnesení nadále úzce spolupracovaly na úrovni odborníků;

řádně zohlednily priority tohoto pracovního plánu v rámci příprav na roční pracovní program Erasmus+ v oblasti mládeže, mimo jiné pokud jde o obecné cíle ročního pracovního programu Erasmus+, partnerskou dohodu s Radou Evropy a portál zaměřený na mládež Youth Wiki;

vybízely další odvětví, aby problematiku mladých lidí zohledňovala při vytváření, provádění a hodnocení politik a opatření v dalších oblastech politik, se zvláštním důrazem na zajištění včasného a účinného začlenění problematiky mladých lidí do procesu vytváření politik;

prosazovaly lepší oceňování přínosu politiky mládeže, pokud jde o celkové cíle evropských politik, které se zabývají mladými lidmi, se zohledněním pozitivních účinků na aktivní občanství, zaměstnanost, sociální začleňování, kulturu a inovace, vzdělávání a odbornou přípravu, jakož i na zdraví a dobré životní podmínky.


(1)  Dokument COM(2015) 185 final.

(2)  Dokument 13635/15.


PŘÍLOHA I

Činnosti, nástroje, lhůty založené na prioritních tématech

Činnosti založené na prioritních tématech

Pracovní metoda/nástroj

Výsledky a lhůta

Ref.

 

Priorita A:

Zvýšení míry sociálního začlenění všech mladých lidí s ohledem na základní evropské hodnoty

Rada a přípravné orgány

Úloha odvětví mládeže při předcházení násilné radikalizaci

první polovina roku 2016:

(příp.) rozprava Rady

A1

Tvorba politiky založená na znalostech a faktech

Studie Komise o systémech a rámcích kvality práce s mládeží v Evropské unii

druhá polovina roku 2016:

příručka pro provádění

A2

Strukturovaný dialog/Rada a přípravné orgány

„Základní životní dovednosti a schopnosti mladých lidí v rozmanité, propojené a inkluzivní Evropě pro aktivní účast na společenském a pracovním životě“

první polovina roku 2017:

(příp.) usnesení Rady

A3

Priorita B:

Větší účast všech mladých lidí na demokratickém a občanském životě v Evropě

Odborná skupina

Vymezení konkrétního přínosu práce s mládeží a neformálního a informálního učení k podpoře aktivního občanství a účasti mladých lidí v rozmanitých a tolerantních společnostech a k prevenci marginalizace a radikalizace potenciálně vedoucí k násilnému chování

první polovina roku 2017:

zpráva

(příp.) závěry Rady

B1

Tvorba politiky založená na znalostech a faktech

Studie Komise o dopadu nadnárodní dobrovolnické práce prostřednictvím Evropské dobrovolné služby

první polovina roku 2017:

zpráva

(příp.) závěry Rady reagující na studii

B2

Seminář pro tvůrce politiky v oblasti mládeže a sportu:

„Demokracie, mládež a sport – meziodvětvové přístupy pro aktivní účast a zapojení mladých lidí do občanského a demokratického života prostřednictvím sportu“

druhá polovina roku 2017:

zpráva ze semináře zaměřená na osvědčené postupy a doporučení ohledně toho, jak mohou průřezové přístupy mezi odvětvími mládeže a sportu podpořit demokratické hodnoty a občanskou angažovanost mladých lidí

B3

Priorita C:

Snazší přechod mladých lidí z mládí do dospělosti, obzvláště začlenění na trhu práce

Vzájemné učení mezi členskými státy a Komisí/generálními řediteli

„Práce s mládeží jakožto uznávaný nástroj s přidanou hodnotou pro meziodvětvovou spolupráci při podpoře přechodu mladých lidí do dospělosti a do pracovního života“

druhá polovina roku 2017:

zpráva zaměřená na osvědčené postupy a doporučení ohledně práce s mládeží jakožto uznávaného nástroje s přidanou hodnotou pro meziodvětvovou spolupráci při podpoře přechodu mladých lidí do dospělosti a do pracovního života

C1

Tvorba politiky založená na znalostech a faktech

Studie Komise o práci s mládeží a podnikání mladých lidí

druhá polovina roku 2017:

zpráva

(příp.) závěry Rady reagující na zprávu

C2

Priorita D:

Podpora zdraví a dobrých životních podmínek mladých lidí, včetně duševního zdraví

Rada a přípravné orgány

Meziodvětvová spolupráce na účasti v zájmu podpory zdraví a dobrých životních podmínek mladých lidí při přechodu do dospělosti, zejména v případě mladých lidí, kteří mají problémy v oblasti duševního zdraví (1) často související s jejich přechodem do dospělosti. Zaměřit se na to, jak mohou přispět, nikoli na jejich problémy.

a)    první polovina roku 2016:

(příp.) závěry Rady

D1

b)    druhá polovina roku 2017:

meziodvětvové vzájemné učení mezi členskými státy

D2

Priorita E:

Přispění k řešení výzev a příležitostí, které digitální éra představuje pro oblast politiky mládeže, pro práci s mládeží a pro mladé lidi

Rada a přípravné orgány

Nové přístupy v oblasti práce s mládeží v zájmu maximalizace rozvoje potenciálu a talentu mladých lidí a jejich začlenění do společnosti.

Budou zdůrazněny nové, moderní a lákavé způsoby práce s mládeží, včetně online postupů, s cílem reagovat na nové trendy v životě mladých lidí a maximalizovat dosah práce s mládeží, a zahrnout tak do souvisejících činností více mladých lidí.

druhá polovina roku 2016:

(příp.) závěry Rady

E1

Vzájemné učení

Nové postupy v oblasti práce s mládeží a zvýšení atraktivity práce s mládeží pro mladé lidi

první polovina roku 2017:

zpráva o stávajících postupech odrážející trendy a doporučení týkající se zavádění do každodenní praxe při práci s mládeží

E2

Odborná skupina

„Rizika, příležitosti a důsledky digitalizace pro mládež, práci s mládeží a politiku v oblasti mládeže“

druhá polovina roku 2017:

zpráva odborné skupiny

E3

Tvorba politiky založená na znalostech a faktech

Studie Komise o dopadu internetu a sociálních médií na účast mládeže a práci s mládeží

první polovina roku 2018:

zpráva

E4

Rada a přípravné orgány

Rozvoj inovativních metod v oblasti práce s mládeží, včetně digitálních nástrojů, s cílem lépe reagovat na potřeby a ambice mladých lidí účinnějším, inteligentnějším a relevantnějším způsobem a posílit meziodvětvovou spolupráci

první polovina roku 2018:

(příp.) závěry Rady reagující mimo jiné na akce E3 a E4 výše

E5

Priorita F:

Přispění k využívání příležitostí a řešení problémů, které vyvstávají v souvislosti se stoupajícím počtem mladých migrantů a uprchlíků v Evropské unii.

Odborná skupina

Vymezení konkrétního přispění práce s mládeží, jakož i neformálního a informálního učení k využívání příležitostí a řešení problémů, které vyvstávají v souvislosti se stoupajícím počtem mladých migrantů a uprchlíků v Evropské unii

druhá polovina roku 2018:

zpráva

(příp.) závěry Rady reagující na zprávu

F1


Jiné

 

Téma

Nástroj/Akce

Výsledky a lhůta

 

Strategie EU pro mládež

Vzájemné učení

a.

návrh Komise na pružný rámec

první polovina roku 2016:

formalizace pružného rámce pro činnosti v oblasti vzájemného učení

O1

Tvorba politiky založená na znalostech a faktech

b.

hodnocení strategie EU pro mládež v polovině období a doporučení o mobilitě mladých dobrovolníků v rámci Evropské unie

druhá polovina roku 2016:

(příp.) závěry Rady reagující na hodnocení, včetně hodnocení doporučení Rady o mobilitě mladých dobrovolníků v rámci Evropské unie

O2

c.

zpráva o strategii EU pro mládež

první polovina roku 2018:

společná zpráva o strategii EU pro mládež

O3

Erasmus+

Tvorba politiky založená na znalostech a faktech

Hodnocení programu Erasmus+ v polovině období a jeho předchůdců

první polovina roku 2018:

reakce na hodnocení ve spolupráci s příslušnými odvětvími (vzdělávání, odborná příprava, mládež, sport)

O4


(1)  Zahrnuje to závažné i běžné psychické problémy, psychické strádání a (dočasné) psychické poruchy během náročných životních období nebo krizí.


PŘÍLOHA II

Zásady týkající se členství v odborných skupinách a fungování těchto skupin zřízených členskými státy a Komisí v rámci pracovního plánu EU v oblasti mládeže (1. ledna 2016 až 31. prosince 2018)

Členství:

Účast členských států na práci těchto skupin je dobrovolná a členské státy se k nim mohou kdykoli připojit.

Členské státy mající zájem o účast na práci skupin jmenují odborníky jako členy příslušných skupin. Členské státy zajistí, aby jmenovaní odborníci měli v příslušné oblasti na vnitrostátní úrovni odpovídající zkušenosti. Jmenovaní odborníci zajistí účinnou komunikaci s příslušnými vnitrostátními orgány. Proces jmenování odborníků koordinuje Komise.

Každá odborná skupina může rozhodnout o přizvání dalších účastníků – nezávislých odborníků, zástupců mládežnických organizací a dalších zainteresovaných subjektů i zástupců třetích zemí. Každá odborná skupina může navrhnout zapojení dalších subjektů po dobu celého pracovního cyklu za podmínky, že odborná skupina jejich členství jednomyslně odsouhlasí.

Mandát

Mandát odborné skupiny navrhne Komise v souladu s bodem 12 pracovního plánu; bude upraven s ohledem na připomínky Pracovní skupiny Rady pro mládež.

Pracovní postupy

Odborné skupiny se soustředí na to, aby bylo u požadovaných témat dosaženo omezeného počtu konkrétních a použitelných výsledků.

V zájmu provádění tohoto pracovního plánu bude povinností všech odborných skupin jmenovat na prvním zasedání po přijetí pracovního plánu svého předsedu nebo spolupředsedy. Předsedové budou zvoleni otevřeným a transparentním způsobem a za koordinace Komise, která zajišťuje služby sekretariátu odborných skupin. Každá odborná skupina připraví harmonogram činností v souladu s tímto pracovním plánem.

Komise poskytne práci skupin odbornou a logistickou podporu. V maximální možné míře poskytuje skupinám podporu dalšími vhodnými prostředky (včetně studií týkajících se oblasti jejich činnosti).

Vypracování zpráv a informace

Předsedové odborných skupin podávají Pracovní skupině pro mládež zprávy o učiněném pokroku a dosažených výsledcích. Pracovní skupina Rady pro mládež v případě potřeby poskytne odborné skupině další pokyny tak, aby byl zaručen žádoucí výsledek a harmonogram. Generální ředitelé jsou informováni o dosažených výsledcích.

Pořady jednání a zápisy z jednání všech skupin budou k dispozici všem členským státům bez ohledu na míru jejich zapojení v dané oblasti. Výsledky skupin se zveřejní.


Top