EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE0377

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o posílení důvěryhodnosti a spolehlivosti elektronických trhů typu business-to-business KOM(2004) 479 v konečném znění

OJ C 255, 14.10.2005, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 255/29


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o posílení důvěryhodnosti a spolehlivosti elektronických trhů typu business-to-business

KOM(2004) 479 v konečném znění

(2005/C 255/04)

Dne 14. července 2004 se Komise rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor podle článku 262 Smlouvy o založení Evropského společenství ve věci výše uvedené.

Specializovaná sekce „Jednotný trh, výroba a spotřeba“, která byla pověřena prací Výboru na tomto tématu, přijala své stanovisko dne 16. března 2005. Zpravodajem byl pan Lagerholm.

Na svém 416. plenárním zasedání (jednání dne 6. dubna 2005) Evropský hospodářský a sociální výbor přijal následující stanovisko 131 hlasy pro a 4 členové se zdrželi hlasování.

1.   Shrnutí

1.1

Komise předložila sdělení o posílení důvěryhodnosti a spolehlivosti e-trhů typu B2B. Výbor se domnívá, že:

Celkem vzato se zpráva vyváženým způsobem dotýká důležitých otázek přijetí e-trhů.

Výbor by však chtěl zdůraznit, že to není jediná akce, které je zapotřebí. Do určité míry je také pochopitelné, že přístup trhu je poněkud zdrženlivý. Zejména vyspělejší formy e-trhů se liší od tradičních modelů obchodování MSP.

V souvislosti s přeshraničním obchodem existují mnohem závažnější překážky.

2.   Sdělení Komise

2.1

Sdělení Komise ve velké míře vychází z práce expertní skupiny zástupců průmyslu a poskytovatelů elektronických trhů („expertní skupina“) (1). Sdělení se zaměřuje na potřebu posílení důvěryhodnosti a spolehlivosti e-trhů typu B2B, aby omezila hospodářská rizika plynoucí z nekalých nebo nelegálních obchodních praktik na těchto trzích. E-trhy B2B mají potenciál zvýšit efektivnost tím, že sníží transakční náklady a posílí hospodářskou soutěž, takové zvýšení efektivnosti však z velké části závisí na ochotě podniků účastnit se na těchto trzích. Aby odstranila možné překážky využívání e-trhů typu B2B, které pramení z nedostatku jejich důvěryhodnosti a spolehlivosti, hodlá Komise učinit následující kroky:

Provést analýzu stávajících vnitrostátních právních předpisů, které se vztahují k nekalým obchodním praktikám na trzích typu B2B, v úzké spolupráci s členskými státy.

Podporovat zainteresované strany, aby se dohodly na kodexech správné praxe nebo jejich revizi s tím, že budou nadále podporovat korektní obchodní zásady na e-trzích typu B2B, jak je uvedeno v tomto sdělení.

Vypracovat studii o hospodářském dopadu e-trhů typu B2B na konkurenceschopnost a produktivitu podniků v EU, která se zaměří především na analýzu přímých a nepřímých nákladů a užitků, které vznikají účastníkům na e-trzích. Výsledky této studie budou dále projednány se zainteresovanými stranami.

Poskytovat koherentní informace o aplikaci stávajících pravidel hospodářské soutěže týkajících se e-trhů typu B2B, a tak poskytovat vedení pro konkurenční chování.

2.2

Sdělení bude podporovat intenzivnější dialog mezi zainteresovanými stranami zapojenými do e-trhů typu B2B s ohledem na korektní obchodní zásady a bezpečnostní požadavky. V důsledku toho by měly být odstraněny možné překážky účasti na takových elektronických formách obchodování. Orgány Komise budou pravidelně informovat o pokroku, jehož bylo dosaženo, prostřednictvím evropského portálu e-tržiště.

3.   Definice elektronických trhů typu business-to-business

3.1

E-trhy typu B2B lze definovat jako internetové obchodní platformy, kde podniky směňují zboží a služby. Dále, po této spíše širší definici, lze e-trhy typu B2B rozdělit do následujících kategorií podle různých funkčností transakcí, které se nabízí:

Vývěsky (pin boards, message boards), které představují nejjednodušší typ e-trhů a které nabízí pouze omezenou funkčnost transakcí. Příprava transakcí probíhá tak, že účastník trhu má možnost oznámit, že hodlá něco koupit nebo prodat.

Burzy, které jsou rozšířením vývěsek. Je pro ně typické, že nabízí mechanismy pro vyhledávání kupujících a prodávajících, kontrolu jejich interakcí a umožňuje jim vyjednávat prostřednictvím platformy.

Katalogové e-trhy, které poskytují kombinovaný katalog výrobků složený z katalogů různých prodejců.

Aukční služby, které představují formální postup hledání cen podporovaný internetovou obchodní platformou, kde zahajuje prodejní aukci prodávající s cílem prodat výrobky nebo služby za co nejvyšší možnou cenu. Iniciátorem zpětných aukcí (či „aukcí formou výběrového řízení“) je kupující, který chce získat výrobky nebo služby za co nejnižší možnou cenu.

Počet aktivních e-trhů se v průběhu času mění a není ještě stabilní. Předpokládá se, že je v současnosti na celém světě aktivních asi 1 000 e-trhů, což je přibližně o 20 % méně než před dvěma roky [SEC(2004) 930].

4.   Obecné připomínky

4.1

Sdělení Komise se zaměřuje na oblast „posílení důvěryhodnosti a spolehlivosti elektronických trhů typu business to business“. Elektronické trhy tvoří důležitou součást mnohem obecnějšího odvětví e-podnikání. K této oblasti e-podnikání uvádíme níže několik poznámek.

4.1.1

Dobře fungující elektronické trhy v zásadě přispívají k efektivnějšímu obchodnímu prostředí. Z dlouhodobého hlediska je to pro evropský obchod a zaměstnanost prospěšné. Větší konkurence bude evropský obchod stimulovat ke zlepšení jeho efektivnosti. EHSV proto podporuje akce, které jsou prospěšné pro rozvoj elektronického obchodu. To také již uvedl ve svých předchozích připomínkách.

4.1.2

Ve svém stanovisku k návrhu směrnice o určitých právních aspektech elektronického obchodu (2) Výbor uvedl, že nejistý právní rámec je pro elektronický obchod nepřípustný. Stávající sdělení má za cíl omezit tuto nejistotu a EHSV tento krok vítá.

4.1.3

EHSV vyjádřil své připomínky k úsilí Komise stimulovat e-obchod ve svých stanoviscích ke sdělením Komise „Pomáháme MSP k digitalizaci“ (3) a „Úprava politik e-obchodu v měnícím se prostředí: Zkušenosti iniciativy digitalizace a budoucí výzvy“ (4). Tyto připomínky jsou v zásadě stále v platnosti.

4.1.4

Pro obchod a veřejný sektor je elektronický obchod velmi důležitý. Otevírá možnosti pro větší hospodářskou soutěž, obchodování na vnitřním trhu a rovné příležitosti pro MSP. Je důležité, aby bylo využívání této nové technologie podporováno, zejména mezi MSP. Výbor vítá a podporuje práci Komise v této oblasti.

4.1.5

Výbor také vítá zjištění skupiny odborníků o internetových obchodních platformách typu B2B. Co se týká identifikace problémů, skupina provedla důkladnou práci. Zdá se však, že si není jistá, zda si MSP uvědomují přínos tohoto typu obchodování. Na straně 10 jejich zprávy se uvádí, že „MSP jsou si obecně vědomy výhod e-podnikání a jsou o nich přesvědčeny“; na straně 11 se uvádí, že „MSP stále váhají s plným zapojením do elektronického obchodu“, a dále se uvádí, že je to z důvodu „nedostatečného povědomí o rizikách a výhodách“. Je však velmi důležité upozornit na rozdíl mezi e-podnikáním a elektronickým obchodem. Závěrem lze konstatovat, že MSP jsou si vědomy obecných možností využívání IT, zatímco specifičtější elektronické obchodování je stále ještě vzdálené.

4.1.6

I když existuje povědomí o možnostech e-podnikání a mnoho MSP stojí v popředí při využívání e-obchodu,, existují některé problémy, které přesto zabraňují většině MSP, aby se plně zapojily do „společnosti e-podnikání“. Tyto problémy jsou obecného charakteru a neomezují se pouze na elektronické obchodování. Vztahují se však k této oblasti.

MSP se spíše zaměřují na bezprostřední problémy. Váhají s investicemi do technologií a postupů, které se jim bezprostředně nevyplácí.

Nedostatek řešení, která jsou navržena a vyvinuta zvláště pro MSP. MSP nemají stejné požadavky jako větší společnosti, a co je horší, konzultanti bývají pro MSP často příliš drazí, takže nemohou jednoduše používat existující řešení.

MSP často nemají odborníky, kteří jsou třeba k většině softwarových balíčků, ani odborníky pro vývoj jejich vlastních rozhraní pro standardizaci softwaru.

Mnoho velkých podniků od svých dodavatelů požaduje, aby zavedli specifický software jako podmínku pro to, aby se mohli stát nebo zůstat dodavateli. Blokuje to situaci, protože MSP si většinou nemohou dovolit ani nemohou zvládat složitou technickou situaci, která vznikne, jestliže každý z jejich odběratelů vyžaduje specifické řešení. Je to problém vyplývající z nedostatku obecných standardů.

E-podnikání zavádí prvek úspor z rozsahu ve prospěch velkých společností, i když s regresním účinkem, jak je uvedeno výše. MSP nemohou stanovovat svá vlastní pravidla; náklady na zavedení podpory vznikají bez ohledu na velikost společnosti. Takže MSP musí zavádět několik různých řešení, zatímco větší společnosti pouze jedno.

4.1.6.1

Komise má na podporu MSP při využívání e-podnikání několik iniciativ. Tyto iniciativy Výbor podporuje a doporučuje Komisi, aby přidala nebo posílila ty iniciativy, které podporují specifickou potřebu MSP na zavedení upraveného softwaru a standardů.

4.1.7

EHSV také upozorňuje na to, že je třeba stimulovat zájem mezi MSP, aby se učily, jakým způsobem se mohou účastnit elektronického podnikání. Oblast elektronického obchodu a elektronického podnikání se vyvíjí velmi rychle. Stálo by za to prozkoumat podněty pro MSP v oblasti celoživotního učení.

4.1.7.1

Výše uvedené je v souladu s doporučeními, které Výbor nedávno přijal ve svém stanovisku o celoživotním učení (5). V tomto stanovisku EHSV doporučuje posílení programů celoživotního učení určených pro občany v produktivním věku, přičemž dává do souvislosti tyto programy s úspěchy znalostní ekonomiky. EHSV přisuzuje zvláštní význam přístupu MSP k těmto programům.

5.   Konkrétní připomínky

5.1   Internetové obchodní platformy typu B2B

5.1.1

Skupina odborníků ve své závěrečné zprávě rozlišuje různé formy obchodních platforem. Výbor podporuje tvrzení odborníků, že „by nebylo vhodné zaměřit se pouze na e-tržiště“. Existuje mnoho různých způsobů, jejichž prostřednictvím lze participovat ve „společnosti e-podnikání“. Různé společnosti mají různé potřeby a různé obchodní zásady. Jak skupina odborníků upozorňuje, „protože většina problémů MSP souvisí s e-tržišti, a zejména v tomto kontextu se zpětnými aukcemi, zaslouží si tato konkrétní forma internetové obchodní platformy typu B2B … velkou pozornost“.

5.1.2

V této fázi by však Výbor chtěl upozornit na probíhající implementaci dvou směrnic o veřejných zakázkách do vnitrostátních právních systémů. Tyto dvě směrnice otevírají prostor pro nové postupy elektronického zadávání veřejných zakázek, a přestože existují určité rozdíly v implementaci směrnic v různých zemích, pro obchod je velmi důležité, že zadávání veřejných zakázek může stimulovat používání nových elektronických prostředků. Komise rovněž zahájila „akční plán pro implementaci právního rámce elektronického veřejného nakupování“, což hraje důležitou roli pro MSP při jejich seznamování se s elektronickým podnikáním.

5.1.3

Výbor souhlasí s názorem, že e-tržiště mají specifický potenciál, který by nebylo moudré nepodporovat. Výbor vítá sdělení. Domnívá se však, že nedostatek důvěryhodnosti a spolehlivosti, jakkoli jsou důležité, není jediným důvodem, proč MSP zaujaly váhavý postoj vůči e-tržištím, nebo v tomto případě k obecnějšímu pojetí internetových obchodních platforem typu B2B.

5.1.3.1

Jak uvádí skupina odborníků, „podnikatelská politika může hrát užitečnou úlohu tím, že poskytne pomoc MSP při adaptaci na nové výzvy internetových obchodních platforem podporováním transparentnosti trhu, interoperability a slušnosti. … státní orgány by neměly podporovat specifické formy e-obchodu, ale měly by zůstat neutrální vůči různým prodejním kanálům a funkčnostem na internetových obchodních platformách. … zjistili jsme, že v zejména v oblastech budování povědomí, transparentnosti trhu, standardizace a důvěryhodnosti a spolehlivosti je zapotřebí dalších akcí.“

5.1.3.2

Obecně vzato jsou to právě MSP, které zásobují internetové obchodní platformy typu B2B informacemi. Čím pokročilejší, tím existuje větší potřeba standardů. Tyto standardy ještě zdaleka nejsou úplné, a, až budou dokončeny, musí existovat software, který je bude využívat a který bude přizpůsobený pro MSP.

5.1.3.3

Neexistence standardů se netýká pouze technických záležitostí, ale také rozhraní člověk/stroj. Vzhledem k počtu obchodních platforem a dále vzhledem k otázce vícejazykové složitosti, je pochopitelné, že MSP zaujaly váhavý přístup. Tuto oblast budou muset prozkoumat standardizační orgány a rovněž Komise, zejména má-li zájem na tom, aby byl podporován přeshraniční obchod. Týká se to také standardizace výrobků, klasifikace služeb a formulace, kde EHSV podporuje probíhající úsilí v CEN/ISSS.

5.1.3.4

MSP mají do jisté míry problém účastnit se elektronických aukcí a dalších elektronických tržišť z důvodu rozsahu vyhlášených výběrových řízení. MSP mají omezený potenciál na to, aby dodávaly velké zakázky. Na tento problém bychom se měli zaměřit především v souvislosti s veřejnými zakázkami.

5.1.3.5

Další problémy, které by mohly zabránit využívání internetových obchodních platforem, představují rozdílné vnitrostátní právní předpisy a implementace směrnic EU. Z hlediska harmonizace je neúnosné, aby takové množství směrnic poskytovalo prostor pro volbu na vnitrostátní úrovni, přičemž hlavním problémem je e-podpis. Výbor vítá a podporuje iniciativu Komise týkající se analýzy stávající legislativy.

5.2   Elektronické trhy včetně elektronických aukcí

5.2.1

Různé internetové obchodní platformy typu B2B se hodí pro různé účely. Elektronické trhy vedou k dosažení „nejnižší ceny“. V mnoha případech to není nejdůležitější faktor. Včasné dodání, náklady služeb a náklady na uživatelské přizpůsobení jsou také důležité, dokonce důležitější. Je obtížné tyto faktory zahrnout do více či méně automatizovaných e-trhů, což by mohlo částečně vysvětlit relativně pomalý příjem automatizovanějších e-tržišť.

5.2.2

MSP si často nekonkurují pouze nabídkou „nejnižší ceny“, ale také flexibilitou a uživatelským přizpůsobením. Je pro ně důležitý osobní vztah. Využívání e-trhů představuje novou „obchodní kulturu“, jíž nejsou MSP vždy přizpůsobeny. Anonymita internetu je může odradit. Tyto psychologické důvody by rovněž mohly být důvodem k váhavosti při využívání vyspělejších elektronických trhů. Tyto okolnosti musí být zohledněny v kodexech správné praxe.

5.2.3

V rámci diskuse o pravidlech hospodářské soutěže pro e-trhy typu B2B se znepokojeně hovoří o tom, že „tzv. síťové účinky“ mohou vyústit v dominantní postavení některého síťového operátora. Je sporné, do jaké míry by nás tato záležitost měla znepokojovat. Jak se zdá, je riziko zneužití takového dominantního postavení ve většině případů omezené. Nicméně Výbor podporuje Komisi v tom, aby ohledně této otázky pokračovala započatým směrem, a zaznamenala tak možné zneužití plynoucí z obrovské moci, avšak zastává názor, že by v tomto ohledu neměla být přijata konkrétní nařízení pro elektronické trhy. Nařízení pro e-trhy bude mít, co nejvíce to bude možné, stejnou váhu jako pravidla určená pro tradiční trhy. Pravidla a směrnice musí být neutrální z hlediska technologického a z hlediska mechanismů dodávky služeb.

5.3   Důvěra a spolehlivost

5.3.1

Výbor podporuje Komisi, která doporučuje zainteresovaným stranám, aby se dohodly na kodexech dobré praxe nebo jejich revizi. Rád by rovněž podpořil myšlenky, které předložila skupina odborníků o používání kontrolního seznamu.

5.3.2

Komise ve sdělení (strana 4) poznamenává, že mnoho podniků může „považovat za obtížné odlišit změnu tržní síly, která musí být akceptována z ekonomických důvodů, od nekalých praktik, které nejsou v souladu s právními ustanoveními kodexu správné praxe“. Je běžné, že nějakou dobu trvá, než se trh adaptuje, když se zavádí nové obchodní modely. Tato poznámka je jistě správná, Komise by však měla vynaložit větší úsilí pro objasnění nových tržních mechanismů.

5.3.3

I když se někteří dodavatelé mohou stavět negativně vůči zpětným aukcím, pro komodity (výrobky definované s mimořádnou přesností s nízkým stupněm obsahu služeb a malou možností pro branding) zcela jistě představuje nástroj s obrovským potenciálem. Výbor souhlasí s Komisí, že musí existovat přísnější pravidla pro tento typ aukcí bez ohledu na to, zda jsou elektronické nebo využívají jiných prostředků.

5.3.4

Problém důvěryhodnosti a spolehlivosti má mnoho dimenzí:

důvěra v trhy, v to, že jsou přínosem pro mé podnikání;

konkrétní trh jako takový je „nejlepší“ trh pro mé účely;

důvěra v to, že neexistuje „text mezi řádky“ (skrytá pravidla);

důvěra v pravidla trhu a v to, že tato pravidla dodržují všichni účastníci;

důvěra v podpůrnou technologii, včetně zabezpečení;

důvěra v přístup k relevantním informacím o kupujícím a prodávajícím;

důvěra v to, že relevantní dimenze jsou ty dimenze, které stanovují výsledek.

Měli bychom vzít v úvahu všechny tyto a také další dimenze důvěry a spolehlivosti.

5.4

Stručně řečeno, Výbor souhlasí se všemi závěry uvedenými ve sdělení. Považuje však za důležité, abychom si uvědomili, že by sdělení mohlo znamenat důležitý nebo dokonce i nutný krok k podpoře využívání internetových obchodních platforem typu B2B, a zejména e-trhů, ale není to jediný krok, který je třeba. Další kroky zahrnují oblasti standardů, vhodného softwaru, budování povědomí, vnitrostátní a evropské legislativy.

V Bruselu dne 6. dubna 2005.

Předsedkyně

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Závěrečná zpráva expertní skupiny o internetových platformách typu B2B

http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/b2b/wshop/fin-report.pdf

(2)  Úř. věstník C 169 ze dne 16. června 1999.

(3)  Úř. věstník C 80 ze dne 3. dubna 2002.

(4)  Úř. věstník C 108 ze dne 30. dubna 2004.

(5)  Úř. věstník C 133 ze dne 6. června 2003.


Top