Help Print this page 

Document C2015/172A/01

Title and reference
Vyhlášení výběrového řízení na místo výkonného ředitele společného podniku Shift2Rail se sídlem v Bruselu (Dočasný zaměstnanec – třída AD 14) — COM/2015/20006

OJ C 172A , 27.5.2015, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

27.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 172/1


Vyhlášení výběrového řízení na místo výkonného ředitele společného podniku Shift2Rail se sídlem v Bruselu

(Dočasný zaměstnanec – třída AD 14)

COM/2015/20006

(2015/C 172 A/01)

 

Kdo jsme

Společný podnik Shift2Rail (S2R) představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Evropskou unií a odvětvím železniční dopravy. Byl zřízen nařízením Rady (EU) č. 642/2014 (1) na období do 31. prosince 2024 a sídlí v Bruselu. Bude rozvíjet a provádět velmi významný nový program výzkumu a inovací v oblasti železniční dopravy, financovaný a řízený společně Evropskou komisí a evropským železničním odvětvím, a jeho cílem je podpořit dlouhodobé cíle dopravní politiky Evropské unie, včetně zvýšení přitažlivosti a efektivity železniční dopravy a dokončení jednotného evropského železničního prostoru. Zároveň se bude snažit zvýšit konkurenceschopnost evropského železničního sektoru jako celku.

Konkrétně má společný podnik S2R plnit tyto úkoly:

stanovit ve svém strategickém hlavním plánu (tzv. hlavní plán S2R) prioritní činnosti v oblasti výzkumu a inovací, včetně rozsáhlých demonstračních aktivit, které jsou nutné pro urychlené rozšíření integrovaných, interoperabilních a standardizovaných technologických inovací nezbytných pro podporu jednotného evropského železničního prostoru a k dosažení provozní excelence železničního systému za současného zvýšení kapacity a spolehlivosti a snížení nákladů železniční dopravy. Tyto činnosti jsou vedeny holistickým a na zákazníka orientovaným přístupem k železničnímu systému a jsou strukturovány do pěti klíčových „programů pro inovace“ (IP), jež pokrývají všechny různé strukturální (technické) a funkční (řídicí) subsystémy železničního systému, a sice:

IP 1: Nákladově efektivní a spolehlivé vlaky, včetně vysokokapacitních a vysokorychlostních vlaků,

IP 2: Vyspělé systémy řízení a kontroly provozu,

IP 3: Nákladově efektivní, udržitelná a spolehlivá vysokokapacitní infrastruktura,

IP 4: IT řešení pro atraktivní železniční služby,

IP 5: Technologie pro udržitelnou a atraktivní evropskou nákladní dopravu;

organizovat a zajišťovat účinné a účelné provádění činností iniciativy Shift2Rail stanovených v hlavním plánu S2R pomocí podrobných ročních pracovních plánů zaměřených na výsledky a k nim připojených podrobných investičních plánů a prostřednictvím dohledu nad vývojem společných produktů řádně identifikovaných v hlavním plánu S2R;

organizovat technickou výzkumnou a vývojovou činnost, validaci a studie, které mají být prováděny pod jeho vedením, a finančně podporovat nepřímé akce v oblasti výzkumu a inovací, zejména prostřednictvím grantů svým členům nebo účastníkům formou nejvhodnějších opatření, jako je zadávání veřejných zakázek nebo udělování grantů v návaznosti na výzvy k předkládání návrhů, jež mají zajistit dosažení cílů programu v souladu s nařízením (EU) č. 1290/2013;

zajišťovat prostředky z veřejného a soukromého sektoru k financování činností iniciativy Shift2Rail stanovených v hlavním plánu S2R, mj. zjišťováním synergií s dalšími programy Unie, jako jsou Nástroj pro propojení Evropy, evropské strukturální a investiční fondy a Evropský fond pro regionální rozvoj, aby testovaná a validovaná řešení pocházející z činnosti společného podniku mohla být přijata k financování;

zajišťovat účinnost a efektivitu činností výzkumu a inovací v železničním odvětví a sledovat pokrok při dosahování cílů společného podniku S2R prostřednictvím přiměřených postupů sledování a hodnocení;

shromažďovat požadavky uživatelů a navrhovat standardy interoperability, a tak orientovat investice do výzkumu a inovací směrem k funkčním a tržně uplatnitelným řešením;

navázat a rozvíjet úzkou a dlouhodobou spolupráci mezi Unií, železničním výrobním odvětvím, provozovateli železnic, výzkumnými organizacemi a vysokými školami a ostatními železničními soukromými a veřejnými zúčastněnými subjekty, která je nezbytná k vytváření průkopnických inovací a zajištění širokého zavádění inovačních řešení na trh. Společný podnik S2R bude podporovat účast malých a středních podniků a subjektů mimo tradiční železniční odvětví s cílem maximalizovat potenciál pro inovace;

rozvíjet úzkou spolupráci a zajišťovat koordinaci se souvisejícími činnostmi v oblasti výzkumu a inovací v technické oblasti železnic na evropské, vnitrostátní a mezinárodní úrovni, zejména prostřednictvím technologické platformy Evropské rady pro železniční výzkum (ERRAC), jakož i platforem v jiných oblastech, jako je Evropská rada pro výzkum silniční dopravy (ERTRAC), Rada pro letecký výzkum a inovace v Evropě (ACARE), Evropská technologická platforma pro vodní dopravu, Evropská technologická platforma pro stavebnictví (ECTP), platforma pro výrobní technologie budoucnosti (Manufuture), Aliance pro logistickou inovaci (ALICE), platforma pro vyspělé inženýrské materiály a technologie (EuMaT) a další.

Společný podnik S2R bude v období 2014–2024 hospodařit s rozpočtem až 920 milionů EUR, který zahrnuje: i) (peněžní) příspěvek Evropské unie na společný podnik S2R z rámcového programu Horizont 2020 do maximální výše 450 milionů EUR, ii) (nepeněžní a peněžní) příspěvek ve výši nejméně 350 milionů EUR od členů jiných než Unie a iii) nepeněžní příspěvky v hodnotě nejméně 120 milionů EUR na doplňkové činnosti. Provozní náklady společného podniku S2R budou sdílet formou finančních příspěvků rovným dílem Komise na jedné straně a členové jiní než Unie na straně druhé (kromě výzkumných středisek a vysokých škol).

Další informace naleznete na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/shift-to-rail_en.htm

Co nabízíme

Výkonný ředitel je zákonným zástupcem společného podniku S2R a jeho představitelem na veřejnosti. Své úkoly plní nezávisle a zodpovídá se správní radě, která se skládá ze zástupců Evropské komise a ostatních členů společného podniku.

Výkonný ředitel je pověřen vedením a řízením společného podniku S2R, nese celkovou odpovědnost za jeho provoz, včetně plnění rozpočtu, a zajišťuje plnění jeho cílů.

Výkonný ředitel odpovídá za každodenní řízení společného podniku S2R v souladu s rozhodnutími správní rady. To zahrnuje:

navazování strategických kontaktů a vyjednávání všech nezbytných dohod s představiteli všech zúčastněných subjektů a členů společného podniku S2R;

organizaci a řízení vyhlašování výzev k předkládání návrhů a procesu hodnocení, jakož i sjednávání a uzavírání grantových dohod pro vybrané návrhy, zajišťování následného pravidelného sledování projektů a přípravy odborných a finančních zpráv;

přípravu a plnění ročního pracovního plánu a ročního rozpočtového plánu společného podniku S2R; vypracování výroční zprávy o činnosti, roční účetní závěrky a rozvahy k předložení správní radě ke schválení;

přípravu a plnění rozpočtu společného podniku S2R a zajištění jeho efektivního řízení v souladu s finančními pravidly společného podniku S2R;

jmenování a řízení zaměstnanců společného podniku S2R, dohled nad nimi a vytváření dobrých pracovních podmínek;

zajištění, aby činnosti společného podniku S2R byly vykonávány zcela nezávisle a bez střetů zájmů;

zavedení účinného a účelného systému vnitřní kontroly a zajištění jeho fungování;

zajištění posuzování a řízení rizik;

zajištění plnění závazků společného podniku S2R podle uzavřených smluv a dohod;

zajištění koordinace činností mezi různými programy pro inovace spravovanými společným podnikem S2R a sledování pokroku při dosahování jejich cílů;

řešení případných rozporů v rámci jednotlivých programů pro inovace nebo mezi nimi;

předkládání odborných a finančních zpráv správní radě a Komisi;

pravidelný kontakt se skupinou zástupců států, vědeckým výborem a Evropskou agenturou pro železnice o všech záležitostech souvisejících s jejich poradní rolí;

řízení komunikace a vztahů s veřejností, včetně organizování akcí pro prezentaci a šíření výsledků.

Koho hledáme (kritéria výběru)

Upřednostněni budou uchazeči, kteří mají:

a)

praxi v oblasti řízení, zejména:

velmi dobré schopnosti v oblasti řízení a sledování velkých projektů, včetně plánování a realizace programů aplikovaného výzkumu se zapojením více subjektů;

zkušenost s řízením významných finančních zdrojů ve vnitrostátním, evropském a/nebo mezinárodním prostředí, včetně rozpočtování a vnitřní kontroly;

dobrý úsudek a doložené úspěchy ve vedoucí pozici řízení zaměstnanců, zejména schopnost vést a motivovat tým a co nejlépe rozvíjet potenciál jeho členů jak v administrativních, tak technických pozicích.

Prokazatelná schopnost založit a konsolidovat nový subjekt je výhodou. Rovněž je výhodou zkušenost se zaváděním a řízením kontroly kvality a metodik řízení rizik. Předností je též zkušenost z multikulturního a vícejazyčného prostředí.

b)

odborné znalosti, zejména:

dobrou znalost orgánů EU, jejich fungování a vzájemné součinnosti,

velmi dobrou znalost dopravní politiky Evropské unie nebo mezinárodní dopravní politiky, především v oblasti železniční dopravy, jakož i zkušenost s ní;

dobrou znalost výzkumu a vývoje v oblasti činností společného podniku S2R a znalost regulační politiky a praxe relevantní pro oblast činnosti společného podniku;

schopnost rozvíjet strategickou vizi pro odvětví železniční dopravy;

znalost vnitrostátních, mezivládních a/nebo evropských výzkumných a vývojových programů.

c)

komunikační a vyjednávací dovednosti, zejména:

schopnost vypracovat komunikační strategii společného podniku S2R, účelně a efektivně komunikovat s veřejností a vytvářet strategické pracovní vztahy se všemi příslušnými zúčastněnými stranami;

velmi dobrá schopnost inovovat a předkládat nové myšlenky a nápady při propagování, programování a využívání výsledků společného podniku S2R;

vynikající schopnosti, pokud jde o mezilidské vztahy a přijímání rozhodnutí, jakož i organizační a vyjednávací schopnosti a schopnost rozvíjet s orgány EU a se zúčastněnými stranami pracovní vztahy založené na důvěře.

Výhodou jsou zkušenosti s komunikací se zainteresovanými subjekty z odvětví dopravy a porozumění jejich potřebám a omezením z hlediska jejich podnikání, jakož i zkušenost ze spolupráce se zástupci průmyslu a/nebo akademické obce, včetně spolupráce mezi veřejnými a soukromými organizacemi.

Důkladná znalost anglického jazyka slovem i písmem je velkou předností, jelikož se jedná o pracovní jazyk společného podniku.

Uchazeči musí splňovat následující požadavky (kritéria způsobilosti)

Uchazeči postoupí do výběrové fáze na základě následujících formálních kritérií, která musí být splněna ve lhůtě pro podání přihlášek:

Státní příslušnost: uchazeč musí být státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo země přidružené k rámcovému programu Horizont 2020 (2).

Vysokoškolské vzdělání nebo diplom: uchazeč musí mít

vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání osvědčenému diplomem, je-li obvyklá délka vysokoškolského studia nejméně čtyři roky, nebo

vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání osvědčenému diplomem, a odpovídající odbornou praxi v délce nejméně jednoho roku, je-li obvyklá délka vysokoškolského studia nejméně tři roky (tento jeden rok odborné praxe se nezapočítává do délky odborné praxe po ukončení vysokoškolského studia požadované níže).

Odborná praxe: uchazeč musí mít

nejméně 15 let odborné praxe po ukončení vysokoškolského studia na úrovni, kterou umožňuje výše uvedená kvalifikace;

v rámci uvedené patnáctileté praxe se požaduje nejméně pět let ve vysoké vedoucí funkci (3).

Jazykové znalosti: uchazeč musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Společenství (4) a uspokojivou znalost druhého úředního jazyka Společenství v rozsahu nezbytném pro výkon svých povinností.

Věkový limit: k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášek musí být uchazeč schopen dokončit celé pětileté funkční období před dosažením věkové hranice pro odchod do důchodu. Pro dočasné zaměstnance Evropské unie je věková hranice pro odchod do důchodu stanovena na konec měsíce, v němž daná osoba dosáhne věku 66 let (viz čl. 52 písm. a) služebního řádu) (5).

Nezávislost a prohlášení o zájmech

Výkonný ředitel bude muset učinit prohlášení, že se zavazuje jednat nezávisle ve veřejném zájmu, a prohlášení o veškerých zájmech, kterými by mohla být jeho nezávislost dotčena. Uchazeči musí ve své přihlášce potvrdit ochotu tato prohlášení učinit.

Rovné příležitosti

Společný podnik S2R jako subjekt Evropské unie uplatňuje politiku rovných příležitostí a nediskriminace v souladu s článkem 1d služebního řádu (5).

Výběrové řízení a jmenování

Výkonného ředitele jmenuje správní rada společného podniku S2R na základě návrhu Evropské komise.

Evropská komise sestaví komisi pro předběžný výběr, do níž bude zařazen jeden zástupce správní rady společného podniku S2R, který není zástupcem Evropské komise, jakožto člen a jeden další zástupce jakožto pozorovatel. Komise pro předběžný výběr prostuduje všechny přihlášky a vybere určitý počet uchazečů, kteří nejlépe splňují výše uvedená výběrová kritéria. Tyto uchazeče si komise pro předběžný výběr pozve k pohovoru.

Po dokončení pohovorů komise pro předběžný výběr vypracuje příslušné závěry a navrhne seznam uchazečů pro další pohovory s Poradním výborem Evropské komise pro jmenování (dále jen „CCA“).

Uchazeči pozvaní na pohovor s CCA se zúčastní celodenních testů pro vedoucí pracovníky v hodnotícím centru („assessment centre“) vedeném externími odborníky v oblasti lidských zdrojů. Na základě pohovorů a výsledků zprávy z hodnotícího centra sestaví CCA užší výběr uchazečů, jež bude pokládat za vhodné kandidáty na výkon funkce výkonného ředitele. Tento užší seznam předloží příslušnému členu (členům) Evropské komise, který s těmito uchazeči provede pohovor.

Evropská komise poté přijme užší seznam uchazečů a předá jej správní radě společného podniku S2R. Tato rada může s uchazeči na seznamu provést pohovory a následně jmenuje výkonného ředitele. Skutečnost, že byl uchazeč zařazen na užší seznam Evropské komise, nezaručuje jeho jmenování do funkce.

Kromě výše uvedeného mohou být uchazeči vyzváni k absolvování dalších pohovorů nebo testů.

Nástup výkonného ředitele do funkce se předpokládá 1. března 2016.

Pracovní podmínky

Výkonného ředitele jmenuje správní rada společného podniku jako dočasného zaměstnance v platové třídě AD 14 v souladu s čl. 2 písm. a) a článkem 10 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (5) na období pěti let. Na základě zhodnocení činnosti výkonného ředitele může správní rada jeho funkční období jednou prodloužit o další období nejvýše pěti let, jak je stanoveno v článku 9 přílohy I nařízení o zřízení společného podniku Shift2Rail.

Uchazeči by měli vzít na vědomí, že podle pracovního řádu ostatních zaměstnanců musí všichni noví zaměstnanci úspěšně absolvovat zkušební dobu.

Místem výkonu práce je Brusel, kde se nachází sídlo společného podniku.

Postup podávání přihlášek

Před podáním přihlášky pečlivě zkontrolujte, zda splňujete všechna kritéria způsobilosti (uvedená v oddíle „Uchazeči musí splňovat následující požadavky“), zejména pokud jde o požadované vzdělání a odbornou praxi. Uchazeči, kteří nesplňují některý z požadavků způsobilosti, budou z výběrového řízení automaticky vyloučeni.

Pokud se chcete do výběrového řízení přihlásit, zaregistrujte se prostřednictvím internetu na stránce:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

a postupujte podle pokynů k jednotlivým fázím výběrového řízení.

Uchazeči musí mít platnou e-mailovou adresu. Tato adresa je použita k identifikaci Vaší přihlášky a k informování o průběhu výběrového řízení. Jakoukoliv změnu e-mailové adresy je proto třeba Evropské komisi oznámit.

K přihlášce budete muset přiložit životopis ve formátu PDF a napsat motivační dopis on-line (maximálně 8  000 znaků). Životopis i motivační dopis musí být napsány v anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

Po dokončení on-line registrace se na obrazovce objeví registrační číslo, které si musíte zapsat a zapamatovat; bude to Vaše referenční číslo pro všechny záležitosti týkající se Vaší přihlášky. Po obdržení tohoto čísla je registrační proces dokončen. Je to potvrzení, že jsme zaregistrovali Vámi zadané údaje. Pokud číslo neobdržíte, znamená to, že Vaše přihláška není zaregistrována!

Chtěli bychom Vás upozornit, že postup zpracování Vaší přihlášky nelze sledovat on-line. Ohledně stavu přihlášky Vás bude kontaktovat přímo Evropská komise.

Výběrové řízení včetně korespondence s výběrovými komisemi v průběhu tohoto výběrového řízení bude probíhat pouze v anglickém jazyce (6).

Pokud máte zdravotní postižení, které Vám nedovoluje přihlásit se on-line, můžete svou přihlášku (životopis a motivační dopis) poslat v tištěné podobě doporučeným dopisem (7) s datem poštovního razítka nejpozději ze dne uzávěrky registrace. Veškerá další komunikace mezi Komisí a Vámi bude probíhat poštou. K přihlášce musíte v tomto případě přiložit potvrzení o svém postižení vydané schváleným subjektem. Na samostatném listu je třeba rovněž uvést jakákoliv zvláštní opatření, která považujete za nutná pro usnadnění Vaší účasti ve výběrovém řízení.

Pro vyžádání dalších informací a/nebo v případě technických problémů zašlete e-mail na adresu HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Datum uzávěrky

Datum uzávěrky registrace je 26. června 2015. Elektronické přihlášky se přijímají pouze do 12:00 hod. (poledne) bruselského času.

Uchazeči sami odpovídají za včasné vyplnění on-line přihlášky. Důrazně doporučujeme, abyste přihlášení neodkládali na několik posledních dnů, neboť přetížení internetu či porucha internetového připojení by mohly způsobit přerušení on-line registrace dříve, než ji dokončíte, a byli byste nuceni celý proces opakovat. Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek již nebude možné zadávat žádné údaje. Přihlášky podané po uplynutí lhůty prostřednictvím běžné e-mailové zprávy se nepřijímají.

Důležité informace pro uchazeče

Uchazečům připomínáme, že činnost výběrových komisí má důvěrný charakter. Jakýkoli přímý či nepřímý kontakt se členy výběrových komisí je uchazečům nebo osobám jednajícím jejich jménem zakázán.

Ochrana osobních údajů

Komise a společný podnik Shift2Rail zajistí, aby osobní údaje uchazečů byly zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (8). To se týká zejména důvěrnosti a bezpečnosti těchto údajů.


(1)  Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9.

(2)  Zeměmi přidruženými k rámcovému programu Horizont 2020 jsou Island, Norsko, Arménie, Izrael, Moldavsko, Ukrajina, Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Turecko a Faerské ostrovy.

(3)  Ve svém životopisu musí uchazeč uvést alespoň u těchto pěti let, během nichž získal praxi ve vysoké vedoucí funkci: 1) název vedoucí funkce a úkoly s ní spojené, 2) počet podřízených pracovníků v této funkci, 3) výši spravovaného rozpočtu, 4) v rámci dané organizační struktury počet úrovní, jež byly této funkci nadřízeny a podřízeny, a 5) počet pracovníků stejného postavení.

(4)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_cs.htm

(5)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:CS:PDF

(6)  Výběrové komise zajistí, aby rodilí mluvčí tohoto jazyka nebyli neoprávněně zvýhodněni.

(7)  European Commission, Directorate-General Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat – COM/2015/20006, SC11 08/30, B-1049 Brussels, Belgique.

(8)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top