EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XG0523(01)

Závěry Rady o podpoře práce s mládeží v zájmu zajištění soudržných společností

OJ C 170, 23.5.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 170/2


Závěry Rady o podpoře práce s mládeží v zájmu zajištění soudržných společností

(2015/C 170/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

PŘIPOMÍNAJÍC

1.

obnovený rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018) (1), v němž se zdůrazňuje potřeba podporovat rozvoj práce s mládeží;

2.

usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o práci s mládeží (2);

3.

závěry Rady o přínosu kvalitní práce s mládeží pro rozvoj, dobré životní podmínky a sociální začleňování mladých lidí (3);

4.

současný pracovní plán EU v oblasti mládeže na léta 2014–2015 (4), v němž je jednou ze tří hlavních priorit rozvoj práce s mládeží a neformálního a informálního učení;

5.

prohlášení členů Evropské rady v návaznosti na jejich neformální zasedání konané dne 12. února 2015 podtrhující, že iniciativy týkající se mimo jiné vzdělávání a sociálního začleňování jsou velice důležité při předcházení radikalizaci (5);

6.

prohlášení přijaté ministry školství EU na neformální schůzce konané dne 17. března 2015 v Paříži, v němž zdůraznili význam úsilí o prevenci a řešení problémů marginalizace, netolerance, rasismu a radikalizace, jakož i důležitost uchování rámce rovných příležitostí pro všechny (6);

BERE NA VĚDOMÍ

7.

práci, kterou odvedla skupina odborníků na systémy kvality práce s mládeží v členských státech EU (7) založená na základě pracovního plánu EU v oblasti mládeže na léta 2014–2015, a studii „Práce s mladými lidmi: hodnota práce s mládeží v Evropské unii“ (8);

ZDŮRAZŇUJE

8.

význam práce s mládeží, pokud jde o přispívání k osobnímu rozvoji, včetně rozvoje profesionálního, prosazování hodnot sociálního začleňování, kulturní diverzity, aktivního občanství a zajištění ovzduší rovnosti na základě vzájemného respektu a tolerance;

9.

klíčovou úlohu, kterou může práce s mládeží hrát při navazování kontaktů se všemi mladými lidmi z různých prostředí, včetně marginalizovaných mladých lidí a těch, kteří nemají zaměstnání ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy;

ZDŮRAZŇUJE

10.

význam dalšího rozvoje práce s mládeží v celé Evropě a dalšího posilování spolupráce EU v této oblasti;

VYZÝVÁ PROTO ČLENSKÉ STÁTY, ABY PŘI ZOHLEDNĚNÍ ZÁSADY SUBSIDIARITY

11.

prokázaly trvalou vůli rozvíjet poskytování kvalitní a profesionální práce s mládeží, a to i prostřednictvím práce placených pracovníků a dobrovolníků, rozvíjením podpůrných opatření na všech úrovních, včetně příležitostí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro osoby pracující s mládeží;

12.

rozšířily dosah práce s mládeží tím, že se se zaměří i na starší věkové skupiny mladých lidí (18 let a více) a na mladé lidi s omezenými příležitostmi;

VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY A KOMISI, ABY V RÁMCI SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH PRAVOMOCÍ

13.

stanovily flexibilní rámec vzájemného učení a výměny osvědčených postupů, pokud jde o kvalitu v oblasti práce s mládeží, a zapojily se do něj, zejména s cílem oslovit všechny mladé lidi;

14.

dále posilovaly „kvalitu“ v oblasti práce s mládeží tím, že budou dbát na rozvoj ukazatelů, jakož i nástrojů a systémů kvality, které je možné na všech úrovních používat při různých formách práce s mládeží s ohledem na různou situaci v jednotlivých členských státech;

15.

posilovaly uznávání práce s mládeží tím, že budou upozorňovat nejen na její kvantitativní, ale i na kvalitativní aspekty a na její dopady na životy mladých lidí a soudržnost ve společnosti;

16.

při jakémkoli budoucím přezkumu a při jiných procesech souvisejících s doporučením Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení a jeho úspěšným uplatňováním braly v úvahu otázky týkající se znalostí, dovedností a kompetencí získaných prostřednictvím neformálního a informálního učení v odvětví mládeže;

VYZÝVÁ EVROPSKOU KOMISI, aby

17.

s ohledem na výsledky, jichž dosáhla skupina odborníků na systémy kvality práce s mládeží, provedla studii zaměřenou na stanovení základních zásad v oblasti kvality pro práci s mládeží v Evropě (a vypracování příručky pro jejich uplatňování). Ta by mohla v případě potřeby sloužit jako referenční nástroj i vodítko pro vnitrostátní služby a zařízení v oblasti práce s mládeží a zároveň zajistit mladým lidem, včetně těch, kteří se účastní mobility, transparentnost a kvalitu;

18.

s ohledem na výsledky příslušných studií a práce skupiny odborníků, jakož i na činnosti uskutečňované na různých mezinárodních fórech, zvážila předložení návrhu doporučení Rady o práci s mládeží, v němž bude kladen důraz na prosazování začleňování mladých lidí, občanství a soudržnější společnosti.


(1)  Úř. věst. C 311, 19.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 327, 4.12.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 168, 14.6.2013, s. 5.

(4)  Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 5.

(5)  Neformální zasedání hlav států nebo předsedů vlád konané dne 12. února 2015 v Bruselu.

(6)  Prohlášení o prosazování občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace v procesu vzdělávání.

(7)  Kvalitní práce s mládeží. Společný rámec pro další rozvoj práce s mládeží. Zpráva skupiny odborníků na systémy kvality práce s mládeží v členských státech EU, 2015.

(8)  Práce s mladými lidmi: hodnota práce s mládeží v Evropské unii. ICF GKH, 2014.


Top