Help Print this page 

Document 22015P0923(02)

Title and reference
Usnesení o spolupráci v oblasti infrastruktury mezi EU a zeměmi Východního partnerství: společné projekty v silniční, železniční a letecké dopravě

OJ C 315, 23.9.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

23.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 315/7


USNESENÍ (1)

o spolupráci v oblasti infrastruktury mezi EU a zeměmi Východního partnerství: společné projekty v silniční, železniční a letecké dopravě

(2015/C 315/02)

PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ EURONEST,

s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o evropské politice sousedství: směrem k posílení partnerství. Postoj Evropského parlamentu ke zprávám za rok 2012,

s ohledem na usnesení Evropského parlamentu o přezkumu evropské politiky sousedství a jejím východním rozměru a na usnesení o Arménské republice, o Ázerbájdžánské republice, o Běloruské republice, o Gruzii, o Moldavské republice a o Ukrajině,

s ohledem na společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce Východního partnerství (Vilnius, 28.–29. listopadu 2013) – Východní partnerství: další postup,

s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě s názvem „EU a její sousední regiony: nový přístup ke spolupráci v oblasti dopravy“ (KOM(2011)0415) a plán dopravy sousedství Evropské unie, který zahrnuje odvětví letecké dopravy, námořní a vnitrozemské vodní dopravy, silniční a železniční dopravy a infrastruktury dopravních spojení,

s ohledem na společné prohlášení ministrů dopravy členských států EU a zemí Východního partnerství a představitelů Evropské komise o budoucnosti spolupráce Východního partnerství v oblasti dopravy,

s ohledem na závěry Rady týkající se spolupráce EU a jejích sousedních regionů v oblasti dopravy přijaté na 3116. zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku,

s ohledem na bílou knihu Komise z roku 2011 nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“,

s ohledem na seznam prioritních projektů infrastruktury týkajících se regionální dopravní sítě Východního partnerství, potvrzený na zasedání EU a ministrů dopravy zemí Východního partnerství, konaném 9. října 2013 v Lucemburku,

s ohledem na podpis dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií,

s ohledem na výkonnost námořní nebo říční plavby jakožto systémů pro dopravu zboží, rozvoj kontaktů mezi lidmi a prohlubování integrace trhů,

1.

zdůrazňuje, že doprava je pro růst evropské prosperity nezbytná, neboť umožňuje efektivní rozvážení zboží a volný pohyb občanů; připomíná, že EU je hlavním politickým a hospodářským partnerem zemí Východního partnerství a že posílení spolupráce v oblasti dopravy by těmto zemím mohlo významně pomoci stát se hospodářsky silnějšími a politicky stabilnějšími; poukazuje na skutečnost, že přímými příjemci užitku ze zdokonalení spolupráce v oblasti dopravy, jejímž cílem je zkrácení doby a snížení prostředků vynaložených na přepravu zboží, služeb a cestujících, jsou občané a podniky v EU a v sousedních regionech a že hlubší integrace trhu rovněž může pomoci vytvořit nové tržní příležitosti pro podniky jak v EU, tak i v sousedních regionech;

2.

domnívá se, že lepšího dopravního spojení lze dosáhnout zdokonalením dopravní infrastruktury a těsnější integrací trhu, čímž se zajistí bezproblémový pohyb cestujících a účinná a bezpečná přeprava zboží, a to při zohlednění specifické zeměpisné situace zemí Východního partnerství; v tomto ohledu doufá, že bude vytvořena zjevná vazba mezi dopravní politikou zemí Východního partnerství a strategií Evropa 2020;

3.

zdůrazňuje, že užší integrace dopravních trhů EU a jejích východních partnerů závisí na vůli a ochotě jednotlivých zemí v tomto ohledu a její podmínkou je pokrok sousedních zemí při uplatňování norem, které jsou rovnocenné s normami EU v oblastech, jako je bezpečnost, otázky životního prostředí a sociální otázky; vyzývá EU, aby poskytla veškerou nezbytnou technickou podporu a poradenství a neuchylovala se k protekcionistickým opatřením;

4.

zdůrazňuje, že mezi východní a západní částí Evropy zůstávají velké rozdíly v dopravní infrastruktuře, které je nutné řešit, a že evropský kontinent musí být více homogenní, co se dopravní infrastruktury týče;

5.

připomíná, že velkým problémem je přetížení dopravy, zejména v dopravě silniční a letecké; zdůrazňuje, že je nutné vypořádat se se značnými nedostatky v evropské dopravě s cílem splnit požadavky, které občané na cestování kladou, a uspokojit potřebu ekonomiky přepravovat zboží a služby, a zároveň předvídat omezenost zdrojů a problémy týkající se životního prostředí;

6.

bere na vědomí přijetí nových hlavních směrů TEN-T, které utvářejí hlavní a globální síť strategické evropské infrastruktury ve východní a západní části Evropské unie a tím utvářejí jednotný evropský dopravní prostor; vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila možnost propojit hlavní síť TEN-T s dopravními sítěmi v zemích Východního partnerství;

7.

vybízí Komisi, aby společně s vládami zemí Východního partnerství vypracovala a posléze zveřejnila společnou hodnotící studii o dopravní infrastruktuře, uzlech a spojeních společného zájmu, která by mohla vytvořit ucelený základ pro další společné projekty;

8.

bere na vědomí zvýšený tlak na veřejné zdroje financování infrastruktury; zdůrazňuje, že je třeba nový přístup k financování a stanovování cen, který by se zakládal na partnerství veřejného a soukromého sektoru a který by umožňoval místním komunitám vytvořit partnerství se zúčastněnými soukromými subjekty a státními orgány a využít mezinárodní fondy k vytvoření druhů dopravy, které by byly ku prospěchu všech zúčastněných stran; vybízí členské státy EU a země Východního partnerství, aby si vyměnily své nejlepší zkušenosti a posílily spolupráci v této oblasti;

9.

uznává význam dalšího zlepšování investičního prostředí v zemích Východního partnerství za účelem přilákání investic z členských států EU v oblasti silniční, železniční, námořní a letecké dopravy, které by podpořily rozvoj příslušné infrastruktury, integraci zemí Východního partnerství a členských států EU, přijetí norem EU a rozvoj kapacit v zemích Východního partnerství;

10.

vyzývá Komisi a vlády zemí Východního partnerství, aby do budoucích obchodních dohod začlenily princip zjednodušení dopravy;

11.

zdůrazňuje, že by reformy dopravního sektoru v zemích Východního partnerství měly zajistit sbližování s dopravními normami EU; domnívá se, že by sjednávání dohod o leteckých službách mezi EU a zeměmi Východního partnerství mělo být dokončeno s těmi zeměmi, s nimiž bylo započato, a v této souvislosti doufá, že podobná vyjednávání se zbylými zeměmi Východního partnerství započnou brzy; je přesvědčeno, že námořní bezpečnost by měla být zdokonalena prostřednictvím reformy politiky, že by mělo dojít ke zdokonalení vlajek podle Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní kontrole a že by partnerské státy měly být schopny předložit záznamy o zdokonalení bezpečnosti silničního provozu a o tom, že podnikají konkrétní kroky ke zlepšení interoperability železnice s EU; domnívá se, že by dopravní spojení s EU měla být zdokonalena díky lepšímu plánování sítí a práci na prioritních projektech infrastruktury, které umožní napojit partnerské země na transevropskou dopravní síť; vybízí partnerské země, aby zmodernizovaly stávající cesty a budovaly nové;

12.

bere na vědomí uzavření hranic na území Východního partnerství, jakož i obtíže týkající se dopravních cest u zemí, které nemají bezprostřední přístup k mořím, a vyzývá v této souvislosti EU, aby přispěla k otevřenějším a přístupnějším způsobům komunikace prostřednictvím realizace konkrétních projektů;

13.

zdůrazňuje, že jednotné evropské nebe, které je v současné době ve fázi příprav, by rovněž mělo být rozšířeno i na sousední země EU – minimálním předpokladem pro to je uznávání práva EU a principu „určení EU“; poukazuje na fakt, že cílem jednotného evropského nebe je zlepšit bezpečnost a omezit zpoždění, náklady a emise a že jsou sousední země EU v rámci odstupňovaného přístupu k vytvoření jednotného evropského nebe ochotny založit funkční bloky vzdušného prostoru spolu s členskými státy EU nebo se stát jejich členy; vyzývá země Východního partnerství, aby přispěly k řádnému fungování letecké dopravní cesty jak mezi EU a zeměmi Východního partnerství, tak na území Východního partnerství samotného;

14.

připomíná, že klíčovou roli v obchodních tocích s těmi zeměmi Východního partnerství, s nimiž EU sdílí pozemní hranici, hraje silniční doprava; upozorňuje však na to, že překážkou v efektivním toku zboží mezi EU a jejími východními sousedy zůstávají složité administrativní postupy na hraničních přechodech a 40 % celkové doby přepravy je v průměru ztraceno na hranicích kvůli rozdílům v administrativních postupech; zdůrazňuje, že usnadnění postupů pro překračování hranic má klíčový význam pro podporu obchodu díky snižování doby a nákladů a že sdílení zkušeností s úspěšnými reformami v této oblasti by bylo prospěšné všem zemím Východního partnerství;

15.

upozorňuje na skutečnost, že úmrtnost v důsledku zranění v silniční dopravě je ve většině zemí Východního partnerství výrazně větší, než je průměr EU, a proto je nízká úroveň bezpečnosti silničního provozu v zemích Východního partnerství pro EU otázkou bezprostředního zájmu; zdůrazňuje, že zdokonalení bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím vzdělávání, zvyšování informovanosti a prosazování bezpečnější silniční infrastruktury včetně chráněného parkování představuje ve spolupráci EU se sousedními regiony a jejich finanční podpoře prioritu; vybízí Evropskou komisi, aby prošetřila možnost rozšířit služby celounijního inteligentního dopravního systému na země Východního partnerství;

16.

s potěšením konstatuje, že několik zemí Východního partnerství vyjádřilo zájem o rozšířený přístup na trh silniční dopravy s EU a domnívá se, že by EU měla uplatnit svou vnější pravomoc v této oblasti za účelem další integrace trhů s těmito zeměmi; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby pozorně sledovala partnerské země, aby se ujistila, že zavádí a uplatňují relevantní normy v oblasti bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, ochrany životního prostředí a v sociální oblasti, a aby zaručila, že se členské státy neuchýlí k protekcionistickým opatřením; domnívá se, že by hlavním cílem takovéto iniciativy mělo být postupné zrušení množstevních omezení výměnou za zavedení norem, které zaručují kvalitu služeb silniční dopravy mezi EU a zeměmi Východního partnerství, což je koncepce, která není zahrnuta ve stávajících bilaterálních režimech;

17.

zdůrazňuje, že otevřené, spravedlivé, nediskriminační, transparentní a účinné systémy zpoplatnění využívání železniční infrastruktury spolu s koridory mezi EU, jejími východními sousedy, Blízkým východem a Asií jsou nezbytné pro využití celého potenciálu železniční nákladní dopravy (včetně rekonstrukce stávajících železničních tratí a výstavby tratí nových, výkonnějších); vyzývá k regionální spolupráci v této oblasti a s politováním konstatuje, že fyzické překážky pro růst obchodu a objemu nákladu rovněž zahrnují nedostatek interoperabilních železničních systémů, nedostatečnou techniku a špatný stav kolejových vozidel; upozorňuje na to, že efektivitu přepravy cestujících po železnici je možné zvýšit díky lepší spolupráci na hraničních přechodech, aniž by bylo zapotřebí značných investic do infrastruktury;

18.

vybízí k podpoře vozidel s nízkými emisemi uhlíku a infrastruktury pro alternativní paliva za účelem snížení spotřeby fosilních paliv a tím i snížení vlivu dopravy na životní prostředí;

19.

zdůrazňuje, že reformy, které usilují o přiblížení železniční dopravy v zemích Východního partnerství normám EU (bezpečnost, životní prostředí, sociální otázky a interoperabilita) by měly pokračovat, neboť z nich bude mít užitek jak osobní, tak nákladní doprava, a zároveň přilákají do železniční dopravy více investic; upozorňuje na to, že vysoká poptávka po modernizaci kolejových vozidel v sousedních zemích vytváří nové tržní příležitosti pro společnosti z EU; zdůrazňuje, že výše zmíněné reformy jsou zároveň předpokladem pro budoucí liberalizaci trhu;

20.

vybízí EU k pomoci v dosažení souladu prostřednictvím sdílení informací týkajících se vytvoření národních programů bezpečnosti civilního letectví a sdílení osvědčených postupů pro kontrolu kvality opatření na ochranu civilního letectví; zdůrazňuje, že by mezinárodní normy pro bezpečnost letectví stanovené Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) měly být v plné míře uvedeny do praxe a poukazuje na skutečnost, že kromě mezinárodních norem by k sbližování právních předpisů v regionu mohlo přispět zlepšení znalostí a uplatnění ustanovení o ochraně letectví před protiprávními činy Evropské konference civilního letectví (ECAC) a zásad stanovených v primárním právu EU;

21.

upozorňuje, že by země Východního partnerství měly v budoucnosti rovněž mít užitek z výzkumného projektu řízení letového provozu v rámci jednotného evropského nebe (SESAR), který usiluje o modernizaci infrastruktury řízení letového provozu v Evropě, a že rozsáhlejší podpora EU těm zemím Východního partnerství, které usilují o modernizaci svých systémů řízení leteckého provozu, by byla velmi vítána;

22.

podporuje další sbližování právních předpisů a dosažení souladu ve všech oblastech dopravy, institucionální rozvoj státních orgánů zodpovědných za rozvoj silniční, železniční, námořní a letecké dopravy v zemích Východního partnerství a přijímání z toho plynoucích norem prostřednictvím výměny osvědčených postupů EU, technické podpory a pořádání studijních cest, workshopů a fór;

23.

podporuje realizaci projektů dopravní infrastruktury podél dopravní sítě Východního partnerství prostřednictvím stávajících programů EU a nástrojů, které zlepší spojení s hlavní sítí TEN-T, a rovněž dokončení probíhajících projektů spojujících země Východního partnerství s dopravní sítí EU;

24.

pokládá za nutné, aby Ukrajina, Moldavsko a Gruzie jakožto signatáři dohod o přidružení obdržely od EU odpovídající podporu rozvoje odvětví silniční, železniční, letecké a námořní dopravy;

25.

zdůrazňuje, že námořní doprava a splavné vodní cesty představují základní předpoklad pro rozvoj obchodu, usnadnění pohybu cestujících a dokonalejší vzájemné propojení dopravních systémů s ohledem na geografická specifika zemí Východního partnerství;

26.

pověřuje své spolupředsedy, aby předali toto usnesení předsedovi Evropského parlamentu, Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost a vládám a parlamentům členských států EU a zemí Východního partnerství.


(1)  Přijato dne 17. března 2015 v Jerevanu, Arménie.


Top