Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1020(01)

Rozhodnutí Komise ze dne 19. října 2015 o zřízení skupiny odborníků na padělání mincí, která se bude zabývat politikou Komise a jejími právními předpisy upravujícími ochranu euromincí proti padělání

OJ C 347, 20.10.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 347/4


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 19. října 2015

o zřízení skupiny odborníků na padělání mincí, která se bude zabývat politikou Komise a jejími právními předpisy upravujícími ochranu euromincí proti padělání

(2015/C 347/05)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/512 (1) stanoví, že Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (dále jen „generální ředitelství“) odpovídá za úkoly týkající se přípravy právních a správních podnětů Komise, jejichž cílem je ochrana eura proti padělání, a podpory v této oblasti prostřednictvím vzdělávání a technické pomoci. V zájmu koordinace činností nezbytných k ochraně euromincí proti padělání musí Komise využít odborných znalostí odborníků sdružených v poradním orgánu (2).

(2)

Proto je nutné zřídit skupinu odborníků pro oblast ochrany euromincí proti padělání a vymezit její úkoly a strukturu.

(3)

Skupina by měla pomáhat Komisi v přípravě právních předpisů nebo vymezování politik a poskytovat odborné znalosti při přípravě prováděcích opatření s ohledem na ochranu euromincí proti padělání. Skupina by měla rovněž ustanovit spolupráci mezi veřejnými orgány, které se podílejí na ochraně eura proti padělání.

(4)

Skupinu by měli tvořit odborníci z orgánů členských států, Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) a Europolu.

(5)

Měla by být stanovena pravidla pro sdělování informací členy skupiny.

(6)

Osobní údaje by měly být zpracovávány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3). Je třeba stanovit období použitelnosti tohoto rozhodnutí. Komise včas zváží účelnost jeho prodloužení,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předmět

Tímto se v rámci Komise zřizuje skupina odborníků na padělání mincí (Counterfeit Coin Experts Group, dále jen „CCEG“).

Článek 2

Úkoly

Skupina CCEG má tyto úkoly:

a)

pomáhat Komisi v přípravě legislativních návrhů nebo aktů v přenesené pravomoci či politických iniciativ, jejichž účelem je ochrana euromincí proti padělání;

b)

ustanovit spolupráci mezi vedoucími národních mincovních analytických středisek, která byla vytvořena v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 (4), Komisí, Evropským technickým a vědeckým střediskem (dále jen „ETVS“) (5), Evropskou centrální bankou (dále jen „ECB“) a Europolem ve věcech týkajících se politických iniciativ a opatření, jejichž cílem je účinná strategie boje proti padělání;

c)

poskytovat Komisi poradenství a odborné znalosti při provádění právních předpisů, programů a politik Unie, zejména pokud jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 (6);

d)

vyměňovat si zkušenosti a stanovit osvědčené postupy pro ochranu euromincí proti padělání;

e)

zvyšovat informovanost orgánů veřejné moci, které se podílejí na ochraně eura proti padělání, o možných hrozbách a sledovat provádění účinných represivních opatření v rámci politické strategie boje proti padělání;

f)

prosazovat vzdělávací iniciativy k ochraně euromincí proti padělání;

g)

prosazovat a vypracovávat studie nebo vyvíjet technickou podporu v zájmu snadnějšího odhalování padělatelských činností;

h)

projednávat otázky týkající se technických specifikací padělaných euromincí a bezpečnostních prvků k ochraně euromincí proti padělání.

Článek 3

Konzultace

Komise může skupinu CCEG konzultovat ohledně jakékoli záležitosti týkající se ochrany euromincí proti padělání.

Článek 4

Členství – jmenování

1.   Členy jsou národní mincovní analytická střediska členských států, ECB a Europol.

2.   Členové oznámí Komisi své jmenované zástupce a náhradníky.

3.   Shromažďování, zpracování a zveřejňování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 5

Výkon činnosti

1.   Příslušný útvar Komise jmenuje předsedu skupiny.

2.   Skupina CCEG může po dohodě s příslušným útvarem Komise zřizovat podskupiny pro přezkoumání konkrétních otázek na základě mandátu definovaného skupinou.

3.   Zástupce Komise může k příležitostné práci ve skupině CCEG nebo podskupině přizvat externí odborníky, kteří mají zvláštní odbornou způsobilost v určité oblasti na pořadu jednání skupiny. Zástupce Komise může navíc udělit status pozorovatele jednotlivcům, organizacím stanoveným v pravidle 8 odst. 3 horizontálních pravidel pro skupiny odborníků (7) a kandidátským zemím.

4.   Členové skupiny CCEG a jejich zástupci, jakož i přizvaní odborníci a pozorovatelé jsou povinni dodržovat závazky týkající se služebního tajemství stanovené Smlouvami a jejich prováděcími pravidly a dále bezpečnostní pravidla Komise o ochraně utajovaných skutečností EU, která jsou stanovena v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (8) a (EU, Euratom) 2015/444 (9). Pokud tyto povinnosti nedodrží, může Komise přijmout veškerá vhodná opatření.

5.   S výjimkou zasedání podskupin, která se mohou konat mimo prostory Komise, se zasedání skupiny CCEG konají v prostorách Komise. Komise zajišťuje sekretářské služby.

6.   Skupina CCEG přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu pro expertní skupiny.

7.   Komise zveřejní všechny příslušné dokumenty o činnostech skupiny CCEG, včetně programů jednání, zápisů a příspěvků účastníků, buď jejich uvedením v Rejstříku expertních skupin Komise a dalších podobných subjektů, nebo na určené internetové stránce dostupné odkazem z uvedeného rejstříku, která tyto dokumenty obsahuje. Příslušné dokumenty se nezveřejní v případech, kdy by jejich zveřejnění poškodilo ochranu veřejného nebo soukromého zájmu podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (10).

Článek 6

Výdaje na zasedání

1.   Účastníkům podílejícím se na činnostech skupiny CCEG a jejích podskupin nepřísluší za poskytované služby odměna.

2.   Cestovné vzniklé účastníkům v souvislosti s činností skupiny CCEG hradí Komise v souladu s předpisy platnými v rámci Komise. Stejným způsobem se hradí i cestovné a výdaje na pobyt vzniklé členům podskupin.

3.   Výdaje uvedené v odstavci 2 se hradí v rozsahu, v němž jsou k dispozici prostředky přidělené v rámci ročního postupu pro přidělování zdrojů.

Článek 7

Použitelnost

Toto rozhodnutí je platné ode dne jeho přijetí až do 31. prosince 2025.

V Bruselu dne 19. října 2015.

Za Komisi

Pierre MOSCOVICI

člen Komise


(1)  Rozhodnutí Komise (EU) 2015/512 ze dne 25. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 1999/352/ES, ESUO, Euratom o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (Úř. věst. L 81, 26.3.2015, s. 4).

(2)  Podle článku 4 rozhodnutí Komise 2005/37/ES ze dne 29. října 2004, kterým se zřizuje Evropské technické a vědecké středisko (ETVS), musí Komise koordinovat činnosti, které vyžadují ochranu euromincí proti padělání, a to na základě pravidelných zasedání odborníků na padělání mincí (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 73).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6).

(5)  Rozhodnutí Rady 2003/861/ES ze dne 8. prosince 2003 o analýze a spolupráci s ohledem na padělané euromince (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 44).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1210/2010 ze dne 15. prosince 2010 o ověřování pravosti euromincí a o zacházení s euromincemi nevhodnými pro oběh (Úř. věst. L 339, 22.12.2010, s. 1).

(7)  K(2010) 7649 v konečném znění.

(8)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(9)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 45).


Top