EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014Y0614(01)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 20. května 2014 o přehledu týkajícím se procesu strukturovaného dialogu včetně sociálního začleňování mladých lidí

OJ C 183, 14.6.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/1


Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 20. května 2014 o přehledu týkajícím se procesu strukturovaného dialogu včetně sociálního začleňování mladých lidí

2014/C 183/01

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ,

I.   PŘIPOMÍNAJÍCE, ŽE

1.

„usnesení“ Rady o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010–2018) (1) považuje všechny mladé lidi za přínos pro společnost a zdůrazňuje, že je důležité podpořit právo mladých lidí podílet se na vypracovávání politik, jež na ně mají vliv, a to prostřednictvím trvalého strukturovaného dialogu s mladými lidmi a organizacemi mládeže;

2.

usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 27. listopadu 2012 (2) o přehledu týkajícím se strukturovaného dialogu s mladými lidmi o účasti mládeže na demokratickém životě v Evropě stanovilo, že obecnou tematickou prioritou pro evropskou spolupráci v oblasti mládeže ve třetím osmnáctiměsíčním pracovním cyklu (období od 1. ledna 2013 do 30. června 2014) je sociální začleňování;

II.   UZNÁVAJÍ, ŽE

3.

strukturovaný dialog je participační proces a výsledek třetího osmnáctiměsíčního pracovního cyklu vychází z výsledků vnitrostátních konzultací během irského, litevského a řeckého předsednictví, jakož i z výsledků konferencí EU zaměřených na mládež konaných v březnu roku 2013 v Dublinu, v září roku 2013 ve Vilniusu a v březnu roku 2014 v Soluni;

4.

společné závěry konference o mládeži konané v Dublinu se soustředily na tyto priority: zaměstnanost, účast, sociální zabezpečení, podpůrné nástroje (sociální služby a služby pro mládež), mládežnické organizace a kvalitní práce s mládeží; tyto závěry byly předloženy ministrům odpovědným za oblast mládeže na zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v květnu roku 2013 (3);

5.

společné závěry konference o mládeži konané ve Vilniusu se soustředily na tyto priority: vzdělávání, vedení, přechod z procesu vzdělávání do zaměstnání, podmínky na trhu práce, samostatnost, úloha organizací mládeže a meziodvětvová spolupráce; tyto závěry byly předloženy ministrům odpovědným za oblast mládeže na zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v listopadu roku 2013 (4);

6.

společná doporučení konference o mládeži konané v Soluni se soustředila na tyto priority: kvalitní vzdělávání, kvalitní přechod, kvalitní pracovní místa, mezigenerační dialog a učení jedné generace od druhé, aktivní začleňování, podnikání mladých lidí a sociální podnikání (5);

7.

v rámci programu Erasmus+ existují možnosti vyššího financování za účelem podpory strukturovaného dialogu, včetně přímých ročních grantů určených vnitrostátním pracovním skupinám;

8.

společná zpráva EU o mládeži ze dne 27. listopadu 2012 (6) obsahovala hodnocení strukturovaného dialogu a bylo v ní navrženo, že by se proces mohl dále rozvíjet za pomoci dalšího hodnocení procesu a výsledku strukturovaného dialogu tím, že učiní členství vnitrostátních pracovních skupin inkluzivnějším a zapojí mladé lidi ze všech různých prostředí, a tím, že činitele s rozhodujícími pravomocemi budou povzbuzováni k tomu, aby více zohledňovali doporučení mladých lidí;

9.

hodnocení strukturovaného dialogu by mělo tvořit součást nadcházející druhé zprávy o mládeži v EU a mělo by zahrnovat rovněž přehled kritérií, pokud jde o výsledky strukturovaného dialogu na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU;

III.   DOHODLI SE NA TĚCHTO ZÁSADÁCH TÝKAJÍCÍCH SE ROZVOJE A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU STRUKTUROVANÉHO DIALOGU:

10.

strukturovaný dialog a související konzultace by se měly zaměřit na obecnou tematickou prioritu stanovenou Radou, kterou společně projednají mladí lidé a tvůrci politik, s cílem zajistit v každém z jeho cyklů soudržný proces, jenž stále pokračuje;

11.

pro cyklus strukturovaného dialogu by měla být zavedena jednodušší a jasnější struktura s cílem zajistit v konzultacích s mladými lidmi kontinuitu obecného tématu a umožnit lepší rozvržení času.

V první fázi každého cyklu je třeba, aby všechny zúčastněné subjekty vypracovaly společné pojetí obecné tematické priority stanovené Radou a přístup zdola nahoru, které by se měly stát řídícím rámcem dialogu, jenž se povede v následných fázích.

Ve druhé fázi by měly proběhnout konzultace, jejichž výsledkem by měla být možná řešení, na něž je třeba Radu upozornit, a na závěr by měla být uvedena doporučení ohledně obecné tematické priority.

Ve třetí fázi by se měla pozornost soustředit především na stanovení konkrétních opatření, která budou předložena Radě k dalšímu zvážení;

12.

v zájmu posílení dosahu strukturovaného dialogu by měly vnitrostátní pracovní skupiny za pomoci výzkumných pracovníků v oblasti mládeže a osob pracujících s mládeží, případně v konzultaci s místními a regionálními orgány, usilovat o zajištění aktivního zapojení mladých lidí, včetně těch, kteří se strukturovaného dialogu předtím neúčastnili. Informační sítě mládeže a sítě v oblasti práce s mládeží by mohly být případně vyzvány, aby vnitrostátní skupiny v jejich úsilí o oslovení většího počtu mladých lidí podpořily;

13.

v zájmu zlepšení kvality výsledků konferencí EU zaměřených na mládež pořádaných předsednictvím je třeba posoudit a revidovat pracovní postupy a proces rozhodování uplatňované na těchto konferencích. Evropská komise a členské státy by mohly, při náležitém zohlednění vnitrostátních pravomocí, zvážit mechanismus zpětné vazby poskytované mladým lidem, pokud jde o proveditelnost doporučení, jež vyplynula z procesu strukturovaného dialogu. Tato doporučení by mohla být případně zohledněna v zájmu formování politického vývoje a dosažení lepších výsledků ve prospěch mladých lidí;

14.

je třeba zahájit tvůrčí a participační proces s cílem vytvořit společné a lepší evropské zviditelnění strukturovaného dialogu, které umožní označit proces jako vnitrostátní a evropský. Komise by měla na evropském portálu nadále rozvíjet sekci věnovanou strukturálnímu dialogu;

IV.   DÁLE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE

15.

obecnou tematickou prioritou strukturovaného dialogu s mladými lidmi a organizacemi mládeže pro následující pracovní cyklus (období od 1. července 2014 do 31. prosince 2015) je posílení postavení mládeže, jak je uvedeno v příloze II;

16.

vybrané prioritní oblasti může každé předsednictví s ohledem na případný nový vývoj doplnit;

17.

prioritní oblasti pro nadcházející pracovní cyklus týmu předsednictví (1. ledna 2016 až 30. června 2017) by měly být stanoveny před jeho začátkem.


(1)  Úř. věst. C 311, 19.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 380, 11.12.2012, s. 1.

(3)  Dokument 7808/13.

(4)  Dokument 14177/13.

(5)  Dokument 7862/1/14 REV 1.

(6)  Úř. věst. C 394, 20.12.2012, s. 15.


PŘÍLOHA I

Ze strukturovaného dialogu a z konferencí zaměřených na mládež konaných v Dublinu, Vilniusu a v Soluni vyplynuly tyto prioritní oblasti, jejichž cílem je posílit sociální začleňování všech mladých lidí v Evropě:

prosazování rovných příležitostí pro všechny mladé lidi, mimo jiné i prostřednictvím validace neformálního a informálního učení, jakožto způsobu, jak posílit jejich postavení, aby se mohli aktivně účastnit celoživotního učení a zlepšit svou zaměstnatelnost,

prosazování spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, organizacemi mládeže a dalšími zúčastněnými subjekty v zájmu posílení vazeb mezi informálním a neformálním učením a formálním vzděláváním za účelem posílení klíčových kompetencí mladých lidí potřebných k životu a podpory jejich aktivního zapojení do společnosti,

prosazování rovného přístupu mladých lidí k právům a příležitostem s cílem umožnit jim plné zapojení do společnosti,

posilování meziodvětvové spolupráce na místní, regionální, celostátní a evropské úrovni a spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi s cílem vyhovět potřebám mladých lidí a zajistit soudržné politiky v oblasti sociálního začleňování.


PŘÍLOHA II

Priority evropské spolupráce v oblasti mládeže pro období od 1. července 2014 do 31. prosince 2015

Obecná priorita – posílení postavení mládeže

V oblasti mládeže je dobře zavedená spolupráce mezi předsednictvími v kontextu strukturovaného dialogu mezi veřejnými orgány a mladými lidmi. Obecnou tematickou prioritou evropské spolupráce v oblasti mládeže v období od 1. července 2014 do 31. prosince 2015 bude posílení postavení mládeže. Toto téma bude pojítkem, které zajistí kontinuitu a systematičnost práce daných tří předsednictví. V rámci tématu posílení postavení mládeže se bude řešit přístup k právům a význam účasti mladých lidí na politickém životě.


Top