EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XR0199

Usnesení Výboru regionů k tématu Větší zapojení místních a regionálních orgánů do strategie Evropa 2020

OJ C 267, 1.10.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 267/4


Usnesení Výboru regionů k tématu Větší zapojení místních a regionálních orgánů do strategie Evropa 2020

(2010/C 267/02)

VÝBOR REGIONŮ

1.   vítá návrh účinnější strategie Komise pro růst a pracovní místa, která by měla splnit nové cíle inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění prostřednictvím důsledné odpovědnosti a úzkého partnerství na různých úrovních správy;

2.   zdůrazňuje, že politika soudržnosti je na základě svého decentralizovaného přístupu a systému víceúrovňové správy jedinou politikou Evropské unie, která spojuje cíle strategie Evropa 2020 a nové výzvy místních a regionálních orgánů, potřebuje však dostatečné financování. Proto je nutné, aby se politika soudržnosti i nadále zaměřovala na cíle udržitelného růstu, sociálního začleňování, zaměstnanosti, boje proti změně klimatu a kvality a účinnosti poskytování veřejných služeb;

3.   navrhuje, že politika soudržnosti musí i nadále věnovat většinu prostředků nejpotřebnějším a nejproblematičtějším členským státům a regionům Evropské unie za účelem pomoci překonat zaostalost a konkrétně tím přispět k rovnosti příležitostí regionů a k evropské solidaritě;

4.   lituje, že navržená strategie Evropa 2020, jež se podobá Lisabonské strategii, nezohledňuje náležitým způsobem úlohu a přínos regionů a měst, jako orgánů správy 27 členských států na nižší než celostátní úrovni, které mohou díky svým příslušným vnitrostátním legislativním pravomocem přinést skutečnou přidanou hodnotu pro dosažení stanovených cílů, pokud jde o: sociální a hospodářský rozvoj, vzdělávání, změnu klimatu, výzkum a inovace, sociální začleňování a boj proti chudobě;

5.   žádá Evropskou komisi a Evropskou radu, aby dodržovaly zásadu subsidiarity v politických oblastech, které jsou pro regionální a místní orgány důležité, neboť těmto orgánům často připadají zásadní politické pravomoci a jsou klíčovými subjekty při provádění stávající Lisabonské strategie a budoucí strategie Evropa 2020;

6.   v této souvislosti vítá, že Evropský parlament se nedávno vyjádřil ve prospěch důležitosti zapojení místních a regionálních orgánů do této strategie a vyzývá k vyslyšení jeho návrhu v tom smyslu, aby Komise a Rada vzaly v úvahu rady Výboru regionů týkající se strategie Evropa 2020;

NÁVRH NA VYTVOŘENÍ ÚZEMNÍHO PAKTU MÍSTNÍCH A REGIONÁLNÍCH ORGÁNŮ PRO STRATEGII EVROPA 2020

VÝBOR REGIONŮ

7.   navrhuje důrazně podporovat návrh Evropského parlamentu vytvořit Územní pakt místních a regionálních orgánů pro strategii Evropa 2020, jehož úkolem bude zajistit víceúrovňovou odpovědnost za budoucí strategii prostřednictvím účinného partnerství mezi evropskými, vnitrostátními, regionálními a místními veřejnými orgány, zejména pokud jde o koncepci a provádění hlavních cílů a stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020; Výbor regionů by měl usnadnit vytvoření tohoto Územního paktu, neboť se již zasadil o vytvoření platformy pro monitorování strategie Evropa 2020, do které je zapojeno 120 regionálních a místních orgánů;

8.   doporučuje, aby se hlavní aktivity soustředily na dvě oblasti:

a)

kontrolu politik a provádění

nepřetržitě posuzovat možnosti a potřeby regionálních a místních orgánů za účelem splnění hlavních cílů strategie Evropa 2020;

podporovat plné zapojení regionálních a místních vlád do plnění cílů strategie Evropa 2020 v souladu s pravomocemi každého členského státu;

b)

správu a komunikaci

přispívat k partnerství mezi institucemi v rámci strategie Evropa 2020 prostřednictvím koordinovaného třístranného jednání mezi Výborem regionů, jako shromážděním EU místních a regionálních zástupců, a evropskými institucemi na jedné straně a členskými státy na straně druhé;

pomáhat šířit cíle strategie Evropa 2020 v regionech a městech a usnadňovat výměnu osvědčených postupů mezi tvůrci politik na místní a regionální úrovni;

9.   důrazně doporučuje členským státům, aby pomohly svým regionům a městům vytvářet vnitrostátní územní pakty, a stanovily tak, společně se svými centrálními vládami, celostátní cíle a závazky související s cíli strategie Evropa 2020 při plném dodržování svého vnitrostátního legislativního rámce;

domnívá se, že přidanou hodnotou regionálních a místních orgánů k sedmi stěžejním iniciativám strategie Evropa 2020 by mohla být následující opatření:

10.1   Stěžejní iniciativa – Evropa méně náročná na zdroje: posílit účinnost iniciativy Pakt starostů a primátorů, a zajistit tak, že místní a regionální orgány budou plně zapojeny do vzniku, zpracování, přijetí a provádění národních strategií a akčních plánů týkajících se změny klimatu; rozvíjet infrastruktury regionálních a místních veřejných správ, jež budou šetrné ke klimatu; stimulovat ekologické veřejné zakázky; podporovat ekologickou výrobu a spotřebu podniků na místní úrovni; zlepšovat správu a informovanost o změnách klimatu;

10.2   Stěžejní iniciativa – průmyslová politika pro éru globalizace: zkvalitnit legislativní rámec týkající se partnerství veřejného a soukromého sektoru, zjednodušit právní předpisy upravující veřejné zakázky, včetně používání elektronického zadávání veřejných zakázek; přispívat ke sladění práce a rodinného života lepší kvalitou veřejných služeb; omezit byrokratickou zátěž; podporovat malé a střední podniky: informace, lepší přístup k úvěrům a financování, odborná příprava a poradenství pro malé a střední podniky; dále rozvíjet iniciativu VR Evropský podnikatelsky zaměřený region s cílem motivovat místní a regionální orgány k tomu, aby nalezly nové cesty k zajištění dlouhodobého hospodářského růstu prostřednictvím podnikání;

10.3   Stěžejní iniciativa – program pro nové dovednosti a pracovní místa: místní a regionální orgány mají klíčový význam při uskutečňování politik flexikurity, poněvadž v členských státech EU zaměstnávají velký počet osob a často hrají důležitou úlohu v zajišťování vzdělání, odborné přípravy a opatření na podporu trhu práce; připravovat lidi na vstup na trh práce; zlepšovat kvalitu vzdělávání a odborné přípravy včetně celoživotního učení a přizpůsobovat nabídky kvalifikací trhu práce; rozvíjet iniciativu Erasmus pro místní a regionální úředníky a volené zástupce, která má přispět ke zvýšení znalostí o správě věcí veřejných;

10.4   Stěžejní iniciativa – Evropská platforma pro boj proti chudobě: rozvíjet teritorializovanou agendu sociálního začleňování, jež zefektivní a zpřístupní místní sociální služby pro všechny, a začleňovat osoby vyloučené z trhu práce; zajistit vetší míru komplementarity mezi fondy EU pro sociální začleňování a boj proti chudobě a zároveň využívat zákonné pravomoci a programy přizpůsobené místním potřebám; vytvořit nový rozměr boje proti chudobě uznáním explicitních potřeb žen na pracovišti a jako podnikatelek prostřednictvím nového evropského rámce pro hospodářský rozvoj a podnikání žen; uznat potřebu zaměřit se na mladé lidi a děti; vytvářet regionální střediska pro monitorování ukazatelů a politik spojených se sociálním začleňováním;

10.5   Stěžejní iniciativa – Inovace v Unii: reformovat výzkum a vývoj, jakož i inovační systémy; zajistit přispívání regionů k dosažení cílů 3 %, regionální přeshraniční projekty a využívání ESÚS; posilovat spolupráci mezi univerzitami, regionálními výzkumnými středisky a soukromým sektorem; posilovat využívání programů EU a strukturálních fondů; přispívat k plánování Evropského výzkumného prostoru; zapojit se do programu evropských inovačních partnerství;

10.6   Stěžejní iniciativa – mládež v pohybu: modernizovat program vysokého školství, zejména v oblasti správy a financování; sdílet osvědčené postupy; přispívat do regionálního rozměru národních akčních plánů; dále rozvíjet iniciativu VR Evropské hlavní město mládeže; vyvíjet integrované činnosti zahrnující poskytování informací, poradenství a učňovské vzdělávání; podporovat mobilitu ve vzdělávání prostřednictvím projektů financovaných evropskými strukturálními fondy;

10.7   Stěžejní iniciativa – digitální program pro Evropu: zajistit interoperabilitu mezi centrálními, regionálními a místními správami v Evropě; zvyšovat využívání elektronické správy k lepšímu poskytování veřejných služeb, jako jsou vzdělávání, zdraví, sociální začleňování, územní plánování atd.; zvyšovat základní znalosti v oblasti IKT; rozvíjet koncepty podporované IKT za účelem šíření a uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praktickém životě; zvyšovat povědomí o podpoře zlepšování infrastruktury;

11.   pověřuje svého předsedu, aby zaslal tento návrh vytvořit Územní pakt místních a regionálních orgánů pro strategii Evropa 2020 evropským institucím a členským státům, a zajistil tak pro regionální a místní orgány odpovídající úlohu v budoucí strategii Evropa 2020.

V Bruselu dne 10. června 2010

předsedkyně Výboru regionů

Mercedes BRESSO


Top