Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1023(01)

Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 15. července 2015 (Věc AT.40098 – Ucelené vlaky) (oznámeno pod číslem C(2015) 4646)

OJ C 351, 23.10.2015, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 351/5


Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise

ze dne 15. července 2015

(Věc AT.40098 – Ucelené vlaky)

(oznámeno pod číslem C(2015) 4646)

(Pouze anglické znění je závazné)

(2015/C 351/06)

Dne 15. července 2015 Komise přijala rozhodnutí týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu s článkem 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komise tímto zveřejňuje jména stran a hlavní obsah rozhodnutí včetně všech uložených sankcí, přičemž bere v úvahu oprávněný zájem podniků na ochraně jejich obchodního tajemství.

1.   ÚVOD

(1)

Rozhodnutí se týká jediného a trvajícího protiprávního jednání v rozporu s článkem 101 Smlouvy. Rozhodnutí je určeno těmto subjektům: Kühne + Nagel International AG a Kuehne + Nagel A.E. (společně dále jen „K+N“), ÖBB-Holding AG, Rail Cargo Austria AG, Rail Cargo Logistics – Austria GmbH (2) a Express Interfracht Hellas A.E. (3) (společně dále jen „EXIF“), Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker & Co. AG a Schenker A.E. (společně dále jen „Schenker“).

2.   POPIS VĚCI

2.1.   Řízení

(2)

V návaznosti na žádost podniku K+N o ochranu před pokutami Komise v červnu 2013 provedla neohlášené inspekce v prostorách podniků Schenker a EXIF v Řecku a v Rakousku. Dne 23. srpna 2013 podal podnik EXIF žádost o shovívavost a dne 17. září 2013 podal žádost o shovívavost podnik Schenker.

(3)

Dne 10. června 2014 Komise zahájila řízení podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 773/2004 proti subjektům, kterým je určeno toto rozhodnutí, s cílem vstoupit s nimi do jednání o narovnání podle oznámení o narovnání (4). Jednání se stranami o narovnání probíhala od 23. července 2014 do 25. března 2015 a každá ze stran poté podala formální žádost o narovnání podle čl. 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 773/2004 (5).

(4)

Dne 26. května 2015 Komise přijala prohlášení o námitkách určené stranám. Všechny strany v reakci na prohlášení o námitkách potvrdily, že jeho obsah odpovídá jejich návrhům na narovnání a že se nadále zavazují sledovat postup při narovnání. Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydal dne 13. července 2015 kladné stanovisko a Komise přijala rozhodnutí dne 15. července 2015.

2.2.   Adresáti a doba trvání protiprávního jednání

(5)

Během níže uvedených období se subjekty, jimž je toto rozhodnutí určeno, podílely na kartelu a/nebo za něj nesly odpovědnost, a porušili tak článek 101 Smlouvy:

Subjekt

Doba trvání

Kühne + Nagel International AG Kuehne + Nagel A.E.

2. července 2004 – 30. června 2012

ÖBB-Holding AG

Rail Cargo Austria AG

Rail Cargo Logistics – Austria GmbH

Express Interfracht Hellas A.E.

2. července 2004 – 30. června 2012

Deutsche Bahn AG Schenker AG Schenker & Co. AG Schenker A.E.

2. července 2004 – 30. června 2012

2.3.   Shrnutí protiprávního jednání

(6)

Rozhodnutí se týká kartelové dohody týkající se poskytování služeb železniční nákladní dopravy ve spojitosti s ucelenými vlaky (6) mezi střední a jihovýchodní Evropou („Balkantrain“ a „Soptrain“) provozovanými společně třemi podniky, s nimiž je vedeno toto řízení (7).

(7)

Strany uzavřely kartelovou dohodu, jejímž obecným cílem bylo přidělovat a zajišťovat si (tj. rezervovat) určité zákazníky nebo objemy dopravy a koordinovat ceny.

(8)

Kartelová dohoda byla prováděna formou podrobných koordinačních opatření, která umožňovala podrobně sledovat dohodnutý systém zajišťování zákazníků. Aby dosáhli tohoto cíle, členové kartelu si i) přidělovali stávající a nové zákazníky, ii) zřídili systém zajišťování zákazníků, včetně systému oznamování nových zákazníků, iii) vyměňovali důvěrné informace týkající se konkrétních požadavků zákazníků, iv) sdíleli mezi sebou objemy dopravy a v) přímo koordinovali ceny tím, že si navzájem poskytovali krycí nabídky a projednávali ceny pro konkrétní zákazníky. Účastníci kartelové dohody rovněž pořádali trojstranná a dvojstranná jednání a udržovali další kontakty prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

(9)

Kartelová dohoda byla zahájena 2. července 2004 a trvala do 30. června 2012. Zeměpisný rozsah protiprávního jednání za účasti všech tří stran byl celounijní po celou dobu svého trvání.

2.4.   Nápravná opatření

(10)

Pro účely rozhodnutí jsou použity pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 (8). S výjimkou podniku K+N rozhodnutí ukládá pokuty všem subjektům uvedeným výše v bodě 5.

2.4.1.   Základní částka pokuty

(11)

Při stanovování pokut Komise zohlednila prodeje služeb železniční nákladní dopravy, které podniky uskutečnily ve spojení s ucelenými vlaky mezi střední a jihovýchodní Evropou provozovanými společně podniky K+N, EXIF a Schenker (Balkantrain a Soptrain), včetně pomocných přepravních služeb.

(12)

V tomto případě hodnota prodeje zjevně nebyla konstantní během celé doby trvání protiprávního jednání. Na základě této skutečnosti a informací poskytnutých v tomto ohledu stranami byl použit průměr relevantních prodejů každé ze stran za celou dobu trvání protiprávního jednání, aby byla řádně vzata v úvahu nestálost prodejů během uvedeného období a tím byl zohledněn rozsah protiprávního jednání.

2.4.2.   Úpravy základní částky

(13)

Komise neuplatnila žádné přitěžující ani polehčující okolnosti.

(14)

V případě podniku Schenker použila Komise násobitel pro účely odrazení, aby zohlednila poměrně značnou velikost uvedeného podniku (skupina DB).

2.4.3.   Použití horní hranice 10 % obratu

(15)

V tomto případě žádná z vypočtených pokut nepřekračuje 10 % celkového obratu příslušného podniku v roce 2014.

2.4.4.   Uplatnění oznámení o shovívavosti z roku 2006: snížení pokut

(16)

Komise přiznala podniku K+N plnou ochranu před pokutami. Podniku EXIF byla pokuta snížena o 45 % a podniku Schenker o 30 %.

2.4.5.   Uplatnění oznámení o narovnání

(17)

V důsledku uplatnění oznámení o narovnání byla výše pokut pro adresáty snížena o 10 %.

3.   ZÁVĚR

(18)

Podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 byly uloženy tyto pokuty:

a)

podnikům Kühne + Nagel International AG a Kuehne + Nagel A.E., společně a nerozdílně: 0 EUR;

b)

podnikům ÖBB-Holding AG, Rail Cargo Austria AG, Rail Cargo Logistics – Austria GmbH a Express Interfracht Hellas A.E., společně a nerozdílně: 17 356 000 EUR;

c)

podnikům Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker & Co AG a Schenker A.E., společně a nerozdílně: 31 798 000 EUR.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Dříve „Express Interfracht Internationale Spedition GmbH“.

(3)  Také známý jako „Express – Interfracht Hellas Societe Anonyme International & National Forwarding & Logistics“.

(4)  Oznámení Komise o postupu při narovnání s cílem přijmout rozhodnutí podle článků 7 a 23 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 v případech kartelů (Úř. věst. C 167, 2.7.2008, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 773/2004 ze dne 7. dubna 2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 18).

(6)  Ucelenými vlaky se rozumí způsob železniční nákladní dopravy, kdy jsou všechny vozy přepravovány z jednoho uzlu do druhého bez rozdělování či odstavování během cesty. Tím se ušetří čas i peníze, neboť není třeba vlaky sestavovat a rozpojovat v různých železničních stanicích. Ucelené vlaky jsou hospodářsky výhodnější především pro zákazníky s velkými objemy zásilek, často tedy přepravují jen jednu komoditu.

(7)  Toto rozhodnutí se netýká nezbytné spolupráce v oblasti služeb na předcházejícím trhu (společný nákup), která je nutná pro společné provozování ucelených vlaků.

(8)  Úř. věst. C 210, 1.9.2006, s. 2.


Top