EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE0384

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách KOM(2004) 650 v konečném znění – 2004/0237 COD

OJ C 255, 14.10.2005, p. 59–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/59


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla a směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách

KOM(2004) 650 v konečném znění – 2004/0237 COD

(2005/C 255/11)

Dne 16. listopadu 2004 se Rada rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor v souladu s článkem 95 Smlouvy o založení Evropského společenství ve věci výše uvedené.

Specializovaná sekce „Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí“, která byla odpovědná za přípravné práce Výboru v této věci, přijala své stanovisko dne 17. března 2005, zpravodajkou byla paní Ann Davison.

Na svém 416. plenárním zasedání konaném dne 6. a 7. dubna 2005 (jednání dne 6. dubna 2005) přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko počtem 136 hlasů pro, 2 proti, 7 členů se zdrželo hlasování.

1.   Podstata návrhu Komise

1.1

Za posledních deset let se jedná o šestou změnu týkající se potravinářských přídatných látek jiných než barviv a náhradních sladidel, a o třetí změnu týkající se náhradních sladidel.

1.2

Pozměňovací návrhy ke směrnici 95/2/ES, která fungovala na principu seznamů látek „positive lists“, se týkají přídatných látek „jiných než barviv a náhradních sladidel“. To znamená, že pozornost je především soustředěna na emulgátory, stabilizátory a konzervanty.

1.3

Pozměňovací návrhy mají za cíl stáhnout z oběhu, redukovat, znovu zhodnotit, povolit, rozšířit použití, upřesnit a přejmenovat některé přídatné látky ve zmíněných relevantních kategoriích. Tyto změny jsou v souladu se stanovisky Vědeckého výboru pro potraviny (Scientific Committee on Food) a Evropského orgánu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority) k návrhům o nových přídatných látkách a rozšíření použití některých existujících přídatných látek. Pozměňovací návrhy rovněž směřují k zavedení harmonizovaných kontrol přídatných látek, potřebných pro skladování a použití látek zvýrazňujících chuť a vůni. (V současném stavu aplikují členské státy různou legislativu.)

1.4

Nová opatření zajistí to, že přídatné látky budou povoleny pouze tam, kde byla otestována jejich neškodnost, kde bylo jejich technologické použití odůvodněno, a které nepředstavují pro spotřebitele žádné riziko.

2.   Obecné připomínky

2.1

Výbor navrhl vytvoření Evropského orgánu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) a je potěšen tím, že došlo k oddělení hodnocení rizik (risk assessment) a jejich řízení (risk management) a tím, že EFSA viditelně bere na vědomí potřebu nových výrobků. Výbor doufá, že členské státy uvolňí dostatečné zdroje na zavedení do praxe tohoto nového přístupu EFSA. EHSV oceňuje nejnovější vývoj legislativy a má nějaké podrobné připomínky.

3.   Specifické připomínky

Pro větší přehlednost by bylo dobré, kdyby Komise ve svých dokumentech přidala ke jménům přísad jejich E-čísla, tak jak jsou uvedeny na nálepce.

3.1   Sloučeniny sodíku

Text obsahuje několik sodíkových sloučenin. EHSV je znepokojen faktem, že si spotřebitelé po přečtení nálepky neuvědomí, že se jedná o sůl, a výrobek tak přispívá k naplnění maximální celkové doporučené denní dávky 6g. Nejsou tedy schopni přiměřeným způsobem reagovat na radu redukovat svůj příjem soli.

3.2   Nitrity a nitráty

Na radu EFSA si Komise přeje snížit povolené limity na nejnižší možnou úroveň, která by neohrozila bezpečnost potravin. Nitráty a nitrity jsou užitečnými konzervanty, ale jejich přílišná konzumace s sebou nese určité riziko. Komise tedy navrhuje strategii, která stanovuje maximální hodnotu. V zájmu bezpečnosti spotřebitele by EHSV vítal základní limit tak nízký, jak jen to jde s tím, že k dosažení tohoto cíle mohou být v nutném případě stanoveny různé limity pro různé výrobky.

3.3   Odstavovací potraviny (weaning foods), potravní doplňky a potraviny pro speciální lékařské účely

EHSV podporuje návrh Komise upravit názvosloví a nahradit termín „odstavovací potraviny“ (weaning foods) ve veškeré legislativě názvem „zpracované potraviny na bázi obilovin a potraviny pro kojence“ a ujasnit názvosloví potravních doplňků a potravin pro speciální lékařské účely.

3.4   p– hydroxybenzoany

3.4.1

Podmínky použití p-hydroxybenzoanů měly být revidovány a EFSA určila přípustnou skupinovou denní dávku 0 – 10 mg na kg tělesné váhy pro celkový objem methylových a ethylových esterů kyseliny p-hydroxybenzoové a jejich sodných solí. Nicméně se doporučuje zrušit povolení pro propyl-paraben, který měl u mladých krys vliv na pohlavní hormony a orgány. Rovněž se navrhuje stáhnout p-hydroxybenzoany z použití v tekutých dietních potravinových doplňcích.

3.4.2

Výbor vychází z principu, že způsob, jakým EFSA kalkuluje povolenou denní dávku v sobě zahrnuje přiměřenou bezpečnostní marži pro děti a další zranitelné skupiny. Souhlasí s tím, že by mělo být staženo povolení u výrobků, pro které nejsou stanoveny úrovně pozorovatelného nežádoucího účinku.

3.5   Želírující látky v želatinových výrobcích v kelímku

Vzhledem k dobře zdokumentovanému riziku udušení je navrhováno stažení z oběhu několika želírovacích přísad. EHSV souhlasí s tímto zákazem, ale poukazuje na to, že riziko je způsobeno tvarem, formou a konzistencí těchto výrobků, spíše než samotnými přísadami. Bude zapotřebí zákazu se širším záběrem, aby se úplně zamezilo jejich přítomnosti na trhu. Jelikož v obecné potravinářské legislativě ani ve směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků neexistuje žádné opatření umožňující zakázat výrobek jako takový, jsou výrobky zakazovány kvůli potravinovým přídatným látkám, které obsahují. Výbor je přesvědčen, že by EU měla mít možnost zakázat nebezpečný potravinářský výrobek.

3.6   Erythritol

Jedná se o sladidlo, které se přirozeně vyskytuje v některém ovoci, houbách, fermentovaných potravinách a sýrech, ale může být rovněž použito k jiným cílům. Navrhuje se, aby bylo pro některé účely povoleno. EHSV souhlasí s tímto rozhodnutím ale žádá vysvětlení slovního obratu „maskovat nežádoucí příchutě“, který jakoby naznačoval, že nepříliš čerstvé potraviny lze maskovat. EHSV si je vědom výhod, jež nové sladidlo přináší specifickým skupinám častých uživatelů, například diabetikům. Nejenom že erythritol rozšíří možnost výběru z výrobků obsahujících umělá sladidla, ale má rovněž menší laxativní účinky, které tedy v tomto případě už nebude nutné zmiňovat na nálepce.

3.7   4 – hexylresorcinol

3.7.1

Tato látka je navrhována jako alternativa k siřičitanům zabraňujícím melanóze korýšů a její zavedení neimplikuje stažení siřičitanů z trhu. Vědecký výbor pro potraviny (Scientific Committee on Food – SCF) prohlásil 4 – hexylresorcinol přijatelným za předpokladu, že jeho reziduální hodnota v korýším mase nepřesáhne 2 mg na kg.

3.7.2

EHSV má na zřeteli osoby, které konzumují neobvykle vysoké množství korýšů, jako například lidé, žijící na pobřeží. EFSA by měla posoudit, který ze dvou zmíněných výrobků, 4-hexylresorcinol či siřičitany, případně jejich kombinace, zajistí spotřebiteli větší bezpečí.

3.8   Hemicelulóza sojových bobů

Tato látka je odvozena z vlákniny (tradiční) sóji a schválena Vědeckým výborem pro potraviny (SCF). Všechny výrobky ze sójových bobů včetně sojové hemicelulózy hemicelulózy musí být označeny, protože jde o potenciální alergeny.

3.8.1

EHSV přijímá tuto změnu v použití sojové hemicelulózy, neboť byla prokázána nutnost v omezení použití.

3.9   Ethyl celulóza

Tato látka je připravována z dřevní buničiny nebo bavlny a je běžně používána jako výplň farmaceutických tablet. EFSA nepovažovala za nutné stanovit jakoukoli přípustnou denní dávku. EHSV souhlasí s návrhem rozšířit její použití podobným způsobem, jako u veškeré celulózy.

3.10   Rozšíření použití již povolených potravinářských přísad

Komise navrhuje rozšíření použití tří přísad, nátrium-hydrogén-karbonátu, sorbanů a benzoanů a oxidu křemičitého.

Nátrium-hydrogén-karbonát

Tato přísada byla původně definována jako pomůcka při zpracování, která nespadá do kompetence Společenství. Nyní došlo ke změně definice, ale Komise si nekladla otázky ohledně jejího použití, protože přísada je jíž povolena v organických potravinách.

Sorbany a benzoany v korýších

Navrhuje se rozšířit použití těchto látek na základě předpokladu, že spotřeba pravděpodobně příliš nevzroste. EHSV soudí, že průměrné hodnoty spotřeby těchto výrobků mohou skrývat významné odchylky a klade si otázku, zda největší konzumenti jsou dostatečně chráněni. Výbor oceňuje skutečnost, že Komise shromažďuje více informací o benzoanech.

Oxid křemičitý

Komise musí jasně dát na srozuměnou svůj postoj, že by bylo lepší zvýšit dávky oxidu křemičitého namísto udržení vysoké spotřeby organických barviv.

3.11   Časový rozvrh

Pozastavení přístupu na trh pro želatinové výrobky v kelímku je potřeba prodloužit, dokud a pokud nebude pokryto novou legislativou se stejným účinkem.

V Bruselu dne 6. dubna 2005.

Předsedkyně

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Anne-Marie SIGMUND


Top