Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0108(05)

Oznámení Švýcarské konfederace Evropské komisi podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

OJ C 3, 8.1.2009, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 3/11


Oznámení Švýcarské konfederace Evropské komisi podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

(2009/C 3/06)

I.   Čl. 4 odst. 3 – sankce za nepovolené překročení vnějších hranic v místech mimo hraniční přechody nebo mimo stanovenou provozní dobu

V souladu s článkem 37 ve spojení s čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), oznamuje Švýcarská konfederace, že každý cizí státní příslušník, jenž vstoupí na území Švýcarska nebo opustí území Švýcarska mimo povolený hraniční přechod, bude potrestán odnětím svobody v délce do jednoho roku nebo peněžitým trestem (čl. 115 odst. 1 písm. d) federálního zákona o cizincích; RS 142.20). V případě okamžitého navrácení cizího státního příslušníka nebo jeho vyhoštění může soud rozhodnout o tom, že cizí státní příslušník nebude soudně stíhán (čl. 115 odst. 4 federálního zákona o cizincích).

Znění článku 115 federálního zákona o cizincích je toto:

Nezákonný vstup a pobyt na území, jakož i jeho nezákonné opuštění a výkon výdělečné činnosti bez povolení

1.   Odnětím svobody v délce do jednoho roku nebo peněžitým trestem bude potrestán každý, kdo se dopustí:

a)

porušení ustanovení pro vstup na území Švýcarska (článek 5);

b)

nezákonného pobytu na území Švýcarska, zejména po uplynutí doby pobytu, který nepodléhá povolení, nebo po uplynutí povoleného pobytu;

c)

výkonu výdělečné činnosti bez povolení;

d)

vstupu na území Švýcarska nebo opuštění jeho území mimo povolený hraniční přechod (článek 7).

2.   Stejný trest může být uložen, jestliže cizinec po opuštění území Švýcarska nebo tranzitního prostoru švýcarského letiště vstoupí nebo se pokusí o vstup na státní území jiného státu a dopustí se tím porušení místních ustanovení pro vstup do této země.

3.   V případě, kdy se jedná o nedbalost, je trestem pokuta.

4.   V případě okamžitého navrácení cizího státního příslušníka nebo jeho vyhoštění může soud rozhodnout o tom, že cizí státní příslušník, který na území vstoupil nebo ho opustil nezákonně, nebude stíhán, nebude předvolán k soudu nebo mu nebude uložen trest.

II.   Čl. 21 písm. c) – možnost členského státu stanovit svými právními předpisy povinnost vlastnit a mít u sebe průkazy a doklady

V souladu s článkem 37 ve spojení s čl. 21 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), oznamuje Švýcarská konfederace, že ve švýcarských právních předpisech není pro cizí státní příslušníky stanovena povinnost vlastnit ani mít u sebe průkazy a doklady.

III.   Čl. 21 písm. d) – povinnost státních příslušníků třetích zemí hlásit svou přítomnost na území členského státu

V souladu s článkem 37 ve spojení s čl. 21 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), oznamuje Švýcarská konfederace, že cizí státní příslušníci mají v zásadě povinnost hlásit svou přítomnost na švýcarském území v souladu s články 10 až 17 federálního zákona o cizincích ze dne 16. prosince 2005 (RS 142.20). Tato povinnost se nevztahuje na tyto osoby:

cizí státní příslušníky, kteří nevykonávají výdělečnou činnost a nepobývají na území Švýcarska déle než 3 měsíce. Ubytovatelé poskytující ubytování za úplatu však mají na základě článku 16 federálního zákona o cizincích povinnost nahlásit tyto cizí státní příslušníky příslušnému kantonálnímu orgánu,

cizí státní příslušníky, kteří poskytují přeshraniční služby nebo vykonávají výdělečnou činnost ve Švýcarsku na žádost zahraničního zaměstnavatele za podmínky, že tuto činnost vykonávají méně než osm dnů v kalendářním roce (článek 14 federálního zákona o cizincích a článek 14 nařízení o povolení, pobytu a výkonu výdělečné činnosti; RS 142.201). Pro následující odvětví však platí povinnost ohlásit se a získat povolení: stavebnictví, stavební inženýrství a dokončovací stavební práce, pohostinství, ubytovací služby, úklid v průmyslu a domácnostech, dozor a bezpečnost, pochůzkový prodej a sexuální průmysl.

Švýcarská ustanovení vztahující se k čl. 21 písm. d) Schengenského hraničního kodexu jsou tato:

Federální zákon o cizincích ze dne 16. prosince 2005; RS 142.20

„KAPITOLA 4

Povolení a ohlášení

Článek 10

Povolení v případě pobytu bez výkonu výdělečné činnosti

1.   Každý cizinec může pobývat na území Švýcarska bez výkonu výdělečné činnosti po dobu tří měsíců bez povolení s výjimkou případu, kdy je doba platnosti víza kratší než toto období.

2.   Cizinec, který plánuje delší pobyt bez výkonu výdělečné činnosti, musí mít povolení. Musí o něj požádat před příjezdem do Švýcarska u příslušného orgánu podle plánovaného místa pobytu. Čl. 17 odst. 2 musí být dodržen.

Článek 11

Povolení v případě pobytu s výkonem výdělečné činnosti

1.   Každý cizinec, který má v úmyslu vykonávat ve Švýcarsku výdělečnou činnost, musí mít povolení bez ohledu na dobu trvání pobytu. Musí o něj požádat u příslušného orgánu podle plánovaného místa práce.

2.   Za výdělečnou činnost se považuje jakákoliv závislá i nezávislá činnost, ze které obvykle plyne zisk, a to i v případě, že je vykonávána zdarma.

3.   V případě závislé činnosti podá žádost o povolení zaměstnavatel.

Článek 12

Povinnost nahlásit příjezd

1.   Každý cizinec, který má povinnost získat povolení ke krátkodobému pobytu, k pobytu nebo k usazení, musí nahlásit svůj příjezd příslušnému orgánu dle místa pobytu nebo výkonu práce ve Švýcarsku, a to ještě před skončením pobytu, který nepodléhá povolení, nebo před začátkem výdělečné činnosti.

2.   Musí nahlásit svůj příjezd příslušnému orgánu v novém místě pobytu, pokud se přestěhuje do jiného kantonu nebo jiné obce.

3.   Federální rada stanoví lhůty, ve kterých musí být příjezd ohlášen.

Článek 13

Postup při žádosti o povolení a nahlášení příjezdu

1.   Každý cizinec musí při hlášení příjezdu předložit platný průkaz totožnosti. Federální rada určí výjimky a uznávané průkazy totožnosti.

2.   Příslušný orgán může požadovat předložení výpisu z trestního rejstříku vystaveného zemí původu nebo domovskou zemí, jakož i dalších dokumentů nezbytných k řízení.

3.   Cizinec nahlásí svůj pobyt až poté, kdy bude mít k dispozici veškeré dokumenty, které požaduje příslušný orgán k udělení povolení.

Článek 14

Výjimky

Federální rada může stanovit příznivější podmínky k získání povolení nebo nahlášení příjezdu, a to zejména s cílem usnadnit poskytování dočasných přeshraničních služeb.

Článek 15

Povinnost nahlásit odjezd

Každý cizinec, jemuž bylo uděleno povolení, musí nahlásit svůj odjezd ze Švýcarska nebo odjezd do jiného kantonu či jiné obce, a to příslušnému orgánu dle místa svého pobytu.

Článek 16

Povinnost ubytovatele

Každý, kdo ubytuje cizince za úplatu, musí nahlásit tuto skutečnost příslušnému kantonálnímu orgánu.

Článek 17

Ustanovení upravující pobyt v době čekání na vydání rozhodnutí

1.   Cizinec, který vstoupil legálně na území Švýcarska za účelem dočasného pobytu a poté požádal o povolení k trvalému pobytu, musí vyčkat vydání rozhodnutí v zahraničí.

2.   Příslušný kantonální orgán může cizinci povolit pobyt ve Švýcarsku i v průběhu řízení, pokud jsou podmínky k povolení zjevně splněny.

Nařízení o povolení, pobytu a výkonu výdělečné činnosti ze dne 24. října 2007; RS 142.201

Článek 14

Přeshraniční výdělečná činnost nepřesahující délku osmi dnů

1.   Cizinci, kteří poskytují přeshraniční služby (článek 3) nebo vykonávají výdělečnou činnost ve Švýcarsku na základě pověření ze strany zahraničního zaměstnavatele, musí mít povolení v případě, že vykonávají činnost déle než osm dnů za kalendářní rok.

2.   Trvá-li činnost déle, než bylo plánováno, musí být tato skutečnost nahlášena před uplynutím doby osmi dnů. Po nahlášení může být výdělečná činnost vykonávána až do vydání povolení, pokud však příslušný orgán nerozhodne jinak.

3.   Cizinci musí mít povolení nezávisle na době trvání jejich pobytu v případě, že vykonávají přeshraniční výdělečnou činnost v jednom z následujících odvětví:

a)

stavebnictví, stavební inženýrství a dokončovací stavební práce;

b)

pohostinství, ubytovací služby a úklid v průmyslu a domácnostech;

c)

dozor a bezpečnost;

d)

pochůzkový prodej ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) federálního zákona ze dne 23. března 2001 o pochůzkovém prodeji;

e)

sexuální průmysl.“


Top