Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1862

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii KOM(2011) 634 v konečném znění – 2008/0183 (COD)

OJ C 43, 15.2.2012, p. 94–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 43/94


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii

KOM(2011) 634 v konečném znění – 2008/0183 (COD)

2012/C 43/21

Zpravodaj: pan SOMVILLE

Dne 17. října 2011 se Rada, v souladu s čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci

pozměněného návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii

KOM(2011) 634 v konečném znění – 2008/0183 (COD).

Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 21. listopadu 2011.

Na 476. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 7. a 8. prosince 2011 (jednání dne 8. prosince), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 139 hlasy pro, 1 hlas byl proti a 5 členů se zdrželo hlasování.

1.   Závěry a doporučení

1.1

EHSV hodnotí návrh Komise příznivě, obzvláště pak vítá záměr rozšířit právní základ pro provádění evropského programu potravinové pomoci určené nejchudším osobám (PEAD) v letech 2012 a 2013. Tento program by tak byl zaměřen na dosahování cílů SZP a současně by posiloval sociální soudržnost v Unii. Tato změna je o to důležitější, že odráží cíle strategie Evropa 2020.

1.2

EHSV souhlasí s tím, že je nezbytné pokračovat v provádění tohoto programu a že musí být v letech 2012 a 2013 i nadále financován z rozpočtu SZP, a to ve stávající výši. Solidarita se znevýhodněnými skupinami obyvatelstva vždy patřila k hodnotám, jež Unie hájí ve svých různých politikách, a musí tomu tak zůstat.

1.3

Pro EHSV má tato podpora opravdu zásadní význam, jelikož v důsledku hospodářské a finanční krize neustále roste počet příjemců pomoci v rámci tohoto programu.

1.4

EHSV coby zástupce občanské společnosti podporuje tento návrh o to více, že program PEAD je v členských státech prováděn velkým počtem dobrovolníků působících v humanitárních organizacích, pro něž by bylo nepochopitelné, pokud by mezi lety 2011 a 2012 došlo ke snížení prostředků vyčleněných na program PEAD o 75 % či dokonce k téměř úplnému zániku této pomoci v roce 2013 kvůli nedostatku intervenční zásob. Výbor je toho názoru, že tento program financovaný z prostředků EU přispívá k pozitivnímu vnímání Unie evropskými občany.

1.5

EHSV dále vítá skutečnost, že Komise zohlednila některá doporučení uvedená v předchozím stanovisku Výboru z ledna 2011 (1), např. doporučení ohledně zachování stoprocentního financování tohoto programu z rozpočtu SZP v letech 2012 a 2013 a možnosti hrazení určitých správních výdajů, nákladů na dopravu a nákladů na skladování, které nesou humanitární organizace.

1.6

EHSV podporuje návrh, aby členské státy měly možnost dát přednost produktům pocházejícím z Unie. Díky tomu bude tento režim nejen plnit svůj úkol stabilizace vnitřního trhu, ale poskytne rovněž veškeré záruky pro to, že dodávané produkty budou vyhovovat přísným normám, jimiž se musejí řídit evropští výrobci.

2.   Souvislosti

2.1

Je třeba připomenout, že s bezplatným rozdělováním potravin nejchudším osobám ve Společenství se začalo na přelomu let 1986/1987 v důsledku mimořádně tuhé zimy. Potraviny, jež byly v jednotlivých členských státech rozdělovány humanitárními organizacemi, pocházely z intervenčních zásob.

2.2

Tato pomoc byla následně formalizována a skutečnost, že při ní byly využívány intervenční zásoby, umožnila dosáhnout dvou cílů: pomoci nejchudším osobám v Unii a zároveň přispět k obnovení určité stability zemědělských trhů.

2.3

Postupné reformy SZP zahájené v roce 1992 vedly ke značnému snížení intervenčních zásob. Kdysi strukturální zásoby postupně nabyly konjunkturálního charakteru. Při stávající úrovni již tyto zásoby v posledních letech nestačí na to, aby samy o sobě uspokojily poptávku po potravinové pomoci.

2.4

Už v roce 1995 umožnila úprava tohoto programu doplňovat produkty chybějící v intervenčních zásobách jejich nákupem na trzích.

2.5

Rozšíření Evropské unie přimělo Komisi k další úpravě tohoto programu v roce 2009, kdy navýšila jeho rozpočet.

2.6

Vzhledem k tehdejšímu vývoji situace zahájila Komise v roce 2008 diskusi o programu potravinové pomoci určené nejchudším osobám. Výsledkem byl návrh nařízení Rady, jehož cílem bylo zachovat systém pomoci nejchudším osobám.

2.7

Tento návrh vnesl do stávajících pravidel řadu změn: zdroje zásobování, rozšíření nabídky dostupných produktů, tříletý plán rozdělování, stanovování priorit činnosti členskými státy, postupné zavedení spolufinancování, navýšení dostupného rozpočtu. V Radě byl tento návrh zablokován blokační menšinou.

2.8

17. září 2010 přijala Komise pozměněný návrh, v němž částečně zohlednila stanovisko Evropského parlamentu k původnímu návrhu (stanovisko ze dne 26. března 2009): vyšší míra spolufinancování, stanovení roční maximální částky 500 milionů EUR pro finanční příspěvek Unie, umožnění členským státům, aby dávaly přednost potravinářským produktům evropského původu.

2.9

Na zasedání Rady ve složení pro zemědělství a rybolov dne 27. září 2010 proběhla diskuse, která skončila potvrzením blokační menšiny.

2.10

EHSV k tomuto pozměněnému návrhu vydal stanovisko 20. ledna 2011 (2).

2.11

13. dubna 2011 vynesl Soudní dvůr EU rozsudek ve věci žaloby (věc T-576/08) podané Německem proti plánu dodávek potravin pocházejících z intervenčních zásob nejchudším osobám v Unii pro rok 2009. Zrušení se týká veškerých nákupů na trhu, nevztahuje se na objem potravin z intervenčních zásob.

2.12

V důsledku toho stanovila Komise pro rok 2012 výrazně nižší rozpočet vzhledem k tomu, že v úvahu byly vzaty pouze intervenční zásoby.

2.13

Při zasedání Rady ve složení pro zemědělství a rybolov dne 20. září 2011 nezískal návrh ze 17. září 2010 dostatečnou většinovou podporu.

2.14

20. října 2011 byl Radě ve složení pro zemědělství a rybolov předložen nový pozměněný návrh ze dne 3. října 2011, který byl – ačkoli byl původní návrh doplněn – i tentokrát zablokován blokační menšinou. Právě k tomuto novému návrhu se má EHSV neprodleně vyjádřit.

3.   Návrh Komise

3.1

Po dobu více než dvaceti let pocházela potravinová pomoc určená nejchudším osobám z intervenčních zásob. Zpočátku byly tyto zásoby rozsáhlé, postupné reformy SZP však vedly k jejich výraznému snížení. Původně strukturální zásoby nabyly konjunkturálního charakteru.

3.2

Důraz se postupně přesunul z hlavního cíle původní SZP, tj. zvýšení produktivity, na udržitelnost zemědělství, kam spadá rovněž lepší sladění nabídky s poptávkou. Toto nové zaměření vyžaduje úpravu právního rámce evropského programu potravinové pomoci určené nejchudším osobám (PEAD).

3.3

Postupné rozšiřování Unie, rostoucí ceny potravin a nejnověji hospodářská krize měly za následek značný nárůst potřeby potravin. Počet nejchudších osob v Unii totiž neustále stoupá. V roce 2008 pomohl tento režim více než 13 milionům osob. V roce 2010 jich bylo více než 18 milionů ve 20 členských státech, v nichž byl program PEAD spuštěn.

3.4

Pokud bude stávající režim potravinové pomoci i nadále založen na rozdělování produktů z evropských intervenčních zásob, je v souvislosti s tímto vývojem situace navrhována možnost dočasných nákupů na trhu s cílem doplnit produkty chybějící v zásobách.

3.5

V dubnu 2011 bylo rozsudkem Soudního dvora EU zrušeno ustanovení plánu rozdělování potravin na rok 2009, které vzhledem k momentálně nízkým intervenčním zásobám umožňovalo nákupy na trhu.

3.6

V souvislosti s tímto rozsudkem dohlédla Komise ve svém prováděcím nařízení na to, aby potraviny rozdělované v rámci programu PEAD v roce 2012 pocházely výhradně z intervenčních zásob. Konkrétně to znamená, že na tento program bude v roce 2012 k dispozici 113 milionů EUR, což představuje čtvrtinu jeho rozpočtu v uplynulých letech.

3.7

Komise ve svém návrhu, který je posuzován v tomto stanovisku, zohledňuje usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2011, v němž Evropský parlament vyzval Komisi a Radu, aby pro zbývající roky stávajícího víceletého finančního rámce nalezly přechodné řešení, které zabrání náhlému a prudkému poklesu potravinové pomoci a zajistí, že osoby závislé na této pomoci nebudou ohroženy nedostatkem potravin.

3.8

Tento nový návrh Komise spočívá na dvojím právním základu, jelikož odkazuje nejen na články Smlouvy týkající se SZP, ale také na článek o hospodářské a sociální soudržnosti.

3.9

Návrh přebírá různé prvky, které byly obsaženy už v návrhu z roku 2010, např. členským státům umožňuje, aby daly přednost produktům pocházejícím z Unie nebo aby hradily určité správní výdaje, náklady na dopravu a náklady na skladování, jež v současnosti nesou příslušné organizace. To vše samozřejmě v rámci dostupných zdrojů.

3.10

Tento nový návrh upouští od zavedení spolufinancování, jež bylo stanoveno v původním návrhu z roku 2008 a potvrzeno v návrhu z roku 2010. Nový návrh totiž zachovává stávající stoprocentní financování programu PEAD z rozpočtu EU. Pro finanční příspěvek Unie má i nadále platit roční maximální částka 500 milionů EUR.

4.   Obecné připomínky

4.1

Jak EHSV připomněl ve svém předchozím stanovisku, „režim rozdělování potravin chudým osobám je uskutečňován ve 20 členských státech […] rozdělování potravin příjemcům [se] provádí ve spolupráci s nevládními organizacemi“.

4.2

V těchto organizacích působí značný počet dobrovolníků, pro které je stěží pochopitelné, že hrozí 25 % snížení jejich humanitární činnosti oproti předcházejícím letům, pokud nebude urychleně dosaženo dohody na evropské úrovni. Nikdy předtím přitom nebyla potřeba opatření v této oblasti tak vysoká.

4.3

Postupné reformy SZP zahájené v roce 1992 vedly krok za krokem k tomu, že intervenční zásoby znovu nabyly konjunkturálního charakteru. V souladu s vyhlídkami na trzích by tyto reformy v budoucnu měly mít za následek snížení zásob, či dokonce absenci zásob některých produktů v určitých obdobích.

4.4

Za této situace pokládá EHSV za zásadní, aby byl co nejrychleji předložen návrh, podle něhož by členské státy mohly v případě nedostatečných intervenčních zásob doplnit zásoby prostřednictvím nákupů na trhu. Tato možnost je podle Výboru o to důležitější, že počet osob využívajících tuto potravinou pomoc neustále stoupá.

4.5

EHSV má za to, že je třeba urychleně splnit požadavek uvedený v odstavci 4.4, aby nedošlo k prudkému snížení množství potravin dostupných v rámci programu PEAD do roku 2014, kdy se očekává vydání nových ustanovení o víceletém finančním rámci na období 2014–2020.

4.6

Pro EHSV, jenž zastupuje evropskou občanskou společnost v celé její rozmanitosti, je nepochopitelné, proč chce EU snížit svou pomoc nejchudším osobám právě v tomto období hospodářské a finanční krize. Připomeňme, že v roce 2008 činil počet příjemců pomoci v rámci programu PEAD 13 milionů v 18 členských státech EU a že v roce 2010 jich bylo více než 18 milionů.

4.7

V této souvislosti EHSV vítá, že polské předsednictví Rady chce – i přes neúspěch jednání o tomto tématu v Radě ve složení pro zemědělství a rybolov dne 20. října 2011 – pokračovat v úsilí o nalezení řešení, které by zabránilo snížení prostředků vyčleněných na program PEAD v roce 2012 o 75 % a hrozící neexistenci jakéhokoliv plánu pomoci nejchudším osobám v roce 2013 v důsledku nedostatku – momentálně postačujících – intervenčních zásob.

4.8

EHSV vysoce oceňuje skutečnost, že tento návrh (je třeba připomenout, že má platit pouze pro roky 2012 a 2013) spočívá na dvojím právním základu a stanoví za cíl programu nejen dosahování cílů SZP, mezi něž patří zajišťování potravin pro obyvatelstvo, ale také posílení sociální soudržnosti v Unii.

4.9

Tyto aspekty jsou nedílnou součástí strategie Evropa 2020. Pokud jde o sociální soudržnost, odkazuje EHSV na kapitolu této strategie věnovanou boji proti chudobě. Právo na dostatečnou a vyváženou stravu je základem všech programů boje proti vyloučení.

4.10

EHSV je potěšen tím, že Komise neupustila od návrhu umožnit hrazení určitých správních výdajů, nákladů na dopravu a nákladů na skladování, jež nesou příslušné organizace. Upozorňuje však na to, že se tím snižuje množství finančních prostředků, jež jsou k dispozici na provádění tohoto plánu.

4.11

Stejně jako Evropský parlament i EHSV vítá, že je členským státům ponechána možnost dát ve svých výzvách k podávání nabídek přednost produktům pocházejícím z Unie. Jelikož tento režim pomoci plní společenský a hospodářský úkol, přispěje ke stabilizaci vnitřního trhu a současně poskytne potřebné záruky pro to, že produkty určené pro program PEAD budou vyhovovat přísným normám, jimiž se musejí řídit evropští výrobci.

4.12

Co se týče spolufinancování, vyjadřuje EHSV uspokojení nad tím, že zde na rozdíl od předchozího pozměněného návrhu zůstává zachováno stoprocentní financování programu PEAD z rozpočtu EU. Odpovídá to jednomu z doporučení uvedených v předchozím stanovisku EHSV. Tento prvek je o to důležitější, že za současné hospodářské a finanční krize hrozí, že by některé členské státy s omezenými finančními možnostmi nebyly schopny spolufinancovat tento program, pokud by byla potvrzena procentuální míra spolufinancování navrhovaná v předchozí verzi.

V Bruselu dne 8. prosince 2011.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Staffan NILSSON


(1)  Úř. věst. C 84, 17.3.2011, s. 49.

(2)  Úř. věst. C 84, 17.3.2011, s. 49.


Top