Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42006X1208(02)

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o budoucích prioritách posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (přezkum závěrů Rady ze dne 15. listopadu 2004 )

OJ C 298, 8.12.2006, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 298/8


Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o budoucích prioritách posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

(přezkum závěrů Rady ze dne 15. listopadu 2004)

(2006/C 298/05)

RADA EVROPSKÉ UNIE A ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

JSOUCE SI VĚDOMI, že

1.

dne 12. listopadu 2002 Rada schválila usnesení (1) o podpoře posílené evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Na jeho základě vzniklo prohlášení, které na zasedání v Kodani ve dnech 29. a 30. listopadu 2002 přijali ministři odpovědní za odborné vzdělávání a přípravu v členských státech EU, zemích ESVO/EHP a kandidátských zemích, Komise a evropští sociální partneři jakožto strategii pro zlepšení výkonnosti, kvality a přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy (Kodaňský proces);

2.

na základě závěrů Rady ze dne 15. listopadu 2004 (2), první přezkum daného procesu provedený v Maastrichtu dne 14. prosince 2004 uznal, že viditelnost a význam odborného vzdělávání a přípravy se na evropské úrovni zlepšily a že bylo dosaženo výrazného pokroku. V této souvislosti byla přijata řada společných nástrojů a zásad. (3) Maastrichtské komuniké stanovilo priority na úrovni členských států a na evropské úrovni a vytvořilo pevnější vazbu mezi Kodaňským procesem a pracovním programem „Vzdělávání a odborná příprava 2010“;

3.

od přijetí Maastrichtského komuniké byl přijat jednotný rámec EUROPASS pro transparentnost v oblasti kvalifikací a kompetencí, jakož i závěry Rady o úloze rozvoje dovedností a kompetencí. (4) Konzultace o evropském rámci kvalifikací byly úspěšně završeny a pokračovala práce na vytvoření systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, který je nyní předmětem veřejné konzultace.

4.

revidovaná Lisabonská strategie a její integrované hlavní směry pro růst a zaměstnanost pro období let 2005 – 2008 (5) jsou vyjádřením ústřední úlohy, která oblasti vzdělávání a odborné přípravy v agendě Evropské unie náleží. Vyzývá členské státy, aby zvýšily a zlepšily investice do lidského kapitálu a přizpůsobily systémy vzdělávání a odborné přípravy požadavkům, jež s sebou nese globalizace, demografická změna a technologická inovace.

5.

společná průběžná zpráva o pokroku za rok 2006 týkající se pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (6) dochází k závěru, že „zlepšení kvality a přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy zůstává i do budoucna hlavním úkolem.“ Rovněž konstatuje, že „snaha o špičkovou úroveň …by měla jít ruku v ruce s úsilím o větší přístupnost a sociální začlenění“;

ZDŮRAZŇUJÍ, že

1.

odborné vzdělávání a příprava by měly zajistit širokou základnu znalostí a dovedností potřebných pro pracovní život a současně na všech stupních klást důraz na špičkovou úroveň. Politiky a běžné postupy by měly zhodnotit relativní dopady investování do dovedností a kompetencí na různých úrovních. Je třeba rozšířit nabídku dovedností střední úrovně a technických dovedností, jakož i vysoce odborných dovedností s cílem odstranit nedostatky v oblasti dovedností a napomáhat udržitelné inovaci a růstu znalostní společnosti;

2.

odborné vzdělávání a příprava hrají dvojí úlohu v tom smyslu, že přispívají ke konkurenceschopnosti a posilují sociální soudržnost. (7) Politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy by měly být zaměřeny na všechny vrstvy obyvatelstva a osobám s vysokým potenciálem by tak měly nabízet atraktivní a náročné vzdělávací možnosti a současně se soustředit na osoby, u nichž hrozí znevýhodnění ve vzdělávacím procesu a vyloučení z pracovního trhu – zejména na ty, kdo předčasně ukončují školní docházku, mají nízkou nebo žádnou kvalifikaci, na osoby se zvláštními potřebami, osoby z přistěhovaleckého prostředí a na starší pracovníky;

3.

základní vzdělání by mělo mladým lidem poskytnout znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje nezbytné pro následné učení, zaměstnání a podnikání a připravit studenty na dráhu obecného vzdělávání nebo odborného vzdělávání a přípravy nebo kombinaci obou těchto druhů vzdělávání;

4.

mladí lidé by v rámci odborného vzdělávání a přípravy měli získat dovednosti a kompetence odpovídající požadavkům pracovního trhu a celoživotnímu učení. To vyžaduje politiky zaměřené na snížení počtu studentů předčasně opouštějících proces odborného vzdělávání a přípravy a na usnadnění přechodu ze školy do pracovního procesu, například propojením vzdělávání a odborné přípravy s praxí prostřednictvím programů učňovského vzdělávání a prostřednictvím učení se prací;

5.

dovednosti a kompetence dospělých pracovníků je třeba podněcovat tím, že se bude podporovat uznávání předchozího učení, jehož nabyli v rámci odborné přípravy a pracovních zkušeností. Osobám zapojeným do pracovního procesu je třeba poskytnout příležitosti k odbornému vzdělávání a současně posoudit jeho přínos a možnosti vyváženého sdílení finanční zátěže. Současně by vzdělávací příležitosti měly být dosažitelné pro znevýhodněné jednotlivce a skupiny, zejména pro osoby s nižším vzděláním;

6.

rozmanitost evropských systémů odborného vzdělávání a přípravy je přínosným prvkem, který slouží jako základ pro vzájemné učení a jako podnět pro reformy. S ohledem na tuto rozmanitost je zároveň důležité, aby se zvýšila transparentnost a zlepšilo společné chápání otázek kvality, a tudíž i posílila vzájemná důvěra mezi systémy a praktickým prováděním odborného vzdělávání a přípravy. Cílem by měla být podpora evropského prostoru odborného vzdělávání a přípravy, v jehož rámci by kvalifikace a dovednosti získané v jedné zemi byly uznávány v celé Evropě, čímž by se podpořila mobilita mladých lidí i dospělých.

UZNÁVAJÍ, že

Kodaňský proces sehrál zásadní úlohu v tom, že politické činitele s rozhodovací pravomocí upozornil na to, jak jsou odborné vzdělávání a příprava důležité. Přispěl k tomu, že se odbornému vzdělávání a přípravě v rámci Lisabonské strategie přikládá větší význam. Tento proces usnadňuje dosažení shody ohledně společných evropských cílů a záměrů, jednání o vnitrostátních modelech a iniciativách a výměnu osvědčených postupů na evropské úrovni. Na vnitrostátní úrovni tento proces přispěl k většímu zaměření na odborné vzdělávání a přípravu a podnítil národní reformy.

ZDŮRAZŇUJÍ, že:

1.

v budoucnu je třeba posílit zvláštní opatření zaměřená na odborné vzdělávání a přípravu. Kodaňský proces by měl pokračovat v rámci pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“. Je třeba zajistit cílený a komplexní přístup, v němž budou propojeny a vzájemně se budou doplňovat různé iniciativy a nástroje a v němž budou odborné vzdělávání a příprava rozvíjeny na všech úrovních jako základní součást celoživotního učení s úzkými vazbami na všeobecné vzdělávání. Důraz je třeba klást na zapojení sociálních partnerů a odvětvových organizací do všech fází dané činnosti a na sdělování zkušeností získaných na vnitrostátní úrovni, aby mohly být zohledněny při koncepční práci prováděné na úrovni evropské;

2.

opatření jsou dobrovolná a měla by být vypracována na základě spolupráce směřující od nejnižší úrovně k nejvyšší.

SOUHLASÍ S TÍM, že:

kodaňské a maastrichtské priority zůstávají v platnosti a v následující fázi by měly být posíleny takto:

1.   Politika zaměřená na zlepšení přitažlivosti a kvality odborného vzdělávání a přípravy

Členské státy by měly věnovat větší pozornost postavení a přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy a tomu, jak působí na veřejnost. To vyžaduje:

lepší celoživotní odborné vedení, aby byly lépe zohledněny příležitosti a požadavky odborného vzdělávání a přípravy a pracovního života, včetně rozsáhlejšího profesního poradenství, větší informovanosti a poradenské činnosti ve školách;

otevřené systémy odborného vzdělávání a přípravy, které nabízejí přístup k flexibilním, individualizovaným vzdělávacím možnostem a vytvářejí lepší podmínky pro přechod do pracovního procesu, postup do dalšího vzdělávání a odborné přípravy, včetně vysokoškolského vzdělávání, a které podporují rozvoj dovedností dospělých na pracovním trhu;

úzké vazby na oblast pracovního života, v počátečním i dalším odborném vzdělávání a přípravě, a více příležitostí získávat odbornou praxi na pracovišti;

podpora uznávání neformálního a informálního učení za účelem podpory profesního rozvoje a celoživotního učení;

opatření ke zvýšení zájmu a účasti mužů nebo žen v těch oblastech odborného vzdělávání a přípravy, v nichž jsou stále nedostatečně zastoupeni, například ženy v technologické oblasti;

rozvoj a zdůraznění špičkové úrovně dovedností, například používáním mezinárodních norem nebo pořádáním soutěží v oblasti dovedností (8).

Při zvyšování přitažlivosti a kvality odborného vzdělávání a přípravy je třeba klást větší důraz na řádné řízení systémů a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy při plnění agendy odborného vzdělávání a přípravy (9). To znamená:

schopnost reagovat na potřeby jednotlivců a pracovního trhu, včetně předjímání, jakých dovedností bude zapotřebí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat potřebám malých a středních podniků;

vnitrostátní zajišťování a zlepšování kvality v souladu se závěry Rady o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy (10);

zlepšení veřejných a soukromých investic do odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím vypracování mechanismů vyváženého a sdíleného financování a investování;

větší transparentnost systémů odborného vzdělávání a přípravy;

posílení vedoucí úlohy institucí nebo poskytovatelů vzdělávání v rámci vnitrostátních strategií;

vysoce kvalifikované učitele a školitele, kteří se účastní procesu dalšího odborného vzdělávání;

aktivní partnerství mezi jednotlivými osobami s rozhodovací pravomocí a zainteresovanými osobami, zejména sociálními partnery a odvětvovými organizacemi, na celostátní, regionální a místní úrovni.

2.   Vypracování a provádění společných nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu

Vypracování společných evropských nástrojů by mělo pokračovat s cílem vytvořit podmínky pro evropský prostor odborného vzdělávání a přípravy a podpořit konkurenceschopnost evropského pracovního trhu. Cílem by mělo být zavést dohodnuté nástroje do praxe do roku 2010.

Další rozvoj:

a)

společných evropských nástrojů zaměřených speciálně na odborné vzdělávání a přípravu, a to prostřednictvím:

vypracování a testování evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu jakožto nástroje pro kumulaci a převod kreditů, s přihlédnutím ke specifickým rysům odborného vzdělávání a přípravy a zkušenostem získaným s evropským systémem pro převod a kumulaci kreditů ve vysokoškolském vzdělávání;

posílení spolupráce v oblasti zlepšování kvality využíváním evropské sítě pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě s cílem podpořit dosažení společného chápání zajišťování kvality a rozvíjet vzájemnou důvěru. Měla by pokračovat spolupráce s oblastí vysokoškolského vzdělávání;

b)

společných evropských nástrojů, v nichž odborné vzdělávání a příprava hrají významnou úlohu, a to prostřednictvím:

vypracování a testování evropského rámce kvalifikací (EQF) založeného na vzdělávacích výsledcích, zajišťování větší rovnosti a lepších vazeb mezi oblastí odborného vzdělávání a přípravy a oblastí vysokoškolského vzdělávání a zohlednění mezinárodních odvětvových kvalifikací;

dalšího rozvoje EUROPASSu jakožto jednotného evropského rámce pro transparentnost a nástrojů pro uznávání neformálního a informálního učení s cílem podpořit a doplnit zavedení evropského rámce kvalifikací a evropského systému převodu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu.

Provádění:

a)

společných evropských nástrojů zaměřených speciálně na odborné vzdělávání a přípravu, a to prostřednictvím:

účasti na testování evropského systému převodu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a podpory jeho provádění;

využívání zásad, na nichž je založen společný rámec pro zajišťování kvality, jak je uvedeno v závěrech Rady z května roku 2004 o zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě, s cílem podpořit kulturu zlepšování kvality a širší účast v evropské síti pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě;

b)

společných evropských nástrojů, v nichž odborné vzdělávání a příprava hrají významnou úlohu, a to prostřednictvím:

spojení vnitrostátních kvalifikačních systémů nebo rámců vnitrostátních kvalifikací s evropským rámcem kvalifikací;

podpory vnitrostátních kvalifikačních systémů při začleňování mezinárodních odvětvových kvalifikací s použitím evropského rámce kvalifikací jakožto referenčního bodu;

prosazování všeobecného používání EUROPASSu.

3.   Posilování vzájemného učení

Je zapotřebí systematičtějšího přístupu k posílení vzájemného učení, spolupráce a sdílení zkušeností a know-how. K tomu by měly přispět:

společné pojmy a dohodnuté definice na evropské úrovni, aby vnitrostátní řešení, modely a normy byly lépe srozumitelné;

financování ze strany Komise určené na výzkum a posouzení konkrétních otázek za účelem lepšího pochopení evropských systémů odborného vzdělávání a přípravy, jejich praktického provádění a jejich vazeb na pracovní trh a jiné oblasti vzdělávání;

sledování sítí ze strany Komise, výměna osvědčených postupů a vypracování mechanismů, které lze použít k šíření poznatků a odborných znalostí;

systematický a flexibilní rámec určený k podpoře vzájemného učení v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Rámec by měl také podpořit decentralizované vzájemné učení.

Přiměřené a konzistentní údaje a ukazatele jsou klíčem k pochopení dění v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, k posílení vzájemného učení a k vytvoření předpokladů pro politiku v oblasti odborné přípravy založenou na vědeckých poznatcích.

Do příští ministerské hodnotící konference v roce 2008, by Komise měla:

věnovat zvláštní pozornost zlepšování rozsahu, přesnosti a spolehlivosti statistických údajů týkajících se odborného vzdělávání a přípravy, aby bylo možné zhodnotit pokrok dosažený při rozvoji této oblasti;

věnovat pozornost rozvoji odborného vzdělávání a přípravy jakožto složky uceleného rámce ukazatelů a kritérií (11);

věnovat zvláštní pozornost přípravě statistických informací o investicích do odborného vzdělávání a přípravy a jejich financování.

Toho by se nejlépe dosáhlo maximálním využíváním a kombinováním stávajících údajů a současně zajištěním adekvátních celostátních/regionálních údajů o odborném vzdělávání a přípravě a konzistentnosti a srovnatelnosti s jinými údaji o vzdělávání a přípravě.

4.   Zapojení všech zainteresovaných stran

Úspěch Kodaňského procesu závisí na aktivním zapojení všech zainteresovaných stran do oblasti odborného vzdělávání a přípravy, zejména sociálních partnerů na evropské i vnitrostátní úrovni, odvětvových organizací a poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy. To vyžaduje:

přesné a jasné informace o procesu, okolnostech jeho vzniku, o jeho prioritách a činnostech a účinném předávání výsledků;

aktivní účast zainteresovaných stran ve všech fázích daného procesu na evropské úrovni i na celostátní, regionální a místní úrovni;

důraz na zapojení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a jejich učitelů a školitelů do testování a uplatňování výsledků tohoto procesu;

případné zapojení studujících a jejich organizací na vnitrostátní a evropské úrovni.

VYZÝVAJÍ ČLENSKÉ STÁTY A KOMISI, ABY V RÁMCI SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH PRAVOMOCÍ

prováděly Kodaňský proces prostřednictvím:

účinného využívání strukturálních fondů s cílem podpořit reformy odborného vzdělávání a přípravy na vnitrostátní úrovni;

cíleného využívání nového programu celoživotního učení s cílem podpořit daný proces, zejména v zájmu inovace, testování, experimentování a provádění;

aktivní účasti příslušných agentur, institucí a výborů Společenství;

úzké spolupráce v oblasti statistiky, ukazatelů a kritérií s EUROSTATem, OECD, CEDEFOP a ETD;

výměny informací, odborných poznatků a výsledků se třetími zeměmi, zejména těmi zeměmi, na něž se vztahuje politika širšího evropského sousedství. Je třeba posílit spolupráci se zeměmi a mezinárodními organizacemi dosahujícími vynikajících výsledků, jako je OECD.

Je třeba zajistit právo všech členských států se této činnosti účastnit.

Ve výročních zprávách o národních programech reforem v rámci Lisabonského procesu je třeba věnovat zvláštní pozornost pokroku v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Souhrnná dvouletá zpráva o pracovním programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ by měla zahrnovat zvláštní oddíl věnovaný odbornému vzdělávání a přípravě, což by umožnilo sledovat pokrok a určit, jakých zásadních výsledků, o nichž má být informována Evropská rada, bylo dosaženo.


(1)  Úř. věst. C 13, 18.1.2003, s. 2.

(2)  Dokument 13832/04.

(3)  Usnesení o celoživotním odborném vedení (dokument 9286/04);

Závěry o identifikaci a validaci neformálního a informálního učení (dokument 9600/04);

Závěry o zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě (dokument 9599/04).

(4)  Europass (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 6);

Závěry o dovednostech a kompetencích (Úř. věst. C 292, 24.11.2005, s. 3).

(5)  Dokument 9341/2/05.

(6)  „Modernizace vzdělávání a odborné přípravy: zásadní příspěvek k prosperitě a sociální soudržnosti v Evropě“ – společná průběžná zpráva Rady a Komise o pokroku za rok 2006 týkající se pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“, (Úř. věst. C 79, 1.4.2006, s. 1).

(7)  Závěry předsednictví, Evropská rada zasedající v Bruselu ve dnech 23. a 24. března 2006 (dokument 7775/06).

(8)  Jako je evropská soutěž v oblasti dovedností, která bude uspořádána v Nizozemsku v roce 2008, a celosvětové soutěže v oblasti dovedností pořádané dvakrát za rok.

(9)  Klíčová sdělení pro jarní zasedání Evropské rady (dokument 7620/06).

(10)  Závěry o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy (dokument 9599/04).

(11)  Závěry Rady ze dne 24. května 2005 o nových ukazatelích v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. C 141, 10.6.2005, s. 7).


Top