Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AP0092

Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace (KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

OJ C 81E , 15.3.2011, p. 156–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 81/156


Středa 5. května 2010
Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace *

P7_TA(2010)0092

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace (KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

2011/C 81 E/27

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0021),

s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0078/2009),

s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem článek 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0065/2010),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

ZNĚNÍ NAVRŽENÉ KOMISÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

(4)

S cílem pomoci malým a středním podnikům, které se potýkají s problémy při odvodu DPH příslušnému orgánu před přijetím platby od svých pořizovatelů nebo příjemců, by členské státy měly mít možnost povolit, aby byla DPH účtována pomocí režimu hotovostního účetnictví, který umožňuje, aby dodavatel odvedl DPH příslušnému orgánu až po přijetí platby za dodání, a který stanoví nárok na odpočet daně v okamžiku, kdy zaplatí za dodání. To by mělo členským státům umožnit, aby zavedly volitelný režim hotovostního účetnictví, který nemá nepříznivý dopad na peněžní toky v souvislosti s jejich příjmy z DPH.

(4)

S cílem pomoci malým a středním podnikům, které se potýkají s problémy při odvodu DPH příslušnému orgánu před přijetím platby od svých pořizovatelů nebo příjemců, by členské státy měly povolit, aby byla DPH účtována pomocí režimu hotovostního účetnictví, který umožňuje, aby dodavatel nebo poskytovatel odvedl DPH příslušnému orgánu až po přijetí platby za dodání zboží nebo poskytnutí služeb, a který stanoví nárok na odpočet daně v okamžiku, kdy za dodání zboží nebo poskytnutí služeb zaplatí. To by mělo členským státům umožnit, aby zavedly volitelný režim hotovostního účetnictví, který nemá nepříznivý dopad na peněžní toky v souvislosti s jejich příjmy z DPH.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 91. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

7a.

V čl. 91 odst. 2 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce členské státy připustí použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou v den vzniku daňové povinnosti, nebo není-li v uvedený den kurz zveřejněn, kurzu zveřejněného v nejbližší den před vznikem daňové povinnosti. Pokud žádná z měn není euro, vypočítá se směnný kurz na základě směnného kurzu eura vůči uvedeným měnám.“

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 167 a – odst. 2 – návětí

2.   Členské státy mohou v rámci volitelného režimu stanovit , že osoby povinné k dani musí v případě, že jsou splněny níže uvedené podmínky, odložit nárok na odpočet daně do okamžiku zaplacení DPH dodavateli:

2.   Členské státy v rámci volitelného režimu stanoví , že osoby povinné k dani musí v případě, že jsou splněny níže uvedené podmínky, odložit nárok na odpočet daně do okamžiku zaplacení DPH dodavateli:

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9 – písm. c

Směrnice 2006/112/ES

Článek 178 – písm. f

c)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

má-li povinnost odvést daň jako pořizovatel nebo příjemce v případech, na které se vztahují články 194 až 197 nebo článek 199, musí mít fakturu vystavenou v souladu s hlavou XI kapitolou 3 oddíly 3 až 6 a musí splnit náležitosti stanovené jednotlivými členskými státy.“

vypouští se

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Směrnice 2006/112/ES

Článek 219 a

1.   Na vystavení faktury se vztahují pravidla použitelná v členském státě, který dotyčné osobě povinné k dani vydal identifikační číslo pro DPH, pod nímž uskutečnila dodání.

1.   Na vystavení faktury se vztahují pravidla použitelná v členském státě, v němž je DPH splatná .

Pokud takovéto číslo neexistuje , jsou příslušnými pravidly pravidla použitelná v členském státě, v němž má dodavatel sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž se uskutečnilo dodání, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, v němž je usazen nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, či musí být jinak identifikován pro účely DPH.

Pokud DPH není splatná v Unii , jsou příslušnými pravidly pravidla použitelná v členském státě, v němž má dodavatel nebo poskytovatel sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž se uskutečnilo dodání zboží nebo poskytnutí služeb, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, v němž je usazen nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje.

Není-li dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb vystavující fakturu za zdanitelné dodání zboží nebo poskytnutí služeb usazen v členském státě, v němž je DPH splatná, a osobou povinnou odvést DPH je pořizovatel zboží nebo příjemce služeb, vztahují se na vystavení faktury pravidla použitelná v členském státě, v němž má dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb sídlo nebo stálou provozovnu, z níž je zboží dodáno nebo služba poskytnuta.

Nemá-li dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb v Unii provozovnu, ustanovení této směrnice se na vystavení faktury nevztahují.

2.    Je-li pořizovatel, který obdrží dodání zboží, nebo příjemce, který obdrží poskytnutí služby, usazen v členském státě jiném než členský stát, z něhož se uskutečnilo dodání nebo poskytnutí, a je povinen odvést DPH, vztahují se na vystavení faktury pravidla použitelná v členském státě, který vydal identifikační číslo pro DPH , pod nímž pořizovatel obdržel dodání zboží nebo příjemce obdržel poskytnutí služby .

2.    Vystaví-li fakturu pořizovatel zboží nebo příjemce služeb (samofakturací) a je povinen odvést DPH, vztahují se na vystavení faktury pravidla použitelná v členském státě, v němž je DPH splatná .

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 16

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 220 a – odst. 1 – písm. a

a)

je-li základ daně u dodání zboží nebo poskytnutí služby nižší než 200 EUR ;

a)

je-li základ daně u dodání zboží nebo poskytnutí služby nižší než 300 EUR ;

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 17

Směrnice 2006/112/ES

Článek 221

Členské státy mohou osobám povinným k dani uložit povinnost vystavovat zjednodušené faktury za jiná dodání zboží nebo za jiná poskytnutí služeb, než jsou uvedena v článku 220, je-li místo dodání tohoto zboží nebo poskytnutí těchto služeb na jejich území.

1.     Členské státy mohou osobám povinným k dani uložit povinnost vystavovat faktury podle článku 226 nebo 226b za jiná dodání zboží nebo za jiná poskytnutí služeb, než jsou uvedena v článku 220, je-li místo dodání tohoto zboží nebo poskytnutí těchto služeb na jejich území.

 

2.     Členské státy mohou zprostit osoby povinné k dani povinnosti podle článku 220 nebo 220a vystavovat faktury za zboží nebo služby, které dodaly nebo poskytly na jejich území a které jsou na základě článků 110 a 111, čl. 125 odst. 1, článku 127, čl. 128 odst. 1, článků 132, 135, 136, 375, 376 a 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 a článků 380 až 390 osvobozeny od daně, a to s nárokem na odpočet DPH odvedené na předchozím stupni i bez něj.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 17

Směrnice 2006/112/ES

Článek 222

Faktura musí být vystavena nejpozději 15. den měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění.

Faktura musí být vystavena nejpozději 15. den druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 19 – písm. a

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 226 – bod 4

4)

identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce uvedené v článku 214;

4)

identifikační číslo pro DPH pořizovatele nebo příjemce uvedené v článku 214, pod kterým obdržel pořizovatel zboží nebo příjemce služby, pro něž je osobou povinnou odvést DPH, nebo obdržel zboží podle článku 138 ;

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 20

Směrnice 2006/112/ES

Článek 226 b

V případě zjednodušené faktury vystavené podle článků 220a a 221 se vyžadují pouze tyto náležitosti:

1.    V případě zjednodušené faktury vystavené podle článků 220a a 221 se vyžadují pouze tyto náležitosti:

a)

datum vystavení;

a)

datum vystavení;

b)

identifikace osoby povinné k dani, která uskutečňuje dodání;

b)

identifikace osoby povinné k dani, která dodala zboží nebo poskytla službu, s uvedením identifikačního čísla pro DPH této osoby ;

c)

identifikace druhu dodaného zboží nebo poskytnuté služby a jejich hodnota;

c)

identifikace druhu dodaného zboží nebo poskytnuté služby a jejich hodnota;

d)

výše DPH, která má být odvedena nebo připsána, nebo údaje potřebné k jejímu výpočtu.

d)

sazba a výše DPH, která má být odvedena nebo připsána, nebo údaje potřebné k jejímu výpočtu ;

 

da)

je-li vystavená faktura dokladem nebo sdělením, kterým se mění původní faktura podle článku 219, konkrétní a jednoznačný odkaz na tuto původní fakturu.

 

2.     Členské státy mohou vyžadovat, aby zjednodušené faktury vystavené podle článků 220a a 221 obsahovaly tyto další údaje týkající se konkrétních transakcí nebo kategorií osob povinných k dani:

a)

identifikaci osoby povinné k dani, která dodala zboží nebo poskytla službu, s uvedením jména a adresy této osoby;

b)

pořadové číslo založené na jedné nebo více sériích, které jednoznačně určují fakturu;

c)

identifikaci pořizovatele nebo příjemce s uvedením identifikačního čísla pro DPH tohoto pořizovatele nebo příjemce a jeho jména a adresy;

d)

v případě osvobození od DPH nebo je-li pořizovatel nebo příjemce osobou povinnou odvést DPH, náležitosti požadované podle článků 226 a 226a.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 22

Směrnice 2006/112/ES

Článek 230

Částky uvedené na faktuře lze vyjadřovat v jakékoli měně, je-li výše daně, jež má být odvedena nebo připsána, vyjádřena v měně členského státu, kde je zboží dodáno nebo služba poskytnuta, s využitím směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den vzniku daňové povinnosti, nebo pokud není v uvedený den kurz zveřejněn, kurzu zveřejněného pro předchozí den .

Částky uvedené na faktuře lze vyjadřovat v jakékoli měně, je-li výše daně, jež má být odvedena nebo připsána, vyjádřena v národní měně členského státu, kde je zboží dodáno nebo služba poskytnuta, s využitím jednoho ze směnných kurzů uvedených v článku 91 .

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 25

Směrnice 2006/112/ES

Články 233, 234, 235 a 237

25.

Články 233, 234,235 a 237 se zrušují.

25.

Články 233, 234 a 235 se zrušují.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 25 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Článek 237

 

25a.

Článek 237 se nahrazuje tímto:

„Článek 237

Každý členský stát předloží Komisi do 31. prosince 2013 hodnotící zprávu o stavu provádění elektronické fakturace. Tyto zprávy uvedou zejména technické obtíže nebo nedostatky, s nimiž se osoby povinné k dani a daňová správa setkaly, včetně hodnocení dopadu jakýchkoli podvodných činností spojených s elektronickou fakturací, k nimž došlo v důsledku zrušení požadavku na začlenění výměny elektronických dat nebo elektronického podpisu do elektronických faktur. Na základě hodnotících zpráv členských států předloží Komise do 1. července 2014 Evropskému parlamentu a Radě zprávu s příslušnými návrhy.“

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 244 – odst. 3

Uchovávání faktury podléhá pravidlům použitelným v členském státě, v němž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž nebo pro níž se dodání uskuteční, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, v němž je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, nebo musí být jinak identifikována pro účely DPH.

Faktura může být uchovávána ve stejné podobě, v níž byla obdržena, ať už v papírové či elektronické. Fakturu v papírové podobě lze eventuelně převést do podoby elektronické. V jiných ohledech uchovávání faktury podléhá pravidlům použitelným v členském státě, v němž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž nebo pro níž se dodání uskuteční, nebo pokud takovéto sídlo ekonomické činnosti nebo stálá provozovna neexistuje, v němž je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, nebo musí být jinak identifikována pro účely DPH.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 32

Směrnice 2006/112/ES

Článek 247

Osoba povinná k dani zajistí, aby faktury byly uchovávány po dobu šesti let.

Osoba povinná k dani zajistí, aby faktury byly uchovávány po dobu pěti let. Tímto článkem nejsou dotčena vnitrostátní ustanovení v jiných oblastech, než je DPH, jež stanoví rozdílné povinné lhůty pro uchovávání podkladů včetně faktur.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 34

Směrnice 2006/112/ES

Článek 248 a

34.

V hlavě XI kapitole 4 oddíle 3 se vkládá nový článek 248a, který zní:

„Článek 248a

Za účelem kontroly mohou členské státy, v nichž je daň splatná, vyžadovat, aby byly konkrétní faktury přeloženy do jejich úředních jazyků.“

vypouští se

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 36 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Hlava XIV – kapitola 4 a (nová)

 

36a.

Za článek 401 se vkládá nová kapitola, která zní:

„Kapitola 4a

Elektronická správa

Článek 401a

V zájmu aktivního vytváření efektivní a spolehlivé elektronické správy v oblasti DPH Komise zhodnotí stávající opatření a nástroje pro elektronickou správu v členských státech a prohloubí výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy v této oblasti. Komise dále použije program Společenství ke zlepšení fungování systémů zdanění na vnitřním trhu (Fiscalis 2013), který byl zřízen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1482/2007/ES (1), jakož i další stávající finanční nástroje Unie, jako jsou strukturální fondy, k poskytnutí technické pomoci členským státům, jež nejvíce potřebují modernizovat svou elektronickou správu, prostřednictvím přístupu k hlavním tranunijním informačním systémům a jejich využívání.


(1)   Úř. věst. L 330, 15.12.2007, s. 1.“


Top