Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0126

Přechod na Lisabonskou smlouvu: monitorování nedokončených legislativních postupů Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy (KOM(2009)0665) –  „omnibus“

OJ C 81E , 15.3.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 81/1


Středa 5. května 2010
Přechod na Lisabonskou smlouvu: monitorování nedokončených legislativních postupů

P7_TA(2010)0126

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy (KOM(2009)0665) – „omnibus“

2011/C 81 E/01

Evropský parlament,

s ohledem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009,

s ohledem na sdělení Komise nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665) a dodatek k němu (KOM(2010)0147),

s ohledem na dopis Rady ministrů ze dne 23. března 2010, týkající se opětovných konzultací,

s ohledem na oznámení předsedy EP, s nímž dne 15. prosince 2009 vystoupil na plenárním zasedání,

s ohledem na články 58 a 59 jednacího řádu,

s ohledem na své usnesení ze dne 7. května 2009 o nové úloze a odpovědnostech Parlamentu při provádění Lisabonské smlouvy (1), zejména na bod 75 tohoto usnesení,

s ohledem na prověření veškerých neprojednaných legislativních návrhů parlamentními výbory a na výsledky, které Konference předsedů výborů shrnula na své schůzi dne 8. února 2010,

s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4. března 2010 stvrzující výsledky tohoto prověření,

s ohledem na dopisy předsedy ze dne 14. dubna 2010 adresované předsedovi Rady ministrů a předsedovi Evropské komise, kterými reagoval na sdělení Komise KOM(2009)0665,

A.

vzhledem k tomu, že Evropský parlament ověřil úplnost a správnost sdělení Komise, zejména právní základ a postup stanovený Lisabonskou smlouvou, které Komise uvádí na svém seznamu,

1.

domnívá se, že Lisabonská smlouva vytváří nový právní rámec, který se týká neprojednaných spisů, protože mění jejich právní základy nebo příslušné postupy, a proto bere na vědomí následující seznam 16 postupů, a žádá Komisi, aby pro ně vypracovala nový návrh či upravila návrh stávající nebo aby případně proběhla další konzultace s Radou ministrů s cílem tento nový rámec řádně zohlednit, a žádá oba orgány, aby vyhověly žádostem týkajícím se těchto aktů:

návrh nařízení Rady provádějící v rámci Evropského hospodářského společenství rozhodnutí Rady přidružení EHS-Turecko č. 3/80 o uplatňování systémů sociálního pojištění členských států Evropských společenství na turecké pracovníky a jejich rodiny, 1983/1101(CNS),

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti doplňkových práv na penzijní připojištění, 2005/0214(COD),

návrh doporučení Rady k opatřením pro boj proti neurodegenerativním chorobám, zejména Alzheimerově chorobě, prostřednictvím společného plánování výzkumných činností, 2009/0113(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis, 2009/0033(CNS),

návrh nařízení Rady o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku, 2009/0114(CNS),

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), 2009/0136(CNS),

návrh nařízení Rady o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření, 2008/0112(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Běloruskou republikou na straně druhé, 1996/0053 (CNS),

návrh nařízení Rady o uzavření mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 jménem Evropského společenství, 2006/0263(CNS),

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94, pokud jde o funkční období prezidenta Odrůdového úřadu Společenství, 2005/0078(CNS);

2.

potvrzuje své stanovisko ohledně následujících 29 postupů, které se podle Lisabonské smlouvy změnily z postupu konzultace na řádný legislativní postup či na postup souhlasu:

návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a republikami Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama na straně druhé, 2003/0266(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými státy, Bolivijskou republikou, Kolumbijskou republikou, Ekvádorskou republikou, Peruánskou republikou a Bolívarovskou republikou Venezuela na straně druhé, 2003/0268(CNS),

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství, 2008/0183(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskou konfederací v audiovizuální oblasti, kterou se stanoví podmínky pro účast Švýcarské konfederace na programu Společenství MEDIA 2007, a závěrečného aktu, 2007/0171(CNS),

návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. […] na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, 2007/0152(CNS),

návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropského společenství ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva 188), 2008/0107(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvím, 2008/0171(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (čínská Taipei), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem, Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o nezbytných vyrovnávacích úpravách v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii, 2007/0055(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Rámcové dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, 2005/0121(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Turkmenistánem na straně druhé, 1998/0304(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Dohodě o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, 2007/0083(AVC),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a státy CARIFORUM na straně druhé, 2008/0061(AVC),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Pobřežím slonoviny na straně druhé, 2008/0136(AVC),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod, 2007/0115(AVC),

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2007/2004, pokud jde o funkční období výkonného ředitele a náměstka výkonného ředitele Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, 2005/0089(CNS),

návrh směrnice Rady o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (kodifikované znění), 2008/0039(CNS),

návrh směrnice Rady o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství (kodifikované znění), 2008/0037(CNS),

návrh směrnice Rady kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí (kodifikované znění), 2008/0253(CNS),

návrh nařízení Rady o patentu Společenství, 2000/0177(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb, 2005/0143(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb, 2005/0140(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem a Černou Horou o některých aspektech leteckých služeb, 2005/0141(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru (SELP), 2006/0036(CNS),

návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Evropsko-středomořské dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé v oblasti letectví, 2006/0048(CNS),

návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé, 2006/0058(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, 2007/0111(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí, 2008/0111(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě), 2008/0262(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o přistoupení Evropského společenství k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999, 2009/0121(CNS);

3.

přijímá rozhodnutí, že nepotvrdí svůj postoj přijatý v souvislosti s následujícími čtyřmi postupy, a zdůrazňuje, že má v úmyslu znovu přistoupit k prvnímu čtení původního návrhu:

návrh rozhodnutí Rady o přijetí stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropským společenstvím a výkonu jeho práv a povinností, 2009/0085(CNS),

návrh směrnice Rady, kterým se rozšiřuje oblast působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany, 2007/0112(CNS),

návrh směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě, 2007/0229(CNS),

návrh rozhodnutí Rady o výstražné informační síti kritické infrastruktury (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě ministrů, Komisi a parlamentům členských států.


(1)  Texty přijaté, P6_TA(2009)0373.


Top