EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AR0105

Stanovisko Výboru regionů – Označení „Evropské dědictví“

OJ C 267, 1.10.2010, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 267/52


85. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ, KTERÉ SE KONALO VE DNECH 9. A 10. ČERVNA 2010

Stanovisko Výboru regionů – Označení „Evropské dědictví“

(2010/C 267/11)

I.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

VÝBOR REGIONŮ,

Obecné zásady a připomínky

1.   vítá návrh rozhodnutí Parlamentu a Rady, kterým Evropská unie zavádí označení „evropské dědictví“, jež se odlišuje od označení „světové dědictví“ UNESCO a od označení „evropské kulturní trasy“ Rady Evropy;

2.   návrh Evropské komise je podle jeho názoru slučitelný se zásadou subsidiarity. Zdůrazňuje však význam respektování pravomocí regionálních a místních orgánů v kontextu výběru kandidatur na úrovni jednotlivých států a konečného výběru na evropské úrovni. Úspěch této iniciativy spočívá v evropské ochotě zapojit místní a regionální orgány jak do výběru pamětihodností, tak do provádění, kontroly a hodnocení činnosti;

3.   zdůrazňuje, že cílem tohoto označení je vyzdvihnout společné kulturní dědictví členských států v souladu s rozmanitostí národů a regionů, uznat kulturní mnohotvárnost jednotlivých území za účelem přiblížení Evropy občanům, zviditelnit pamětihodnosti a znalosti na místní a regionální úrovni pro posílení pocitu sounáležitosti s Evropskou unií;

4.   klade důraz na význam této iniciativy jak pro posílení místní a regionální identity, tak pro podporu evropské integrace;

5.   lituje, že tato iniciativa je zaměřená pouze na členské státy Unie, ačkoliv vládní iniciativa, na jejímž základě označení vzniklo, zahrnovala Švýcarsko a evropských hlavních měst kultury se mohly účastnit i kandidátské státy. Evropská integrace ostatně přesahuje hranice Evropské unie a týká se i třetích evropských zemí;

6.   připomíná, že označení musí provázat pamětihodnosti s dějinami budování Evropy a zároveň respektovat hodnoty stanovené v Listině základních práv Evropské unie;

7.   vítá skutečnost, že toto označení může zvýšit přitažlivost evropských regionů a měst, čímž posílí růst a zaměstnanost na místní a regionální úrovni;

8.   klade důraz na nezbytnost šíření osvědčených postupů prostřednictvím zapojení označených pamětihodností do sítě a žádá Evropskou unii, aby se zavázala poskytnout lidské a finanční zdroje, což by vyvolalo zájem na místní a regionální úrovni;

9.   uvádí, že toto označení je zvláště dobře uzpůsobené pro přeshraniční pamětihodnosti, které jsou symboly evropské paměti. Správa tohoto druhu pamětihodností by se mohla začlenit do pracovních programů stávajících orgánů, jako jsou evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS);

Význam pro místní a regionální úroveň

10.   konstatuje, že ve většině členských států jsou za pamětihodnosti, jichž by se toto označení mohlo týkat, zodpovědné místní a regionální orgány;

11.   lituje, že v rámci víceúrovňové správy nejsou místní a regionální orgány více zapojeny do výběrového řízení;

12.   považuje zapojení územních orgánů za důležité pro označení nadnárodních pamětihodností;

13.   upozorňuje na to, že územní orgány jsou často hlavními správci financujícími pamětihodnosti, jichž se toto označení týká, a budou tedy muset nést dodatečné náklady plynoucí z jeho získání a z fungování těchto pamětihodností;

14.   připomíná, že evropská identita, která je založena na univerzálních hodnotách nedotknutelných práv jednotlivců, svobody, demokracie, rovnosti a právního státu, se musí budovat na základě rozmanitosti částí tvořících Evropskou unii a evropské označení by mělo tuto rozmanitost zviditelnit a učinit ji konkrétnější pro všechny občany;

Zlepšení textu

15.   soudí, že po prvním hodnocení tohoto mechanismu je třeba zvážit jeho zpřístupnění třetím evropským zemím, zejména v rámci politiky rozšíření a sousedství, aby byla vytvořena základna hodnot nezbytných pro budování Evropy přesahující hospodářské a geostrategické zájmy;

16.   z důvodu značného zapojení místních a regionálních orgánů do správy a zhodnocování dědictví žádá o to, aby se Výbor regionů podílel na konečném výběru na úrovni Unie prostřednictvím jmenování člena evropské komise odborníků, jak je tomu v případě evropských hlavních měst kultury;

17.   zasazuje se o budoucí vytvoření klasifikace architektonických, archeologických, nadnárodních a nehmotných pamětihodností pro nové označení, a to z důvodu typologické rozmanitosti pamětihodností, kterým toto označení může být uděleno;

18.   přeje si, aby Evropská komise již nyní informovala Výbor regionů o pokroku ohledně zavádění označení a kontroly pamětihodností, zejména o hlavních směrech stanovujících výběrové řízení; rovněž si přeje být informován o externím a nezávislém hodnocení činnosti související s označením „evropské dědictví“, které zajistí Evropská komise;

19.   za účelem zachování určitého manévrovacího prostoru pro evropskou komisi odborníků při posuzování navrhuje, aby každý stát mohl předložit pouze tři pamětihodnosti, čímž by mezi členskými státy došlo k soutěžení;

20.   vítá skutečnost, že evropskou komisi musí tvořit nezávislí odborníci, kteří musí být pravidelně jmenováni a obměňováni evropskými institucemi za účelem vytváření zadávacích podmínek a konečného výběru pamětihodností a laureátů;

21.   zdůrazňuje význam obecného povědomí o udržitelném rozvoji v rámci zachování, správy kulturních statků a zpřístupnění pamětihodností, k nimž musí mít přístup všichni občané;

II.   DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1

Článek 4

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Opatření se mohou účastnit členské státy Evropské unie. Tato účast je dobrovolná.

Opatření se mohou účastnit členské státy Evropské unie. Tato účast je dobrovolná. .

Odůvodnění

Rozšířit účast na třetí evropské země, a to jak kandidátské, tak potenciální kandidátské země a sousední země EU, by posílilo obecné cíle kulturní činnosti celkově a zachování dědictví na evropské úrovni konkrétně.

Pozměňovací návrh 2

Článek 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Komise a členské státy zajistí, aby se opatření Označení „evropské dědictví“ vzájemně doplňovalo s dalšími iniciativami v oblasti kulturního dědictví, jako je seznam světového dědictví UNESCO a „evropské kulturní trasy“ Rady Evropy.

Komise a členské státy zajistí, aby se opatření Označení „evropské dědictví“ vzájemně doplňovalo s dalšími iniciativami v oblasti kulturního dědictví, jako je seznam světového dědictví UNESCO a „evropské kulturní trasy“ Rady Evropy. .

Odůvodnění

Komise a členské státy by měly odrazovat od zdvojování iniciativ, které snižují přidanou hodnotu této iniciativy.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 7 první pododstavec první věta

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Kandidátské pamětihodnosti musí mít symbolickou hodnotu pro Evropu a musí platit, že v minulosti hrály klíčovou úlohu v dějinách Evropské unie a při jejím budování.

Kandidátské pamětihodnosti musí mít symbolickou hodnotu pro Evropu a musí platit, že v minulosti hrály klíčovou úlohu v dějinách  budování .

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je předložen v duchu předchozího pozměňovacího návrhu, zaměřuje text méně na Evropskou unii a více na hodnoty budování Evropy.

Pozměňovací návrh 4

Čl. 8 druhý pododstavec

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Komise odborníků má 12 členů. Čtyři z těchto členů jmenuje Evropský parlament, čtyři Rada a čtyři Komise. Komise odborníků určí svého předsedu.

Komise odborníků má 1 členů. Čtyři z těchto členů jmenuje Evropský parlament, čtyři Rada, a čtyři Komise . Komise odborníků určí svého předsedu.

Odůvodnění

Složení komise odborníků by stejně jako pro komisi aktivity „evropská hlavní města kultury“ mělo odrážet to, že Smlouvy uznávají místní a regionální rozměr kulturní politiky obecně a zachování dědictví. Další výhodou zapojení VR do komise by bylo, že by ji tvořil lichý počet odborníků.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 8 čtvrtý pododstavec

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Členové komise odborníků jsou jmenováni na tři roky. Odchylně od tohoto ustanovení budou v prvním roce platnosti tohoto rozhodnutí Komisí jmenováni čtyři odborníci na jeden rok, Evropským parlamentem čtyři odborníci na dva roky a Radou čtyři odborníci na tři roky.

Členové komise odborníků jsou jmenováni na tři roky. Odchylně od tohoto ustanovení budou v prvním roce platnosti tohoto rozhodnutí Komisí jmenováni čtyři odborníci na jeden rok, Evropským parlamentem čtyři odborníci a  na dva roky  Radou čtyři odborníci na tři roky.

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh 4.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 10 druhý pododstavec

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Každý členský stát dostane možnost provést předběžný výběr nejvýše dvou pamětihodností za rok v souladu s časovým rozvrhem v příloze. V letech vyhrazených pro monitorování se výběr neuskuteční.

Každý členský stát dostane možnost provést předběžný výběr pamětihodností za rok v souladu s časovým rozvrhem v příloze. V letech vyhrazených pro monitorování se výběr neuskuteční.

Odůvodnění

Zvýšení počtu pamětihodností, které může členský stát předběžně vybrat, naprosto odpovídá duchu „soutěžení“, který se snaží Evropská komise vzbudit mezi pamětihodnostmi v Unii, který je však narušen stanoveným způsobem výběru.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 11 druhý pododstavec

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Komise odborníků vyhodnotí žádosti předběžně vybraných pamětihodností a vybere nejvýše jednu pamětihodnost z každého členského státu. V případě potřeby si může vyžádat další informace a také může zorganizovat návštěvy příslušných pamětihodností.

Komise odborníků vyhodnotí žádosti předběžně vybraných pamětihodností a vybere nejvýše pamětihodnost z každého členského státu. V případě potřeby si může vyžádat další informace a také může zorganizovat návštěvy příslušných pamětihodností.

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh 6.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 13 první pododstavec

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Komise oficiálně určí pamětihodnosti, kterým se uděluje označení „evropské dědictví“, v průběhu roku následujícího po konání výběrového řízení, a to na základě doporučení komise odborníků. Komise uvědomí Evropský parlament a Radu.

Komise oficiálně určí pamětihodnosti, kterým se uděluje označení „evropské dědictví“, v průběhu roku následujícího po konání výběrového řízení, a to na základě doporučení komise odborníků. Komise uvědomí Evropský parlament, Radu .

Odůvodnění

Povinnost uvědomit VR má jasnou přidanou hodnotu pro podporu označení a orgány územní správy Unie.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 17 druhý pododstavec

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Komise předloží zprávu o tomto hodnocení Evropskému parlamentu a Radě do šesti měsíců od jeho dokončení.

Komise předloží zprávu o tomto hodnocení Evropskému parlamentu, a Radě do šesti měsíců od jeho dokončení.

Odůvodnění

Totéž odůvodnění jako pro předchozí pozměňovací návrh.

V Bruselu dne 9. června 2010

předsedkyně Výboru regionů

Mercedes BRESSO


Top