EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1341

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1341 ze dne 30. června 2023 o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 a Lactococcus lactis DSM 11037 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1263/2011 (Text s významem pro EHP)

C/2023/4277

OJ L 168, 3.7.2023, p. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1341/oj

3.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 168/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1341

ze dne 30. června 2023

o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 a Lactococcus lactis DSM 11037 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 1263/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.

(2)

Přípravky Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus plantarum DSM 12836), Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus plantarum DSM 12837), Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus buchneri DSM 16774), Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus paracasei DSM 16245), Levilactobacillus brevis DSM 12835 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus brevis DSM 12835), Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121), Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 (dříve taxonomicky identifikovaný jako Lactobacillus buchneri DSM 12856) a Lactococcus lactis DSM 11037 byly prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1263/2011 (2) povoleny jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat na dobu deseti let.

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly podány žádosti o obnovení povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 a Lactococcus lactis DSM 11037 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, s požadavkem na zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Uvedené žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 5. května 2021 (3) , (4), 23. června 2021 (5) , (6) , (7), 29. září 2021 (8) , (9) , (10), 10. listopadu 2021 (11), 26. ledna 2022 (12) a 23. března 2022 (13) k závěru, že žadatelé předložili důkazy, že uvedené doplňkové látky zůstávají za povolených podmínek užití bezpečné pro všechny druhy zvířat, spotřebitele a životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že uvedené přípravky nejsou dráždivé pro kůži a oči, ale měly by být považovány za látky, které mohou senzibilizovat kůži a dýchací cesty.

(5)

V souladu s čl. 5 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (14) dospěla referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 k závěru, že závěry a doporučení z předchozích posouzení jsou platné a použitelné i pro stávající žádosti.

(6)

Posouzení uvedených přípravků prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by povolení uvedených doplňkových látek mělo být obnoveno.

(7)

Komise se domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dané doplňkové látky.

(8)

V důsledku obnovení povolení uvedených přípravků jako doplňkových látek a skončení platnosti jiného povolení, na něž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) č. 1263/2011, by uvedené nařízení mělo být zrušeno.

(9)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení přípravků Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 a Lentilactobacillus buchneri DSM 12856, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z obnovení povolení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení přípravků uvedených v příloze, náležejících do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 1263/2011 se zrušuje.

Článek 3

Přechodná ustanovení

Přípravky Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 a Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 uvedené v příloze a krmivo obsahující tyto přípravky, vyrobené a označené přede dnem 23. července 2024 v souladu s pravidly platnými přede dnem 23. července 2023, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1263/2011 ze dne 5. prosince 2011 o povolení Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) a Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 322, 6.12.2011, s. 3).

(3)  EFSA Journal 2021;19(6):6626.

(4)  EFSA Journal 2021;19(6):6614.

(5)  EFSA Journal 2021;19(7):6696.

(6)  EFSA Journal 2021;19(7):6697.

(7)  EFSA Journal 2021;19(7):6713.

(8)  EFSA Journal 2021;19(11):6902.

(9)  EFSA Journal 2021;19(11):6900.

(10)  EFSA Journal 2021;19(11):6901.

(11)  EFSA Journal 2022;20(1):6975.

(12)  EFSA Journal 2022;20(2):7148.

(13)  EFSA Journal 2022;20(4):7241.

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 378/2005 ze dne 4. března 2005 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2078

Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

Identifikace Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2079

Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837

Analytická metoda  (2)

Stanovení počtu mikroorganismů Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

Identifikace Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2074

Lentilactobacillus buchneri DSM 16774

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Lentilactobacillus buchneri DSM 16774

Analytická metoda  (3)

Stanovení počtu mikroorganismů Lentilactobacillus buchneri DSM 16774 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

Identifikace Lentilactobacillus buchneri DSM 16774:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2102

Pediococcus acidilactici DSM 16243

Složení doplňkové látky:

Přípravek Pediococcus acidilactici DSM 16243 s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Pediococcus acidilactici DSM 16243

Analytická metoda  (4)

Stanovení počtu mikroorganismů Pediococcus acidilactici DSM 16243 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15786)

Identifikace Pediococcus acidilactici DSM 16243:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2103

Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Složení doplňkové látky:

Přípravek Pediococcus pentosaceus DSM 12834 s obsahem nejméně 4 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Pediococcus pentosaceus DSM 12834

Analytická metoda  (5)

Stanovení počtu mikroorganismů Pediococcus pentosaceus DSM 12834 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15786)

identifikace Pediococcus acidilactici DSM 12834:

– gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2076

Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245

Analytická metoda  (6)

Stanovení počtu mikroorganismů Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

– identifikace Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20710

Levilactobacillus brevis DSM 12835

Složení doplňkové látky:

Přípravek Levilactobacillus brevis DSM 12835 s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Levilactobacillus brevis DSM 12835

Analytická metoda  (7)

Stanovení počtu mikroorganismů Levilactobacillus brevis DSM 12835 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

Identifikace Levilactobacillus brevis DSM 12835:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k20711

Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 s obsahem nejméně 4 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121.

Analytická metoda  (8)

Stanovení počtu mikroorganismů Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

Identifikace Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2082

Lactococcus lactis NCIMB 30160

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lactococcus lactis NCIMB 30160 s obsahem nejméně 4 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pokud se jako kryoprotektant používá polyethylenglykol (PEG 4000), smí se použít do maximální koncentrace 0,025 mg/kg siláže.

4.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Lactococcus lactis NCIMB 30160

Analytická metoda  (9)

Stanovení počtu mikroorganismů Lactococcus lactis NCIMB 30160 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (ISO 15214)

Identifikace Lactococcus lactis NCIMB 30160:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2075

Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Analytická metoda  (10)

Stanovení počtu mikroorganismů Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (EN 15787)

Identifikace Lentilactobacillus buchneri DSM 12856:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2081

Lactococcus lactis DSM 11037

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lactococcus lactis DSM 11037 s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže a dýchacích cest.

23.7.2033

Charakteristika účinné látky:

Vitální buňky Lactococcus lactis DSM 11037

Analytická metoda  (11)

Stanovení počtu mikroorganismů Lactococcus lactis DSM 11037 v doplňkové látce:

metoda kultivace na agaru MRS (ISO 15214)

Identifikace Lactococcus lactis DSM 11037:

gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE) nebo metody sekvenování DNA


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(4)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(5)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(6)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(7)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(8)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(9)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(10)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(11)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


Top