EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023L1438

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2023/1438 ze dne 10. července 2023, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP)

C/2023/4522

OJ L 176, 11.7.2023, p. 17–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2023/1438/oj

11.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/17


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2023/1438

ze dne 10. července 2023,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem směrnic Komise 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) je zajistit, aby odrůdy druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny, které členské státy zařadí do svých vnitrostátních katalogů, vyhovovaly protokolům stanoveným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO). Cílem těchto směrnic je zejména zajistit dodržování pravidel, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny. Pro druhy, na něž se protokoly CPVO nevztahují, zajišťují uvedené směrnice soulad s obecnými zásadami Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV aktualizovaly stávající protokoly, zejména pokud jde o konopí seté, česnek, kedluben, čekanku hlávkovou, meloun vodní a vodnici. Uvedený vývoj by se měl odrazit v právu Unie.

(3)

Směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Členské státy by měly nová pravidla uplatňovat ode dne 1. ledna 2024. Aby však nedošlo k narušení úředních zkoušek, mělo by platit, že u odrůd, jejichž zařazení do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo zeleniny nebylo dosud povoleno, by úřední zkoušky, které byly zahájeny před 1. lednem 2024 a dosud nebyly dokončeny, měly nadále probíhat v souladu se směrnicí 2003/90/ES nebo směrnicí 2003/91/ES ve znění platném před tím, než byly změněny touto směrnicí.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2003/90/ES

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním uvedeným v části A přílohy této směrnice.

Článek 2

Změny směrnice 2003/91/ES

Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním uvedeným v části B přílohy této směrnice.

Článek 3

Provedení ve vnitrostátním právu

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2024.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Přechodná opatření

Pro úřední zkoušky odrůd, které byly zahájeny před 1. lednem 2024, ale dosud nebyly dokončeny, se použijí směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES ve znění platném před tím, než byly změněny touto směrnicí.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. července 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).

(4)  Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11).


PŘÍLOHA

Část A

„PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s technickými protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)  (*1)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

TP 31/1 ze dne 25.3.2021

Festuca arundinacea Schreb.

Kostřava rákosovitá

TP 39/1 ze dne 1.10.2015

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

TP 39/1 ze dne 1.10.2015

Festuca rubra L.

Kostřava červená

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Kostřava drsnolistá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

TP 4/2 ze dne 19.3.2019

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

TP 4/2 ze dne 19.3.2019

Loliumhybridum Hausskn.

Jílek hybridní

TP 4/2 ze dne 19.3.2019

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

TP 6/1 opr. ze dne 22.12.2021

Medicagovaria T. Martyn

Vojtěška proměnlivá

TP 6/1 opr. ze dne 22.12.2021

Phleum nodosum L.

Bojínek hlíznatý

TP 34/1 ze dne 22.12.2021

Phleum pratense L.

Bojínek luční

TP 34/1 ze dne 22.12.2021

Pisum sativum L. (partim)

Hrách polní

TP 7/2 opr. rev. 3 ze dne 6.3.2020

Poa pratensis L.

Lipnice luční

TP 33/1 ze dne 15.3.2017

Trifolium pratense L.

Jetel luční

TP 5/1 ze dne 22.12.2021

Vicia faba L.

Bob polní

TP 8/1 ze dne 19.3.2019

Vicia sativa L.

Vikev setá

TP 32/1 ze dne 19.4.2016

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

TP 89/1 ze dne 11.3.2015

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

TP 178/1 ze dne 15.3.2017

Brassica napus L. (partim)

Řepka olejka

TP 36/3 ze dne 21.4.2020

Cannabis sativa L.

Konopí seté

TP 276/2 rev. ze dne 30.12.2022

Glycine max (L.) Merr.

Sója

TP 80/1 ze dne 15.3.2017

Gossypium spp.

Bavlník

TP 88/2 ze dne 11.12.2020

Helianthus annuus L.

Slunečnice roční

TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len setý přadný / len setý olejný

TP 57/2 ze dne 19.3.2014

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

TP 179/1 ze dne 15.3.2017

Avena nuda L.

Oves nahý

TP 20/3 ze dne 6.3.2020

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

TP 20/3 ze dne 6.3.2020

Hordeum vulgare L.

Ječmen

TP 19/5 ze dne 19.3.2019

Oryza sativa L.

Rýže setá

TP 16/3 ze dne 1.10.2015

Secale cereale L.

Žito

TP 58/1 opr. rev. ze dne 27.4.2022

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Čirok

TP 122/1 ze dne 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Čirok súdánská tráva

TP 122/1 ze dne 19.3.2019

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hybridy vzniklé křížením druhů Sorghum bicolor subsp. bicolorSorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1 ze dne 19.3.2019

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale

TP 121/3 opr. ze dne 27.4.2022

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Pšenice setá

TP 3/5 ze dne 19.3.2019

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Pšenice tvrdá

TP 120/3 ze dne 19.3.2014

Zea mays L. (partim)

Kukuřice

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Brambor

TP 23/3 ze dne 15.3.2017

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)  (*2)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Řepa krmná

TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

Psineček psí

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth

Psineček veliký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitkovský

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium

TG/243/1 ze dne 9.4.2008

Lotus corniculatus L.

Štírovník růžkatý

TG/193/1 ze dne 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupina bílá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Medicago doliata Carmign.

Medicago doliata Carmign.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago italica (Mill.) Fiori

Medicago italica (Mill.) Fiori

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Tolice pobřežní

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago lupulina L.

Tolice dětelová

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago murex Willd.

Medicago murex Willd.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago polymorpha L.

Tolice mnohotvará

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago rugosa Desr.

Medicago rugosa Desr.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago scutellata (L.) Mill.

Medicago scutellata (L.) Mill.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Medicago truncatula Gaertn.

Medicago truncatula Gaertn.

TG/228/1 ze dne 5.4.2006

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Trifolium subterraneum L.

Jetel podzemní

TG/170/3 ze dne 4.4.2001

Phacelia tanacetifolia Benth.

Svazenka vratičolistá

TG/319/1 ze dne 5.4.2017

Arachis hypogaea L.

Podzemnice olejná

TG/93/4 ze dne 9.4.2014

Brassica juncea (L.) Czern

Brukev sítinovitá

TG/335/1 ze dne 17.12.2020

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice

TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

TG/134/3 ze dne 12.10.1990

Papaver somniferum L.

Mák setý

TG/166/4 ze dne 9.4.2014

Část B

„PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s technickými protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)  (*3)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina Cepa)

Cibule a echalion

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

Šalotka

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

TP 161/1 ze dne 11.3.2010

Allium porrum L.

Pór

TP 85/2 ze dne 1.4.2009

Allium sativum L.

Česnek

TP 162/2 ze dne 30.5.2023

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

TP 198/2 ze dne 11.3.2015

Apium graveolens L.

Celer řapíkatý

TP 82/1 ze dne 13.3.2008

Apium graveolens L.

Celer bulvový

TP 74/1 ze dne 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Chřest

TP 130/2 ze dne 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“

TP 60/1 ze dne 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Mangold

TP 106/2 ze dne 14.4.2021

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

TP 90/1 ze dne 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Květák

TP 45/2 rev. 2 ze dne 21.3.2018

Brassica oleracea L.

Brokolice

TP 151/2 rev. 2 ze dne 21.4.2020

Brassica oleracea L.

Kapusta růžičková

TP 54/2 rev. ze dne 15.3.2017

Brassica oleracea L.

Kedluben

TP 65/2 ze dne 30.5.2023

Brassica oleracea L.

Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené

TP 48/3 rev. 2 ze dne 25.3.2021

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

TP 105/1 ze dne 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika

TP 76/2 opr. rev. 2 ze dne 21.4.2020

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá a eskariol

TP 118/3 ze dne 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Čekanka průmyslová

TP 172/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

TP 154/2 rev. ze dne 31.3.2023

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

TP 173/2 ze dne 21.3.2018

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

TP 142/2 rev. 2 ze dne 31.3.2023

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

TP 104/2 opr. rev. 2 ze dne 25.3.2021

Cucumis sativus L.

Okurka salátová a okurka nakládačka

TP 61/2 rev. 2 ze dne 19.3.2019

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

TP 155/1 ze dne 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

TP 119/1 rev. ze dne 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Artyčok a karda

TP 184/2 rev. ze dne 6.3.2020

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

TP 49/3 opr. ze dne 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

TP 183/2 ze dne 14.4.2021

Lactuca sativa L.

Salát

TP 13/6 rev. 3 ze dne 27.4.2022

Solanum lycopersicum L.

Rajče

TP 44/4 rev. 5 ze dne 14.4.2021

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

TP 136/1 opr. ze dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

TP 9/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí

TP 12/4 ze dne 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový

TP 7/2 opr. rev. 3 ze dne 6.3.2020

Raphanus sativus L.

Ředkvička a ředkev

TP 64/2 opr. rev. ze dne 11.3.2015

Rheum rhabarbarum L

Reveň

TP 62/1 ze dne 19.4.2016

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

TP 116/1 ze dne 11.3.2015

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

TP 117/1 ze dne 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Špenát

TP 55/5 rev. 4 ze dne 27.4.2022

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

TP 75/2 ze dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

TP 206/1 ze dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Podnože rajčat

TP 294/1 rev. 5 ze dne 14.4.2021

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Mezidruhové hybridy druhů Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne používané jako podnože

TP 311/1 ze dne 15.3.2017

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)  (*4)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Brassica rapa L.

Vodnice

TG/37/11 ze dne 23.9.2022


(*1)  Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(*2)  Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).

(*3)  Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

(*4)  Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).


Top