EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1343

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1343 ze dne 30. června 2023, kterým se stanoví mimořádná podpora pro odvětví obilovin a olejnatých semen v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku

C/2023/4465

OJ L 168, 3.7.2023, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1343/oj

3.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1343

ze dne 30. června 2023,

kterým se stanoví mimořádná podpora pro odvětví obilovin a olejnatých semen v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 221 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ruská nevyprovokovaná a neodůvodněná agrese vůči Ukrajině ode dne 24. února 2022 ovlivňuje lodní dopravu v ukrajinských černomořských přístavech, do nichž se soustřeďovalo přibližně 90 % ukrajinského vývozu obilovin a olejnatých semen. Aby se podpořili ukrajinští zemědělci a aby se přispělo k zabezpečení potravin ve světě a v Unii, bylo naléhavě zapotřebí zajistit náhradní logistické trasy a Unie přijala konkrétní opatření k usnadnění vývozu zemědělských produktů z Ukrajiny a širšího dvoustranného obchodu s Unií, jak je uvedeno ve sdělení Komise nazvaném „Akční plán pro trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou, které mají usnadnit ukrajinský vývoz zemědělských produktů a dvoustranný obchod s EU (dále jen „trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou“)“ (2).

(2)

V důsledku společného úsilí členských států, zejména Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska jakož i úsilí Ukrajiny, Moldavska, dalších mezinárodních partnerů a Komise se trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou staly pro ukrajinské hospodářství životně důležitou pomocí a novým propojením s Unií a přitom slouží k předcházení celosvětové potravinové krizi.

(3)

Ačkoli bylo dosaženo mnoha zlepšení, přetrvávají značné logistické překážky. Infrastruktura je pro zvládnutí prudkého nárůstu provozu i nadále nedostatečná, chybí vybavení pro překládku a kapacita nedostačuje, což vede k vysokým nákladům na logistiku. Propojení lze zlepšit lepší koordinací tranzitu, posílením infrastruktury a snížením celkových nákladů na logistiku, čímž se zajistí, aby se ukrajinské obiloviny a olejnatá semena mohly podle potřeby dále pohybovat do Unie i mimo ni.

(4)

V důsledku výše popsaných vysokých logistických nákladů a překážek došlo k nárůstu dovozu obilovin a olejnatých semen z Ukrajiny do členských států nacházejících se v blízkosti Ukrajiny.

(5)

Tato situace vyvíjí tlak na ceny v řadě oblastí v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Kromě toho způsobuje tento dovoz nasycení skladovacích kapacit a logistických řetězců. Tyto okolnosti ovlivňují hospodářskou životaschopnost a tržní vyhlídky zemědělců v některých regionech těchto členských států. To by v konečném důsledku mohlo ohrozit běžný provoz koridorů tras solidarity mezi EU a Ukrajinou.

(6)

Aby se zabránilo rychlému zhoršení situace, přijala Komise prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/739 (3) první mimořádné opatření podpory zaměřené na postižené zemědělce v Bulharsku, Polsku a Rumunsku, přičemž zohlednila zejména situaci v oblasti domácích dodávek a logistické problémy v těchto členských státech.

(7)

S ohledem na rozsah negativního hospodářského dopadu v dotčených členských státech je nezbytné rozšířit oblast působnosti podpůrného opatření přijatého podle prováděcího nařízení (EU) 2023/739 na Maďarsko a Slovensko a poskytnout dodatečné finanční prostředky za účelem lepšího řešení této situace.

(8)

Uvedená situace představuje konkrétní problém ve smyslu článku 221 nařízení (EU) č. 1308/2013. Tento konkrétní problém v omezeném počtu regionů v některých členských státech nelze řešit opatřeními podle článku 219 či 220 uvedeného nařízení, neboť není specificky spojen se stávajícím narušením trhu nebo s konkrétní hrozbou takového narušení a ani není spojen s opatřeními, jejichž cílem je zabránit šíření chorob zvířat, či ztrátou důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin. Aby se zabránilo dalšímu rychlému zhoršení hospodářské životaschopnosti zemědělců v některých regionech Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska, vyžaduje tato situace naléhavý zásah.

(9)

Je proto vhodné po nezbytně nutnou dobu Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku stanovit mimořádnou podporu a poskytnout finanční grant na podporu zemědělců postižených zvýšeným dovozem obilovin a olejnatých semen z Ukrajiny.

(10)

Částka, která je k dispozici Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku, by měla být stanovena především s ohledem na jejich příslušnou váhu v odvětví zemědělství Unie, na základě čistých stropů pro přímé platby stanovených v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4) a relativního růstu obchodu s obilovinami a olejnatými semeny do těchto zemí.

(11)

Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko by měly podporu rozdělit co nejúčinnějším způsobem na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, která zohledňují rozsah obtíží a hospodářských škod, jimž čelí zemědělci pěstující obiloviny a olejnatá semena v postižených oblastech, a která zároveň zajišťují, že tito zemědělci budou konečnými příjemci podpory, a zabraňují jakémukoliv narušení trhu a hospodářské soutěže.

(12)

Částka přidělená Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku by kompenzovala pouze část skutečné ztráty, kterou zemědělci v postižených regionech utrpěli, a proto by mělo být těmto členským státům umožněno poskytnout těmto producentům dodatečnou vnitrostátní podporu za podmínek a ve lhůtě stanovené tímto nařízením.

(13)

Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko by měly mít možnost sloučit podporu s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, aby ji mohli flexibilně rozdělovat tak, jak je to za daných okolností třeba k vyřešení obtíží zemědělců.

(14)

Aby se zabránilo nadměrné kompenzaci, měly by Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko zohlednit podporu poskytovanou v rámci jiných vnitrostátních nebo unijních nástrojů podpory nebo soukromých režimů v reakci na dopad zvýšeného dovozu obilovin a olejnatých semen z Ukrajiny v postižených regionech.

(15)

Jelikož se pomoc Unie stanoví v eurech, je pro účely jednotného a souběžného provedení nezbytné stanovit datum pro přepočet částky přidělené členským státům, které nepřijaly euro, jak je tomu v případě Bulharska, Maďarska, Polska a Rumunska, na jejich národní měnu. Vzhledem k tomu, že toto nařízení nestanoví lhůtu pro podání žádostí o podporu, je vhodné pro účely čl. 30 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 (5) považovat datum vstupu tohoto nařízení v platnost za rozhodnou skutečnost pro směnný kurz, pokud jde o částky stanovené v tomto nařízení.

(16)

Z rozpočtových důvodů by Unie měla financovat výdaje vzniklé Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku pouze tehdy, pokud jsou tyto výdaje uskutečněny do určitého data způsobilosti.

(17)

Podpora na toto mimořádné opatření by měla být vyplacena do 31. prosince 2023. Protože po 31. prosince 2023 se nemají uskutečnit žádné platby, čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 by se neměl uplatňovat.

(18)

Aby mohla Unie sledovat účinnost tohoto mimořádného opatření, měly by Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko sdělovat Komisi podrobné informace o jeho provádění.

(19)

Aby bylo zajištěno, že zemědělci obdrží podporu co nejdříve, mělo by být Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku umožněno provést toto nařízení neprodleně. Toto nařízení by tudíž mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku je k dispozici podpora Unie v celkové výši 100 000 000 EUR na poskytnutí mimořádné podpory zemědělcům, kteří produkují obiloviny a olejnatá semena uvedená v příloze, za podmínek stanovených v tomto nařízení.

2.   Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko použijí částky uvedené v článku 2 na opatření, jejichž cílem je kompenzovat zemědělcům v postižených regionech hospodářské ztráty způsobené zvýšeným dovozem obilovin a olejnatých semen z Ukrajiny.

3.   Opatření se přijímají na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, která zohledňují hospodářské ztráty vzniklé dotčeným zemědělcům a zajišťují, aby výsledné platby nevedly k narušení trhu nebo hospodářské soutěže.

4.   Výdaje Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska v souvislosti s platbami za opatření uvedená v odstavci 2 jsou způsobilé pro podporu Unie pouze v případě, že tyto platby budou provedeny do 31. prosince 2023.

5.   Pro účely čl. 30 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz ve vztahu k částkám uvedeným v čl. 2 odst. 1 datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

6.   Opatření podle tohoto nařízení lze kumulovat s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Článek 2

1.   Výdaje Unie vynaložené v souladu s článkem 1 nepřesáhnou celkovou částku:

a)

9 770 000 EUR v případě Bulharska;

b)

15 930 000 EUR v případě Maďarska;

c)

39 330 000 EUR v případě Polska;

d)

29 730 000 EUR v případě Rumunska;

e)

5 240 000 EUR v případě Slovenska.

2.   Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko mohou na opatření přijatá podle článku 1 poskytnout dodatečnou podporu až do maximální výše 200 % příslušné částky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, a to na základě objektivních a nediskriminačních kritérií a za předpokladu, že výsledné platby nezpůsobí narušení trhu nebo hospodářské soutěže nebo nadměrné kompenzace.

3.   Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko vyplatí dodatečnou podporu uvedenou v odstavci 2 do 31. prosince 2023.

Článek 3

Aby se zabránilo nadměrné kompenzaci, zohlední Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko při poskytování podpory podle tohoto nařízení podporu poskytovanou v rámci jiných vnitrostátních nebo unijních nástrojů podpory nebo soukromých režimů s cílem reagovat na dopad zvýšeného dovozu obilovin a olejnatých semen z Ukrajiny v postižených regionech.

Článek 4

1.   Neprodleně a nejpozději do 30. září 2023 oznámí Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko Komisi:

a)

popis opatření, která mají být přijata;

b)

kritéria použitá ke stanovení metod výpočtu podpory a zdůvodnění rozdělení podpory mezi zemědělce;

c)

zamýšlený dopad opatření s cílem kompenzovat zemědělcům hospodářské ztráty způsobené dovozem obilovin a olejnatých semen z Ukrajiny;

d)

opatření přijatá s cílem ověřit, zda bylo zamýšleného účinku dosaženo;

e)

opatření přijatá s cílem zamezit narušení hospodářské soutěže a nadměrné kompenzaci;

f)

prognózu úhrad výdajů Unie rozdělených podle měsíců do 31. prosince 2023;

g)

výši dodatečné podpory udělené podle čl. 2 odst. 2;

h)

opatření přijatá ke kontrole způsobilosti zemědělců a k ochraně finančních zájmů Unie.

2.   Nejpozději dne 15. května 2024 oznámí Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko Komisi celkové částky vyplacené za jednotlivá opatření, případně roztříděné podle podpory Unie a dodatečné vnitrostátní podpory, počet a druh příjemců a hodnocení účinnosti opatření.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  COM(2022) 217 final.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/739 ze dne 4. dubna 2023, kterým se stanoví mimořádná podpora pro odvětví obilovin a olejnatých semen v Bulharsku, Polsku a Rumunsku (Úř. věst. L 96, 5.4.2023, s. 80).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura (Úř. věst. L 20, 31.1.2022, s. 95).


PŘÍLOHA

SEZNAM PRODUKTŮ UVEDENÝCH V ČL. 1 ODST. 1

Kód KN

Popis

1001

Pšenice a sourež

1002

Žito

1003

Ječmen

1004

Oves

1005

Kukuřice

1008 60

Tritikale

Směsi produktů kódů KN 1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 a 1008 60

1205

Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená

1206

Slunečnicová semena, též drcená


Top