Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AP0048

Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (KOM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))
P7_TC1-COD(2009)0077 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu
PŘÍLOHA

OJ C 349E , 22.12.2010, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 349/107


Úterý, 9. března 2010
Veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu ***I

P7_TA(2010)0048

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. března 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (KOM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

2010/C 349 E/26

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0268),

s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 37 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0035/2009),

s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 6. října 2009 (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0082/2009),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

schvaluje prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise a upozorňuje na prohlášení Komise k němu připojená, která budou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie spolu s konečným zněním legislativního aktu;

3.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.

pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.


(1)  Úř. věst. C 318, 23.12.2009, s. 121.


Úterý, 9. března 2010
P7_TC1-COD(2009)0077

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. března 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu nařízení (EU) č. 438/2010.)


Úterý, 9. března 2010
PŘÍLOHA

Prohlášení Komise

Komise hodlá navrhnout revizi celého nařízení (ES) č. 998/2003 před 30. červnem 2011, a zejména aspektů aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčeny jakékoli budoucí postoje těchto orgánů ohledně provádění článku 290 SFEU nebo jednotlivých právních aktů obsahujících taková ustanovení.

Prohlášení Komise o ohlašování aktů v přenesené pravomoci

Evropská komise bere na vědomí, že kromě případů, kdy právní akt vyžaduje postup pro naléhavé případy, mají Evropský parlament a Rada za to, že se při ohlašování aktů v přenesené pravomoci berou v úvahu období snížené aktivity institucí (zima, léto, evropské volby) s cílem zajistit, že Evropský parlament a Rada budou moci vykonávat své pravomoci v časových lhůtách stanovených v příslušných právních aktech, a je připravena se tomu ve svém jednání přizpůsobit.


Top