Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/349/07

Výzva k předkládání návrhů – EACEA/38/11 – Program spolupráce se zeměmi nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi (ICI) v oblasti vzdělávání – Spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy mezi Evropskou unií a Austrálií a Evropskou unií a Korejskou republikou – Výzva k předkládání návrhů 2011 ohledně společných projektů mobility a projektů společných vysokoškolských titulů

OJ C 349, 30.11.2011, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 349/11


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/38/11

Program spolupráce se zeměmi nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi (ICI) v oblasti vzdělávání

Spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy mezi Evropskou unií a Austrálií a Evropskou unií a Korejskou republikou

Výzva k předkládání návrhů 2011 ohledně společných projektů mobility a projektů společných vysokoškolských titulů

2011/C 349/07

1.   Cíle a popis

Obecným cílem je podporovat vzájemné porozumění mezi občany EU a partnerskými zeměmi, včetně širšího poznání jejich jazyků, kultur a institucí, a dále zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím podpory vyvážených partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a institucemi odborného vzdělávání v EU a partnerských zemích.

2.   Způsobilí žadatelé

Níže uvedená výzva je otevřena pro konsorcium vysokoškolských institucí a/nebo institucí postsekundární odborné přípravy.

Způsobilí žadatelé musí být usazeni v jedné z partnerských zemí a v jednom z 27 členských států Evropské unie.

3.   Způsobilé činnosti

Do této výzvy spadají dva typy činností, konkrétně společné projekty mobility a projekty společných vysokoškolských titulů.

Cílem podpory společných projektů mobility je umožnit konsorciím institucí postsekundární odborné přípravy z partnerských zemí EU realizovat společné studijní programy a programy odborné přípravy a provádět mobilitu studentů a fakult. Součástí podpory je paušální částka určená na financování administrativy a grantů pro studenty a akademické a administrativní pracovníky. Konsorcium žádající o poskytnutí grantu na společný projekt mobility ICI-ECP se musí skládat z minimálně tří institucí postsekundární odborné přípravy ze tří různých členských států EU a minimálně dvou takových institucí z partnerské země. Maximální doba trvání společných projektů mobility je 36 měsíců. Zvláštní pozornost bude věnována projektům, které zahrnují stáže a odborné praxe.

Cílem podpory projektů společných vysokoškolských titulů je rozvoj a provádění programů zakončených dvojitými/dvojnásobnými nebo společnými tituly. Součástí podpory je paušální částka určená na financování prací spojených s tvorbou programů a administrativy a grantů pro studenty a akademické a administrativní pracovníky. Konsorcium žádající o poskytnutí grantu na projekt společných vysokoškolských titulů ICI-ECP se musí skládat z minimálně dvou vysokoškolských institucí ze dvou různých členských států EU a minimálně dvou institucí z partnerské země. Maximální doba trvání projektů společných vysokoškolských titulů je 48 měsíců. Zvláštní pozornost bude věnována žádostem týkajícím se projektů společných vysokoškolských titulů.

Zahájení činností je naplánováno na říjen 2012.

4.   Kritéria pro udělení grantu

A.   Význam projektu pro vztahy mezi EU a partnerskými zeměmi a podpora kvality a vysoké odborné úrovně (20 %)

budou stanoveny na základě těchto faktorů:

a)   Vhodnost návrhu s ohledem na cíle výzvy k předkládání návrhů a vztahy mezi EU a partnerskou zemí

Vhodnost návrhu pro cíle výzvy, a zejména charakteristická přidaná hodnota programu studia v navrhovaném oboru a profesi z hlediska vztahů mezi EU a partnerskou zemí.

b)   Přínos projektu v rámci kvality, vysoké odborné úrovně a inovativnosti vzdělávání v daném oboru

Očekávaný přínos projektu v rámci kvality, vysoké odborné úrovně a inovativnosti vzdělávání včetně zlepšení vzdělávacích metod a dalších studijních a profesních příležitostí studentů a definice účinného akademického systému kontroly kvality.

B.   Kvalita realizace projektu (80 %)

bude stanovena na základě těchto faktorů:

a)   Řízení partnerství a spolupráce mezi partnery

Míra, v níž mechanismy spolupráce a administrativní struktura odrážejí dobře fungující partnerství.

Uzavření komplexní dohody o partnerství a/nebo memoranda o porozumění mezi partnery před zahájením dané mobility.

Míra závazku ze strany partnerských institucí v projektu.

b)   Program mobility studentů

Integrace programu mobility studentů mezi partnerskými institucemi (tj. rozložení činností v rámci mobility studentů mezi partnery a rovnováha účasti partnerských institucí v dané akci).

Splnění požadavků z hlediska počtu a druhů činností v rámci mobility a rovnováha navrhovaných toků mobility.

Vypracování důsledných mechanismů výběru studentů založených na transparentnosti, rovnosti a zásadě výběru podle zásluh platných pro všechny partnerské instituce v rámci navrhovaného projektu.

Popis společných standardů schválených partnerstvím pro společné postupy pro přihlášky, výběr, přijímání a zkoušky.

c)   Mechanismy týkající se převodu a uznávání akademických kreditů

Přiměřenost a jasnost mechanismů týkajících se akademických kreditů a převodu kreditů, v případě potřeby také včetně rozsahu, v němž budou uplatněny mechanismy ECTS, jako jsou stupnice hodnocení a další mechanismy pro studijní období slučitelné s ECTS.

Využití dodatku k diplomu (dokument vystavovaný společně jménem partnerství každé(mu) úspěšné(mu) studentce/studentovi, která(ý) předloží údaje o povaze, úrovni, kontextu, obsahu a statusu studia, které úspěšně dokončila/dokončil).

d)   Přijetí studentů a pracovníků fakult, služby pro studenty, jazyková a kulturní příprava

Kvalita dostupných zdrojů pro přijetí zahraničních studentů a pracovníků fakult (zejména ubytovací zařízení, pomoc při získávání víz, povolení k pobytu a pojištění, jazyková pomoc atd.).

Kvalita jazykového a kulturního plánu nabízeného studentům v rámci mobility.

e)   Program mobility pracovníků fakult

Program mobility pracovníků fakult a rovnováha mobility pracovníků fakult mezi partnerskými institucemi. Plánované činnosti, které budou pracovníci a zaměstnanci fakult vykonávat v rámci mobility. Vztah dané činnosti k projektu a způsob, jakým má být tato činnost registrována.

f)   Plán hodnocení

Vypracování průběžného systému monitorování, kvalita plánu hodnocení a zapojení studentů do sebehodnocení projektu.

g)   Plán šíření informací

Kvalita činností v rámci šíření informací a jejich dopad z hlediska viditelnosti a zvyšování povědomí o spolupráci mezi EU a partnerskou zemí.

h)   Plán udržitelnosti

Kvalita plánu udržitelnosti (v rámci předpokládaného smluvního období a po něm) a pravděpodobnost toho, že projekt bude udržitelný z hlediska dopadu na institucionální úrovni (včetně uznávání studia mezi partnery, rozvoje mezinárodní spolupráce atd.).

5.   Rozpočet

Rozpočet, který je k dispozici, činí přibližně 2,3 milionu EUR. Srovnatelné finanční prostředky poskytnou partnerské země v souladu s příslušnými pravidly týkajícími se každé z těchto zemí.

Maximální výše finančních prostředků na straně EU bude 350 000 EUR pro čtyřletý projekt společných vysokoškolských titulů se dvěma či více institucemi EU a 262 500 EUR pro tříletý společný projekt mobility se třemi či více institucemi EU.

6.   Termín pro podání návrhů

Žádosti musí být předloženy jak v EU, tak i prováděcím institucím v Austrálii (australské ministerstvo školství – DEEWR) a v Korejské republice (Národní korejská nadace pro výzkum – NRF).

Žádosti předkládané jménem hlavní instituce v EU musí být zaslány Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nejpozději do 30. března 2012. Na žádosti s poštovním razítkem po tomto datu nebude brán zřetel. Žádosti musí být zaslány na adresu:

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for Proposals 2011

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

BOUR 02/17

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Žádosti podávané jménem hlavní instituce v EU musí být předloženy na správném formuláři, řádně vyplněné, opatřené datem a podepsané osobou oprávněnou uzavírat jménem žádající organizace právní závazky.

Australské žádosti a průvodní dokumenty by měly být zaslány doporučenou poštou na adresu:

The Director International Engagement Section (C50MA10)

International Group

Department of Education, Employment and Workplace Relations

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Korejské žádosti a průvodní dokumenty by měly být doručeny osobně nebo soukromou kurýrní službou na adresu:

ICI Education Co-operation Programme

Team of European & American Cooperation Programme

Division of International Affairs

National Research Foundation of Korea

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA 137-748

7.   Další informace

Pokyny a formuláře žádosti jsou k dispozici na této internetové stránce:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Žádosti musí být předloženy na předepsaném formuláři a musí obsahovat veškeré požadované přílohy a informace.


Top