EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2542

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/2542 ze dne 19. prosince 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1904, kterým se Nizozemsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

ST/15298/2022/INIT

OJ L 328, 22.12.2022, p. 105–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2542/oj

22.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/105


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2022/2542

ze dne 19. prosince 2022,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1904, kterým se Nizozemsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2018/1904 (2) bylo Nizozemsku povoleno zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES, jež umožňuje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje 25 000 EUR (dále jen „zvláštní opatření“).

(2)

Platnost prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/1904 skončí dne 31. prosince 2022. Dopisem ze dne 23. srpna 2022 požádalo Nizozemsko o povolení nadále uplatňovat zvláštní opatření po další období do 31. prosince 2024, což je datum, do kterého mají členské státy provést směrnici Rady (EU) 2020/285 (3). Z uvedené směrnice vyplývá, že od 1. ledna 2025 budou členské státy moci osvobodit od DPH dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečněná osobami povinnými k dani, jejichž roční obrat v daném členském státě nepřesahuje prahovou hodnotu 85 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.

(3)

Podle čl. 395 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2006/112/ES předala Komise dopisem ze dne 25. srpna 2022 předala Komise žádost Nizozemska ostatním členským státům s výjimkou Španělska. Dopisem ze dne 26. srpna 2022 předala Komise tuto žádost Španělsku. Dopisem ze dne 29. srpna 2022 uvědomila Komise Nizozemsko, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.

(4)

Zvláštní opatření je v souladu se směrnicí 2006/112/ES ve znění směrnice (EU) 2020/285, jejímž cílem je snížit zátěž malých podniků spojenou s dodržováním předpisů v oblasti DPH a zabránit narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

(5)

Zvláštní opatření zůstane pro osoby povinné k dani dobrovolné, neboť si stále budou moci zvolit běžný režim DPH podle článku 290 směrnice 2006/112/ES.

(6)

Podle informací poskytnutých Nizozemskem bude mít zvláštní opatření pouze zanedbatelný dopad na celkovou výši daňových příjmů vybraných na stupni konečné spotřeby.

(7)

Po vstupu nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/769 (4) v platnost nemá Nizozemsko počínaje výkazem vlastních zdrojů z DPH za rozpočtový rok 2022 provádět výpočet náhrad.

(8)

Vzhledem k tomu, že zvláštní opatření mělo příznivý dopad na zjednodušení povinností týkajících se DPH tím, že snížilo administrativní zátěž a náklady na dodržování předpisů pro malé podniky i daňové orgány, a vzhledem k tomu, že toto opatření nemá žádný významný dopad na celkové příjmy z DPH, mělo by být Lucembursku povoleno zvláštní opatření nadále uplatňovat.

(9)

Použitelnost zvláštního opatření by měla být časově omezená. Doba by měla být dostatečně dlouhá, aby Komise mohla posoudit účinnost a přiměřenost stávající prahové hodnoty. Kromě toho podle čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2020/285 mají členské státy do 31. prosince 2024 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1 uvedené směrnice a uplatňovat je ode dne 1. ledna 2025. Je proto vhodné Nizozemsku povolit, aby zvláštní opatření uplatňovalo do 31. prosince 2024.

(10)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1904 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 2 prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/1904 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2020 do dne 31. prosince 2024.“

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Nizozemskému království.

V Bruselu dne 19. prosince 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2018/1904 ze dne 4. prosince 2018, kterým se Nizozemsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 310, 6.12.2018, s. 25).

(3)  Směrnice Rady (EU) 2020/285 ze dne 18. února 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem sledování správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky (Úř. věst. L 62, 2.3.2020, s. 13).

(4)  Nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/769 ze dne 30. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 165, 11.5.2021, s. 9).


Top