EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AR0020

Stanovisko Výboru regionů – Propojení obchodních rejstříků

OJ C 267, 1.10.2010, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 267/22


Stanovisko Výboru regionů – Propojení obchodních rejstříků

(2010/C 267/06)

I.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

VÝBOR REGIONŮ,

Úvod

1.   vítá iniciativu Evropské komise týkající se zelené knihy Propojení obchodních rejstříků;

2.   je potěšen, že Evropská komise vyzývá všechny strany zainteresované na zelené knize Propojení obchodních rejstříků, aby se vyjádřily k tématu;

3.   připomíná zásadní úlohu Výboru regionů, který jako zástupce zájmů místních a regionálních orgánů ve svých dosavadních stanoviscích předložil možnosti a alternativní návrhy zaměřené na podporu hladkého fungování vnitřního trhu, větší transparentnosti, usnadnění výměny informací a snížení administrativní zátěže na místní a regionální úrovni;

4.   sdílí názor Evropské komise, že obchodní rejstříky (1) mají rozhodující úlohu: evidují, prověřují a uchovávají informace o společnostech, např. o právní formě, sídle, kapitálu a osobách oprávněných společnost zastupovat, a zpřístupňují tyto informace veřejnosti;

5.   souhlasí s Evropskou komisí, že přeshraniční spolupráci mezi obchodními rejstříky výslovně vyžaduje směrnice o přeshraničních fúzích (2) a statut evropské společnosti (3) (SE), jakož i statut evropské družstevní společnosti (4) (SCE);

6.   zastává názor, že obchodní rejstříky, ačkoli evropské právní předpisy stanoví minimální požadavky na základní služby, mohou nabízet doplňkové služby, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. Podniky také stále více expandují za hranice jednotlivých států a mají možnost být založeny v jednom členském státě, ale vykonávat podnikatelskou činnost částečně nebo zcela v jiném členském státě. To vše vedlo ke zvýšení poptávky po veřejném přístupu k informacím o společnostech na přeshraniční úrovni;

7.   zdůrazňuje, že zatímco jsou informace o společnosti v zemi její registrace dostupné, přístupu k těmto informacím z jiného členského státu mohou často bránit technické, právní, jazykové a jiné překážky;

8.   zastává názor, že stávající spolupráce mezi obchodními rejstříky na dobrovolném základě však nestačí, a proto je nutné, aby se přeshraniční spolupráce mezi rejstříky stala účinnější než doposud. V rámci této spolupráce je zejména významné zabezpečit přeshraniční přístup k informacím o společnostech, které jsou v těchto rejstřících uloženy, a zajistit transparentnost, právní jistotu a důvěryhodnost těchto informací;

9.   zdůrazňuje, že současná finanční krize znovu ukazuje, jaký význam má transparentní fungování finančních trhů. V souvislosti s opatřeními přijímanými k oživení ve finančním sektoru je možné považovat zlepšení přístupu k aktuálním, oficiálním a spolehlivým informacím o společnostech za nástroj obnovení důvěry v trhy v celé Evropě;

Hlavní sdělení

10.   uznává zásadní význam obchodních rejstříků při zajišťování přeshraničního a účinného fungování vnitřního trhu, neboť poskytují spolehlivé a aktuální údaje pro obchodní účely nebo snazší přístup ke spravedlnosti všem zúčastněným stranám ve všech členských státech;

11.   uznává zásadní důležitost mobility podniků pro hospodářský růst, a doporučuje proto zavedení plně integrovaného systému, jenž by umožňoval rovný přístup k informacím v celé Evropské unii;

12.   konstatuje, že přístup k informacím o přeshraničních fúzích, přemísťování sídel nebo zřizování poboček v dalších členských státech je každodenní nutností pro hladké fungování vnitřního trhu;

13.   oceňuje úsilí členských států, které se zúčastnily dobrovolného projektu na vytvoření účinné platformy pro výměnu informací, vyzývá však Evropskou komisi k předložení návrhu právního rámce pro evropskou spolupráci mezi obchodními rejstříky, jenž by stávající dobrovolný systém nahradil plně integrovaným rejstříkem založeným na informačních a komunikačních technologiích;

14.   připomíná důležitou úlohu malých a středních podniků v evropském hospodářství a žádá členské státy, aby přijaly statut evropské soukromé společnosti, jenž by, v kombinaci s účinným systémem pro propojení obchodních rejstříků, usnadnil expanzi malých a středních podniků na jednotném trhu;

15.   žádá vytvoření digitálního evropského obchodního rejstříku, vycházejícího z vzájemných přidružení a disponujícího pokročilými řešeními v oblasti informačních technologií;

16.   doporučuje přezkum souvisejících směrnic o podnicích za účelem jejich přizpůsobení současným technickým možnostem, obzvláště používání systémů informačních technologií;

17.   sdílí názor, že by bylo v každém případě prospěšné, kdyby bylo při propojování obchodních rejstříků široce využito práce, která již byla vykonána zejména v souvislosti s evropským obchodním rejstříkem a projektem BRITE. Co se týká části, jež upravuje technické postupy spolupráce obchodních rejstříků sítě (fúze, přemisťování sídla, pobočky apod.), je třeba souhlasit s Evropskou komisí, že systém může být nejsnáze vytvořen na bázi dnešního projektu BRITE;

Návrhy

18.   připomíná, že podnikům byly díky rozsudkům ESD v minulých 10 letech (zejména ve věci Centros (C-212/97), Überseering (C-208/00), Inspire Art (C-167/01)) umožněny přeshraniční aktivity a přemisťování sídel do zahraničí;

19.   zdůrazňuje, že v praxi není v mnoha případech možné tohoto práva využívat. Důvodem k tomu není ani tak chybějící propojení obchodních rejstříků, jako spíše okolnost, že ustanovení obchodního práva a registrace podniků v členských státech přemístění sídla do zahraničí a podobné přeshraniční činnosti nepodporují a že ani evropské právní předpisy nic takového výslovně nepožadují;

20.   je názoru, že pouze propojení obchodních rejstříků tento problém nevyřeší. K jeho řešení by musela být v zásadě vytvořena materiální a procesní právní ustanovení o přemístění sídla podniků, která by musela mimo jiné upravovat i součinnost obchodních rejstříků;

21.   je přesvědčen, že jednou z největších překážek pro vznik opravdové soutěže mezi státy a regiony je, že přemístění sídla v EU je v podstatě téměř nemožné. Hospodářská soutěž by způsobila to, že podnikatelé budou lákáni nejlepším podnikatelským prostředím. Přemístění sídla je však dnes velmi složité;

22.   uznává, že propojení obchodních rejstříků by podnikatelům napomohlo k tomu, aby v rámci své obchodní činnosti získali informace o svých partnerech, a to je v každém případě vítané. Ze systému propojených obchodních rejstříků by tak vznikla společná databáze se standardizovanými údaji, jejíž pomocí by bylo možno tohoto cíle dosáhnout, pokud bude zaručena správnost informací uvedených v rejstříku. Kromě toho by se mělo usilovat o sjednocení obsahu rejstříků;

23.   domnívá se, že dohoda o správě, uváděná v zelené knize, se nezdá být pro propojení adekvátním nástrojem. Má-li každý vnitrostátní obchodní rejstřík umožňovat přístup ke standardizovaným údajům ve standardizované podobě, musí se budoucí sytém řídit buď přepracovanou směrnicí o zveřejňování informací o společnostech nebo jiným způsobem;

24.   dodává, že snahy by měly být spíše zaměřeny na to, aby byly jak přeshraniční informace, které budou k dispozici prostřednictvím budoucího systému, tak informace o vnitrostátních obchodních rejstřících pro každého přístupné na internetu pokud možno bezplatně nebo za nízký poplatek. Díky poplatkům, jež státy v souvislosti se zanášením příslušných informací vybírají, jsou související náklady beztak již pokryty – veřejný sektor by neměl obchodovat s veřejnými údaji. Jinak by pod záminkou budoucí směrnice vznikla konkurence stávajícím podnikům, které nabízejí konzultační služby;

25.   sdílí názor, že je prospěšné propojit údaje zjištěné v rámci provádění směrnice o transparentnosti s budoucí sítí obchodních rejstříků. Mělo by se proto zvážit, zda se při tvorbě příslušné právní úpravy vydat spíše cestou směrnice, nebo snad dokonce nařízení;

26.   poukazuje na to, že absence propojených obchodních rejstříků vlastně doposud nepředstavovala pro přeshraniční obchodněprávní aktivity žádnou významnou překážku. Inteligentní elektronická řešení (jaká jsou zaváděna např. mezi Estonskem, Portugalskem a Finskem) již dnes umožňují velmi rozsáhlou spolupráci, protože již dnes je možné elektronicky nahlížet dokonce do obchodních rejstříků v zahraničí, aniž by při tom bylo nutné tam jezdit;

27.   zdůrazňuje, že vyskytující se překážky pro přeshraniční obchodněprávní aktivity je třeba přičíst spíše absenci celoevropsky platného elektronického průkazu totožnosti, např. evropského elektronického průkazu totožnosti, který by právně umožnil používání digitálního podpisu a vzájemné uznávání tohoto podpisu. V souvislosti s propojením obchodních rejstříků se jedná o jeden z nejdůležitějších bodů, na který by se měla rovněž rychle zaměřit pozornost;

28.   poukazuje rovněž na to, že všechny iniciativy musejí být v souladu se zásadou subsidiarity a zásadami proporcionality a lepší právní úpravy.

V Bruselu dne 9. června 2010

předsedkyně Výboru regionů

Mercedes BRESSO


(1)  Pojem „obchodní rejstřík“ používaný v této zelené knize označuje všechny ústřední, obchodní či podnikové rejstříky ve smyslu článku 3 první směrnice v oblasti práva obchodních společností (68/151/EHS).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 1).

(3)  Nařízení (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1).

(4)  Nařízení (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) (Úř. věst. L 207, 18.8.2003, s. 1).


Top