EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AE2911

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách — COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

OJ C 451, 16.12.2014, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 451/81


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách

COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

(2014/C 451/13)

Zpravodaj:

pan Simons

Dne 24. dubna 2014 se Rada a dne 2. dubna 2014 Evropský parlament, v souladu s článkem 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodly konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách

COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD).

Specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 23. června 2014.

Na 500. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 9. a 10. července 2014 (jednání dne 9. července 2014), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 184 hlasy pro, 6 členů se zdrželo hlasování.

1.   Závěry a doporučení

1.1

Vzhledem k rozdílnému výkladu některých ustanovení platné směrnice Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) podporuje to, že byla zvolena forma nařízení a za právní základ byl označen článek 114 SFEU.

1.2

EHSV vítá, že návrh nařízení je v souladu se směrnicí 2000/9/ES, jež má být sladěna s „balíčkem týkajícím se zboží“, který byl přijat v roce 2008, a zejména s rozhodnutím o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (ES) č. 768/2008, k němuž se EHSV již vyjádřil pozitivně.

1.3

EHSV naléhavě žádá, aby byla důkladně prověřena terminologie – zejména v německém znění – a definice, jakož i převzetí nepopiratelně přínosných prvků platné směrnice, resp. prvků, jež z této směrnice vyplývají.

1.4

EHSV narazil na příliš mnoho nesrovnalostí, než aby se o nich mohl na tomto místě v závěrech rozepsat, a odkazuje v tomto ohledu na odstavec 4.2 a následující odstavce a na oddíl 5, v němž uvádí také řešení.

2.   Úvod

2.1

EHSV již v roce 1994 předložil stanovisko (1) k návrhu směrnice o lanových drahách pro dopravu osob, který vypracovala Evropská komise. V tomto stanovisku EHSV Komisi podpořil, zejména co se týče stanoveného cíle zajistit koordinovaný postup členských států a zavedení systému důkladného monitorování v Evropské unii, aby byla dosažena a udržována vysoká úroveň bezpečnosti a aby se tak snížilo riziko nehod v budoucnosti.

2.2

Mělo se rovněž dospět k vytvoření konkurenceschopného průmyslového odvětví, jež funguje na širším základě a dokáže se lépe prosadit na světových trzích. Vzhledem k tomu, že většina výrobců působících na světovém trhu pochází z Evropy, musí veškerá opatření zaměřená na zlepšení perspektiv prodeje vycházet z rozumných a proveditelných řešení.

2.3

Provoz lanových drah je spojen zejména s cestovním ruchem, především v horských oblastech, který hraje důležitou roli v ekonomice těchto regionů a získává pro obchodní bilanci členských států stále větší význam (2).

2.4

Členské státy jsou odpovědné za zajištění bezpečnosti lanových drah po dobu stavby, uvádění do provozu a během provozu. Jsou dále odpovědné společně s příslušnými orgány za užívání pozemků, územní plánování a ochranu životního prostředí. Vnitrostátní předpisy vykazují velké rozdíly, což je důsledek zvláštních postupů vnitrostátního průmyslu a regionálních zvyklostí a znalostí. Stanoví zvláštní rozměry a zařízení a zvláštní vlastnosti. Tato situace nutí výrobce nově navrhovat své výrobky pro každou zakázku, což ztěžuje zajištění standardního řešení.

2.5

Musí být dodrženy základní požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví, aby bylo zaručeno, že lanové dráhy jsou bezpečné. Tyto požadavky musí být uplatňovány s plnou odpovědností, aby odpovídaly stavu techniky a technickým a ekonomickým požadavkům v okamžiku uvedení na trh a uvedení do provozu a během provozu.

2.6

Lanové dráhy mohou dále překračovat hranice, a v těchto případech může jejich konstrukční provedení narážet na existenci odporujících si vnitrostátních pravidel.

2.7

K legislativním opatřením se však přikročilo až v roce 2000. Směrnice 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob (3) byla vydána dne 20. března 2000 a vstoupila v platnost dne 3. května 2002. Hlavní druhy lanových drah, na které se vztahuje směrnice 2000/9/ES, jsou pozemní lanové dráhy, kabinové lanové dráhy, odpojitelné sedačkové lanové dráhy, pevné sedačkové lanové dráhy, visuté lanové dráhy, funitely, kombinovaná zařízení (sestávající z několika druhů lanových drah, např. z kabinových lanových drah a sedačkových lanových drah) a lyžařské vleky.

2.8

Dnes, o dobrých deset let později, je z různých důvodů nutné právní předpisy pro lanové dráhy přezkoumat.

3.   Shrnutí návrhu

3.1

Cílem tohoto návrhu je nahradit směrnici 2000/9/ES nařízením a sladit ji s „balíčkem týkajícím se zboží“, který byl přijat v roce 2008, a zejména s rozhodnutím o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (ES) č. 768/2008.

3.1.1

Rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh stanoví společný rámec pro harmonizační právní předpisy EU týkající se výrobků. Základem tohoto rámce jsou ustanovení, jež jsou běžně používána v právních předpisech EU týkajících se výrobků (např. definice, povinnosti hospodářských subjektů, pravidla týkající se oznámených subjektů, ochranné mechanismy apod.). Tato společná ustanovení byla posílena, aby směrnice mohly být v praxi efektivněji prováděny a prosazovány. Byly zavedeny nové prvky, mezi něž patří například povinnosti dovozců, které jsou důležité pro zlepšování bezpečnosti výrobků na trhu.

3.1.2

Záměrem návrhu je také vyřešit některé problémy, které nastaly při provádění směrnice 2000/9/ES. Konkrétně orgány, oznámené subjekty a výrobci mají odlišné názory na to, zda určité typy zařízení spadají do oblasti působnosti směrnice 2000/9/ES, a musí tak být vyrobeny a opatřeny osvědčením v souladu s požadavky a postupy uvedené směrnice.

3.1.3

Rovněž se lišily názory na to, zda by určité zařízení mělo být považováno za dílčí systém, infrastrukturu nebo bezpečnostní prvek.

3.1.4

Směrnice navíc neuvádí, jaký druh postupu posuzování shody se má použít pro dílčí systémy.

3.2

Tyto odlišné přístupy vedly k narušení trhu a k různému zacházení s hospodářskými subjekty. Výrobci a provozovatelé příslušných zařízení museli zařízení změnit nebo získat další osvědčení, což vedlo k dodatečným nákladům a ke zpožděním v procesu schvalování a v provozu těchto zařízení.

3.3

Navrhované nařízení proto usiluje o zvýšení právní jasnosti ohledně oblasti působnosti směrnice 2000/9/ES, a tedy o lepší provádění příslušných právních předpisů.

3.4

Směrnice 2000/9/ES dále obsahuje ustanovení týkající se posouzení shody pro dílčí systémy. Avšak nestanoví konkrétní postup, který má dodržovat výrobce a oznámený subjekt. Navíc nenabízí výrobcům škálu postupů posuzování shody, jež je k dispozici pro bezpečnostní prvky. Navrhované nařízení tak uvádí postupy posuzování shody dostupné pro dílčí systémy do souladu s postupy, které jsou již používány pro bezpečnostní prvky, na základě modulů posuzování shody stanovených v rozhodnutí 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh („rozhodnutí NPR“). V této souvislosti rovněž stanoví povinnost připojovat označení CE k určení souladu s jeho ustanoveními, a to v souladu se stávajícím systémem pro bezpečnostní prvky.

3.5

Návrh zohledňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci (4). Návrh zahrnuje:

vyjasnění oblasti působnosti týkající se lanových drah navržených pro účely dopravy i pro využívání volného času;

zavedení škály postupů posuzování shody pro dílčí systémy na základě stávajících modulů pro posuzování shody bezpečnostních prvků, a to v souladu s rozhodnutím o společném rámci pro uvádění výrobků na trh;

zajištění souladu s rozhodnutím o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

Vyňaty jsou:

lanové dráhy využívané pro volnočasové aktivity v lunaparcích nebo v zábavních parcích;

lanové dráhy, jež jsou určeny k zemědělským nebo průmyslovým účelům;

všechna lanem vlečená zařízení, u kterých se uživatelé nebo unášeče pohybují po vodě.

3.6

Návrh zachovává postupy posuzování shody pro bezpečnostní prvky. V souladu s rozhodnutím o společném rámci pro uvádění výrobků na trh však aktualizuje příslušné moduly.

3.7

Zůstává zachován požadavek na účast oznámeného subjektu na fázi návrhu a výrobní fázi všech dílčích systémů a bezpečnostních prvků.

3.8

Návrh zavádí škálu postupů posuzování shody pro dílčí systémy na základě modulů pro posuzování shody obsažených v rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Dále se zavádí označení CE pro dílčí systémy, protože neexistuje důvod zacházet s nimi odlišně než s bezpečnostními prvky.

3.9

Návrh zpřísňuje kritéria oznamování pro oznámené subjekty a zavádí zvláštní požadavky pro oznamující orgány. Je nutné přizpůsobit oznamovací postup novým technologiím, a umožnit tak oznamování on-line. Je důležité stanovit dobu, během níž bude možné vyjasnit veškeré pochyby nebo obavy týkající se způsobilosti subjektů posuzování shody, dříve než začnou pracovat jako oznámené subjekty.

4.   Obecné připomínky

4.1

Jelikož se však nyní ukázalo, že není vždy zaručen jednotný výklad ustanovení směrnic, poukazuje EHSV na to, že u tohoto druhu harmonizačních opatření (5), jež mají podpořit volný pohyb zboží na vnitřním trhu, jsou zárukou jednotného výkladu nařízení. EHSV proto podporuje to, že byla zvolena forma nařízení a za právní základ byl označen článek 114 SFEU.

4.1.1

Komise by měla dohlížet na jednotnost provádění nařízení, pokud bude kontrola jeho provádění přenesena na členské státy.

4.2

Pak je ovšem rovněž nutné pečlivě převzít nepopiratelně přínosné prvky platné směrnice a z ní vyplývající předpisy a osvědčené postupy (6) a přesně v nařízení formulovat ostatní, nové prvky.

4.2.1

Není jasné, proč bylo z názvu nařízení vyškrtnuto „pro dopravu osob“, jestliže se v 8. bodě odůvodnění výslovně uvádí, že má stejnou oblast působnosti jako směrnice.

4.2.2

Odborná terminologie se zčásti značně liší od terminologie použité v harmonizovaných normách pro lanové dráhy a je třeba ji sjednotit.

4.2.3

Stávající znění návrhu nařízení (čl. 2 odst. 2 písm. a)) neumožňuje jasně rozlišovat mezi výtahy (zejména šikmými výtahy) ve smyslu směrnice 95/16/ES a pozemními lanovými drahami. Příslušné informace, jež jsou uvedeny v 11. bodě odůvodnění, nepostačují a nejsou vhodné pro jednoznačnou klasifikaci v praxi. Je důležité, aby bylo i nadále možné stavět šikmé výtahy ve smyslu směrnice o výtazích určené k různému použití ve venkovním prostředí (propojení parkoviště v údolí s hradem či historickým centrem města ležícím na vyvýšenině, propojení lyžařských sjezdovek atd.).

4.2.4

V čl. 2 odst. 2 písm. f) se z tohoto nařízení vyjímají zařízení, jež se pohybují po vodě. Aby se zamezilo nedorozuměním a rozdílnému výkladu, byl do nařízení dodatečně vložen 12. bod odůvodnění, který ale nepřispívá k lepšímu pochopení. Čl. 2 odst. 2 písm. f) je třeba upřesnit tím, že bude rozdělen na „lanem vlečené převozní lodě“ (tak, jak jsou definovány ve směrnici 2000/9/ES) a „lanem vlečená zařízení pro vodní lyžování“.

4.2.5

Lanové dráhy pro dopravu osob podléhají – na rozdíl od jiných směrnic (například směrnice o strojních zařízeních) – stanoveným schvalovacím postupům, které definují členské státy. Není tedy nutné uvádět na bezpečnostních prvcích a dílčích systémech obchodní název a poštovní adresu, a to obzvláště z toho důvodu, že jak u zařízení, tak na příslušném úřadě musí být k dispozici EU prohlášení o shodě (7), které tyto údaje obsahuje. Pro lepší představu o hospodářském dopadu tohoto článku zde lze pro příklad uvést, že v případě pevné sedačkové lanové dráhy by šlo o 500 štítků. Z tohoto důvodu je třeba upravit článek 11 (kapitola II) vyškrtnutím pasáže „na dílčím systému nebo bezpečnostním prvku, nebo, není-li to možné, na obalu a“ v první větě.

4.2.6

V čl. 2 odst. 2 písm. d) se z tohoto nařízení vyjímají lanové dráhy pro užití v zábavních parcích, pokud slouží výlučně pro volnočasové aktivity. Otázkou je, jaký je z hlediska bezpečnostních předpisů resp. základních požadavků rozdíl v tom, zda osoba nacházející se na lanové dráze tuto dráhu využívá jen pro volnočasovou aktivitu nebo pro dopravu. Proto se doporučuje ponechat zde pouze formulaci „stabilní nebo pojízdná zařízení pro užití v lunaparcích“.

4.2.7

V 57. a 58. bodě odůvodnění a v článku 41 se stanoví přechodná ustanovení. Nepoukazuje se zde však obecně na to, že se návrh nařízení nevztahuje na zařízení, která již byla uvedena do provozu. V článku 9 je třeba jako nový odstavec 3 doplnit formulaci „není nutné požadovat, aby všechny stávající lanové dráhy byly uvedeny do souladu s předpisy, které se vztahují na nové lanové dráhy“ tak, jak je uvedena ve směrnici o lanových drahách (28. bod odůvodnění). Dále je třeba do článku 9 doplnit za stávající odstavec 3 ustanovení pro případnou opětovnou montáž lanové dráhy: „Opětovná montáž lanové dráhy je možná za splnění následujících podmínek:

musí při ní být použity bezpečnostní prvky a dílčí systémy, u nichž proběhlo posouzení shody a jež byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 2000/9/ES nebo stávajícím nařízením;

zařízení, jež má být přesunuto, musí být v takovém technickému stavu, aby po opětovné montáži byla zaručena stejná úroveň bezpečnosti jako u nového zařízení.“

4.2.8

V čl. 36 odst. 2 se požaduje, aby oznámené subjekty na žádost ostatních oznámených subjektů poskytovaly i informace o pozitivních výsledcích posuzování shody. Oznámené subjekty jsou nezávislými institucemi, jež musí jednat ekonomicky. Aby zde nedocházelo k předávání znalostí, je třeba vyškrtnout pasáž „na žádost i pozitivních“.

4.3

EHSV vítá, že návrh nařízení je v souladu se směrnicí 2000/9/ES a s „balíčkem týkajícím se zboží“, který byl přijat v roce 2008, a zejména s rozhodnutím o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (ES) č. 768/2008, k němuž se EHSV již vyjádřil pozitivně (8).

5.   Konkrétní připomínky

Připomínky k dalším bodům odůvodnění a článkům návrhu nařízení.

5.1

V německém znění návrhu nařízení se často používá výraz „konstruovaný“ („konstruiert“) či „konstrukce“ („Konstruktion“) namísto „navrhovaný“ („geplant“) či „navrhování“ („Planung“) (jako je tomu ve směrnici 2000/9/ES). Je tomu tak v celé německé verzi návrhu. Příklady lze nalézt v 1. bodě odůvodnění, článku 1, čl. 2 odst. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 3, čl. 8 odst. 1.

5.2

Definici „bezpečnostního prvku“ v čl. 3 odst. 4 je třeba upravit vyškrtnutím výrazu „nebo lanové dráhy“. Důvodem je to, že se v infrastruktuře, pro niž stanoví postupy členské státy, nemohou nacházet žádné „bezpečnostní prvky“ ve smyslu tohoto nařízení – tyto prvky jsou označovány jako „konstrukční části zásadně důležité pro bezpečnost“.

5.3

V čl. 11 odst. 9 se stanoví, že výrobci členským státům na základě jejich odůvodněné žádosti předkládají všechny informace a dokumentaci týkající se postupu posuzování shody. Aby se zajistilo, že se tento článek nebude vztahovat na prvky, jež byly zkonstruovány podle harmonizovaných norem (a pro něž tedy platí předpoklad shody), doporučuje se uvést odstavec 9 pro upřesnění slovy: „U prvků, které nebyly uvedeny do provozu v souladu s ustanoveními harmonizovaných norem, předkládají výrobci...“.

5.4

Výraz „visutá lanová dráha“ („Drahtseilbahn“) v 8. bodě odůvodnění německé verze je neznámý a neodpovídá nizozemskému ani anglickému znění.

5.5

V návrhu nařízení – například v 17. bodě odůvodnění – se hovoří o „údržbě“ („Wartung“). Německý výraz však označuje pouze část celého procesu údržby („Instandhaltung“), který sestává z kontroly a údržby (v němčině „Inspektion“, „Wartung“ a „Instandsetzung“ – pozn. překl.: poslední dva výrazy se do češtiny překládají stejně, tj. jako „údržba“). Je tedy třeba nahradit v celém textu výraz „Wartung“ výrazem „Instandhaltung“. Výraz „maintained“ v anglické verzi je správný.

5.6

Výraz „grundlegende Anforderungen“, který byl použit ve směrnici EU o lanových drahách, byl v návrhu nařízení nahrazen výrazem „wesentliche Anforderungen“ (například v článku 6, pozn. překl.: v češtině byl použit stejný výraz, tj. „základní požadavky“). V anglické verzi byl použit stejný výraz jako ve směrnici 2000/9/ES – „essential requirements“. Je třeba opravit tento výraz v celém návrhu nařízení na „grundlegende Anforderungen“.

5.7

19. bod odůvodnění se nevztahuje k žádnému ustanovení v nařízení a je třeba jej vyškrtnout.

5.8

23. bod odůvodnění je matoucí, jelikož uvádí volný pohyb zboží do souvislosti s analýzou bezpečnosti, a proto je třeba jej vyškrtnout.

5.9

Článek 1 definuje předmět tohoto nařízení. Na rozdíl od směrnice 2000/9/ES sem však nebylo zahrnuto „navrhování“, „montování“ a „uvádění do provozu“. Je třeba zde tyto oblasti uvést nebo převzít formulaci uvedenou ve směrnici.

5.10

Definice „lanové dráhy“ v čl. 3 odst. 1 je nesrozumitelná. Měla by být převzata definice uvedená ve směrnici 2000/9/ES.

5.11

Německý výraz „Schleppaufzug“ („lyžařský vlek“) v čl. 3 odst. 8 je třeba opravit na „Schlepplift“. Tato oprava byla provedena i při přepracovávání příslušných harmonizovaných norem.

5.12

Vzhledem k tomu, že „uvedení do provozu“ (čl. 3 odst. 12) se v případě přestaveb nemusí vždy týkat celého zařízení, je třeba zde doplnit „nebo jejích prvků“.

5.13

V čl. 8 odst. 1 byly změněny požadavky na analýzu bezpečnosti tak, že nyní již nejsou upraveny pravomoci. Analýza bezpečnosti je ovšem pro objednatele určujícím dokumentem, proto by se mělo do tohoto článku doplnit „na žádost objednatele nebo jeho zplnomocněného zástupce“.

5.14

V čl. 8 odst. 2 se stanoví, že analýza bezpečnosti je součástí zprávy o bezpečnosti. Ve směrnici 2000/9/ES se však stanoví, že „předmětem zprávy o bezpečnosti je analýza bezpečnosti“, což je podstatný rozdíl. Doporučuje se převzít znění čl. 4 odst. 2 směrnice.

5.15

Čl. 9 odst. 4 je nesrozumitelný a měl by být nahrazen zněním článku 12 směrnice 2000/9/ES.

5.16

V čl. 10 odst. 1 se poukazuje na to, že lanová dráha smí zůstat v provozu pouze tehdy, jestliže splňuje podmínky stanovené ve zprávě o bezpečnosti. Důležitým dokumentem pro bezpečný provoz zařízení je návod k obsluze a údržbě. Z tohoto důvodu se doporučuje upravit znění nahrazením formulace „zůstala v provozu“ formulací „byla provozována“ a výrazu „ve zprávě o bezpečnosti“ výrazem „v dokumentaci uvedené v čl. 9 odst. 2“.

5.17

Z modulů popsaných v příloze vyplývá, že výrobce může provést posouzení shody pouze ve spolupráci s oznámeným subjektem. Je tedy nutné upravit znění čl. 11 odst. 2 takto: formulaci „provedou nebo si nechají provést“ je třeba nahradit formulací „nechají si provést“.

5.18

Pojem „bezpečnostní informace“ uvedený v čl. 11 odst. 7 je nejasný a měl by být upřesněn.

5.19

V článku 16 stojí „uvedené v prvním pododstavci“, ačkoliv se v něm tento pododstavec nevyskytuje.

5.20

Ustanovení rozhodnutí č. 768 týkající se formálních námitek proti harmonizovaným normám (článek R9 resp. R19) by měla být převzata i v článku 17.

5.21

Čl. 18 odst. 4 v sobě skrývá nebezpečí, že by mohl platit i pro zkušební dráhy. Aby se tomu zamezilo, je třeba do něj vložit formulaci „s výjimkou zkušebních drah“.

5.22

Čl. 19 odst. 2 by se dal chápat tak, že aktuální musí být i prohlášení o shodě bezpečnostních prvků nebo dílčích systémů, které již byly uvedeny do provozu. Je tedy nutné nahradit formulaci „je stále aktualizováno“ na konci první věty formulací „musí být aktualizováno v okamžiku uvedení dílčího systému nebo bezpečnostního prvku do provozu“.

5.23

V čl. 21 odst. 2 se požaduje, aby bylo označení CE připojováno i k dílčím systémům. Vzhledem k tomu, že na trhu neexistují žádné dílčí systémy, které by neobsahovaly alespoň jeden bezpečnostní prvek, a že na nich tudíž označení CE již umístěno je, je třeba od tohoto požadavku upustit. Z tohoto důvodu se doporučuje vyškrtnout výraz „dílčího systému“.

5.24

I přílohu II je nutné přepracovat. Přepracování by však muselo být rozsáhlé a proběhnout se zapojením všech zainteresovaných stran.

V Bruselu dne 9. července 2014

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Henri MALOSSE


(1)  Úř. věst. C 388, 31.12.1994, s. 26 [není k dispozici v češtině].

(2)  Tento a následující tři odstavce jsou body odůvodnění směrnice 2000/9/ES.

(3)  Úř. věst. L 106, 3.5.2000, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012.

(5)  Článek 114 SFEU.

(6)  Je pozoruhodné, že při různých namátkových kontrolách příloh a článků, jež byly převzaty z rozhodnutí č. 768/2008/ES (článek R2 a násl.), byly zjištěny nesrovnalosti.

(7)  Má se za to, že EU prohlášení o shodě zůstanou v platnosti.

(8)  Úř. věst. C 120, 16.5.2008, s. 1.


Top