EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1443

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1443 ze dne 11. července 2023 o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012 (Text s významem pro EHP)

C/2023/4575

OJ L 177, 12.7.2023, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1443/oj

12.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/59


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1443

ze dne 11. července 2023

o obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus plantarum DSM 19457) byl povolen jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat na dobu deseti let prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1065/2012 (2).

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla předložena žádost o obnovení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o její zařazení do kategorie „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Uvedená žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 22. listopadu 2022 (3) k závěru, že žadatel poskytl důkazy, že přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 je i nadále bezpečný pro všechny druhy zvířat, spotřebitele a životní prostředí za podmínek použití, které je v současné době povoleno. Úřad rovněž dospěl k závěru, že doplňková látka není dráždivá pro kůži nebo oči, ale vzhledem ke své bílkovinné povaze by měla být považována za látku senzibilizující dýchací cesty. Vzhledem k absenci údajů nemohl úřad dospět k závěru ohledně potenciálu této doplňkové látky senzibilizovat kůži.

(5)

V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (4) dospěla referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 k závěru, že závěry a doporučení z předchozího posouzení jsou platné a použitelné i pro stávající žádost.

(6)

Posouzení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedeného přípravku mělo být obnoveno.

(7)

Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky. Těmito ochrannými opatřeními by neměly být dotčeny jiné požadavky na bezpečnost pracovníků podle práva Unie.

(8)

V důsledku obnovení povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 jako doplňkové látky by prováděcí nařízení (EU) č. 1065/2012 mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení přípravku Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení příslušného povolení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení přípravku uvedeného v příloze, náležejícího do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012

V příloze prováděcího nařízení (EU) č. 1065/2012 se zrušuje položka 1k20718 pro „Lactobacillus plantarum (DSM 19457)“.

Článek 3

Přechodná ustanovení

Přípravek uvedený v příloze a krmiva, která jej obsahují, vyrobené a označené před dnem 1. srpna 2024 v souladu s pravidly platnými před dnem 1. srpna 2023, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. července 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1065/2012 ze dne 13. listopadu 2012 o povolení přípravků z Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 314, 14.11.2012, s. 15).

(3)  EFSA Journal 2023;21(1):7697.

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20718

Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky.

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

Identifikace Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 5 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

1. srpna 2033


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


Top