Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AE1359

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) KOM(2006) 258 v konečném znění – 2006/0097 (CNS)

OJ C 324, 30.12.2006, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 324/26


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění)

KOM(2006) 258 v konečném znění – 2006/0097 (CNS)

(2006/C 324/11)

Dne 22. června 2006 se Rada, v souladu s článkem 37 Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci výše uvedené.

Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 8. září 2006. Zpravodajem byl pan NIELSEN.

Vzhledem k novému funkčnímu období Výboru se plenární shromáždění rozhodlo hlasovat o tomto stanovisku na říjnovém plenárním zasedání a v souladu s článkem 20 Jednacího řádu jmenovalo pana Nielsena hlavním zpravodajem.

Na 430. plenárním zasedání, které se konalo dne 26. října 2006, přijal Evropský hospodářský a sociální výbor jednomyslně následující stanovisko.

1.   Obecné souvislosti

1.1

Návrh komise obsahuje kodifikaci směrnice 91/629/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat, jež má být provedena formou zkráceného postupu v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 20. prosince 1994. Ke kodifikaci právních aktů se přikročí tehdy, pokud se v důsledku četných změn stanou těžko srozumitelnými.

1.2

U této diskutované směrnice proběhlo několik rozsáhlých úprav. Pro příjemce tohoto právního aktu je nyní již velmi obtížné pochopit jeho obsah a dosah bez právní analýzy a upřesnění platného znění.

2.   Poznámky EHSV

2.1

Z uvedených důvodů Evropský hospodářský a sociální výbor vítá návrh na kodifikaci. Tím se občanům Unie usnadní přístup k právu Společenství a přispěje se k lepší tvorbě právních předpisů, což byl záměr Výboru vyjádřený v dřívějších stanoviscích (1).

2.2

V článku 6 směrnice se uvádí, že Komise musí nejpozději do 1. ledna 2006 předložit Radě zprávu o intenzivním systému resp. intenzivních systémech chovu, které odpovídají požadavkům na dobré životní podmínky telat z hlediska zdravotního, zootechnického, fyziologického a etologického včetně společensko-hospodářských dopadů jednotlivých systémů, vypracovanou na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a doplněnou vhodnými návrhy k závěrům této zprávy. Rada pak musí nejpozději do tří měsíců po předložení návrhů kvalifikovanou většinou rozhodnout.

2.3

To se však nestalo. Ačkoli rozhodný den již dávno uplynul, navrhuje Komise kodifikaci tohoto data, což by mohlo mít za následek nemožnost použití zjednodušeného postupu, neboť pro tuto změnu by bylo nezbytné nové rozhodnutí.

2.4

EHSV opakovaně poukazoval na to, že není přijatelné, aby si instituce a členské státy stanovovaly lhůty, které samy nejsou schopny dodržet. Tím je podrýván respekt vůči předpisům Společenství a důvěra v ně s tím důsledkem, že se ani zbývající subjekty necítí těmito lhůtami vázány.

2.5

Komise ve svém návrhu akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat oznámila na rok 2008 i „předložení zprávy Radě a Evropskému parlamentu o ochraně telat chovaných pro hospodářské účely“ (2). Tato zpráva se bude opírat o zprávu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) (3) zveřejněnou v červnu 2006. Komise bude nyní zprávu analyzovat, shromažďovat další data, hodnotit společenské a hospodářské aspekty a před předložením konkrétních návrhů konzultovat odborníky, členské státy a jiné zainteresované strany. EHSV vítá tuto důkladnou přípravu, lituje však překročení lhůty.

V Bruselu dne 26. října 2006

předseda

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Viz mj. v roce 2005 vypracované průzkumné stanovisko EHSV k tématu Zlepšení tvorby právních předpisů, Úř. věst. C 24, 31.1.2006, s. 39.

(2)  KOM(2006) 13 v konečném znění ze dne 23. ledna 2006.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/science/ahaw/ahaw_opinions/1516_en.html (angl. verze).


Top